Bildende Kunstneres Hjelpefond

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over kr 2 000 pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd, stipend og priser til kunstnere i Norge.

Les mer om Bildende Kunstneres Hjelpefond
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
BKH yter stipend og andre individuelle tilskudd til kunstnere innenfor det visuelle feltet
Støtteordninger (16)
logo
Tilskudd til eldre kunstnere

For å kunne søke tilskudd som eldre kunstner eller etterlatt etter en kunstner må man fylle de generelle kriteriene fastsatt av BKH sitt styre.

Tilskudd til eldre kunstnere kan tildeles fra og med måneden søker fyller 57 år. Profesjonell og yrkesmessig virksomhet i form av utstillinger, oppdrag etc. må dokumenteres for minimum 15 år. Det foreligger veiledning og eget skjema for dokumentasjon i de enkelte søknadsskjemene. For tilskudd til eldre kunstnere er det fastsatt øvre inntektsgrense for behovsprøving, og siste års skatteoppgjør må fremlegges. Se informasjon om hver enkelt ordning for inntektsgrense, spesifikke kriterier og søknadsskjema.

Les mer på kunstfond.no

Privatpersoner
logo
Aktivitetstilskudd fra 57-67 år

Aktivitetstilskudd skal bidra til opprettholdelse av kunstnerisk aktivitet for kunstnere fra og med fylte 57 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 10 år, og utløper det året mottaker fyller 67 år.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr 310 100 i såkalt "alminnelig inntekt før særfradrag". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon. Inntektsgrensen for Aktivitetstilskudd tilsvarer median alminnelig inntekt som publiseres av SSB hvert år. Inntektsgrensen ble oppdatert i desember 2022 og blir justert når nye tall foreligger.

Årlig tilskuddsbeløp i 2023 er kr 50 000, og utbetales forskuddsvis for seks måneder av gangen i mars og september. Størrelsen på det årlige beløpet og totalt antall disponible tilskudd fastsettes hvert år av BKHs styre.

Les mer på kunstfond.no

Privatpersoner
logo
Seniortilskudd for kunstnere fra 67–82 år

Seniortilskudd skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 15 år totalt, og utløper den måneden mottaker fyller 82 år.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til kr 222 954 i såkalt "alminnelig inntekt før særfradrag". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon. Inntektsgrensen for Seniortilskudd tilsvarer 2G (G = folketrygdens grunnbeløp). Satsen for «G» blir justert hvert år pr. 1. mai.

Årlig tilskuddsbeløp i 2023 er kr 40 000, og utbetales forskuddsvis for seks måneder av gangen i mars og september. Størrelsen på det årlige beløpet og totalt antall disponible tilskudd fastsettes hvert år av BKHs styre.

Les mer om ordningen på kunstfond.no

 

Privatpersoner
logo
Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog fra 57 år

Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog kan søkes av kunstnere over 57 år til dekning av egenutgifter.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr 310 100 i såkalt "alminnelig inntekt før særfradrag". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon.

Tilskudd til utstilling er i 2023 inntil kr 40 000.

Les mer på kunstfond.no

Privatpersoner
logo
Ad hoc-tilskudd fra 57 år

Ad hoc-tilskudd kan søkes av kunstnere over 57 år, eller deres etterlatte, som er i en vanskelig livssituasjon. Støtten er et engangsbeløp som kan gis i forbindelse med kortvarige eller plutselige vanskeligheter, eller i en problematisk overgangsperiode.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr 310 100 i såkalt "alminnelig inntekt". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon.

Fondsstyret fastsetter størrelsen på bidraget etter skjønn ut fra de opplysninger og den dokumentasjon som fremkommer i søknaden. Bidraget kan likevel ikke være større enn Seniortilskudd pr. år.

Les mer på kunstfond.no

Privatpersoner
logo
BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere fra 57 år

Kunstnerstipend for eldre kunstnere har til formål å stimulere kunstnerisk virksomhet for eldre, yrkesaktive kunstnere. Styret avgjør årlig antall stipend til utdeling og stipendbeløpets størrelse.

Stipendet kan tildeles kunstnere som fyller 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som f.eks. studier og utprøving av kunstneriske virkemidler. Fotografer kan søke som billedkunstnere.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet.

Kunstnerstipend for seniorkunstnere er i 2023 kr. 145 000.

Søknadsfrist: 18. oktober.

Les mer på kunstfond.no

Privatpersoner
logo
BKH kunstnerstipend (uten alderskriterier)

BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, og søkes og tildeles gjennom den årlige samordnede stipendbehandlingen i NBK og NKs stipendkomiteer.

Søknadsfrist: 18. oktober

Kriterier
Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdannelse pr 1.1. det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend.


Stipendiene skal primært være tre-årige, men kan også utdeles som ett- og toårige stipend.


Fondsstyret avgjør årlig hvor mange stipend som skal utdeles og hvilken stør­relse det skal være på stipendiene. For innehavere av stipend skal den årlige ut­betaling ikke synke i løpet av 3-årsperio­den.


Tildelte 3-årige kunstnerstipend utbetales ikke til mot­takere som er i GI-ordningen, eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere/etablerte kunstnere pr. 1.1 det året stipendiet skal utbetales. Ledige midler kan tildeles som 1 eller 2-årig stipend.

