Giske kommunes støtteordninger

Giske kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Giske kommune.

Les mer om Giske kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (7)
logo
Kulturmidlar

Giske kommune lyser årleg ut kulturmidlar.

Tilskot  idrett

Midlar til idrett vert fordelt til alle lag som er medlem av NIF og som høyrer heime i Giske kommune.

Tilskot musikk

Tilskott musikk omfattar kor og korps i Giske kommune.

Tilskott kulturminne og museum

Lag og organisasjonar kan søkje om tilskott til ulike tiltak innan kulturminne og museumsarbeid i kommunen.

Alle søkjarane må sende inn søknaden elektronisk, ved å bruke det digitale søknadsskjemaet som de finn på heimesida til kommunen – under «Kultur og fritid» - «Kunst, kultur og idrett» - "Søk om kulturmidlar".

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Giske kommune har for tida to aktive næringsfond:  Hoppid-fond for etablerarar samt Fylkeskommunalt næringsfond for bedrifter og etablerarar. 


Næringsfonda i Giske har slike føremål:

- Hoppid-fond for etablerarar i startfasen: Til marknadsavklaring. 
- Fylkeskommunalt næringsfond for bedrifter og etablerarar: Styrkje nyskaping, innovasjon og næringsutvikling.

For å søkje må du ha ein forretningsplan og budsjett som gjev ei oversikt over kva du vil lage/ tilby, inntektsgrunnlag, kostnader og finansiering. Vi vil gjerne ha ein samtale om hva du ønskjer å starte opp med, før du sender inn søknaden.

Søknadsskjema for hoppid-fondet i Giske ligg på Søknadssenteret under Næring  > Søknad om tilskot frå næringsfondet.

Reglar og søknadsskjema for fylkeskommunalt næringsfond ligg på nett på giske.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Stipendordning for studenter innan sjukepleie og vernepleie

Giske kommune tilbyr stipend à kr. 30 000,- årlig til studentar innan sjukepleie eller vernepleie som skal begynne på eller er i første eller andre studieår, eller i første semester tredje studieår. Avtalen gjeld for eitt år i gongen, og stipendet vert utbetalt som eit eingongsbeløp når avtaleperioden er over.

  

Vilkår for ordninga:

- du må binde deg til å arbeide i heil stilling i 5 veker i hovudferien (juni til august), og minimum 10 helgar i året. 2-3 av helgane må vere i hovudferien.
- det er ikkje moglegå inngå avtale for deler av ordninga.
- om du arbeider 6 veker i heil stilling i løpet av hovudferien, får du kr. 10 000,- i tillegg.
- løn etter tariff + kr. 20 000,- over minsteløn for dei som har fullført og bestått 1. studieår. Dei som har fullført og bestått 2. studieår får kr. 30 000,- over minsteløn.
- ved brot på avtalen fell stipendet bort. Ved alt fråvær må vaktene jobbast inn igjen.
- om du sluttar på studiet fell stipendet bort.
- om du allereie er tilsett i Giske kommune, enten fast eller som vikar, vil faste helgar i turnus telje med. Dei 5 vekene i hovudferien må arbeidast, så ferien din må tilpassast avtalen og arbeidsgivar sitt behov. Du kan avvikle eigen ferie mellom 01.06 t.o.m 30.09.
- om du er tilsett i Giske kommune og sluttar før avtaleperioden er ute, fell stipendet bort.
- arbeidsgivar tildeler arbeidsplass etter behov.

Ved tildeling av stipend legg vi vekt på at du :

- god munnlig og skriftleg framstillingsevne.
- har evne til samarbeid og fleksibilitet.
- er stabil og pålitelig.
- bidreg positivt til arbeidsmiljøet.
- digital kompetanse.
 

Søk stipend elektronisk på giske.kommune.no. Vi behandlar innkomne søknader fortløpande. 

Privatpersoner
logo
Tilskott til etablering i eigen bustad

Beskriving

Du kan søkje om tilskott til etablering dersom du har dårleg økonomi og treng hjelp til å skaffe deg ein nøktern og eigna bustad. Ordninga er behovsprøvd. I spesielle tilfelle kan tilskottet òg brukast til refinansiering for å kunne behalde bustaden, gjerne i kombinasjon med startlån.


