Bærum kommunes støtteordninger

Bærum kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Bærum kommune.

Les mer om Bærum kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (10)
logo
Bærum kommunes kulturstipend

Hovedformål for ordningen
Å fremme kulturarbeidet i kommunen og stimulere til videre utvikling og innsats.

Hvem kan søke?
Personer som, gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har bidratt til en positiv profilering av Bærum og skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere.

Elektronisk skjema for kulturstipend finner du på baerum.kommune.no

Målgruppe
To utdanningsstipend er fortrinnsvis forbeholdt søkere under 25 år, som er under forberedelse til, eller har påbegynt kunstfagutdanning ved anerkjent offentlig eller privat utdanningsinstitusjon. Ett stipend er fortrinnsvis forbeholdt videreutdanning/videreutvikling av allerede etablerte kulturutøvere over 25 år. Alle må bo eller virke i Bærum.

Søknadsfrist
1. oktober

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Hovedformål for ordningen
Påskjønnelse til og stimulans for enkeltpersoner/organisasjoner som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere og bidratt til en positiv profilering av Bærum.

Hvem kan søke?
Kulturprisen gis til enkeltpersoner/organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte en innsats utenom det vanlige for kulturlivet i Bærum. Det søkes ikke, men man kan foreslå kandidater.

Målgruppe
Personer/organisasjoner som er bosatt eller har sitt virke i Bærum og er aktive i kulturlivet, lokalt og/eller regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Søknadsfrist
1. desember


Skjema for forslag til mottager av kulturpris finner du på baerum.kommune.no

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Fritidsstipend

Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Hovedformål for ordningen
Få unge ut i fast aktivitet

Søknadsfrist
Løpende 

Merk: Det er kun søknader for inneværende år som vil bli behandlet

Søknadsskjema - Fritidsstipend aom du finner på baerum.kommune.no

Hvem kan søke?
Lag og foreninger, kommunale tjenester på vegne av bruker og lag

Målgruppe
Alle barn og unge opp til og med videregående skole

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til friluftsorganisasjoner

Hovedformål med ordningen
Bidra til drift og prosjekter i friluftslivsorganisasjonen. Tilskuddene gavner også uorganisert friluftsliv.


Søknadsfrist
15. april

 

Søknadsskjema om tilskudd til Friluftsorganisasjoner finner du på baerum.kommune.no

Hvem kan søke?
Friluftsorganisasjoner. NB – det kreves innlogging med bank-ID ved utfylling av søknadsskjema.

Målgruppe
Uorganisert friluftsliv i Bærum

Krav til dokumentasjon
Oversikt over antall medlemmer i organisasjonen under og over 18 år, regnskap og budsjett siste år. De organisasjonene som søker etter inngått avtale om tilskudd kan legge ved «tomme» filer.

NB – søknadsfrist 15. april kl 23.59 er endelig og det er ikke anledning til å ettersende vedlegg

Hva kan støtten brukes til?
Drift og prosjekter

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til Frivillighetstiltak - Frivillighetsmidler

Formålet for frivillighetsmidlene er å stimulere frivillige organisasjoner til oppstart av nye aktiviteter eller tiltak, gjerne i samarbeid med andre.

Kommunen ønsker å styrke nye aktiviteter og tiltak som skal komme innbyggere i Bærum kommune til gode.
Søknader som bidrar til satsning på følgende punkter vil bli prioritert:

Utvikling – oppstart av nye aktiviteter og tiltak, videreutvikling
Samarbeid – med frivillige organisasjoner, kommunale tjenester, næringsliv og andre
Mangfold – inkludering
Miljø og klimaklokt

Søknadsfrist
1. oktober

Søknadsskjema Frivillighetsmidler finner du på baerum.kommune.no

Hvem kan søke? 
Frivillige organisasjoner i Bærum kommune. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret i henhold til frivillighetsregisterloven.


Målgruppe? 
Kommunens innbyggere

Organisasjoner og foreninger
logo
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - driftsstøtte

Hovedformål for ordningen
Gi bidrag til driften av barne- og ungdomsorganisasjoner eller tiltaket

Hvem kan søke? 
Private klubber/foreninger og nærmiljøtiltak
lokallag av organisasjoner tilknyttet en riksorganisajon
kretsledd av organisasjoner tilsluttet en riksorganisasjon


Målgruppe? 
Barne- og ungdomsorganisasjoner og frivillige tiltak for barn og unge

