Bergen kommunes støtteordninger

Bergen kommune tilbyr en rekke tilskuddsordninger innen blant annet kunst/kultur, helse/omsorg, idrett og næringsliv. 

Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke tilskudd innbyggere i Bergen kommune kan søke på.

Les mer om Bergen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (22)
logo
Tilskudd til profesjonell kunst og kultur

Kunstnere, institusjoner, organisasjoner og produsenter kan søke tilskudd innen alle kunstarter. Du kan søke om blant annet drift, prosjekter, lokaler, arrangementer og internasjonal utveksling.

Slik søker du
Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning. Skjemaer er tilgjengelige i portalen senest fire uker før søknadsfrist.


Søknadsfrister
1. februar og 1. september:

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak: Til drift, lokaler og prosjekter innenfor alle felt. Det gis ikke tilskudd til filmproduksjon, og tilskudd til film forvaltes av Vestnorsk filmsenter.


1. mars og 1. oktober:

-Internasjonal kunst- og kulturutveksling: Gjelder utveksling av kunst og kultur mellom Bergen og utlandet. Det gis hovedsakelig tilskudd til reise og opphold
-Klimatiltak ved kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer: Tilskudd til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og begrenser miljøbelastningen ved produksjon og gjennomføring av kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer, samt til etablering av nye klimavennlige praksiser innenfor både det frivillige og profesjonelle kunst- og kulturfeltet
-Kulturlos: Tilskudd gis til kulturinstitusjoner som ønsker å engasjere en kulturlos som skal jobbe for økt deltagelse fra publikumsgrupper som er underrepresentert i virksomhetens formidlingstilbud
Scenekunstpool (obs: kun søknadsfrist 1.mars). Tilskudd til å etablere en utstyrspark for aktører og institusjoner innen profesjonell scenekunst


1. april:

   Tilskudd på egen linje i bybudsjettet


15. mai:

 Gjestekunstnerleiligheten i Berlin


1. juni:

Arbeids- kultur, og etableringsstipend


Løpende søknadsfrister:

Arrangementstilskudd: søknad må sendes inn minimum 4 uker før avvikling.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til eldreformål og tilskudd til helse- og omsorgssektoren

Organisasjoner og lag som driver frivillig virksomhet innen eldreformål og helse- og omsorgssektoren, kan søke tilskudd fra Bergen kommune fra en av de to tilskuddsordningene.

Søknadsfrist
Begge tilskuddsordningene har søknadsfrist er 20. mars. Fristen må overholdes.

Formålet med tilskuddsordningene
Formålet med tilskuddsordningene er å tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats som fremmer helse, aktivitet og deltakelse i samfunnet for innbyggere i kommunen innenfor disse målgruppene.

Les mer om ordningen på Bergen kommunes nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/helse-og-eldre/tilskudd-til-eldreformal-og-tilskudd-til-helseog-omsorgssektoren

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til miljøorganisasjoner

Frivillige miljøorganisasjoner kan søke om penger til driftskostnader. Organisasjonen sitt arbeid må bidra til å nå målene i Grønn strategi.

Hvem kan søke?
Tilskudd kan gis til miljøorganisasjoner som har aktiviteter og medlemmer i Bergen. Kommersielle aktører får ikke tilskudd.

Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret i kategorien natur- og miljøvern.

Miljøorganisasjoner som mottar tilskudd over egen linje i bybudsjettet til Bergen kommune kvalifiserer ikke til denne ordningen. 

Hva kan dere søke om?
Tilskuddet gjelder generelle driftskostnader for gjennomføring av organisasjonens formål og tilhørende administrative utgifter. 

Les mer om ordningen på Bergen kommunes nettsider:

 https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/natur-klima-miljo/miljo-/klima/tilskudd-til-miljoorganisasjoner

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskuddsordning for grønn næringsutvikling

Tilskuddsordning for grønn næringsutvikling retter seg mot omstilling av eksisterende og utvikling av nye bærekraftige verdikjeder. Tilskuddene skal skal bidra til reduserte utslipp, mindre forsøpling, færre miljøskader, sirkulær økonomi og omstillingsarbeid som bidrar til grønnere verdikjeder.


Slik søker du
Søknader sendes gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal, som du finner ved å trykke på den blå knappen "Gå til søknadsskjema".

Målgruppe og kriterier
Nettverksorganisasjoner, klyngeorganisasjoner, andre medlemsorganisasjoner og selskap kan søke om næringsutviklingsmidler. Det er et krav at prosjektene må komme flere næringsaktører til gode og ikke være konkurransevridende. Enkeltbedrifter som søker på vegne av seg selv vil automatisk få avslag/ikke bli vurdert.

Næringsseksjonen kan bidra med veiledning i søknadsprosessen, kontaktadresse naeringsseksjonen@bergen.kommune.no. 

I behandlingen av søknaden blir følgende lagt vekt på:

-Prosjektets effekt på grønn omstilling og sirkulære verdikjeder
-Prosjektets evne til å bidra til netto nullutslipp i 2030
-Søkers gjennomføringsevne
-Realisme, relevans og kvalitet
-Forankring i gjeldende klimastrategier og handlingsplaner for næringsutvikling
-Bidrag til å løse klimautfordringer i næringslivet
-Klare mål og realistiske budsjett
-Tilskuddet skal ha utløsende effekt. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et eksisterende tilbud
-Bidrag til økt innovasjon og entreprenørskap
-Kobling mot FoU
-Tilknytning til Bergen
-Bidrag til å nå FNs bærekraftmål, gjeldende klimastrategi og Regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021-2030
-Alle søkere på tilskuddsordningen oppfordres til å være miljøsertifisert


Søknadsfrist
Innkomne søknader behandles fortløpende. Ordningen lukkes når det ikke lenger er tilgjengelige budsjettmidler. Prosjektet bør normalt ha oppstart minst en måned etter innsendt søknad. 

Les mer om ordningen på Bergen kommunes nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/naring-og-skatt/tilskuddsordninger/naringsutvikling/tilskuddsordning-for-gronn-naringsutvikling

Bedrifter og næringsliv
logo
Arrangementsstøtte - Idrett

Beskrivelse av tilskuddsordning
Målet med tilskuddsordningen er å fremme mål og ambisjoner i vedtatt Idrettsplan. Idrettsarrangement skal bidra til idrettsutvikling, merkevarebygging og skape minneverdige opplevelser for utøvere, trenere, ledere, tilreisende og innbyggerne i Bergen og bergensregionen. Videre er det et mål om å etablere og videreutvikle nasjonale og internasjonale arrangement for toppidrettsutøvere, talenter og unge i Bergen. Gjeldende idrettspolitiske retningslinjer og prioriteringer i Bergen kommune legges til grunn.

Hvem kan søke
Ordningens målgruppe er medlemmer av et idrettslag/særforbund under Norges idrettsforbund i Bergen kommune, som arrangerer topp- og breddearrangement i Bergen og/eller bergensregionen. Søker må ha organisasjonsnummer og være hjemmehørende i Bergen kommune.

Søknadsfrist
Søknadene behandles fortløpende, men siste frist for innsendelse av søknad er 30. november.


Kriterier for tildeling
-Søknaden må inneholde forslag til budsjett for arrangementet med tenkte inntekter og utgifter
-Arrangementet må være offentlig tilgjengelig
-Arrangementet må være formelt forankret i idrettslagets/ idrettsorganisasjonens styre og godkjent av det aktuelle særforbund/-krets eller region
-Søknaden må inneholde opplysninger om eventuell annen offentlig støtte

Les mer og søk elektronisk på Bergen kommunes nettsider:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/9111/details

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd over egen linje i bybudsjettet - Helse og omsorg

Beskrivelse av tilskuddsordning
Driftstilskudd over egen linje i bybudsjettet bevilges på grunnlag av de aktiviteter og mål som fremkommer i søknaden.

Målgruppe - hvem kan søke
Kun institusjoner, organisasjoner og lag som allerede får tilskudd over egen linje i bybudsjettet kan sende søknad gjennom tilskuddsportalen. Aktører som ønsker å bli vurdert for fremtidig tilskudd over egen linje i bybudsjettet må kontakte byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet for nærmere dialog. Dersom bystyret vedtar at nye aktører skal inn på egen linje i budsjettet vil disse bli varslet og lagt til i søknadsportalen. 

Alle andre aktører må søke på kommunens åpne tilskuddsordninger. Informasjon om disse finnes i søknadsportalen under fanen Tilskuddsordninger.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 30. april. Fristen må overholdes. 

