Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune tilbyr sine innbyggere flere tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Østfold fylke.

Hvilke tilskudd som blir med videre i Østfold blir politisk vedtatt i januar. Etter dette vil vi publisere aktuelle tilskudd dere kan søke på.

Les mer om Østfold fylkeskommune
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Fra og med 1. januar 2024 har vi nå gått fra å være Viken fylke, til å bli Østfold fylke.
Støtteordninger (5)
logo
TT-kort (tilrettelagt transport)

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse.


Hvem kan få TT-kort?
Du kan få TT-kort hvis:

 • du ikke kan reise kollektivt på grunn av en funksjonsnedsettelse som er livsvarig eller varer i lenger enn to år
 • du har folkeregistrert adresse og er bosatt i Østfold fylkeskommune
 • legen din har sendt inn legeerklæring om hvorfor du trenger TT-kort. Merk at du også må sende inn søknad om TT-kort i eget skjema.Du får ikke TT-kort hvis du:

 • disponerer egen bil og kan kjøre den selv
 • får grunnstønad til til transport eller bilstønad fra NAV
 • er under 10 år
 • har vansker med å bære varer, bagasje eller annet mellom hjem og stoppested, gir ikke rett til TT-kort
 • Har du fast plass på sykehjem eller tilsvarende boformer, må du eller fastlegen din beskrive i legeerklæringen konkret hvilket transportbehov du har som ikke dekkes av kommunen.

TT-kort er til drosjereiser
TT-ordningen er ment til fritidsreiser med drosje. Det er fylkeskommunen som avgjør hvor mye tilskuddet blir på gjennom det årlige budsjettet. Derfor kan tilskuddet variere fra år til år. Alle får likt beløp. 

Du trenger ikke bruke TT-kortet til reiser som blir dekket av andre tilskuddsordninger, som for eksempel:

reise til og fra arbeid- og utdanningstilbud. Kontakt NAV eller les mer om, arbeids- og utdanningsreiser på NAV.no
pasienttransport som reise til og fra lege og sykehus. Kontakt Pasientreiser eller ler mer om pasientreiser på helsenorge.no

Les mer om ordningen på fylkeskommunens nettsider:

https://ofk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/folkehelse/

Privatpersoner
logo
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hvordan søke – og når er fristene? 
Alle søknader skjer via nettsiden anleggsregisteret.no.
Her finner du også alt du trenger å vite om søknadsprosessen.

For å levere en best mulig søknad er det viktig med en god prosess. Når du skal starte med søknaden er det viktig at du først tar kontakt med egen kommune via servicetorget eller kulturkontoret.

Det er særlig viktig å merke seg:

 • Frist for søknad til kommunen fastsettes av den enkelte kommune.
 • Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 15. januar.
 • Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling i begynnelsen av mai.
 • Fylkeskommunen fordeler de tildelte beløpene og informerer søkere om resultatet innen 15. juli.


Hvem kan søke?
Søkere om tilskudd av spillemidlene til ordinære idrettsanlegg kan være

kommuner og fylkeskommuner 
idrettslag underlagt Norges idrettsforbund
sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg
aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform – se bestemmelsene

Hva kan du søke tilskudd til?
-bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser
-kjøp og innredning av eksisterende anlegg
-universell utforming av eldre idrettsanlegg

Les mer om ordningen på fylkeskommunens nettsider:

https://ofk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/idrett/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturminner

Østfold fylkeskommune har flere ulike tilskuddsordninger i kategorien kulturminner. En fullstendig oversikt over disse finner du på Østfold fylkeskommunes nettsider:

https://ofk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/kulturminner/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilretteleggingstilskudd ved opplæring i bedrift

Selvstendige lærebedrifter og opplæringskontor kan søke om tilretteleggingstilskudd for kandidater med behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging.  
Opplæring i bedrift skal normalt tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte kandidat, og betyr «å tilrettelegge med varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at alle får tilfredsstillende utbytte av opplæringen» (LK 2020).

Dersom kandidaten ikke har tilfredsstillende utbytte etter at tilpasset opplæring er utprøvd, kan det søkes om tilretteleggingstilskudd.

Tilretteleggingstilskudd skal dermed bidra til å dekke kostnader som ikke dekkes av det ordinære tilskuddet til lærebedrifter.

Kort om ordningen
Tilskuddet skal benyttes til ekstra personellressurs for tettere oppfølging og tilrettelegging i opplæringen.  
Ordningen skal stimulere bedrifter til å gi flere muligheten til å oppnå et fag-/svennebrev eller grunnkompetanse.  
Målet er kvalifisering til arbeid innenfor både ordinært og tilrettelagt arbeidsmarked. 


Hvem kan søke? 
Målgruppen er kandidater med ungdomsrett som har ulike grader av ekstra tilretteleggingsbehov.
Det gjelder også for kandidater med svake norskferdigheter som har mindre enn 6 års botid i Norge. Svake norskferdigheter innebærer at kandidaten har karakteren 2 eller lavere i norsk som fellesfag, eller har vedtak om særskilt språkopplæring.  


Slik søker du
Fyll ut det elektroniske søknadskjemaet. Det er viktig at behovet for ekstra tilrettelegging beskrives nøye. Med dette mener vi at dere aktivt benytter nøkkelordene i hjelpeteksten for å redegjøre for aktuelle behov og planlagte tiltak.

Tilretteleggingstilskuddet er delt i to grupper avhengig av om behovet for ekstra tilrettelegging er 1-4 timer i gruppe 1 eller 5-6 timer per uke i gruppe 2.

For gruppe 2 må det foreligge en sakkyndig vurdering fra det videregående skoleløpet, eller annen dokumentasjon fra faginstanser som for eksempel spesialisthelsetjenesten eller PPT. Dette trenger ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt. For gruppe 1 oppfordres det til å legge ved dokumentasjon på behovet dersom det foreligger.

Les mer om ordningen på fylkeskommunens nettsider:

https://ofk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/utdanning-og-kompetanse/tilretteleggingstilskudd-ved-opplaring-i-bedrift.187047.aspx

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Spillemidler til friluftslivsanlegg

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Østfold.


Hvem kan søke
Kommuner, idrettslag underlagt Norges idrettsforbund, friluftsorganisasjoner under Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjorden Friluftsråd kan søke om spillemidler til friluftsanlegg. Dette gjelder blant annet tilskudd til friluftsanlegg som for eksempel dagsturhytter, turveier, tur-/skiløyper og turstier, skilting og merking og sanitæranlegg i tilknytning til utendørs aktivitetsanlegg.

Fysisk tilrettelegging krever grunneiers tillatelse og som oftest en tillatelse fra kommunen. Hva slags tillatelser det er krav om, avhenger av hvor stort tiltaket er, så det er lurt å ta tidlig kontakt med kommunen hvis du er usikker.

Hvordan søker du
Søknadene sendes via kommunene. Kommunene har ulike søknadsfrister, men de er som regel i løpet av høsten. Ta tidlig kontakt med kommunen, da mange tiltak også må være forankret i kommunal plan for å kunne få tilskudd.

Friluftslivsanlegg vil prioriteres høyt med rask tildeling av spillemidler i Østfold. Friluftslivsanlegg har som regel mottatt midler ved første års søknad.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post