Kommunal- og distriktsdepartementets tilskuddsordninger

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) administrerer flere tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om hvilke ordninger du kan søke på.

Les mer om Kommunal- og distriktsdepartementets tilskuddsordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
KDD har ansvaret for politikkutforming og forvaltning innenfor en rekke sentrale samfunnsområder
Støtteordninger (4)
logo
Tilskudd til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Formål

Målet med ordningen er å øke kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Kompetansetiltakene skal komme aktører i planprosesser til gode, som innbyggere, beslutningstakere, planleggere, organisasjoner og næringsliv.

Kriterier for måloppnåelse

De mest sentrale kriteriene er å bidra til:

• Bærekraftig utvikling med vekt på det sosiale og miljømessige med henvisning til de aktuelle norske bærekraftsmålene, særlig bærekraftsmål 11

• Økt kvalitet og effektivitet i planarbeidet

• Økt teknisk og/eller juridisk plankompetanse hos målgruppene

• Utvikling av produkter og tjenester basert på allment tilgjengelig kartinformasjon og geodata

• Å inspirere og bistå kommuner i deres arbeid med stedsutviklingsprosesser

Hvem kan søke?

Aktuelle søkere er organisasjoner, virksomheter og stiftelser. I tillegg kan faglige nettverk i privat og frivillig sektor søke om midler, gjerne i samarbeid med en offentlig aktør. Ordningen retter seg ikke mot offentlig sektor eller offentlige søkere.

Målgrupper

Målgruppene er lokale eller regionale aktører som er sentrale deltagere i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Målgruppen for ordningen er mangfoldig og vil variere fra prosjekt til prosjekt. Som oftest er søkerne ute etter å øke kompetansen i egne rekker – blant egne tillitsvalgte, egne medlemmer og egne ansatte. Dette for å styrke sin rolle som aktør i planprosesser i tråd med plan- og bygningslovens intensjoner. I andre tilfeller er hensikten å bidra til å bygge kompetanse hos andre aktører i planprosesser – aktører i søkers eksterne målgruppe. Eksempler på slike kan være lokale eller regionale folkevalgte, det kan være administrative tjenester i det offentlige eller særskilte interessegrupper og virksomheter.

Hva kan det søkes støtte til?

KDD ønsker å støtte tiltak som utvikler og formidler gode arbeidsformer, verktøy og eksempler. Det kan søkes om støtte til tiltak og prosjekter som er planrelatert:

• på det juridiske området (kunnskap om lovens krav, hensyn, muligheter og begrensninger),

• på det tekniske området (kunnskap om utarbeiding og bruk av bl.a. kart og geodata, samordning plan/byggesak, digitalisering av produkter og prosesser).

• eller som kan fremme gode arbeidsmåter og samarbeidsmodeller (kunnskap om medvirkning og innflytelse i planprosesser, offentlig/privat samarbeid, partnerskap eller ulike typer avtalefestet oppfølging av planer).

Tildelingskriterier

I tillegg til at kriteriene for måloppnåelse forventes ivaretatt, vil det ved behandlingen av søknadene bli lagt særlig vekt på:

• Læring i nettverk og partnerskap.

• Tiltakets allmenngyldige verdi der erfaringer og metoder skal kunne nyttiggjøres av andre med tilsvarende utfordringer og vilkår.

• Samarbeid på tvers av fagområder, sektorer, forvaltningsnivåer og geografiske grenser.

• At prosjektene vil kunne bidra til verdiskaping basert på tilgjengelig kartinformasjon og geodata.

Tiltak innenfor følgende tema er aktuelle i 2023: 

• Klimautfordringer, med særlig vekt på forebygging, sikkerhet, risiko og sårbarhet
• Attraktive og levende lokalsamfunn for alle med vekt på universell utforming og folkehelse.

Søknadsfrist: 11. april 2023.

Les mer og søk elektronisk på https://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/kmd-tilskudd/lokal-kompetanse-innen-plan-kart-og-geodata/id2549246/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til politiske partier

Statlig partistøtte gis til registrerte politiske partier på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved sist foregående valg. På grunnlag av morpartiets stemmeandel, gis det også støtte til politiske partiers ungdomsorganisasjoner på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå.

Tilskudd til partienes hovedorganisasjoner
Departementet utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for hver stortingsvalgperiode.

Stemmestøtte fordeles som en fast sats per stemme beregnet på grunnlag av den årlige bevilgningen og resultatet fra sist foregående stortingsvalg.