Les mer og søk elektronisk på Bergen kommunes nettsider:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/9290/details

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til næringsutviklingstiltak

Nettverk-, klynge-, medlemsorganisasjoner og selskaper som har prosjekter som kommer flere næringsaktører til gode og ikke er konkurransevridende, kan søke tilskudd. Enkeltbedrifter kan ikke søke om støtte i denne ordningen.


Slik søker du
Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal, Gå til Bergen.kommune.no - Tilskuddsportal - trykk på den blå knappen "Gå til søknadsskjema".


Kriterier og vilkår
Bergen kommune kan støtte tiltak som fremmer næringsutvikling i Bergen i tråd med de strategier og mål som er lagt i Regional plan for innovasjon og næringsutvikling og Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen.

En utfyllende beskrivelse av kriterier og vilkår finner du i søknadsskjemaet.


Søknadsfrist
Tilskuddsordningen har løpende søknadsfrist. Ordningen lukkes når det ikke lenger er tilgjengelige budsjettmidler.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd over egen linje i bybudsjettet - Kultur

Beskrivelse av tilskuddsordning
Driftstilskudd over egen linje i bybudsjettet bevilges på grunnlag av de aktiviteter og mål som fremkommer i søknaden, og tilskudd vedtas av bystyret. Driftstilskudd fra Bergen kommune skal også bidra til oppnåelse av relevante kommunale årsmål, og mål vedtatt av Bergen bystyre i relevante planer.

En overordnet visjon for disse planene er:
Den europeiske kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste arenaer for nyskaping, modighet, åpenhet og kreativitet.

Bergen kommunes kunst- og kulturpolitikk skal bidra til utvikling av høy kvalitet, kritisk refleksjon og sterke fagmiljøer, og til at byen har et bredt kulturtilbud som når alle. Sentralt i vurderingen av driftstilskudd vil være om søkers planer og virksomhet bidrar vesentlig til gjennomføring av relevante kommunale fagplaner. Noen av hovedmålene i disse planene er:

Profesjonell kunst og kultur:
Styrke Bergens profil som en produserende kunstby, der kvalitet, nyskaping og relevans vektlegges. Styrke internasjonalisering av et kompetent og utforskende kunst- og kulturfelt. Stimulere til åpen debatt, meningsbryting og utvikling av markante stemmer.

Barn og unge:
Bergen kommune ønsker å gi barn og unge et meningsfullt og interessant kultur- og aktivitetstilbud, som gir trivsel, ny kompetanse og gode opplevelser. Tilbudene skal holde høy kvalitet og være lett tilgjengelige.

Museer og kulturvern:
Museer og frivillig kulturvern skal dele kunnskap om fortiden og skape engasjement i samtiden, fundert på bærekraft, mangfold, digitalisering, relevans og immateriell kulturarv. Innholdet skal være relevant, aktuelt og skape debatt, og skal holde et kvalitetsmessig høyt nivå.

Amatørkultur og frivillighet:
Bergen skal være en internasjonalt ledende amatørkulturby, med sterke fagmiljøer basert på kvalitet, kompetanse, deltakelse og engasjement. Bergen kommune skal legge til rette for godt samarbeid med frivillig sektor.

Mangfold:
Kunst- og kulturtilbudet i Bergen skal speile et mangfoldig samfunn, der alle byens innbyggere skal ha tilgang til å utøve og oppleve kunst og kultur av høy kvalitet, aktualitet og relevans. Alle skal få anledning til å delta og utfolde seg i et fritt og uavhengig kunst- og kulturliv.

Mottakere av tilskudd over egen linje blir gjennomgått og evaluert årlig. Mottakere kan miste eller få redusert tilskuddet dersom virksomheten endres eller aktiviteten avtar, ved manglende eller ufullstendig rapportering, eller dersom kommunen vedtar endringer i sine kulturpolitiske prioriteringer.

Kriterier
Målgruppe - hvem kan søke
Bare institusjoner og organisasjoner som allerede får tilskudd over egen linje i bybudsjettet kan sende søknad gjennom tilskuddsportalen. Aktører som ønsker å bli vurdert for fremtidig tilskudd over egen linje i bybudsjettet må kontakte byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling for nærmere dialog. Dersom bystyret vedtar at nye aktører skal inn på egen linje i budsjettet, vil disse bli varslet og lagt til i søknadsportalen.

Alle andre aktører må søke på kommunens åpne tilskuddsordninger. Informasjon om disse finnes i søknadsportalen under fanen Tilskuddsordninger.

