Audiovisuelle oversetteres fond

Akronymet NAViO står for Norsk audiovisuell oversetterforening.

NAViO ble stiftet 15. oktober 1997, og foreningen er yngstemann i familien "Oversetterforeninger" i Norge.

NAViO ble til for å tjene oversettere som har sitt virke innen audiovisuelle medier, da først og fremst teksting. Foreningen er åpen for alle som driver med audiovisuell oversetting. Det skiller foreningen litt fra resten av familien.

Foreningens øverste organ er Årsmøtet som ordinært samles én gang i året i slutten av april. Dette organet velger et styre for foreningen, et styre for Audiovisuelle oversetteres fond, en stipendkomité og en valgkomité.

Foreningen drives til daglig av styrelederen, som er ansatt, og en foreningssekretær. Styreleder og foreningssekretæren rapporterer til foreningens styre.

Saker som har innvirkning på enkeltmedlemmenes daglige situasjon behandles av Årsmøtet. Årsmøtet kan gi styret fullmakter og mandater til videre behandling.

I visse tilfeller blir medlemmene bedt om å godkjenne eller forkaste vedtak som er truffet av Årsmøtet eller styret gjennom uravstemning.

Foreningen legger vinn på at enkeltmedlemmer skal høres. Det er derfor etablert en e-postring, NAViO-ringen, som alle medlemmer har tilgang til. Her drøftes både fagpolitiske saker, men også faglig stoff. Det finnes også en lukket facebook-gruppe for medlemmene.

Det audiovisuelle oversettermiljøet er relativt lite i Norge. Det fører til at det også er nokså oversiktlig. Ledelsen og styret i foreningen kjenner så godt som alle utøvere personlig.

Det gjør sitt til at kommunikasjonen innen miljøet er god, og at det ikke finnes store barrierer mellom de enkelte medlemmene og foreningens styrende organer.

Les mer om Audiovisuelle oversetteres fond
Fakta
Antall utdelinger
25
Årlig utdeling
500.000 NOK (25 stipender på 20.000 kr)
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond

Det deles årlig ut 25 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som virker innen audiovisuelle medium. Hvert stipend er på kr. 20 000.

Alle som har hatt oversettelse innen audiovisuelle medier som virke de siste tre årene, kan
søke. De som får tildelt stipend, skal innen ett år etter tildelingen bruke stipendet til en reise
for å heve den faglige kompetansen.

Ved vurderingen av søknadene vil stipendkomiteen legge som grunn:

 • Om søkeren er aktiv som audiovisuell oversetter med norsk eller samisk som kilde- eller
  målspråk det året han eller hun søker stipend, og har vært det i minst tre år.
 • Har tekstet minst 1000 minutter og/eller hatt en inntekt på minst 1 G av AV-oversettelser
  med norsk eller samisk som kilde- eller målspråk de siste tre årene.
 • Søkere som har fått stipend i løpet av de siste fem årene, skal ikke tildeles nytt stipend på
  bekostning av AV-oversettere som oppfyller kriteriene, og som ikke har fått stipend de siste fem årene.

Utover dette skal stipendkomiteen prioritere søknadene etter disse kriteriene:

 1. Hvor lenge søkeren har virket som AV-oversetter
 2. Hvor stort volum søkeren har produsert i løpet av de siste tre årene
 3. Andre særskilte forhold

Ved vurdering av ansiennitet i yrket teller ett av flere avbrekk med foreldrepenger eller
sykepenger i inntil ett år som inntekt av AV-oversettelser.

Les mer om stipendet på Navios nettsider:

https://www.navio.no/reisestipend-fra-audiovisuelle-oversetteres-fond/

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post

Fakta om Audiovisuelle oversetteres fond