Drammen kommunes støtteordninger

Drammen kommune tilbyr mange ulike støtteordninger og stipender til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" kan du finne en oversikt over de ulike støtteordningene.

Les mer om Drammen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Drammen kommune - et godt sted å leve
Støtteordninger (16)
logo
Drammen kommunes kulturstipend

Kulturprisen i Drammen kommune er en anerkjennelse for en særlig fremragende innsats for kulturlivet i Drammen og en inspirasjon til at vinneren skal fortsette videre innsats. Prisen er på 40.000 kroner.

Frist for nominasjoner 15. februar 

Målgruppe:
Drammen kommunes kulturstipend kan tildeles en person, en gruppe eller en kulturaktør. Utøveren/e kan få tildelt stipendet selv om man er under utdanning innenfor alle disipliner av estetiske fag.

Statutter for kulturprisen  i Drammen kommune:
1. Drammen kommunes kulturpris kan tildeles en person, gruppe eller kulturaktør som gjennom lengre tid, har gjort en særlig fremragende innsats innen kommunens allsidige kulturliv.
2. Formålet med prisen er å løfte fram og på den måten takke noen som har gjort en betydelig innsats og som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Drammen. Kulturprisen er ment å skulle inspirere til videre innsats for kulturlivet. 


Retningslinjer for kulturprisen i Drammen kommune:
1. Det oppnevnes en jury med syv medlemmer, fire velges fra Hovedutvalget for Kultur, idrett og frivillighet og tre velges fra Drammen Kulturråd. Juryen oppnevnes for valgperioden. Kulturprisen tildeles av juryen etter innkomne forslag fra kommunens innbyggere. Juryen har mandat til å foreslå og å velge en verdig vinner.  
2. Kulturprisen annonseres bredt ut i ulike medier.
3. Alle innbyggere i Drammen kommune har forslagsrett. Politikerne kan også nominere kandidater innen fristen som settes.
4. Kulturprisen deles ut av ordfører som en del av et arrangement innen utgangen av det året prisen gjelder for.  Prisen er på 40 000 kroner.
5. Det skal minst ha gått 3 år før Kulturprisen tildeles samme person, gruppe eller kulturaktør.
6. Administrasjonen har ansvaret for saksbehandling og tilrettelegging av det praktiske rundt kulturprisen.

Les mer om stipendet på drammen.kommune.no

Privatpersoner
logo
Drammen kommunes kunstnerstipend

Drammen kommunes kunstnerstipend kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere. Kommunekunstneren skal være et godt forbilde og talsperson for sitt kunstfelt. Ordningen skal gi profesjonelle kunstnere mulighet for egenutvikling, gjennom å hente inspirasjon og kompetanse til eget kunstnerisk virke. Drammen kommunes kunstnerstipend er på 100 000 kroner. Drammen kommunes stipendordninger skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet.

Søknadsfrist: 15. februar
Søknadskjema finner du på drammen.kommune.no


Hvem kan søke

 • Stipendet kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere innen alle kunstarter. Det forutsettes at søkere dokumenterer et høyt profesjonelt nivå innenfor sitt kunstuttrykk.
 • Det forutsettes at søkere er registrert i folkeregisteret i Drammen, og at de har sin faste arbeidsplass i kommunen.

Krav til søknaden

 • Søknaden skal beskrive hvordan stipendet kan bidra til kunstnerisk utvikling.
 • Prosjektbeskrivelsen som følger søknaden, skal gi et utførlig innblikk i hvordan søker tenker å bruke stipendet.
 • CV og dokumentasjon av kunstnerisk arbeid skal følge søknaden som vedlegg.

Saksbehandling

 • Det oppnevnes en jurymedsyv medlemmer. To medlemmer velges fraHovedutvalget for Kultur, idrett og frivillighet, tre oppnevnes av Drammen Kulturråd og to saksbehandlere med kunstfaglig bakgrunn deltar fra administrasjonen.Juryenoppnevnes forvalgperioden.
 • Stipendet for årets kommunekunstner tildeles av juryen etter innkomne søknader.
 • Administrasjonen har ansvaret for saksbehandling og tilrettelegging av det praktiske rundt kunstnerstipendet. Kommunen foretar en formell utdeling av kunstnerstipendet.
 • Mottaker av kunstnerstipendetfår tittelen “Årets kommunekunstner -Drammen kommune” og årstall. Man kan kun bli “Årets kommunekunstner -Drammen kommune” én gang.