Søknadsfrist
Hovedsøknadsfrist er 1. april. Søknadsfristen må overholdes. Manglende eller mangelfulle søknader kan medføre at tilskuddet bortfaller.

Les mer og søk elektronisk på Bergen kommunes hjemmesider:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/9530/details

Organisasjoner og foreninger
logo
Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet

Beskrivelse av tilskuddsordning
Formålet med tilskuddsordningene er å få flere fysisk aktiv i Bergen kommune ved å etablere nye tilbud eller videreutvikle eksisterende tilbud for å øke aktiviteten.

Hvem kan søke
Idrettslag, idretts- og friluftsorganisasjoner samt andre ikke- kommersielle aktører som tilrettelegger og skaper ny fysisk aktivitet kan søke midler om å sette i gang nyskapende tiltak og prosjekter for å få flere med i fysisk aktivitet i Bergen kommune. Det kan også søkes om midler til å forbedre kvaliteten i eksisterende virksomhet. Søker må ha organisasjonsnummer og være hjemmehørende i Bergen kommune.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende, men siste frist for innsendelse av søknad er 30. november.


Kriterier for tildeling
Tiltaket det søkes tilskudd til skal være formelt forankret hos de respektive idrettslag/organisasjoners/aktørers styrer eller formelle organisering
Søker skal legge ved et budsjett for tiltaket det søkes om, som viser anslåtte inntekter og utgifter for prosjektet.
Tiltaket må være et breddetiltak.

Les mer og søk elektronisk på Bergen kommunes nettsider:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/9170/details

Organisasjoner og foreninger
logo
Stimuleringsmidler til aktivitet og inkludering

Beskrivelse av tilskuddsordning
Formålet med ordningen er å stimulere til økt aktivitet for paraidretten.

Hvem kan søke
Søker må være et idrettslag, en idrettsorganisasjon eller friluftsorganisasjon med eget organisasjonsnummer. Søker må være hjemmehørende i Bergen og tiltakene skal primært være for befolkningen i Bergen.

Tiltaket det søkes tilskudd til skal være formelt forankret hos de respektive idrettslag/organisasjoners/aktørers styrer eller formelle organisering.

Søknadsfrist
Søknadene behandles fortløpende, men siste dato for innsendelse av søknad er 30. november.

Les mer og søk elektronisk på Bergen kommunes nettsider:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/9171/details

Organisasjoner og foreninger
logo
Talentutviklingsmidler - Idrett

Beskrivelse av tilskuddsordning
Tilskudd kan gis til konkrete tiltak som skal optimalisere talent- og toppidrettsutviklingen i klubber/treningsmiljøer i Bergen. Med optimalisering menes konkrete tiltak utover det daglige treningsarbeidet som skal ha som mål å løfte utøveren(e) opp mot høyeste nivå. Eksempler på dette kan f.eks. være treningsleir, ekstra trenerkompetanse og samarbeid med andre talentutviklingsmiljøer.

Hvem kan søke
Treningsmiljøer som jobber med konkrete tiltak innen talentutvikling. Treningsmiljøer er her definert som idrettslag eller treningsgrupper på tvers av klubbgrenser. Det er et mål for Bergen kommune å satse på talenter i et begrenset utvalg av idretter, for å oppnå en spissing av toppen.

Søknadsfrist
1. april.


Kriterier for tildeling
Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvilke konkrete tiltak det søkes talentutviklingsmidler til, med en tiltaksplan med budsjett og målsettinger.
Gruppen/laget må være godt organisert og ha klare ansvarsfordelinger i trener og støtteapparatet.
Treneren eller sportslig leder for gruppen er ansvarlig for at talentutviklingsmidlene brukes i henhold til søknad, og har rapporteringsplikt.
Et nytt talentutviklingsprosjekt som utvikler seg til å bli et årlig tiltak i idrettslaget/miljøet kan ikke motta tilskudd fra denne ordningen over flere år.

Les mer og søk elektronisk på Bergen kommunes nettsider:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/9112/details

Organisasjoner og foreninger
logo
Amatørkultur og frivillighet - tilskudd til prosjekt og arrangement

Beskrivelse av tilskuddsordning
Tilskuddsordningene innenfor amatørkulturfeltet har som formål å sikre Bergen en bred produksjon og formidling, styrke det lokale kulturlivet, og å støtte etablering av nye kulturtilbud for alle målgrupper. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for amatørkulturvirksomhet av høy kvalitet.

