Landbruksdirektoratets støtteordninger

Landbruksdirektoratet tilbyr en rekke ordninger for jordbruk, skogbruk, eiendom, reindrift, industri og handel og prosjekter innen landbruk. Under fanen "Støtteordninger" finner du informasjon om de ulike ordningene.

Les mer om Landbruksdirektoratets støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Jobben vår er å sette landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet ut i livet
Støtteordninger (13)
logo
Erstatning og kompensasjon

Erstatning etter avvikling av hold av pelsdyr

Pelsdyroppdrettere og utleiere av pelsdyranlegg kan søke om erstatning etter avvikling av pelsdyrhold. Etter du har fått tilbud om erstatning, kan du også søke om forskudd og dekning av utgifter til juridisk bistand for å vurdere tilbudet.

Erstatning etter pålegg om destruksjon av planter

Gjelder erstatning etter offentlig pålegg om å destruere planter for å bekjempe planteskadegjørere: Foretak som har krav på produksjonstilskudd eller skal levere årsoppgave i henhold til lov om merverdiavgift, kan søke om erstatning. For skogbruk gjelder erstatningsordningen for virksomheter som har krav på tilskudd i henhold til Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket.

Erstatning etter pålegg om nedslakting

Gjelder erstatning for dyr som er pålagt nedslaktet og dekning av kostnader for andre pålagte saneringstiltak: Eier av husdyr som har fått pålegg om nedslakting av dyr etter påvisning av smittsom sykdom, kan søke om erstatning.

Erstatning for kostnader til tiltak som følge av radioaktivitet

Gjelder erstatning ved pålegg om nedfôring av besetningen før slakting, på grunn av radioaktivitet i storfe og småfe: Eier av storfe eller småfe, som har beitet i utmark og er pålagt nedfôring av dyrene før slakt på grunn av radioaktivitet, kan søke om erstatning.

Erstatning til grunneiere for tapte villreininntekter - Trollheimenskjønnet

Gjelder erstatning som følge av ekspropriasjon i 1987. Det gis erstatning for:

• tapt villreinjakt
• tapt villreinjakt og en ulempeerstatning
• ulempeerstatning

Erstatningsordningen gjelder for perioden 1987 til 2047.

Erstatning ved flytterestriksjoner på bier

Gjelder erstatning ved vedtak om flytterestriksjoner på produksjonskuber: Virksomhet som driver med honningproduksjon og som har fått vedtak om flytterestriksjoner på produksjonskuber, har rett til erstatning når dette fører til svikt i honningproduksjon. 

Erstatning ved frivillig nedslakting av småfe

Gjelder erstatning ved pålagt beiterestriksjoner på grunn av skrapesyke eller CAE/mædi/visna og som frivillig slakter ned besetningen: Foretak som har fått vedtak om beiterestriksjoner av Mattilsynet og som frivillig slakter ned besetningen, kan søke om økonomisk erstatning.

Erstatning ved oppholdsperiode

Foretak som får pålegg om å slakte ned husdyr, eller som frivillig slakter ned fordi de har fått restriksjoner mot å sende småfe på fellesbeite, kan få pålegg om oppholdsperiode og søke erstatning.

Kompensasjon for lavere årlig alderspensjon for pelsdyroppdrettere

Gjelder kompensasjon for pelsdyroppdretter som er født 1. februar 1963 eller tidligere, og som tar ut alderspensjon etter fylte 62 år og før fylte 67 år.

Kompensasjon for pelserier og fôrkjøkken

Pelsdyrproduksjonen i Norge skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelserier og fôrkjøkken som skal legges om til annen bruk, kan søke om kompensasjon: Det kan gis kompensasjon til pelserier og fôrkjøkken som har vært organisert i et annet organisasjonsnummer enn virksomhet for hold av pelsdyr.

Kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrhus

Pelsdyrproduksjon i Norge skal avvikles innen 1. februar 2025. Hvis du har kostnader til riving og opprydding av pelsdyrhus, kan du søke kompensasjon. Pelsdyroppdrettere og eiere av pelsdyrhus, kan søke.

Kompensasjon ved beiterestriksjoner på grunn av rovvilt

Gjelder kompensasjon ved restriksjon i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt: Dyreeiere som mottar vedtak om restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt, kan søke kompensasjon.

Naturskadeordningen

Er du rammet av en naturulykke? Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring. Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning.

Støtte for ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen

For å motta støtte må du registrere målepunktene knyttet til din produksjon, og som du ønsker å motta støtte for. Gjelder månedene desember 2021 - mars 2022. Ordningen er aktuell for foretak som er registrert i Enhetsregisteret, og som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd. Ordningen gjelder også foretak med produksjon av følgende kulturer i veksthus som skal omsettes i markedet: grønnsaker, frukt, bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster medregnet skogplanter, eller ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg.