Delmål
Stimulere til økt aktivitet og utvikling av aktivitet

Krav til dokumentasjon
Organisasjonene må fylle følgende vilkår:
-frivillige organisasjoner hjemmehørende i Bærum kommune
-ha hatt kontinuerlig drift i 1 år
-ha en demokratisk oppbygging med valgt styre
-individuelt betalende medlemmer med bostedsadresse i Bærum kommune
-ha minst 10 tilskuddsberettigede medlemmer
-medlemskap som er åpent for alle så sant dette ikke kommer i konflikt med organisasjonens egenart
-regelmessige aktiviteter for medlemmer og andre
-all virksomhet knyttet til organisasjonens barne- og ungdomsarbeid skal være rusfri
-Driftstilskudd gis på bakgrunn av antall medlemmer fra 6 til og med 25 år. 
-Regnskap og årsrapport skal følge søknaden. 


Hva kan støtten brukes til? 
Skal støtte kommunale foreninger som ikke får tilskudd til drift fra andre kommunale ordninger (menigheter,trossamfunn og andre)

Hvordan søke?

Søknadsskjema - Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner – søknad om driftsstøtte finner du på baerum.kommune.no

 

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Hvem kan søke? 
Frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan motta støtte.

Organisasjoner som er registrert som underenhet i Brønnøysundregisteret av en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan også motta støtte.

Hvem er målgruppen?
Målgruppen er kommunens befolkning.

Målgrupper for tilskuddsmidler fra IMDi er

-innvandrere, som omfatter
-flyktninger, 
-arbeidsinnvandrere og
-familieinnvandrere.


I tillegg er målgrupper

-beboere i mottak og
-befolkningen i lokalsamfunn generelt.


Hva er søknadsfristen?
Søknadsfristen blir utlyst på baerum.kommune.no

Hvordan søke? 
Dere søker via et skjema som du finner på baerum.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til arrangement eller prosjekt

Hovedformål med ordningen
Å sikre at medlemmene får anledning til ny utvikling gjennom fremføring
Å gi kommunens innbyggere mulighet til å nyte godt av organisasjonens/stiftelsens virksomhet


Søknadsfrist
1. oktober.

Hvem kan søke?
Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål. Frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål. Organisasjoner og sammenslutninger for profesjonelle kunstnere. Andre kulturaktører

Målgruppe
Kommunens befolkning med vekt på barn og unge.

Krav til dokumentasjon
Regnskap for virksomheten.
Budsjett for prosjektet/arrangementet


 

Hvordan søke?

Søknadsskjema - Arrangement og prosjektstøtte finner du på baerum.kommune.no

Der finner du også retningslinjer for tilskuddsordningen.

Organisasjoner og foreninger
logo
Idrettsstipend

Hovedformål for ordningen?
Bidra til å gi lovende idrettstalenter mulighet til å kunne videreutvikle sitt talent for å kunne hevde seg på nasjonalt eller internasjonalt nivå innen sin idrettsgren.

Søknadsfrist
15. januar

Hvem kan søke?
Idrettslag på vegne av idrettsutøver.

Målgruppe?
En person som har fylt 16 år forrige år, fortrinnsvis bor i Bærum, er medlem av et idrettslag registrert hos NIF og BIR, ha potensial til nasjonalt toppnivå med planer om videre satsning.

Hvordan søke?

Skjema for søknad om idrettsstipend finner du på baerum.kommune.no

Privatpersoner
logo
Idrettslag - grunntilskudd utøvere nedsatt funksjonsevne

Hovedformål for ordningen
Formålet med grunntilskuddet er å bidra til delvis dekning av ekstrakostnader idrettslag har som følge av at det gis tilbud til utøvere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad
Det kan gis grunntilskudd til kostnader som ikke fanges opp av de øvrige tilskuddspostene. Idrettslag med høye kostnader med spesiell tilrettelegging for aktivitet for målgruppa er søknadsberettiget (f.eks. støtteapparat, sikkerhetstiltak o.l.).
Vivil IL tildeles minimum kr 150 000 (så sant aktivitetsnivået opprettholdes).
Kriterier:
Grunntilskudd tildeles etter søknad basert på antall aktive medlemmer som har betalt medlemskontingent og treningsavgift.
Kun deltakelse i minst 5 måneders aktivitetstilbud, minimum en gang pr uke, gir grunnlag for tilskudd. Det betyr at deltakere i rekrutterings- og opplæringskurs av kortere varighet ikke kan inngå i søknaden.
Antall utøvere må minimum utgjøre 10 personer.


Søknadsfrist
15. april

Hvem kan søke?
Idrettslag

Målgruppe
Idrettslag som legger til rette for aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvordan søke

Skjema for søknad om grunntilskudd utøvere nedsatt funksjonsevne finner du på baerum.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post