Tilskuddsordninger for amatørkulturlivet skal bidra til å:

-utvikle gode kulturopplevelser og kvalitative kulturprosjekt for og med ulike befolkningsgrupper
-muliggjøre samarbeidsprosjekter mellom amatørkulturorganisasjoner og profesjonelle aktører og utøvere
-heve kvaliteten på kulturaktiviteten gjennom tilpasset utstyr og kompetanseheving
-utløse lokalt engasjement og bidra til å skape vitale boområder


Det kan søkes støtte til:

 • Samarbeidsprosjekter mellom amatørkulturorganisasjoner og profesjonelle aktører og utøvere

 • Kulturaktiviteter for barn og unge

 • Øvrig kulturaktivitet (voksne 26 – 66 år)

 • Seniorkultur

 • Lokalhistorie

Målgruppe - hvem kan søke?
Tilskuddsordningen retter seg mot alle organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver aktiviteter innenfor amatørkulturfeltet i Bergen kommune. Alle organisasjoner, lag og grupper som søker tilskudd må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og ha organisasjonsnummer. Enkeltpersoner som søker tilskudd kan bruke fødselsnummer.  Søkere med enkeltpersonforetak vil ikke kunne motta tilskudd fra amatørkulturordningene.

Tilskuddsordningen kan ikke søkes av offentlige etater eller til innholdsproduksjon i offentlige virksomheter.
Lukkede arrangementer  og arrangement av primært sosial karakter kan ikke få tilskudd.

Det kan ikke søkes tilskudd til samme arrangement fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune. 

Søknadsfrist:

Løpende

Les mer og søk elektronisk på Bergen kommunes nettsider:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/8870/details

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til etablering og drift av lokale kulturråd

Beskrivelse av tilskuddsordning
Tilskuddsordningene innenfor amatørkulturfeltet har som formål å sikre Bergen en bred produksjon og formidling, styrke det lokale kulturlivet, og å støtte etablering av nye kulturtilbud for alle målgrupper. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for amatørkulturvirksomhet av høy kvalitet og å skape arenaer for utøvelse og fellesskap. I Amatørkulturplan for Bergen 2018–2027 er et av tiltakene å legge til rette for etablering og drift av lokale kulturråd.  Formålet er i tillegg et budsjettmål i handlings- og økonomiplanen for 2019–2022.  

Tilskudd til etablering og drift av lokale kulturråd skal styrke det lokale kulturlivet ved opprettelse av nye kulturråd.  Kulturrådene skal være et koordinerende ledd for amatørkulturlivet i bydelene, arbeide for bedre samhandling organisasjonene imellom, og sikre økt deltakelse fra befolkningen i de ulike bydeler.

Bergen kommune har som mål at det skal etableres lokale kulturråd i alle bydeler. Initiativet skal komme fra frivillige organisasjoner eller grupper.  De lokale kulturråden skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom alle frivillige lag og organisasjoner i bydelene.

Tilskuddsordninger for amatørkulturlivet skal bidra til å:

-utvikle gode kulturopplevelser og kvalitative kulturprosjekt for og med ulike befolkningsgrupper
-muliggjøre samarbeidsprosjekter mellom amatørkulturorganisasjoner og profesjonelle aktører og utøvere
-heve kvaliteten på kulturaktiviteten gjennom tilpasset utstyr
-utløse lokalt engasjement og bidra til å skape vitale boområder


Det kan søkes støtte til:
Etablering og drift av lokale kulturråd.  Det kan søkes tilskudd til de lokale kulturrådenes arbeid for å styrke samarbeidet mellom organisasjoner innenfor kulturområdet i bydelene. 

Målgruppe - hvem kan søke?
Lokale kulturråd kan søke gjeldende tilskuddsordning til etablering og drift.  Alle organisasjoner, lag og grupper som søker tilskudd må være registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund og ha organisasjonsnummer.


Søknadsfrist:
Løpende

Les mer og søk elektronisk på Bergen kommunes nettsider:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/8971/details

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til byomfattende ungdomsprosjekter og -festivaler

Beskrivelse av tilskuddsordning
Tilskuddsordningen gjelder større byomfattende ungdomsarrangement, kurs, kulturprosjekt og festivaler, enten i regi av ungdom/ungdomsgrupper eller av institusjoner som inkluderer ungdom i planlegging og gjennomføring. Det omsøkte tiltaket skal være av nyskapende karakter og ha som formål å gi ny kompetanse eller innsikt i kulturelle uttrykk eller kulturopplevelser av høy kvalitet.

