Riksantikvarens tilskuddsordninger

Hvis du eier eller forvalter et kulturminne, kan du søke om tilskudd til tiltak som istandsetting, sikring og skjøtsel. Under fanen "Støtteordninger" finner du informasjon om hva du kan søke om støtte til, og hvordan du går fram for å søke.

Les mer om Riksantikvarens tilskuddsordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvalting
Støtteordninger (20)
logo
Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie

Hvem kan søke?
Private eiere av fredete kulturminner og kulturmiljøer. Også eiere av kulturminner som er midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling, kan søke.

Hva kan du søke om?
Tilskudd til istandsetting og vedlikeholdstiltak. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel.

Hvordan søker du?
Søknad om tilskudd sendes i søknadssystemet Digisak. Søknader som gjelder Svalbard eller Jan Mayen, sendes til Riksantikvaren, postmottak@ra.no.

Søknadsfrist
Søknadsfristen publiseres på Riksantikvarens hjemmesider så snart den er klar.

Les mer på https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Privatpersoner
logo
Tilskudd til samiske kulturminner og kulturmiljøer

Hvem kan søke?
Private eiere av fredete samiske kulturminner og kulturmiljøer. Også eiere av kulturminner som er midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling, kan søke.

Hva kan du søke om?
Tilskudd til istandsetting og vedlikeholdstiltak. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av kvar til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel.

Hvordan søker du?
Søknad om tilskudd sendes i søknadssystemet Digisak.

Søknadsfrist
Søknadsrist vil bli publisert på Riksantikvarens hjemmesider.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Privatpersoner
logo
Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Hvem kan søke?
Eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner.

Hva kan du søke om?
Det kan søkes tilskudd til:

• sikring
• istandsetting
• vedlikehold
• kulturminne- og tilstandsregistrering
• dokumentasjon
• mulighetsstudier
• lønn til stillinger som er direkte knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold

Hvordan søker du?
Søknad skal sendes til fylkeskommunen. Søknader som gjelder Svalbard eller Jan Mayen, sendes til Riksantikvaren, postmottak@ra.no.

Søknadsfrist
Søknadsfrist blir publisert på Riksantikvarens hjemmesider.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til fredete bygninger i privat eie fra før 1537

Hvem kan søke?
Eiere og forvaltere av fredete middelalderhus fra før 1537.

Hva kan du søke om?
Det kan søkes tilskudd til

• sikring, istandsetting og tyngre vedlikehold som bidrar til å ivareta et normalt vedlikeholdsnivå, samtidig som bygningenes kildeverdi blir ivaretatt
• tiltak som bidrar til dokumentasjon, kunnskapsutvikling eller forskning om middelalderbygninger.

Hvordan søker du?
Søknad sendes til fylkeskommunen.

Søknadsfrist
Forrige søknadsfrist var 1. november 2022. Ny frist blir publisert på Riksantikvarens hjemmesider.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder

Hvem kan søke?
Eiere av eller kommuner med bygg eller anlegg innenfor tette trehusområder av kulturhistorisk verdi. Det er Riksantikvaren som definerer hvilke områder detter gjelder. Les mer om dette i veilederen på Riksantikvarens hjemmesider.

Hva kan du søke om?
Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

• bidrar til at brann oppdages raskt
• hindrer spredning av brann
• tilrettelegger for enkel slukking
• utarbeide brannsikringsplan

Hvordan søker du?
Send søknad til fylkeskommunen. Det foreligger eget søknadsskjema på Riksantikvarens hjemmesider.

Søknadsfrist
Søknadsfrist publiseres på Riksantikvarens hjemmesider.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til ruiner og anlegg fra middelalderen

Hvem kan søke?
Eiere og forvaltere av ruiner og anlegg fra middelalderen (før 1537).

Hva kan du søke om?
Det kan søkes tilskudd til konservering, dokumentasjon, skjøtsel, vedlikehold eller overvåkning av middelalderruiner, samt til tiltak som utvikler og formidler kunnskap om ruinene.

Hvordan søker du?
For ruiner og anlegg innen middelalderbyene Bergen, Trondheim, Tønsberg og Oslo skal søknaden sendes til Riksantikvaren, postmottak@ra.no. For øvrige ruiner skal søknad sendes til fylkeskommunen. Det foreligger eget søknadsskjema. Dette finner du på Riksantikvarens hjemmesider.

Søknadsfrist
Ny frist publiseres på Riksantikvarens hjemmesider.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til fartøy

Hvem kan søke?
Eiere og forvaltere av fredete eller vernete fartøy, og organisasjoner, foreninger og prosjekter som opererer innenfor tilskuddsordningens formål.

