Folldal kommunes priser og støtteordninger

Folldal kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Folldal kommune.

Les mer om Folldal kommunes priser og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Folldal kommunes kulturstipend

Folldal kommune kan hvert år dele ut et kulturstipend bestående av et pengebeløp på kr 10.000,-.FORMÅL
Kulturstipendet har som formål å:
 gi støtte til unge kulturarbeidere/utøvere til videreutvikling innen sitt område.
 motivere og inspirere til fortsatt innsats for kommunens kulturliv.


HVEM KAN SØKE
 Stipendet tildeles enkeltpersoner, men kan i spesielle tilfeller tildeles
grupper/organisasjoner.
 Søker må være mellom 15 og 20 år og vise talent, innsats og sterkt engasjement innen
sitt felt.
 Søker må være bosatt i Folldal kommune.


Formannskapet vurderer og fatter vedtak om tildeling. Tildeler er ikke bundet av innkomne søknader, men har adgang til å forslå kandidater som har gjort seg særlig fortjent til stipendet. Dersom formannskapet ikke finner kandidater som tilfredsstiller kravene, kan det vedtas å ikke dele ut stipendet.


En utøver eller et lag kan kun motta kulturstipendet en gang.
I utgangspunktet ønsker Folldal kommune å dele ut ett stipend hvert år, men det gis også mulighet for at kulturstipendet kan deles på flere


SØKNAD
Søknaden må være godt faglig begrunnet og mottaker må ha en klar plan for bruk av stipendmidlene. Kulturstipendet må nyttes til et konkret tiltak der hensikten er å hente inspirasjon/videreutvikle seg. Konkrete tiltak kan for eksempel være reise, kurs, videreutdanning eller annen faglig kompetanseheving.


Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene gitt i søknaden. Utarbeidet søknadsskjema skal benyttes.Stipendmottaker er forpliktet til å levere en kort skriftlig tilbakemelding på hva stipendet er brukt til.


SØKNADSFRIST: 01.05.
Stipendet kunngjøres på kommunens hjemmeside og på sosiale medier.
Utdeling skjer i forbindelse med et passende kulturarrangement

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturvirksomhet

Retningslinjer:

1. Folldal kommune fordeler årlig tilskudd til kulturvirksomhet. Fast årlig søknadsfrist er 1. april. Søknadsskjema sendes alle lag og foreninger, og fristen gjøres allment kjent i lokalbladet, minst en måned før fristen. Alle søknader fremmes gjennom hovedlaget. Det skal vedlegges årsmelding og fullstendig og spesifisert regnskap for siste driftsår.Oversikt over planlagte og videreførte tiltak i regnskapsåret, og eventuelt kommende år som det søkes tilskudd til, må også vedlegges.


2. Støtte kan gis til lag, foreninger, organisasjoner, institusjoner og grupper innen kommunen. Det kan også gis tilskudd til samarbeidstiltak på regionalt plan. For å være tilskuddsberettiget, må kulturarbeid være primæraktiviteten. Det kan søkes om støtte til kulturtiltak av allmenn interesse. Organisasjonen må være demokratisk oppbygd, og medlemskapet skal i prinsippet være åpent for alle. Etter nærmere vurdering kan det ytes støtte til enkeltpersoner, samt til personer og organisasjoner med sterk tilknytning til kommunen, som driver kulturarbeid som kommer kommunen og dens innbyggere til gode.


3. Støtte gis ikke til organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser, eller til politiske organisasjoner. Det kan imidlertid gis støtte til særlige kulturtiltak av allmenn interesse. Tiltak og arrangementer med formål om økonomisk vinning gis ikke støtte. Søker kan også nektes støtte hvis tidligere tildelte midler er misligholdt, søknaden mangler nødvendige vedlegg, er ufullstendig utfylt eller innkommet ette søknadsfristens utløp der tilsagn om utsettelse ikke er gitt.


4. Kulturmidlene gis primært til godt planlagte prosjekter, tiltak og arrangementer. Tilskuddet begrenses i regelen oppad til 50 % av totale kostnader. Kostnadsoverslag, finansieringsplan og framdriftsplan må følge søknaden. Støtten gis i regelen som tilsagn, og utbetales først når tiltaket er fullført. Etter nærmere vurdering kan støtten utbetales helt eller delvis på forhånd. Søker plikter å avgi regnskap og rapport ved avsluttet prosjekt. Ved flerårige prosjekter må delrapport og regnskap avgis årlig.


5. Midlene som ikke bindes opp i prosjekter eller tiltak fordeles som driftsstøtte til lag og foreninger etter søknad. Til grunn for fordelingen legges en total vurdering av søkerens økonomi samt planlagte eller forventede kulturelle aktiviteter.


6. Kulturelt arbeid for barn og unge, samt grupper som vanskelig kan fremme sine behov selv, gis prioritet. Videre prioriteres prosjekter og tiltak som vurderes å ha betydning for lokalsamfunnet.


7. Det kan øremerkes midler til driftsstøtte eller spesielle formål på forhånd eller ved tildeling. Det kan også gis tilskudd til oppstart av nye lag og organisasjoner.