Grunnstøtte utbetales dersom partiet fikk minst 2,5 prosent oppslutning på landsbasis eller vant minst ett mandat ved siste stortingsvalg. Grunnstøtten fordeles likt mellom disse partiene.

Tilskudd til partienes kommunale organisasjoner
Det er et krav om at kommunepartiet må ha en organisasjon i den respektive kommunen for å få støtte. Statsforvalteren utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for hver kommunestyrevalgperiode.

Stemmestøtte utbetales fra første stemme uten sperregrense. Satsen beregnes på grunnlag av den årlige bevilgningen og resultatet fra sist foregående kommunestyrevalg.

Grunnstøtte bevilges til partienes kommuneorganisasjoner dersom partiet fikk minst 4,0 prosent oppslutning i kommunen eller vant minst ett mandat ved siste kommunestyrevalg. Grunnstøtten fordeles likt mellom disse partiene.

Tilskudd til partienes fylkesorganisasjoner
Det er et krav om at fylkeslaget må ha en organisasjon i det respektive fylket for å få støtte. Statsforvalteren utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for hver fylkestingsvalgperiode.

Stemmestøtte utbetales fra første stemme uten sperregrense. Satsen beregnes på grunnlag av den årlige bevilgningen og resultatet fra sist foregående fylkestingsvalg.

Grunnstøtte bevilges til partienes fylkesorganisasjoner dersom partiet fikk minst 4,0 prosent oppslutning i fylket eller vant minst ett mandat ved siste fylkestingsvalg. Grunnstøtten fordeles likt mellom disse partiene.

Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner
Bevilgningen fordeles i samsvar med morpartiets del av det totale antallet stemmer som gikk til partier med fylkesungdomsorganisasjon. Statsforvalteren utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for hver fylkestingsvalgperiode.

Tilskudd til de politiske partienes sentrale ungdomsorganisasjoner
Bevilgningen fordeles i samsvar med morpartiets del av det totale antallet stemmer som gikk til partier med sentral ungdomsorganisasjon. Departementet utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for hver stortingsvalgperiode.

Les mer og finn lenke til søknadsportal på https://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/kmd-tilskudd/Tilskudd-til-politiske-partier/id758018/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til panlegging og byutvikling - byvekstavtaler

Formål med tilskuddsordningen
Tilskuddsordningen skal bidra til arbeidet med å bygge opp under en bærekraftig arealbruk i de ni største byområdene, i tråd med målsettingene for arbeidet med arealtiltak i byutviklings- og byvekstavtaler. Viktige premisser for arbeidet er en effektiv oppfølging av regionale planer og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Hva kan det søkes midler til?
Det kan søkes om støtte til prosjekter som bidrar til å utvikle arealtiltak i de ni største byområdene i tråd med ovennevnte mål. Det vises til nærmere kriterier i retningslinjene for ordningen.

Hvem kan søke?
Kommuner og fylkeskommuner som omfatter byområder som er berørt av arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler, kan søke om midler. Dette gjelder Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Buskerudbyen.

Krav til søknader
Søknadene skal være skriftlige og sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, ev. pr mail via postmottak@kmd.dep.no. Merk søknadene KMD40250 Tangen. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

Søknaden skal inneholde:

• Hvem som er søker og prosjektansvarlig (kontaktperson oppgis) og eventuelle samarbeidspartnere

• Prosjektplan med beskrivelse av mål, kunnskapsbehov, milepæler og aktiviteter

• Budsjett med finansieringsplan, herunder egenfinansiering/egeninnsats fra deltakere og andre aktører

Les mer på https://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/kmd-tilskudd/bolig--areal--og-transportplanlegging-for-en-barekraftig-og-attraktiv-byutvikling/id2548531/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskuddsmidler til prosjektskjønn

Innenfor skjønnsrammen til kommuner settes det av tilskuddsmidler til prosjektskjønn. KS og andre departementer kan søke om tilskudd. Ingen søknadsfrist.

Formålet med tilskuddet
Formålet med midlene er å bidra til utviklings- og fornyingsprosjekter i og for kommunesektoren. Prosjektene skal ha overføringsverdi til flere kommuner og/eller fylkeskommuner, og et opplegg for erfaringsspredning skal inngå i prosjektet.

Hvem kan få tilskudd?
Tilskudd kan gis til KS etter søknad. Departementet kan i særlige tilfeller gi tilskudd til prosjekter i kommuner eller fylkeskommuner som gjennomføres av andre departementer.

Les mer på https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/offentlig og på https://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/kmd-tilskudd/skjonnstilskuddet/id713352/

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Kommunal- og distriktsdepartementets tilskuddsordninger