Frogn kommunes støtteordninger

Frogn kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Frogn kommune.

Les mer om Frogn kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Driftsstøtte

Frivillige organisasjoner i Frogn innen kultur, idrett og friluftsliv kan søke om tilskudd til drift gjennom denne ordningen.

 

A. Barn og unge

Frivillige organisasjoner som jobber med målgruppen barn og unge under 25 år. Tilskudd kan gis for inntil ett år om gangen.

 B. Tilrettelagte helsefremmende tiltak

Ordningen gjelder alle aldersgrupper.

Tilskudd kan gis for inntil ett år om gangen.

Søknadsfrist driftsstøtte 1. februar.

Søknader om driftsstøtte må vedlegges følgende dokumentasjon:

Revidert regnskap fra siste driftsår
Årsmelding fra siste driftsårBudsjett
Antall medlemmer
Antall medlemmer bosatt i Frogn kommune
Antall medlemmer under 25 år


  KRITERIER FOR TILDELING

-Antall aktive medlemmer innenfor målgruppen
-Aktivitetsnivå
-Tiltak som bidrar til inkludering, bredde og mangfold
-Søkere som ikke har mottatt kulturstøtte tidligere kan prioriteres

Les mer og søk elektronisk på frogn.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Arrangements- og aktivitetsstøtte

Alle organisasjoner i Frogn innen kultur, idrett og friluftsliv kan søke om tilskudd til gjennomføring av enkeltstående arrangementer og aktiviteter i Frogn kommune.

Søknadsfrist:

1. februar og 1. september

Søknader om arrangement- og aktivitetsstøtte må vedlegges følgende dokumentasjon:

Beskrivelse av arrangementet/aktiviteten
Budsjett og finansieringsplan
Tiltak må omsøkes i forkant av gjennomføring.

 KRITERIER FOR TILDELING

Tiltak som bidrar til inkludering, bredde og mangfold
Søkere som ikke har mottatt kulturstøtte tidligere kan prioriteres

Les mer og søk elektronisk på frogn.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Frivillighetsprisen

Frogn kommunes frivillighetspris skal gis til en initiativrik person, en lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og kommunen.

Prisen på kr 10 000 skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats, enten det er over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnslivet.

De som kan nomineres er: En person/personer, institusjon eller organisasjon som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne i Frogn kommune. En person, forening eller gruppe som har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Personen må være bosatt i Frogn kommune. 

Frist for nominasjon til Frivillighetsprisen er 1. mai.

Både enkeltpersoner, organisasjoner, lag og foreninger kan sende inn forslag til kandidater.

Les mer og nominer en kandidat på frogn.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturstøtte

HVEM KAN FÅ KULTURSTØTTE? 

 • Idrettslag: Lagene må være tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) eller være lag som driver sin virksomhet etter NIFs regler.
 • Kulturorganisasjoner: Organisasjoner som arbeider med musikk, sang, dans, billedkunst, scenekunst, litteratur, lokalhistorie, husflid, kunsthåndverk, film, foto, video og media, etc.
 • Stiftelser, lag/foreninger og selvstendig juridiske rettssubjekter registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer, kan søke om støtte. Enkeltindivider/privatpersoner er utelukket fra å få slik støtte.
 • Enkeltpersoner med folkeregistret adresse i Frogn kommune og som har ytt en ekstraordinær innsats for frivillig arbeid kan tildeles Frivillighetsprisen.


HVEM KAN IKKE FÅ KULTURSTØTTE? 

 • Nasjonale organisasjoner
 • Regionale organisasjoner
 • Organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon.
 • Politiske partier og politiske ungdomsorganisasjoner som mottar kommunal partistøtte.
 • Trossamfunn og livssynsgrupper som mottar kommunal støtte til tros- og livssynssamfunn.
 • Organisasjoner som har sin hovedvirksomhet i en annen kommune.


FELLES VILKÅR

 • Organisasjonen, laget eller foreningen må ha sin hovedvirksomhet i Frogn kommune.
 • Organisasjonen, laget eller foreningen må benytte kulturstøtten til det formål det er tildelt støtte til.
 • Organisasjonen, laget eller foreningen skal ha en forsvarlig økonomisk drift, sett i forhold til deres virksomhet.
 • Rusfrihet: For at organisasjoner skal motta kulturstøtte fra kommunen, kreves det at organisasjonens, lagets eller foreningens barne- og ungdomsvirksomhet er totalt rusfrie. Med dette menes at organisasjonen enten i sin formålsparagraf eller gjennom annet vedtak i sitt øverste styringsorgan har erklært at all virksomhet knyttet til barne- og ungdomsarbeidet skal være rusfrie. Dette skal praktiseres av både medlemmer og leder/tillitsvalgt på treninger, kamper, turer, møter, sosiale samlinger, øvelser, under og etter forestillinger, konserter etc.
 • Gratis inngang for ledsager: Det er en forutsetning at de organisasjoner, lag og foreninger som mottar kulturstøtte fra Frogn kommune praktiserer gratis inngang for ledsager for personer med nedsatt funksjonsevne på sine aktiviteter og arrangementer.