Søknadsfrist og kunngjøring
Ordningen har søknadsfrist 15. februar og kunngjøres minst 4 uker før fristens utløp. Kulturstipendetannonseres bredt ut i ulike medier.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Drammen kommunes kulturpris

Kulturprisen i Drammen kommune er en anerkjennelse for en særlig fremragende innsats for kulturlivet i Drammen og en inspirasjon til at vinneren skal fortsette videre innsats. Prisen er på 40.000 kroner.

Frist for nominasjoner 15. februar

Statutter for kulturprisen  i Drammen kommune:
1. Drammen kommunes kulturpris kan tildeles en person, gruppe eller kulturaktør som gjennom lengre tid, har gjort en særlig fremragende innsats innen kommunens allsidige kulturliv.
2. Formålet med prisen er å løfte fram og på den måten takke noen som har gjort en betydelig innsats og som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Drammen. Kulturprisen er ment å skulle inspirere til videre innsats for kulturlivet. 

Les mer om ordningen på drammen.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Frivillighetsprisen

Drammen kommune har et stort og mangfoldig frivillig organisasjonsliv og mange ildsjeler som engasjerer seg i sitt lokalmiljø og for sine hjertesaker. Frivillighetskraften bidrar til livskvalitet og nyskaping, og er en av grunnpilarene i samfunnet vårt.

Vær med å nominere kandidater til årets frivilligpris for Drammen kommune. Alle har lov til å nominere og kan gjøre dette ved å bruke digitalt skjema som du finner på drammen.kommune.no

Nominer din kandidat innen 31. oktober 

Statutter for frivillighetsprisen

 • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
 • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
 • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
 • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.
 • Prisen kan kun tildeles ulønnet arbeid.Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Nedre Eiker Mannskors Fond

Nedre Eiker Mannskors Fond ble opprettet i 1992 etter initiativ fra en av representantene i mannskoret den gang. Mannskoret ble lagt ned og koret ønsket at de gjenstående midlene skulle overføres til et fond.

Statuttene sier:
Fondets avkastning skal tildeles sangutøvere i Nedre Eiker kommune. Det være seg enkeltpersoner, en gruppe eller en forening som spesielt i sitt arbeid i og for sanglivet har gjort seg fortjent til dette etter søknad.

Fondets forvaltere kan bestemme at fondets midler ikke skal utbetales et år dersom de etter en samlet vurdering ikke finner aktuelle kandidater. Rentene skal da tilføres fondets kapital.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Barbra Vogler og Gudbrand Mos stipendfond

Stipendets formål er å gi oppmuntring, hjelp til videre utdanning eller lignende.

Stipendet kan fordeles mellom flere kunstnere. Stipendet kan søkes av yngre kunstnere (inntil 45 år) med spesiell begavelse innen bildende kunst og kunsthåndverk. Søkeren må være bosatt i eller ha en spesiell tilknytning til tidligere Drammen kommune.

Forslag vurderes og prisen tildeles av en jury bestående av 1 folkevalgt representant, 1 billedkunstner fra Buskerud Kunstnernes kunstneriske råd, 1 representant fra Norsk kunsthåndverk Buskerud kunstneriske råd når det er aktuelt med tildeling til en kunsthåndverker og 1 representant fra tidligere Nedre Eiker kommune.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse Kunst og kulturarv-avdelingen.

Privatpersoner
logo
Nedre Eiker Håndverkerforenings Stiftelsesfond

Personer, foreninger eller lignende i Nedre Eiker, fortrinnsvis til videreføring eller bevaring av håndverkstradisjoner eller andre tiltak av kulturell verdi med tilknytning til håndverkervirksomhet. 

Stipend til bevaring av håndverkstradisjoner deles ut i årlig, men blir annonsert i lokale medier.

Utdelingen skal gå til: 

Personer, foreninger eller lignende i Nedre Eiker, fortrinnsvis til videreføring eller bevaring av håndverkstradisjoner eller andre tiltak av kulturell verdi med tilknytning til håndverkervirksomhet. 

Kontakt ved spørsmål Bjørn Torgersen tlf. 996 22 648. 
Begrunnede søknader merkes Nedre Eiker Håndverkerforening innen annonsert dato og sendes på epost til postmottak@drammen.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Else Marie og Arvid Falks legat for personer bosatt i Nedre Eiker

Legatet er for personer bosatt i Nedre Eiker. Stipendet blir gitt ut hvert år. Midlene kan søkes av institusjoner (kommunale og private), enkeltpersoner, grupper og lag.