Ungdom og ungdomsgrupper kan gjennom denne tilskuddsordningen også søke støtte til internasjonal utveksling der formålet er å utvikle internasjonale nettverk, delta i kompetansegivende arrangement og hente ny inspirasjon. 

Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe - hvem kan søke
Tilskudd kan søkes av enkeltpersoner eller ungdomsgrupperinger i Bergen samt kulturorganisasjoner/institusjoner som inkluderer ungdom i planlegging og gjennomføring. Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende

Les mer og søk elektronisk på Bergen kommunes nettsider:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/8970/details

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd over egen linje i bybudsjettet - Mangfold, likestilling og livssyn

Beskrivelse av tilskuddsordning
Tilskudd over egen linje i bybudsjettet bevilges på grunnlag av de aktiviteter og mål som fremkommer i søknaden, og tilskudd vedtas av bystyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Historisk har en relativt stor andel av tilskuddene innen disse områdene gått til store ideelle organisasjoner med lang tradisjon og erfaring innen frivillighet. Kriteriene er innrettet slik at de i mindre grad begrenser hvem som får tilskudd og hvor mye den enkelte får i tilskudd.

Tilskuddsordningen og de omsøkte tiltak skal

-bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen livssyn, mangfold og likestilling får rammebetingelser slik at de kan mobilisere ulike minoritetsmiljøer i byen.
-bidra til å fremme mangfold og likestilling.
- tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats.
 -bidra til nytenking og utvikling i henhold til kommunens vedtatte mål og strategier.
- bidra til økt livskvalitet for brukere, bidra til økt mangfold av tilbud og aktører, gi hjelp til selvhjelp.
 -ha en andel egenfinansiering og kan tenkes ha overføringsverdi til annen virksomhet som er drevet eller finansiert av Bergen kommune.


Søknadene vil bli behandlet i forbindelse med budsjettprosessen, og blir endelig vedtatt i bystyret i desember.


Kriterier
Tilskudd gis til ideelle og frivillige organisasjoner. Søkerne må dokumentere at organisasjonen er ideell. Bergen kommune vil særlig prioritere å gi tilskudd til følgende kategorier organisasjoner:

-organisasjoner som utløser frivillig innsats blant befolkningen i Bergen, gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige
-ideelle organisasjoner som driver virksomhet innenfor tilskuddsordningens formål og målsettinger

Les mer og søk elektronisk på Bergen kommunes nettsider:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/9550/details

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til Folkeverksted/Makerspaces

Beskrivelse av tilskuddsordning
Tilskuddsordningene innenfor amatørkulturfeltet har som formål å sikre Bergen en bred produksjon og formidling, styrke det lokale kulturlivet, og å støtte etablering av nye kulturtilbud for alle målgrupper. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for amatørkulturvirksomhet av høy kvalitet og å skape arenaer for utøvelse og fellesskap. I Amatørkulturplan for Bergen 2018-2027 er et av tiltakene å legge til rette for opprettelse av folkeverkstedsklynger eller makerspaces. Det er også omtalt som et mål i Kulturarenaplanen for Bergen kommune 2019-2030.

Et folkeverksted har som mål å samle et nettverk av kreative personer, organisasjoner, bedrifter og lignende i sterke fellesskap. Fysisk er et folkeverksted et stort og godt utstyrt fellesverksted hvor utøverne kan møtes for å dele kunnskap, erfaringer og utfordringer. I amatørkultursammenheng kan et slikt verksted være et møtested med tilgang til felles lokaler og utstyr, som skal stimulere til nettverksbygging, kompetanseutvikling, skaperglede, fokus på gjenbruk, det grønne skiftet og sosialt samvær. Utformingen av verkstedet kan tilpasses de ulike brukergruppene avhengig av lokalets størrelse og økonomiske forutsetninger.

Målgruppe - hvem kan søke?
Alle organisasjoner, lag og grupper som søker tilskudd må være registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund og ha organisasjonsnummer. Enkeltpersoner som søker må bruke fødselsnummer.