8. Følgende gjelder for øremerkede tilskudd:
A. Byggetilskudd anlegg: Tilskudd kan gis til anlegg for kultur- og fritidsvirksomhet. Organisasjoner, anleggslag eller anleggsstyrer kan søke. Tilskuddet avgrenses til inntil 1/3 av totale anleggskostnader. Vurdering skjer på bakgrunn av framlagt kostnadsoverslag.
B. Driftstilskudd anlegg: Tilskudd kan gis til drift av anlegg for kultur- og fritidsvirksomhet, og er primært beregnet for utgifter til strøm og oppvarming. I spesielle tilfeller kan også tilskudd gis til andre typer driftsutgifter. Vurdering skjer på bakgrunn av framlagte driftsregnskap.
C. Tilskudd nyanlegg: Tilskudd kan gis til bygging av nye anlegg for kultur- og fritidsvirksomhet, eventuelt til større påbygging eller vesentlig utvikling av eksisterende anlegg. Vurdering skjer på bakgrunn av framlagt finansieringsplan og beskrivelse av planene.
D. Husleietilskudd: Tilskudd kan gis til lag og organisasjoner til hel eller delvis dekning av husleie. Tilskudd over denne posten gis kun til husleieutgifter i forbindelse med den ordinære drifta, og ikke ved inntektsgivende arrangementer. Minst 50 % av deltakerne må være under 18 år for at støtte skal kunne gis. Husleietilskudd kan etter vurdering gis til andre prioriterte grupper.


9. Retningslinjene for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål godkjennes av det utvalget som behandler kultursaker. Endring av retningslinjene må legges fram for politisk behandling.

Les mer og søk elektronisk på folldal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Folldal kommunes idrettsstipend

Folldal kommunes idrettsstipend kan tildeles en eller flere personer som har markert seg med spesielle ferdigheter innenfor sin idrett. Søker må være mellom 15 og 20 år og vise talent, innsats og sterkt engasjement innen sitt felt. Søker må være bosatt i Folldal kommune.

Folldal kommune kan hvert år dele ut et idrettsstipend bestående av et pengebeløp på kr 10.000,-.


FORMÅL
Idrettsstipendet har som formål
 å medvirke til stimulering og videreutvikling av unge lokale idrettsutøvere.
 å motivere til videre satsing.


HVEM KAN SØKE
 Utøvere i individuelle idretter, hele lag og enkeltutøvere på lag.
 Utøveren må være i alderen 15-20 år.
 Utøveren må være bosatt i Folldal og gjennom sine idrettslige resultater og holdninger
promotere Folldal på en god måte.


Formannskapet vurderer og fatter vedtak om tildeling. Tildeler er ikke bundet av innkomne forslag, men har selv adgang til å foreslå kandidater som har gjort seg særlig fortjent til stipendet. Dersom formannskapet ikke finner kandidater som tilfredsstiller kravene, kan det vedtas å ikke dele ut stipendet.


En utøver eller et lag kan kun motta idrettsstipendet en gang. I utgangspunktet ønsker Folldal kommune å dele ut ett stipend hvert år, men det gis også mulighet for at idrettsstipendet kan deles på flere.

SØKNAD
Søknaden må være godt begrunnet og mottaker må ha en klar plan for bruk av stipendmidlene. Idrettsstipendet må nyttes til et konkret tiltak der hensikten er å hente inspirasjon/videreutvikle seg. Stipendet skal fortrinnsvis brukes til utgifter ved treningssamlinger/konkurranser og utstyr som utøveren trenger for å utøve sin idrett.

Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene gitt i søknaden.
Utarbeidet søknadsskjema skal benyttes.
Stipendmottaker er forpliktet til å levere en kort skriftlig tilbakemelding på hva stipendet er brukt til.

Les mer og søk elektronisk på folldal.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfondet

Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens arbeid med lokalt næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Kommunens medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av næringslivet, og bør skje i nært samarbeid med private aktører.

Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter.

Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.

Eksempler på prosjekter som kan støttes fra det kommunale næringsfondet:
 Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid.
 Bedriftsutvikling
o f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring,
markedsundersøkelser og planlegging.
 Investeringer i bedrifter f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre
bedrifter og støtte til markedsutvikling.


Det understrekes at disse eksemplene ikke er uttømmende.
Retningslinjene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innovasjon Norge har utarbeidet for de ovennevnte formål skal gjelde ved søknadsbehandlingen, bortsett fra bestemmelsene om støtteandel (jf pkt 3).


Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale driftsoppgaver.

Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter.

Det må vises varsomhet med å gi støtte til nyetablering av detaljhandel og annen servicevirksomhet dersom dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter innen samme handelsregion. I slike saker er det viktig med samarbeid over kommunegrensene.

Les resten av vedtektene og søk elektronisk på folldal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kraftfond

Utdrag fra fondets vedtekter

§ 2 Formål.
Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak.

Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør prioriteres.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen.
Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler.


§ 3 Støtteformer.
Støtte kan gis i form av lån. Videre vil det kunne stilles garanti for kommunale tiltak i den grad slike er gyldige garantiformål i.h.t. kommunelovens § 51, jf. departementets forskrifter om kommunal garantistillelse


Les retningslinjer og søk elektronisk på folldal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post