Tilskudd ved produksjonssvikt

Foretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg mot, kan søke om tilskudd ved produksjonssvikt. (Ordningen het tidligere «Erstatning ved avlingssvikt»). Jordbruksforetak med vesentlig produksjonssvikt kan søke om tilskudd.

Tilskudd ved svikt i honningproduksjon

Gjelder tilskudd ved vesentlig svikt i honningproduksjon på grunn av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. Før du søker må du melde fra om svikten til kommunen. Foretak som driver honningproduksjon, kan søke.

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Konsesjon

Egenerklære konsesjonsfri overtakelse av eiendom

Selv om du overtar en konsesjonsfri eiendom, må du som oftest sende egenerklæring om konsesjonsfrihet. Unntak kan være ved leiligheter og bebygd eiendom under 2 dekar. Den som skal overta en eiendom som er konsesjonsfri, må ofte sende egenerklæring om konsesjonsfrihet. Du behøver ikke sende egenerklæring ved overtakelse av leilighet eller bebygd eiendom under 2 dekar. Der kommunen har forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, må du allikevel sende egenerklæring.

Søke konsesjon for erverv av fast eiendom

Hvis det er konsesjonsplikt på eiendommen må ny eier få tillatelse til å overta. Konsesjon er tillatelse fra kommunen til å erverve en eiendom. Den som erverver en eiendom som er konsesjonspliktig må søke.

Søke om husdyrkonsesjon ved etablering av purkering

Gjelder søknad om husdyrkonsesjon når en produsent med en større besetning av avlspurker, (et nav) skal leie ut høydrektige purker til mindre produsenter (satellitter). Produsenter som ønsker å etablere purkering, skal søke. Konsesjonen gis til navet i purkeringen.

Søke om husdyrkonsesjon ved leie og overtaking

Gjelder husdyrkonsesjon ved leie eller overtakelse av anlegg med tidligere innvilget konsesjon for svine- eller fjørfeproduksjon. Produsenter som overtar eller leier anlegg med konsesjon for svine- eller fjørfeproduksjon, kan søke.

Søke om midlertidig husdyrkonsesjon (frem til 2025)

Gjelder søknad om tillatelse til å selge, slakte eller destruere flere avlspurker enn de gjeldende konsesjonsgrensene. Produsenter som holder avlspurker, kan søke.

Søke om unntak fra husdyrkonsesjonsplikt

Gjelder søknad om unntak fra husdyrkonsesjonsplikt ved svine- eller fjørfeproduksjon, ved overtakelse av eiendom ved odelsrett eller ved inngåelse av giftemål eller samboerskap. Personer som overtar en konsesjonsregulert eiendom med svine- eller fjørfeproduksjon ved odelsrett, og som selv driver tilsvarende produksjon på en annen eiendom, kan søke. Personer som driver svine- eller fjørfeproduksjon og inngår samboerskap eller giftemål med en som driver med tilsvarende produksjon, kan søke.

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Kvote

Disponering av grunnkvote

Gjelder registrering av hvilke melkeprodusenter som skal disponere grunnkvoten neste år. Løsningen er åpen fra 1. oktober. Det er eier av en landbrukseiendom som skal registrere disponeringen.

Flytting av grunnkvote

Du kan flytte grunnkvote mellom landbrukseiendommer du eier innenfor samme produksjonsregion. Hele grunnkvoten må flyttes. Eier av flere landbrukseiendommer innenfor samme produksjonsregion kan flytte grunnkvote mellom disse.

Kjøp av grunnkvote fra staten

Staten selger ut igjen kumelkkvote som blir kjøpt i hver region. Innen 1. oktober kan du søke om å kjøpe grunnkvote ku fra staten. Eier av en landbrukseiendom med grunnkvote fra før eller som har kjøpt minst 30 000 liter grunnkvote ku denne omsetningsrunden, kan søke om å få kjøpe grunnkvote ku fra staten.

Kjøpe tollkvote på auksjon

Gjelder rettighet til redusert toll for en gitt mengde vare innenfor en gitt tidsperiode. For å delta må du først registrere deg. Foretak som er registrert i Enhetsregisteret kan søke om å delta på auksjon for kjøp av tollkvote. Bare foretak som blir godkjent, kan delta på auksjonene. Oversikt over auksjoner for de ulike varene finner du på landbruksdirektoratets hjemmesider.

Påmelding til årets første auksjonsrunde

31. januar holdes årets første auksjonsrunde. Fristen for å melde seg på er 7. januar 2023. I denne runden auksjoneres blant annet kvoter for frukt og grønnsaker. Påmelding må gjøres i forkant av hver auksjonsrunde. Gå til Tollnedsettelser ved import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) via Altinn, for å registrere deg. Du melder deg på under temaet tollkvoter og auksjonsplan i søknadssystemet. Der finner du også hvilke kvoter som skal auksjoneres ut.