Søknadsfrist
Det er en årlig søknadsfrist: 1. april. Søknadsfristen må overholdes.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Gavekort til studenter som melder flytting til Bergen

Bergen kommune inviterer studenter som er folkeregistrert i andre kommuner til å melde flytting til Bergen. Vi trenger dere for å gjøre Bergen til en enda bedre studentby.


Om gavekortordningen
Studenter fra andre kommuner som har meldt flytting til Bergen etter 1. januar 2022, kan søke om å få et gavekort på 2000 kroner fra Bergen kommune. Kortet kan brukes til kultur, mat eller opplevelser i Bergen.

Bergen kommune har 1000 kort, som deles ut til de første som oppfyller kriteriene og får godkjent sine søknader. 

Les mer om ordningen på Bergen kommunes nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/fritid/fritidstilbud/gavekort-til-studenter-som-melder-flytting-til-bergen?fbclid=IwAR2LbjQWAC9KmDQQNlAvnZlRXePptmpgSDn52h53vcibmkvFdkduBx5xBu4

Privatpersoner
logo
Refusjon av egenandeler på aktivitetsleirer i regi av idrettslag

Beskrivelse av tilskuddsordning
Formålet med ordningen er å utjevne økonomiske ulikheter og bidra til at flere barn og unge får delta i aktivitet uavhengig av økonomi.

Hvem kan søke
Søker må være et idrettslag, en idrettsorganisasjon eller friluftsorganisasjon med eget organisasjonsnummer. Søker må være hjemmehørende i Bergen og tiltakene skal primært være for befolkningen i Bergen.

Tiltaket det søkes tilskudd til skal være formelt forankret hos de respektive idrettslag/organisasjoners/aktørers styrer eller formelle organisering.

Søknadsfrist
Søknadene behandles fortløpende, men siste frist for innsendelse av søknad er 30. november.


Kriterier for tildeling
Refusjon av egenandeler på aktivitetsleirer i regi av idrettslag
(Refusjon forutsetter at Etat for idrett har mottatt tilskudd av Bufdir til formålet)

-Målgruppe: barn og unge 6 -19 år.
-Idrettslag registrert i NIF, samt andre frivillige organisasjoner som fremmer fysisk aktivitet kan søke om å få refundert egenandeler på aktivitetsleirer i ferier i egen regi. Idrettslaget må dokumentere deltagerutgift.
-Det kan søkes om inntil kr 1200 pr deltaker. Kostnad over dette må bekostes av klubben. Leirene og aktivitetsskolene må ha en varighet på minimum 3- 5 dager.
-Det kan søkes om støtte til inntil 10 deltakere på en leir. Dersom antallet overstiger dette skal det eventuelt avklares med Etat for idrett på forhånd.
-Klubben må rapportere antall deltakere, kjønn og alder. Navnelister må kunne fremvises ved revisjon/kontroll. Det vil bli foretatt stikkprøver.

Les mer og søk elektronisk på Bergen kommunes nettsider:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/9174/details

Organisasjoner og foreninger
logo
Idrettsstipend og -priser

Bergen kommunes idrettsstipend og -priser er en anerkjennelse av Bergens fremste toppidrettsutøvere, idrettstalenter, lag, trenere, ledere og dommere. Ordningen skal bidra til å optimalisere forholdene for toppidretten og unge lovende idrettsutøvere.

Stipend

 • toppidrettsutøvere
 • unge idrettstalenter
 • idrettslag
 • trenere/ledere/dommere
 • unge trenere/ledere under 25 årPriser

 • årets idrettslag
 • årets ildsjel
 • årets utøver
 • årets hederspris


Ved tildeling blir ulike kriterier vektlagt ut i fra hvilket stipend eller pris du søker på. 

Søk og les mer om de enkelte stipendene og prisene i Bergen kommunes tilskuddsportal.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd over egen linje i bybudsjettet - Næring

Beskrivelse av tilskuddsordning
Driftstilskudd over egen linje i bybudsjettet bevilges på grunnlag av de aktiviteter og mål som fremkommer i søknaden, og tilskudd vedtas av bystyret. Driftstilskudd fra Bergen kommune skal bidra til oppnåelse av relevante mål vedtatt av Bergen bystyre i ulike planer vedrørende næringsutvikling.

En overordnet målsetting for næringsutvikling er nedfelt i gjeldende Strategisk næringsplan for Bergensregionen:

Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig næringsutvikling.