Legatet er todelt og man kan søke:

-Midler til tiltak som kan gjøre hverdagen lettere for eldre og for psykisk og fysisk handikappede personer bosatt i Nedre Eiker kommune.
-Til videreutdanning for ungdom fra kommunen som vil utdanne seg innen musikk.
Søknadsfrist: 1. mars 2022 (men ta kontakt gjennom hele året).

For mer informasjon: www.falkslegat.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Einar Juels Legat

Legatets skal gå til allmennyttige formål i Drammen og tidligere Buskerud fylke. Legatet er rettet mot foreninger og institusjoner, og ikke enkeltpersoner.

Det kreves en kort redegjørelse for hva det søkes tilskudd til, inkludert totalt kostnadsoverslag. Styret anmoder
foreninger/organisasjoner om at de tilstreber å koordinere søknader innen samme hoved-/fylkesorganisasjon. Det gis fortrinnsvis støtte til konkrete tiltak og prosjekter som ikke er en del av ordinær drift, alminnelig vedlikehold og lignende.

Til søknaden kreves vedlagt siste godkjente årsregnskap og årsberetning. Søkers postadresse eller e-postadresse, samt kontonummer må oppgis.

Søknader sendes pr post til:
Bragernes Torg 2A, Postboks, 3017 Drammen

Eller:
legat.drammen@bdo.no

 

Organisasjoner og foreninger
logo
Martha Røed og Peder Winnæs legat

Legatets formål er å utdele legatets frie kapital med 20 % til kandidater som oppfyller krav om midler til utdannelse til unge kvinner fra eikerbygdene, og med 80 % i tilskudd til glede og hjelp for eldre, sykelige og mindre bemidlede i en alder over 60 år i tidligere Nedre Eiker kommune. Midler utdeles etter kunngjøring i offentlige medier og kandidaters søknad.
 

Privatpersoner
logo
Felleslegatet

Felleslegatet er en stiftelse som bestyres av Svelvik kommune og som kan yte støtte til veldedeighetsformål eller videreutdanning, hovedsakelig innen landbruk.

• Veldedighetsformål for tidligere Svelviks befolkning som spesielt tilgodeser pleietrengende personer, eller formål som ikke det ordinære hjelpeapparatet kan dekke.
• Tilskudd i særskilte tilfeller hva gjelder utdanning innenfor landbruk/grønne næringer, samt annen videreutdanning.

Midler vil bli annonsert på drammen.kommune.no

Privatpersoner
logo
Svelvik kulturlegat

Er du ung og driver med forfatterskap, drama, billedkunst eller musikkutøvelse? Gjennom Kulturlegat i Svelvik kan du søke om stipend for å utvikle deg videre.

Kulturlegat i Svelvik har som formål å stimulere kulturlivet gjennom å bidra til at talentfulle ungdommer fra Svelvik kan få utvikle sine uttrykk og ferdigheter. Det deles derfor ut 1 eller 2 stipender årlig innen forfatterskap, drama, billedkunst eller musikkutøvelse. Stipendet kan for eksempel være tilskudd til studier, spilletimer med en bestemt lærer, studietur, innkjøp av instrument eller materiell osv.

Kriterier for tildeling

• Mottakere av stipender må være oppvokst eller bosatt i tidligere Svelvik kommune
• Stipender tildeles talentfulle ungdommer fra 16 t.o.m. 25 år
• Det deles ut maksimum kr 20 000 pr. år. Stipender må ikke deles ut hvert år dersom det mangler kvalifiserte kandidater.

Stipender deles ut i forbindelse med Kulturskolens juleavslutning.

Aktuelle kandidater kan

• Sende inn begrunnet søknad på egne vegne
• Bli foreslått av andre
• Bli foreslått av stiftelsens styre

Søknadsfristen er i 1. november hvert år

Søknad eller forslag på kandidater sendes til:

kommunepost@drammen.kommune.no og merkes kulturlegat. Eller i post:

Drammen kommune
Postboks 7500
3008 Drammen

Merk konvolutten: Legat Svelvik

Privatpersoner
logo
Ingeborg Halck Syvertsens legat

Av den årlig avkastning skal halvparten deles ut i to like store porsjoner til seriøst studerende og/eller utøvende musikere eller sangere fra Drammen og omegn.

Privatpersoner
logo
Erik Børresen Stiftelse

Erik var skipsreder, stortingsmann og legatstifter fra Drammen. Etter deltakelse i forsvaret i 1814, bygget han seg opp som en av Norges største skipsredere. Og i perioden 1826 - 1832 satt han på Stortinget, med unntak av året 1828. Da han var 62 år gammle testamenterte han 150 000 specidaler til opprettelsen av Erik Børresen Stiftelse. Formålet skulle være oppfostring og forsørgelse av foreldreløse og fattige barn i Drammen.