Registrere salg av tollkvote

For å selge en kvoteandel du har fått tildelt eller kjøpt, må du registrere salget i Altinn. Alle som eier en omsettelig kvoteandel kan selge den, og må registrere salget. Kvoter som ikke er omsettelige er messekvoten, halalkvoten, kosherkvoten og islandshestkvoten. Før du registrer salg av kvoteandel må du kjenne orgnummeret til foretaket du skal selge til. Om du har gyldige importtillatelser på kvoteandelen du skal selge, må du stoppe disse før du kan selge.

Salg av grunnkvote

Innen 1. august kan du søke om å selge grunnkvote. Landbruksdirektoratet saksbehandler søknadene fortløpende, og vedtak om innvilget salg får virkning fra 1. januar påfølgende år. Eier av en landbrukseiendom med grunnkvote kan søke om å selge hele eller deler av sin grunnkvote.

Stoppe importtillatelse

Hvis du ikke får brukt hele mengden på en importtillatelse (ITT), kan du be om at den blir stoppet og at restmengden blir tilbakeført til kvoteandelen din. Alle som eier en kvoteandel og har tatt ut en ITT, kan be om stopping av tillatelsen. Da kan du selge restmengden eller ta ut en ny tillatelse på et annet varenummer. Før du ber om stopping av ITT, må du vite hvor mye du har importert på tillatelsen.

Søke om kvoter for kosherslaktet og halalslaktet kjøtt

Gjelder søknad om kvoter for kosherslaktet kjøtt og halalslaktet kjøtt. Kun registrerte trossamfunn kan søke om kvote og kun trossamfunnet selv, eller heleide selskaper av trossamfunnet, kan stå for importen.

Søke om messekvote

Gjelder søknad om kvoter for kjøtt til bruk på messer. Dersom ditt foretak skal delta på en varemesse, matfestival eller lignende kan du søke om kvoteandel av Messekvoten. Arrangementet foretaket skal delta på må være åpent for alle.

Søke om ostekvoter fra EU og Storbritannia

Gjelder søknad om ostekvote med opprinnelse EU og opprinnelse Storbritannia, basert på historisk import. Foretak som er registrert i Enhetsregisteret, kan søke om tollkvote.

Søke om tollkvote

Gjelder ostekvoter messekvote, kvoter for kosher- og halalslaktet kjøtt, og bærkvoter til bearbeidingsindustrien. Foretak som er registrert i Enhetsregisteret, kan søke om tollkvote.

Søke om tollkvote for Islandshest

Gjelder søknad om tollfri kvote for kjøp av Islandshest fra Island. Privatpersoner og foretak kan søke om tollfri kvote for kjøp av Islandshest fra Island. For mindreårige (under 18 år) må vergen søke.

Søknad om bærkvote for bearbeidingsindustri

Landbruksdirektoratet fordeler bærkvoter til bearbeidingsindustrien ut fra foretakets andel av totalforbruket av norsk råvare. Kvotene fordeles etter avtak fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022. 

For å få tildelt en kvoteandel må du ha bearbeidet norske jordbær, bringebær, solbær eller kirsebær i foregående periode fra 1. juli–30. juni, eller inngått bindende avtale om kjøp av slike bær. Vilkåret for bruken av kvoten er at varen som importeres skal inngå som råvare i egen bearbeidingsvirksomhet.

Du kan videreselge tollkvoteandeler til andre foretak som oppfyller vilkårene for den aktuelle kvoten. Dersom du selger en tollkvoteandel skal du gi Landbruksdirektoratet skriftlig melding om det.

Søknadsfristen er 27. juni 2022 og kvotene vil bli fordelt kort tid etter fristen.

Uttak av tollkvote

For å bruke en kvoteandel du har fått tildelt eller kjøpt, må du søke om uttak av kvote.  Du får da en importtillatelse som du trenger ved fortolling av varene. Alle som eier en kvoteandel kan søke om uttak av kvote.

Før du søker om uttak av kvote bør du ha tenkt over hvilket varenummer du skal søke for og hvilken mengde. Hvis kvoten har varenumre med omregningsfaktor, bør du undersøke om det gjelder varenummeret du skal søke om uttak på. Tillatelsen får den mengden du skriver inn i søknaden, men for varenumre med omregningsfaktor vil en større mengde trekkes fra kvoten enn den som står på tillatelsen. Tar du for eksempel ut 100 kg kjøtt uten ben på et varenummer med omregningsfaktor 1,33 vil 133 kg trekkes fra kvoten.

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Midler

Be om utbetaling for skogsveianlegg

Skal du sende anmodning om utbetaling av tilskudd til skogsveianlegg? Da må du registrere regnskapssammendrag. Skogeier/byggherre som har fått tildelt tilskudd til skogveianlegg kan be om utbetaling ved å registrere regnskapssammendrag.

Ekstra innbetaling til skogfond

Ønsker du å innbetale mer til skogfond enn det som er trukket i tømmeroppgjøret? