Drammen kommunes støtteordninger

Drammen kommune tilbyr mange ulike støtteordninger og stipender til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" kan du finne en oversikt over de ulike støtteordningene.

Les mer om Drammen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (10)
logo
Drammen kommunes kulturstipend

Kulturprisen i Drammen kommune er en anerkjennelse for en særlig fremragende innsats for kulturlivet i Drammen og en inspirasjon til at vinneren skal fortsette videre innsats. Prisen er på 40.000 kroner.

Frist for nominasjoner 15. februar 

Statutter for kulturprisen  i Drammen kommune:
1. Drammen kommunes kulturpris kan tildeles en person, gruppe eller kulturaktør som gjennom lengre tid, har gjort en særlig fremragende innsats innen kommunens allsidige kulturliv.
2. Formålet med prisen er å løfte fram og på den måten takke noen som har gjort en betydelig innsats og som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Drammen. Kulturprisen er ment å skulle inspirere til videre innsats for kulturlivet. 


Retningslinjer for kulturprisen i Drammen kommune:
1. Det oppnevnes en jury med syv medlemmer, fire velges fra Hovedutvalget for Kultur, idrett og frivillighet og tre velges fra Drammen Kulturråd. Juryen oppnevnes for valgperioden. Kulturprisen tildeles av juryen etter innkomne forslag fra kommunens innbyggere. Juryen har mandat til å foreslå og å velge en verdig vinner.  
2. Kulturprisen annonseres bredt ut i ulike medier.
3. Alle innbyggere i Drammen kommune har forslagsrett. Politikerne kan også nominere kandidater innen fristen som settes.
4. Kulturprisen deles ut av ordfører som en del av et arrangement innen utgangen av det året prisen gjelder for.  Prisen er på 40 000 kroner.
5. Det skal minst ha gått 3 år før Kulturprisen tildeles samme person, gruppe eller kulturaktør.
6. Administrasjonen har ansvaret for saksbehandling og tilrettelegging av det praktiske rundt kulturprisen.

Private / enkeltpersoner
logo
Drammen kommunes kunstnerstipend

Drammen kommunes kunstnerstipend kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere. Kommunekunstneren skal være et godt forbilde og talsperson for sitt kunstfelt. Ordningen skal gi profesjonelle kunstnere mulighet for egenutvikling, gjennom å hente inspirasjon og kompetanse til eget kunstnerisk virke. Drammen kommunes kunstnerstipend er på 100 000 kroner. Drammen kommunes stipendordninger skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet.

Søknadsfrist: 15. februar 2022
Søknadskjema finner du på drammen.kommune.no


Hvem kan søke

 • Stipendet kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere innen alle kunstarter. Det forutsettes at søkere dokumenterer et høyt profesjonelt nivå innenfor sitt kunstuttrykk.
 • Det forutsettes at søkere er registrert i folkeregisteret i Drammen, og at de har sin faste arbeidsplass i kommunen.

Krav til søknaden

 • Søknaden skal beskrive hvordan stipendet kan bidra til kunstnerisk utvikling.
 • Prosjektbeskrivelsen som følger søknaden, skal gi et utførlig innblikk i hvordan søker tenker å bruke stipendet.
 • CV og dokumentasjon av kunstnerisk arbeid skal følge søknaden som vedlegg.

Saksbehandling

 • Det oppnevnes en jurymedsyv medlemmer. To medlemmer velges fraHovedutvalget for Kultur, idrett og frivillighet, tre oppnevnes av Drammen Kulturråd og to saksbehandlere med kunstfaglig bakgrunn deltar fra administrasjonen.Juryenoppnevnes forvalgperioden.
 • Stipendet for årets kommunekunstner tildeles av juryen etter innkomne søknader.
 • Administrasjonen har ansvaret for saksbehandling og tilrettelegging av det praktiske rundt kunstnerstipendet. Kommunen foretar en formell utdeling av kunstnerstipendet.
 • Mottaker av kunstnerstipendetfår tittelen “Årets kommunekunstner -Drammen kommune” og årstall. Man kan kun bli “Årets kommunekunstner -Drammen kommune” én gang.

Søknadsfrist og kunngjøring
Ordningen har søknadsfrist 15. februar og kunngjøres minst 4 uker før fristens utløp. Kulturstipendetannonseres bredt ut i ulike medier.

logo
Drammen kommunes kulturpris

Kulturprisen i Drammen kommune er en anerkjennelse for en særlig fremragende innsats for kulturlivet i Drammen og en inspirasjon til at vinneren skal fortsette videre innsats. Prisen er på 40.000 kroner.

Frist for nominasjoner 15. februar

Statutter for kulturprisen  i Drammen kommune:
1. Drammen kommunes kulturpris kan tildeles en person, gruppe eller kulturaktør som gjennom lengre tid, har gjort en særlig fremragende innsats innen kommunens allsidige kulturliv.
2. Formålet med prisen er å løfte fram og på den måten takke noen som har gjort en betydelig innsats og som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Drammen. Kulturprisen er ment å skulle inspirere til videre innsats for kulturlivet. 

Les mer om ordningen på drammen.kommune.no

logo
Frivillighetsprisen

Drammen kommune har et stort og mangfoldig frivillig organisasjonsliv og mange ildsjeler som engasjerer seg i sitt lokalmiljø og for sine hjertesaker. Frivillighetskraften bidrar til livskvalitet og nyskaping, og er en av grunnpilarene i samfunnet vårt.