Målgruppe

- Personar med nedsett funksjonsevne
- Flyktningar
- Sosialt vanskelegstilte


Kriterium

Bustaden skal vere nøktern, både når det gjeld storleik og kostnader. Vidare skal bustaden vere godt eigna for ei eventuell funksjonshemming.


Handsaming

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.


Klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.


Rettleiing

Du kan søkje elektronisk på giske.kommune.no.


Handsamingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Les meir på giske.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Tilskott til tilpassing av bustad

Beskriving

Har du behov for ein spesialtilpassing av bustaden din, kan du søkje kommunen om tilskott for å dekkje kostnadene anten heilt eller delvis. Tilskottet kan gjevast til spesialtilpassing av den bustaden du har eller dersom du skal byggje eller kjøpe bustad. Det er òg mogleg å søkje Husbanken om tilskott til prosjektering og utgreiing på førehand.


Målgruppe

Personar med nedsett funksjonsevne


Kriterium

Det blir gjort ei vurdering av både dei særskilde behova du har for tilpassing og av den samla økonomien i husstanden.


Handsaming

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.


Klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.


Rettleiing
Du kan søkje elektronisk på giske.kommune.no. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.


Handsamingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogeleg. Dersom ein ikkje kan gjere eit vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Les meir og søk på giske.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Tilskott til idrettsanlegg

Beskriving

Idrettslag kan søkje om tilskott for å byggje eit idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede eit eksisterande idrettsanlegg. Eit anlegg kan vere alt frå ein klatrevegg til ein alpinbakke.
 
Borettslag og samskipnader kan òg søkje om tilskott til å utvikle eit nærmiljøanlegg, som er eit utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. Til dømes ein trimpark eller ein ballbinge.
 
Reine reiskapsleikeplassar (sandkasser, hugsar, sklier, vippar, klatrehus osb.) fell utanfor ordninga. Personleg utstyr og forbruksmateriell (ballar, racketar osb.) er heller ikkje tilskuddsberettiget.
 


Målgruppe

Midlar til idrettsanlegg kan søkjast av blant anna kommunar, idrettslag og ikkje-kommersielle selskap med idrett som føremål. 
 
Midlar til nærmiljøanlegg kan òg søkjast av velforeninger og borettslag.


Kriterium

Anlegget må vere ope for publikumet.
 
Eigarskapet skal ikkje vere basert på forteneste.
 
Kulturdepartementet har utforma retningslinjene for kven som kan søkje og korleis å søkje.

Les meir på giske.kommune.no.


Handsaming


Kommunen mottek den elektroniske søknaden, gjennomgår han og gjer ein intern prioritering av søknader. Dette skjer normalt i form av eit politisk vedtak. Søknadene vert vidare sendt til fylkeskommunen innan 15. januar kvart år. Det er fylkeskommunen som avgjer søknaden. Fylkeskommunen skal innhenta dei opplysningane som er naudsynte for å avgjera saka. Deretter fattast det eit vedtak. Vanlegvis får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving viss det kan tenkjast at du vert misnøgd med vedtaket. Viss grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få han ved å henvenda deg til fylkeskommunen innan klagefristen for vedtaket går ut.


Klage

Viss du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Kulturdepartementet innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgt med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Viss du treng rettleiing, kan du henvende deg til kommunen eller til fylkeskommunen.


Rettleiing

- Kontakt oss for å registrere anlegget i anleggsregisteret
- Vi gjer ei vurdering og fører det eventuelt opp i kommuneplanen
- No kan du sende inn søknaden (www.anleggsregisteret.no)
- Vi gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen, innan 15. januar
- Fylkeskommunane gjennomgår og handsamar søknadene, innan 15. mars
- Kulturdepartementet fordeler spelemidlar til fylkeskommunane, innan 15. mai
- Fylket løyver eller avslår søknader, og sendar svar til søkaren, som regel innan 1. juli.
- Søkarar som får tilskott, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttrekneskapen før det vert tilsendt inn utbetaling av tilskott.

Les meir på giske.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til inkludering av barn og unge

Tilskot kan tildelast offentlege instansar, frivillege organisasjonar og private aktørar. Søknadsfrist er 17. desember. Giske kommune er påmeldt ordninga. 

 

Målet med tilskotssordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplasser, deltakeing på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. Målgruppa er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å hamne i utanforskap. Enkelte aktivitetstypar kan ha ein meir begrensa målgruppe, dette kjem fram i forskriften.

Meir informasjon og lenke til søknadsportal finn du på giske.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post