Bergen kommunes næringspolitikk skal bidra til å tilrettelegge for innovasjon og gründerskap, utvikling og styrking av næringsklynger, samt gjøre Bergen til et attraktivt sted for lokalisering av nye og etablerte selskap. Arbeidet med næringsutvikling skjer med utgangspunkt i rammene lagt i kommuneplanens samfunnsdel, budsjettdokument, Strategisk næringsplan for Bergensregionen og den til enhver tid gjeldende Handlingsplan for næringsutvikling.

Sentralt i vurderingen av driftstilskudd vil være om søkers planer og virksomhet bidrar vesentlig til gjennomføring av relevante kommunale planer for næringsutvikling.

Bergen kommune har i Grønn strategi, vedtatt offensive mål om kutt i klimagassutslipp. Alle som får tilskudd fra kommunen, skal rapportere om bruken av tilskuddet. Vi ber om at rapporten også gir en kort beskrivelse av hva en gjør for å bidra til at klimamålene nås.

Målgruppe - hvem kan søke
Bare institusjoner og organisasjoner som allerede får tilskudd over egen linje i bybudsjettet kan søke. Dersom bystyret vedtar at nye aktører skal inn på egen linje i budsjettet, vil disse bli varslet og lagt til i søknadsportalen.

Alle andre aktører må søke på kommunens åpne tilskuddsordninger. Informasjon om disse finnes i søknadsportalen.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars. Søknadsfristen må overholdes. Manglende eller mangelfulle søknader kan medføre at tilskuddet bortfaller.

Les mer og søk elektronisk på Bergen kommunes nettsider:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/9210/details

Bedrifter og næringsliv
logo
Bergen bys legat for økonomisk vanskeligstilte

Bergen bys stiftelse til økonomisk vanskeligstilte har som formål å gi bistand til mennesker med økonomiske utfordringer, både enslige og familier.

Søknader kan sendes fra 1. september og senest innen 30. september.

 
Hvem kan søke?
For å kunne søke om økonomisk bistand må du være registrert i folkeregisteret som bosatt i Bergen og ha bodd i Bergen i tre år.

Personer med fremmed nasjonalitet må ha stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg for å kunne søke om bistand.

Vanskeligstilte under 18 år kan også søke.


Søk om penger fra legatet
Søknadsskjema er kun tilgjengelig i søknadsperioden som er fra 1. september til 30. september.

Søknadsskjema kan også fylles ut og sendes i post med nødvendige vedlegg til:

Bergen Bys legat for økonomisk vanskeligstilte
c/o Tone-Britt Handal Aase
Storetveitveien 142
5231 Paradis

Nødvendige vedlegg til søknaden er:

-Bostedsattest mindre enn 3 måneder gammel. Bostedsattest kan bestilles hos Skatteetaten.
-Ligningsattest for siste skatteoppgjør. Ligningsattest finner du i Altinn.
-Ligningsattest for eventuell ektefelle/samboer.


Dersom du ikke kan skrive ut skjema kan du få papirskjema ved henvendelse til Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Har du spørsmål om legatet må disse sendes skriftlig til adressen over.

Privatpersoner
logo
Bergen bys utdanningslegat

Bergen Bys legat for utdanning har som formål å gi støtte til personer som tar høyere utdannelse og er bosatt i Bergen.

Søknader kan sendes fra 1. september og senest innen 30. september.

 
Hvem kan søke?
For å kunne søke må du være bosatt i Bergen og ha stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg, eller være registrert i folkeregisteret som bosatt i Bergen og studere ved andre norske eller utenlandske universiteter eller høyskoler.


Søk om penger fra legatet
Søknadsskjema er kun tilgjengelig i søknadsperioden som er fra 1. september til 30. september.

Søknadsskjema kan også skrives ut og sendes i post med nødvendige vedlegg til:

Bergen Bys Utdanningslegat
c/o Tone-Britt H. Aase
Storetveitveien 142
5231 Paradis

Nødvendige vedlegg til søknaden er:

Ligningsattest. Ligningsattest finner du i Altinn.
Bostedsattest. Bostedsattest kan bestilles hos Skatteetaten.
Bekreftelse fra studiestedet som viser at du er student..
Dersom du ikke kan skrive ut skjema kan du få papirskjema ved henvendelse til Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Har du spørsmål om legatet må disse sendes skriftlig til adressen over.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post