Hva kan du søke om?
Det kan gis tilskudd til sikring, vedlikehold, istandsetting og restaurering av fredete og vernete fartøy.

Hvordan søker du?
Søknad om tilskudd til fartøy sendes i søknadssystemet Digisak.

Søknadsfrist
Søknadsfrist publiseres på Riksantikvarens hjemmesider.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til fagutvikling i fartøyvernet

Hvem kan søke?
De nasjonale fartøyvernsentrene og andre aktører med relevant kompetanse og faglig tilknytning. Med andre aktører menes aktører fra akademia, håndverks- og andre fagmiljøer som gjennom egen kunnskap og faglig innfallsvinkel kan bidra til økt kunnskap og kvalitet på fagutviklingen i fartøyvernet.

Hva kan du søke om?
Prosjekter med tema/problemstilling som ar forankring i fartøyvernplanen og/eller andre relevante strategidokumenter, og som har et tema/ problemstilling som er relevant og dekker et reelt behov i fartøyvernet.

Hvordan søker du?
Søknad om tilskudd skal sendes skriftlig til Riksantikvaren på:

e-post til postmottak@ra.no,  eller via post til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

Om tilskudd fra post 75 til fagutvikling i fartøyvernet i 2023
Riksantikvaren forvalter tilskudd fra post 75 til fagutvikling i fartøyvernet. Tidligere har posten i hovedsak vært fordelt mellom de tre nasjonale fartøyvernsentrene, men er nå også åpnet opp for andre aktører med relevant kompetanse.

Formålet med tilskuddsordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å ivareta og videreføre kunnskap om håndverk knyttet til antikvarisk istandsetting og vedlikehold av vernete og fredete fartøy. Formålet er videre å medvirke til å skape solide fagmiljøer gjennom å stimulere til samarbeid mellom de nasjonale fartøyvernsentrene og andre aktører.

Formålet med prosjekttilskudd fra post 75
Forskning og utredningsarbeid har de siste årene blitt en mer sentral del av fagutviklingen i fartøyvernet, og dette skal gjenspeiles også i tildelingene fra tilskuddsposten.

Gjennom egne tilskudd til fagutviklingsprosjekter ønsker Riksantikvaren

• Å skape solide fagmiljøer gjennom å stimulere til samarbeid mellom de nasjonale fartøyvernsentrene og andre aktører.

• Å sikre at fartøyvernsentrene kan fungere som lavterskel tilbud/nav for andre håndverkere gjennom for eksempel tilskudd til kompetanseheving for andre aktører.

• Å sikre flerårige utrednings og forskningsprosjekter, herunder utrednings og forskningsprosjekter som gjennomføres som samarbeidsprosjekter mellom fartøyvernsentrene og andre. Samarbeidsprosjekter vil bli særlig prioritert.

Aktivitetene skal være egnet til å fremme tilskuddsordningens formål og skal være i tråd med nasjonal verneplan for fartøy eller tilsvarende plandokumenter

Hvem kan motta prosjekttilskudd
Tilskudd til prosjekter kan etter søknad tildeles de nasjonale fartøyvernsentrene og andre aktører med relevant kompetanse og faglig tilknytning.

Med andre aktører menes aktører fra akademia, håndverks- og andre fagmiljøer som gjennom egen kunnskap og faglig innfallsvinkel kan bidra til økt kunnskap og kvalitet på fagutviklingen i fartøyvernet.

Ved tildeling vil Riksantikvaren prioritere samarbeidsprosjekter mellom flere aktører. Slik ønsker vi å tilrettelegge for mer og bedre kunnskapsdeling, med mål om økt antikvarisk kvalitet på istandsettings- og vedlikeholdsarbeider på verna og freda fartøy.

Hvordan søker du?
Søknad om tilskudd sendes til postmottak@ra.no, eller til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. november.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til konservering av kirkekunst

Hvem kan søke?
Kirkelige fellesråd og andre eiere og forvaltere av kirker.

Hva kan du søke om?
Det kan søkes tilskudd til prosjektering, sikring, konservering, reise og opphold, transport, forsikring, rapportering og formidling av kirkekunst som ledd i konserverings- og sikringsarbeid der en fagutdannet konservator er gitt oppdrag. Med kirkekunst menes inventar, kunst og dekor i kirkebygg.

