Eidsvoll kommunes stipend og støtteordninger

Eidsvoll kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, legat og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Eidsvoll kommune.

Les mer om Eidsvoll kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Eidsvoll
Støtteordninger (7)
logo
Kultur- og idrettsstipend

Enhver kan foreslå kandidater til kulturstipendet og idrettsstipendet. Stipendene har som formål å oppmuntre talentfull ungdom innenfor kultur og idrett til videre utvikling innenfor sine interesseområder og stimulere til videre innsats for kommunens kulturliv. Stipendet kan søkes av enkeltpersoner eller organisasjoner innenfor Eidsvoll kommunes kulturliv. Prisen kan deles på enkeltpersoner/organisasjon eller flere. Det forutsettes at søkeren er bosatt eller har sterk tilknytning til Eidsvoll kommune, og er i alderen 12-20 år. Det gjøres oppmerksom på at begrepet kulturstipend omfatter ulike kulturuttrykk slik som f. eks dans, visuell kunst, drama, musikk m.v.

Søknadsfrist 1. februar

Søknad sendes til kultursjef: anita.borrmann.skoglund@eidsvoll.kommune.no

Privatpersoner
logo
Dekning av fritidsaktivitet

Barn og unge under 18 år, som ikke har råd til å delta i fritidsaktivitet, skal få mulighet til å få dekket en fritidsaktivitet fra bistandsfond.


Det kan søkes om treningsavgift, kontingent eller medlemsavgift.
Ta kontakt med instruktør, dirigent eller kasserer i eget lag/forening/organisasjon og informer om behovet for hjelp for å få dekket kontingenten. Laget/foreningen/organisasjonen vil gjennomføre søknadsprosessen videre.

Familier som får bistand fra NAV, kan søke om bistand til fritidsaktivitet fra NAV.

Midler blir tildelt direkte til den frivillige organisasjonen. Idrettslag søker om midler fra Idrettsrådet. Kulturskole, kor og korps søker om midler fra Musikkrådet. Andre lag og foreninger som organiserer barn og unge søker om midler direkte til Eidsvoll kommune v/ kultur. Det er ingen søknadsfrist. Midler utdeles fram til tilskuddspotten er tom.

For søknader til Eidsvoll idrettsråd: eidsvoll.idrettsrd@gmail.com

For søknader til Eidsvoll musikkråd: eidsvoll@musikk.no

For søknader til Eidsvoll kommune v/kultur: postmottak@eidsvoll.kommune.no

 

Privatpersoner
logo
Stipend til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Stipendet kan søkes hele året.

Stipendet har som formål å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan drive idrett og fysisk aktivitet, herunder anskaffelse av nødvendig materiell/utstyr, og i tilknytning til slike aktiviteter medvirke til samvær, kontakt og avkobling i egnede omgivelser. Stipend kan også gis som støtte til deltakelse på kurs. Maks utdeling per søknad kr. 2.000,- Søknad sendes til: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til sang- og musikklag

Søknadsfrist 1. februar og 1. september.

Tilskuddet gjelder prosjekter; herunder samarbeidskonserter, seminarer, større arrangement med innleide solister, musikere, gjestedirigenter/instruktører/forelesere. Videre gjelder det arrangement/konsert med særlig fokus på barn og ungdom. Det blir ikke gitt tilskudd til reduksjon av leie av kommunens utstyr og personell. Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett for prosjektet, samt opplysninger om det er søkt støtte, eventuelt mottatt støtte fra andre parter. Det skal i markedsføringen av arrangementet/konserten fremkomme at prosjektet er støttet av Eidsvoll kommune. (plakater, program, billetter eller lignende). Søknad sendes til Eidsvoll musikkråd. Sluttrapport med regnskap sendes Eidsvoll musikkråd etter gjennomføring av tiltaket. 

Søknaden sendes til: eidsvoll@musikk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til spesielle kulturtiltak

Søknadsfrist 1/2, 1/6 og 1/10

Tilskuddet gis til følgende:

Åpne arrangement som konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kunst- og formidlingstiltak
Dokumentasjon av kulturuttrykk med lokalhistorisk verdi gjennom produksjon av bøker, nettsider og andre media. Eidsvoll kommune v/biblioteket skal ved ferdigstilling av produkter kostnadsfritt motta 4 eksemplarer til egen lokalsamling.
Større arrangement, som for eksempel landsomfattende stevner eller mønstringer. Det forutsettes at arrangementet har høy markedsføringsverdi for Eidsvoll.


Følgende tiltak prioriteres:

Aktivitet/arrangement for barn og ungdom


Følgende tiltak prioriteres ikke:

Lukkede arrangement
Ordinære driftstilskudd
Reise- og turnestøtte
Underskuddsgarantier
Kriterier for mottatt støtte:

Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett for tiltaket, samt opplysninger om det er søkt støtte, eventuelt mottatt støtte fra andre parter.


Arrangement med billettinntekter skal som hovedregel selges gjennom Eidsvoll kommunes gjeldende billettsystem og vil pålegges billettgebyr etter vedtatte satser.
Arrangement skal som hovedregel formidles gjennom Eidsvoll kommunes arrangementskalender samt på kommunens gjeldende portal for kulturaktiviteter (Panorama kulturhus).
Det er en forutsetning at laget/foreningen er registrert i kommunens foreningsregister.
Lag/foreninger som samarbeider med avdelinger eller ansatte i Eidsvoll kommune må redegjøre for dette i søknaden.
Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett for tiltaket, samt opplysninger om det er søkt støtte, eventuelt mottatt støtte fra andre parter.


Sluttrapport med regnskap sendes kommunen etter gjennomføring av tiltaket.
Tiltak som ikke gjennomføres som beskrevet eller til avtalt tid, vil kunne avkortes og/eller krevd tilbakebetalt.


Søknaden sendes til:  postmottak@eidsvoll.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til opprustning til forsamlingslokale

Søknadsfrist 1. april. Benytt søknadsskjema: "Søknadsskjema - forsamlingslokaler"

Tilskuddet skal brukes til opprusting og/eller ominnredning av bygg til servicesentra for eldre, ungdomslokaler og mindre forsamlingslokaler (grendehus) samt til innkjøp av utstyr til slike lokaler. Lokaler som ikke er åpne for alle grupper, vil bli lavest prioritert. Søknaden må inneholde klare planer for arbeidet, inklusive fullstendig budsjett. Sluttrapport med regnskap sendes kommunen etter gjennomføring av tiltaket.

 

Organisasjoner og foreninger
logo
Fond for skolebarn til å besøke Eidsvollsbygningen

Eidsvoll kommune disponerer et fond som det kan søkes støtte fra til skoleklasser utenfor Oslo og Akershus som ønsker å besøke Eidsvollsbygningen. Det er ikke store beløp som blir tildelt, da det kun er 90 % av rentene for de tre siste årene som kan deles ut. Søknad, med et enkelt budsjett, sendes post@eidsvoll.kommune.no

Les mer om ordningen på kommunens hjemmesider:

https://www.eidsvoll.kommune.no/aktuelt/fond-til-stotte-for-skolereiser-til-eidsvollsbygningen/

Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Eidsvoll kommunes stipend og støtteordninger

E
Mer informasjon om Eidsvoll kommunes utdanningsstipend vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Eidsvoll kommunes utdanningsstipend.
Ikke spesifisert Eidsvoll

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post