 


FREMGANGSMÅTE FOR SØKERE AV KULTURSTØTTE

Alle søknader om kulturstøtte skal skrives på eget skjema som du finner på frogn.kommune.no.

BEHANDLING AV SØKNADENE

Søknader om tilskudd til idrettsgrupper i Norges Idrettsforbund blir videresendt til Frogn idrettsråd, som behandler og avgjør søknader til slike formål. Den økonomiske rammen til fordeling av søknader som får tildelinger gjennom Frogn idrettsråd vedtas i Frogn kommunes Handlingsprogram. 

Søknader om kulturstøtte blir for øvrig behandlet av det organet i kommunen som til enhver tid har fått myndighet etter kommunens gjeldende delegeringsreglement.

Frogn kulturråd inviteres til innspill i tildelinger av arrangements – og aktivitetsstøtte med søknadssum over 50.000.

Frogn idrettsråd inviteres til innspill i tildelinger av driftsstøtte til tilrettelagte helsefremmende tiltak med søknadssum over 50.000.

Nominasjoner til frivillighetsprisen vurderes av en jury bestående av leder av Frogn frivilligsentral, ordfører og kultursjef i Frogn kommune. 


UTBETALING AV MIDLER

Den som bli tildelt kulturstøtte, med unntak av mottakerne av frivillighetsprisen, må sende faktura til Frogn kommune pålydende beløpet som er fastsatt i vedtak om tildeling av kulturstøtte. 

Informasjon vedr. faktura til Frogn kommune:

Frogn kommune har som mål at faktura skal behandles raskt og effektivt, slik at leverandører mottar betaling innen forfall.

Faktura skal være i henhold til bokføringsloven og i tillegg inneholde:

 • Fakturaadresse Frogn kommune v/Økonomienheten P.B. 10, 1441 Drøbak
 • Identitet: Firma/Organisasjonens organisasjonsnummer
 • Merkes med: Enhet for kultur og frivillighet
 • Bestillernr. 5 siffer, se egen dialog med saksbehandler
 • Kredittid: 30 dager om ikke annet er skriftlig avtalt

Hvordan sende faktura til Frogn kommune:

Elektronisk fakturaadresse: 963999089 (Frogn kommunes organisasjonsnummer).


RAPPORTERING

Alle som har mottatt kulturstøtte, med unntak av mottakerne frivillighetsprisen, skal rapportere om bruk av tildelte midler på eget skjema. Skjemaet ligger finner du på frogn.kommune.no.

Frist for rapportering er 1. april året etter vedtak om tildeling ble fattet.


KLAGE PÅ VEDTAK

Vedtak om tildeling eller avslag på kulturstøtte er å anses som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages til kommunens særskilte klageorgan etter forvaltningsloven § 28, 2.ledd. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket kom frem til søker. Klagen skal sendes Frogn kommune ved Enhet for kultur og frivillighet. 


TILBAKETREKKING AV KULTURSTØTTE

Frogn kommune kan kreve tilbakebetaling av utbetalt kulturstøtte hvis det blir avdekket at søknaden inneholdt feilaktig informasjon, slik at kulturstøtten ble gitt på feil grunnlag.

Vi gjør oppmerksom på at tilsvarende gjelder dersom støtten blir ansett som ulovlig kulturstøtte ved at reglene for tildeling av bagatellmessig støtte ikke er fulgt.

Les mer og søk elektronisk på frogn.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Lokal fritidskasse

Frogn kommune ønsker bredest mulig deltakelse og har opprettet en lokal fritidskasse for aldersgruppen 6- 19 år. Formålet er å bidra til å sikre at barn og unge uansett sosioøkonomiske forhold får delta i meningsfulle faste fritidsaktiviteter.
Den lokale fritidskassen vil bidra til å dekke deler eller hele medlems- og treningsavgift innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge.

Hensikten er å lage et spleiselag mellom alle aktører for å gi barn og unge samme muligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Vi ønsker at organisasjonene og foreldrene skal dekke det de kan, og at resterende søkes på til fritidskassen.

Les mer og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://www.frogn.kommune.no/artikkel/lokal-fritidskasse

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post