Vær med å nominere kandidater til årets frivilligpris for Drammen kommune. Alle har lov til å nominere og kan gjøre dette ved å bruke digitalt skjema som du finner på drammen.kommune.no

Nominer din kandidat innen 31. oktober 

Statutter for frivillighetsprisen

 • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
 • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
 • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
 • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.
 • Prisen kan kun tildeles ulønnet arbeid.logo
Nedre Eiker Mannskors Fond

Nedre Eiker Mannskors Fond ble opprettet i 1992 etter initiativ fra en av representantene i mannskoret den gang. Mannskoret ble lagt ned og koret ønsket at de gjenstående midlene skulle overføres til et fond.

Statuttene sier:
Fondets avkastning skal tildeles sangutøvere i Nedre Eiker kommune. Det være seg enkeltpersoner, en gruppe eller en forening som spesielt i sitt arbeid i og for sanglivet har gjort seg fortjent til dette etter søknad.

Fondets forvaltere kan bestemme at fondets midler ikke skal utbetales et år dersom de etter en samlet vurdering ikke finner aktuelle kandidater. Rentene skal da tilføres fondets kapital.

Søknadsfrist: 
Stipendet blir ikke delt ut i 2021.

logo
Barbra Vogler og Gudbrand Mos stipendfond

Stipendets formål er å gi oppmuntring, hjelp til videre utdanning eller lignende.

Søknadsfrist: Stipendet gis ikke ut i 2021.

Stipendet kan fordeles mellom flere kunstnere. Stipendet kan søkes av yngre kunstnere (inntil 45 år) med spesiell begavelse innen bildende kunst og kunsthåndverk. Søkeren må være bosatt i eller ha en spesiell tilknytning til tidligere Drammen kommune.

Forslag vurderes og prisen tildeles av en jury bestående av 1 folkevalgt representant, 1 billedkunstner fra Buskerud Kunstnernes kunstneriske råd, 1 representant fra Norsk kunsthåndverk Buskerud kunstneriske råd når det er aktuelt med tildeling til en kunsthåndverker og 1 representant fra tidligere Nedre Eiker kommune.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse Kunst og kulturarv-avdelingen.

logo
Nedre Eiker Håndverkerforenings Stiftelsesfond

Personer, foreninger eller lignende i Nedre Eiker, fortrinnsvis til videreføring eller bevaring av håndverkstradisjoner eller andre tiltak av kulturell verdi med tilknytning til håndverkervirksomhet. 

Stipend til bevaring av håndverkstradisjoner deles ut i årlig, men blir annonsert i lokale medier.

Utdelingen skal gå til: 

Personer, foreninger eller lignende i Nedre Eiker, fortrinnsvis til videreføring eller bevaring av håndverkstradisjoner eller andre tiltak av kulturell verdi med tilknytning til håndverkervirksomhet. 

Kontakt ved spørsmål Bjørn Torgersen tlf. 996 22 648. 
Begrunnede søknader merkes Nedre Eiker Håndverkerforening innen annonsert dato og sendes på epost til postmottak@drammen.kommune.no

logo
Else Marie og Arvid Falks legat for personer bosatt i Nedre Eiker

Legatet er for personer bosatt i Nedre Eiker. Stipendet blir gitt ut hvert år. Midlene kan søkes av institusjoner (kommunale og private), enkeltpersoner, grupper og lag.

Legatet er todelt og man kan søke:

-Midler til tiltak som kan gjøre hverdagen lettere for eldre og for psykisk og fysisk handikappede personer bosatt i Nedre Eiker kommune.
-Til videreutdanning for ungdom fra kommunen som vil utdanne seg innen musikk.
Søknadsfrist: 1. mars 2022 (men ta kontakt gjennom hele året).

For mer informasjon: www.falkslegat.no

Kontaktinformasjon:
Revisorkollegiet AS ved John Arild Delsbekk
Buskerudveien 72, 3024 Drammen
Mobil: 957 49 972
E-post: jad@revisorkollegiet.no

logo
Einar Juels Legat

Legatets avkastning fra 2020 skal
gå til allmennyttige formål i Drammen og tidligere Buskerud fylke. Legatet er rettet mot foreninger og institusjoner, og ikke enkeltpersoner.

Det kreves en kort redegjørelse for hva det søkes tilskudd til, inkludert totalt kostnadsoverslag. Styret anmoder
foreninger/organisasjoner om at de tilstreber å koordinere søknader innen samme hoved-/fylkesorganisasjon. Det gis fortrinnsvis støtte til konkrete tiltak og prosjekter som ikke er en del av ordinær drift, alminnelig vedlikehold og lignende.

Til søknaden kreves vedlagt siste godkjente årsregnskap og årsberetning. Søkers postadresse eller e-postadresse, samt kontonummer må oppgis.

Søknader sendes pr post til:
Bragernes Torg 2A, Postboks, 3017 Drammen

Eller:
legat.drammen@bdo.no

Søknadene behandles i løpet av mai. Tilsvar sendes ut i løpet av juni.


Søknadsfrist ikke satt for 2022

 

logo
Martha Røed og Peder Winnæs legat

Legatets formål er å utdele legatets frie kapital med 20 % til kandidater som oppfyller krav om midler til utdannelse til unge kvinner fra eikerbygdene, og med 80 % i tilskudd til glede og hjelp for eldre, sykelige og mindre bemidlede i en alder over 60 år i tidligere Nedre Eiker kommune. Midler utdeles etter kunngjøring i offentlige medier og kandidaters søknad.
 

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post

Fakta om Drammen kommunes støtteordninger