Erik Børresen Stiftelse har bestemt at det skal annonseres utdeling av avkastning fra pengeplasseringer og leieinntekter i stiftelsen. Pengene skal deles ut som bistand til forsørgelse og oppfostring av barn, fortrinnsvis fra Drammen. Både privatpersoner og organisasjoner som støtter opp under stiftelsens formål er velkommen til å søke om penger.

Søknadsskjema kan lastes ned ved å klikke på knappen nedenfor. 

Søknadsfrist: 10.11.2021. Se legater-stiftelser-drammen.no for nye friser.

Søknader sendes pr post til:

v/ BDO AS
Bragernes Torg 2A, 3017 Drammen

eller pr mail til:

legat.drammen@bdo.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Legater til støtte for vanskeligstilte, syke og utdanning

9001 - Legat til støtte for økonomisk vanskeligstilte voksne personer i Drammen.

Årlig avkastning deles fortrinnsvis ut til eldre og til syke som
trenger støtte og hjelp, dvs til personer som er økonomisk vanskeligstilt pga sykdom/ulykke, eller som har en funksjonshemming og derav trenger ekstra støtte og hjelp, økonomisk vanskeligstilte personer over 60 år, økonomisk vanskeligstilte enslige og familier begrunnet i sosiale kriterier, eller til økonomisk vanskeligstilte handelsmenn/sjømenn /bryggearbeidere med etterlatte.


Legatet krever søknadsskjema og utskrift av skattemeldingen 2020.

Søknadsfrist 2022: 31.10.2022

9002 - Legat til fordel for barn og ungdom under 18 år bosatt i Drammen samt blind ungdom i Drammen og Svelvik.

Årlig avkastning deles ut til vanskeligerestilte barn og ungdom under 18 år bosatt i Drammen, samt til vanskeligstilt blind ungdom bosatt i Drammen
og Svelvik, med formål til videregående skolegang og livsopphold.
Avkastningen kan også brukes til andre formål som kommer denne aldersgruppen
til gode.

Legatet krever søknadsskjema og utskrift av skattemeldingen.

Søknadsfrist 2022: Ingen utdeling i 2022

9003 - Legat til hjelp for syke i Drammen, samt bekjempelse av alvorlig sykdom.

Årlig avkastning deles fortrinnsvis ut til personer i Drammen som trenger støtte til behandling/bekjempelse av alvorlig sykdom, og til pleie eller rekonvalesens under slik sykdom/dokumenterte helsereiser.

Legatet krever søknadsskjema, legeerklæring og utskrift av skattemeldingen 2020.

Søknadsfrist 2022: 31.10.2022

 

9005 - Legat til støtte for ungdom og voksne i Drammen, til videregående/høyere utdannelse og opplæring og til videreutdanning av lærere i grunnskolen i Drammen

Årlig avkastning deles ut til økonomisk vanskeligstilt ungdom (18-25 år) og voksne i
Drammen, til videregående/høyere utdannelse. samt opplæring/utdannelse i praktiske fag eller til anskaffelse av maskiner etc. Videre deles det ut
stipender til reiser, kurs eller annen form for etterutdannelse for lærere fast ansatt i grunnskolen i Drammen. Det kan også ytes støtte til ekskursjoner eller kurs for lærergrupper.

Legatet krever søknadsskjema og utskrift av skattemeldingen 2020.

Søknadsfrist 2022: 31.10.2022

Les mer og søk elektronisk på legater-stiftelser-drammen.no

Privatpersoner
logo
Drammen Sjømannsforenings legat

Drammens Sjømannsforenings Legat består av tidligere legater:

• Hans Henriksens Stiftelse
• Krüper og hustrus legat
• Chr. Stibolt's & Drammens Sjømandsforenings Understøttelsesfond
• Anton Christensens legat
• Edvard Bernhard Aaby og hustru Josepha f. Eliassen, deres legat gitt av sønnen
• Kitty og Chr. Lehland-Egeliens legat
• Martin Henrik Bruusgaard og børns legat

Stiftelsens formål skal være å støtte sjøfolk og deres etterlatte med liten inntekt, samt ungdom under maritim utdannelse hjemmehørende i Drammen og omegn. Legatporsjonene størrelse fastsettes av styret og utdeles fortrinnsvis en gang i året. Styret kan også innvilge støtte til Drammen sjømannsforenings virksomhet og andre maritimt tilknyttede formål i Drammen og omegn.

Les mer og søk elektronisk på drammen-sjomannsforening.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post