Bremanger kommunes støtteordninger

Bremanger kommune deler ut midler til utdanning, næringsutvikling og prosjektmidler til aktiviteter og arrangement. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Bremanger kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Anna og Ole T. Eikesets fond

Det er stiftaren sin vilje at fondet skal nyttast til å hjelpe fram evnerik ungdom som tek utdanning utover videregående nivå. Ved utdeling skal det leggast vekt på søkarens økonomiske stode.

Privatpersoner
logo
Prosjektmidlar

Du kan søke prosjektmidlar om du planlegg:
 

-Opne, inkluderande arrangement for barn og unge
-Samarbeidsprosjekt mellom profesjonelle og amatørar
-Større kulturproduksjonar
-Talentutvikling for barn og unge – nasjonale samlingar


Midlane blir tildelt etter søknad innan følgjande fristar: 

1. mars og 1. september


I tillegg til denne støtteordninga gjer vi årleg støtte til skulekorps, og til frivillege, ideelle organisasjonar for og med barn og unge. Det er eit kriterie at organisasjonen eller korpset har ungdommar med i styrearbeid og at halvparten av medlemmane er under 26 år.

 

 

Kriterier for å få tilskuddet
Tilskuddet skal ikke gå til daglig drift av lag eller organisasjoner. Tilskuddet skal være et bidrag til større prosjekter som frivillige lag og organisasjoner ønsker å gjennomføre. Prosjektene skal fremme friluftsliv, fritidsaktiviteter og kulturtilbudet i kommunen.

 
Lag og organisasjoner som primært tar vare på yrkesmessige og økonomiske interesser til medlemmene, politiske partier og ungdomsorganisasjoner, samt organisasjoner der en sentral del av virksomheten er å samle inn midler til andre formål enn kultur, skal ikke være berettiget til Tilskuddet.

Øvrige kriterier for å få Tilskuddet er følgende:

 

-Tilskuddet deles ut til frivillige lag og organisasjoner. Lag og organisasjoner med barn under 20 år skal gis prioritet.
-Tilskuddet skal gå til aktiviteter/prosjekter som utløser aktivitet for flere barn og unge.
-Tilskuddet skal stimulere til arbeidet i frivillige lag og organisasjoner og oppmuntre disse til positive tiltak.
-GVAS skal omtales/merkes som sponsor når det er mottatt penger fra tilskuddsordningen.
-Søkere må sende søknad elektronisk og innen fristen. Hovedlaget/-organisasjonen må stå som søker. Søknaden må minimum inneholde:
•    Foreningens navn
•    Antall medlemmer og aldersgruppe
•    Informasjon om hovedvirksomhet
•    Informasjon om hva ev bidrag skal brukes til

Les meir og søk elektronisk her:

 https://bremanger.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/prosjektmidlar/

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfondet

Næringsfondet skal nyttast til næringsføremål i samsvar med kommunen sin Strategiske næringsplan, m.a. til tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stadsutvikling og ulike typar utviklingsarbeid. Fondet kan og nyttast til bedriftsstøtte og til kommunale investeringar i varige driftsmidlar.

Det er utarbeidd eigne retningsliner for bruk av næringsfondet og retningsliner for tildeling av tilskot til kulturelle aktivitetar.

Les meir om fondet på kommunens egne nettsider:

https://bremanger.kommune.no/tenester/samfunn-og-naring/bedriftsetablering/naringsfondet/

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post