Hvordan søker du?
Søknad sendes til Riksantikvaren og må inneholde følgende:

• Metodebeskrivelse med materialer og metoder for konserveringen.
• Informasjon om utførende konservator slik at Riksantikvaren kan gjennomføre en kompetansevurdering.
• Prisoverslag for konserveringen

Søknadsfrist
1.november.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til brannsikring av steinkirker fra middelalderen

Hvem kan søke?
Eiere og forvaltere av steinkirker fra middelalderen (før 1537)

Hva kan du søke om?
Det kan søkes tilskudd til slukkeanlegg og andre tiltak på middelalderkirker i stein som bidrar til et høyt nivå av brannsikring.

Hvordan søker du?
Send søknad til Riksantikvaren, postmottak@ra.no.

Søknadsfrist
1.november.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd sikring av stavkirker

Hvem kan søke?
Eiere og forvaltere av stavkirker.

Hva kan du søke om?
Det kan gis tilskudd til tiltak som sikrer kirkene mot brann, hærverk eller klimahendelser.

Hvordan søker du?
Send søknad til Riksantikvaren, postmottak@ra.no

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist. Riksantikvaren tar imot søknader hele året, og har løpende kontakt med eierne av de 28 stavkirkene i landet.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til vedlikehold, konservering og dokumentasjon av stavkirker

Hvem kan søke?
Eiere og forvaltere av stavkirker.

Hva kan du søke om?
Det kan søkes tilskudd til vedlikehold og konservering av stavkirker og til tiltak som legger til rette for dokumentasjon, kunnskapsutvikling eller forskning.

Hvordan søker du?
Send søknad til Riksantikvaren, postmottak@ra.no

Søknadsfrist
1.november.

Mer infromasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til brannsikring, klimaskal og istandsetjing av kulturhistorisk viktige kyrkjebygg

Tilskotsmidlane vert tildelte av Barne- og familiedepartementet og forvaltast av Riksantikvaren i samarbeid med Den norske kyrkja.

Kven kan søkje?
Eigarar og forvaltarar av freda og listeførte kyrkjebygg. Prioritering og utpeiking av tiltak har innverknad på kva grupper av kyrkjer som vert prioriterte i kvar enkelt utlysing.

Kva kan du søkje om?
Brannsikringstiltak, istandsetjing av kyrkjas klimaskal og andre istandsetjingstiltak.

Korleis søkjer du?
Ved utlysing av tilskot blir søknadsskjema tilgjengeleg i Kyrkjebyggdatabasen.

Søknadsfrist
Tilskotsordninga har ikkje faste søknadsfristar. Nye utlysingar vert gjort kjende i media og på heimesidene til Riksantikvaren og Kirkens arbeids­giver­organisasjon (KA).

Meir informasjon finn du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

Hvem kan søke?
Fylkeskommuner, kommuner, Longyearbyen lokalstyre, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke tilskudd etter ordningen.

Hva kan du søke om?
Det kan søkes tilskudd til prosjekter der offentlige og private aktører inngår forpliktende samarbeid om

• formidling og tilrettelegging for bærekraftig bevaring og bruk
• kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid
• nærings-, steds- og lokalsamfunnsutvikling.

Hvordan søker du?
Send søknaden til Riksantikvaren med kopi til fylkeskommunen og eventuelt Sametinget hvis det gjelder samiske kulturminner. Riksantikvaren vil i nært samarbeid med aktuelle fylkeskommuner og Sametinget vurdere søknadene.

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende. Det er likevel ønskelig at søknader sendes inn i forkant av eller tidlig i det året det søkes om tilskudd for.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til verdensarv

Hvem kan søke?
Fylkeskommuner, kommuner, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke tilskudd etter ordningen.

Hva kan du søke om?
Tilskudd kan gis til prosjekter og tiltak som er knyttet til områdene i Norge som er innskrevet på Unescos verdensarvliste, med tilhørende buffersoner. I særlige tilfeller kan det gis tilskudd til prosjekter og tiltak i områder som er oppført på Norges tentative liste.

Hvordan søker du?
Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen eller Sametinget for samisk kulturarv. Unntak er for verdensarvområdet Urnes, for søknader om tiltak som gjelder flere verdensarvområder eller søknader som gjelder områder som er oppført på tentativ liste, der søknad skal sendes til Riksantikvaren.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturminnearbeid i kommunene

Hvem kan søke?
Kommuner, fylkeskommuner og Sametinget.

Hva kan kommunene søke om?
Tilskudd til å sette i gang arbeid med kulturmiljøplan, rullere eksisterende kulturmiljøplan eller for å lage en helhetlig kulturmiljøplan for en sammenslått kommune samt til ulike kompetansemodeller for å styrke kulturmiljøkompetansen lokalt og regionalt.