Les mer på kunstfond.no

Privatpersoner
logo
BKH kunststudentstipend

BKH kunststudentstipend har som formål å være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kjennskap til BKH og kunstavgiftsloven. Stipendet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:

  • Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet og Kunst og håndverk
  • Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst, UiB
  • Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
  • Kunstakademiet i Tromsø, UiT

    Utdanningsstedene oppnevner egne kunstfaglige stipendkomiteer som mottar og behandler søknadene.

Les kriterier mm på kunstfond.no

Privatpersoner
logo
Gjesteateliertilskudd

Gjesteateliertilskudd er et bidrag til dekning av reiseutgifter for kunstnere som er tildelt opphold i «Hus 12» i Ny-Ålesund på Svalbard, og i Skandinavisk Forening i Roma (Circolo Scandinavo).

Les kriterier mm på kunstfond.no

Privatpersoner
logo
Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH

Ordningen har som formål å yte tilskudd til prosjekter som kan skape økt interesse for det visuelle kunstfeltet, og stimulere formidling og økt omsetning av kunst innenfor kunstavgiftens virkeområde.

Søknadsfrister: 1. februar, 1. mai og 1. september.

Kriterier
Tiltak som kan motta tilskudd fra ordningen er:

• Forskning og dokumentasjon i tråd med ordningens formål
• Prosjekter med fokus på kunstnere eller kunstpraksis av særlig allmenn eller kunsthistorisk interesse
• Formidling og pedagogiske prosjekter
• Utvikling av nye arenaer for visning, salg og formidling
• Oppgradering av visningslokaler
• Prosjekter innrettet mot nye publikumsgrupper
• Prosjekter som stimulerer til økt omsetning av kunst

Det gis normalt ikke tilskudd til:

• Løpende drift
• seminarer og konferanser
• kunstproduksjon
• kataloger
• utstillingsvirksomhet

Det gis fortrinnsvis støtte til tiltak som omfatter flere kunstnere eller en gruppe.

Les mer på kunstfond.no
 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Delegerte tildelinger

Delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Kunstsentre som er tilsluttet Kunstsentrene i Norge kan søke om midler til egne stipend eller prosjektstøtteordninger.

Delegerte tildelinger er i 2023 inntil kr 200 000 pr. kunstsenter.

 

Les mer på kunstfond.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Ulrik Hendriksens Ærespris

Ulrik Hendriksens Ærespris er en ærespris til minne om billedkunstner Ulrik Hendriksen (1891-1960). Hendriksen sto for en betydelig politisk innsats for kunstnerne i Norge, spesielt i forbindelse med innføringen av lov om avgift på omsetning av billedkunst i 1948 og opprettelsen av Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Prisen tildeles en billedkunstner, kunsthåndverker eller kunstfotograf som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats til beste for billedkunst og billedkunstnere i Norge. Prismottaker avgjøres av styret i BKH, og tildeles under en egen festmiddag. Ulrik Hendriksens ærespris er på kr 250 000.

 

Les mer på kunstfond.no

Privatpersoner
logo
John Savio-prisen

Hjelpefond i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk kunstmuseum. Prisen deles ut annethvert år og har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kultur, med utgangspunkt i prisvinnerens arbeid.

Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen. Frist for innsending av forslag til prisvinnerkandidater er 31. mars i tildelingsåret. Prisvinneren utpekes av en egen jury og prisutdelingen skjer ved en offentlig seremoni i regi av Nordnorsk Kunstmuseum. John Savio-prisen ble delt ut for første gang i 2015.

John Savio-prisen er i 2023 kr 200 000.

Les mer på kunstfond.no

 

Privatpersoner
logo
Høstutstillingsprisen - BKHs kunstpris

Høstutstillingsprisen tildeles en kunstner som deltar på Høstutstillingen (Statens Kunstutstilling) med det verk som ansees som mest betydningsfullt på årets utstilling. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere. Prisvinneren avgjøres av en egen jury, og deles ut ved åpningen av Høstutstillingen.

Høstutstillingsprisen er i 2023 kr 200 000.

Les mer på kunstfond.no

Privatpersoner
logo
Kunsthåndverkprisen fra BKH

Kunsthåndverkprisen tildeles en kunstner som deltar på Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling med det verk som ansees som mest betydningsfullt på årets utstilling. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere. Prisvinneren avgjøres av en egen jury, og deles ut ved åpningen av Årsutstillingen.

Formål
Kunstprisen har til formål å synliggjøre Norske Kunsthåndverkeres Årsutstillings betydning for norsk kunsthåndverk.


Kriterier
Prisen skal gå til en kunstner som deltar på Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling med det verk som anses som mest betydningsfullt på årets utstilling. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere.

Les mer på kunstfond.no

Privatpersoner
logo
Fotokunstprisen fra BKH

Fotokunstprisen går til en kunstner som deltar på Vårutstillingen med det verk som ansees som mest betydningsfullt på årets utstilling. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere. Prisvinneren avgjøres av en egen jury, og deles ut ved åpningen av Vårutstillingen.

Les mer på kunstfond.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Bildende Kunstneres Hjelpefond