Hvordan søker du?
Søknad sendes Riksantikvaren via fylkeskommunen.

Søknaden fra kommunene om tilskudd til kulturmiljøplan må inneholde følgende:

• Prosjektbeskrivelse som omfatter organisering av arbeidet i kommunen, framdrift, budsjett, finansiering og kontaktperson.

• Politisk vedtak dersom søknaden gjelder utarbeiding/rullering av plan med fokus på kulturminner (kan ettersendes, ev. tas inn i planstrategien).

Søknadsfrist
Det er lurt å beregne litt god tid, fordi fylkeskommunene har ulike frister for når de må ha søknadene fra kommunene. Ta kontakt med fylkeskommunen for mer informasjon.
Søknadsfristen til Riksantikvaren er 15. februar.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
logo
Dekning av utgifter til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak

Hovedregelen i kulturminneloven er at offentlige og større, private tiltakshavere må betale for nødvendige arkeologiske registreringer eller utgravninger. Når det gjelder mindre, private tiltak, dekker staten helt eller delvis utgiftene. Du kan lese mer om mindre, private tiltak i rundskriv T2-07 på regjeringens nettsider. Dette finner du link til på Riksantikvarens hjemmesider.

Hvem kan få støtte?
Private tiltakshavere for arkeologiske undersøkelser. Se forskrift om tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner §3. Denne finner du link til på Riksantikvarens hjemmesider.

Hvordan kan du få støtte?
Du skal ikke sende søknad om tilskudd til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak. Når man søker om tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner, vurderer fylkeskommunen og Sametinget om søknaden gjelder et mindre, privat tiltak. Riksantikvaren tar den endelige avgjørelsen og utbetaler tilskuddet til den institusjonen som gjennomfører de arkeologiske undersøkelsene. Hvis tiltaket blir vurdert til å være et mindre, privat tiltak, dekker staten helt eller delvis utgiftene til de arkeologiske undersøkelsene. Søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne sendes til fylkeskommunen.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Dekning av utgifter til arkeologiske undersøkelser ved særlige grunner

Staten kan, helt eller delvis, dekke kostnadene til nødvendige arkeologiske undersøkelser, hvis det foreligger særlige grunner.

Hvem kan få støtte?
Tiltakshavere for arkeologiske undersøkelser.

Hvordan kan du få støtte?
Dersom du mener at det foreligger særlige grunner til at staten skal dekke disse kostnadene, bør du gjøre greie for det når du søker om tillatelse til inngrep i et automatisk fredet kulturminne. Det er ingen faste regler for hva som kan være særlige grunner. Se forskrift om tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner §3. Denne finner du link til på Riksantikvarens hjemmesider.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til arkeologiske kulturminner

Hvem kan søke?
Forvaltningsinstitusjoner med ansvar for arkeologiske kulturminner etter forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven. Tilskuddene er i hovedsak knyttet til bevaringsprogrammene Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) og Bevaringsprogram for utvalgte, arkeologiske kulturminner og kulturmiljø (BARK), samt sikring av spesielt utsatte arkeologiske kulturminner.

Hva kan du søke om?
Tilskudd til forvaltnings-, sikrings-, restaurerings-, skjøtsels-, tilretteleggings-, formidlings- og dokumentasjonstiltak på automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner

Hvordan søker du?
Søknad skal sendes Riksantikvaren innen 15. januar hvert år.

Det kan søkes om tilskudd til arkeologiske kulturminner som er utsatt for skade som følge av erosjon, flom eller andre uforutsette hendelser utenom den ordinære søknadsfristen.

Søknadsfrist
Søknad skal sendes til Riksantikvaren innen 15. januar hvert år.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
logo
Finnerlønn

Hvem kan få finnerlønn?
Riksantikvaren kan gi finnerlønn for funn av løse kulturminner som er eldre enn 1537, mynter som er eldre enn 1650 og samiske gjenstander som er fra 1917 eller eldre. Det kan også gis finnerlønn for skipsfunn som er mer enn 100 år gamle, for eksempel tilbehør, last og annet som har vært om bord, når eier ikke er kjent. Du skal ikke sende søknad om finnerlønn, det er Riksantikvaren som fastsetter og utbetaler finnerlønn, basert på anbefalinger fra de arkeologiske forvaltningsmuseene. Finnerlønn skal i utgangspunktet deles likt mellom finner og grunneier.

Mer informasjon finner du her: https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post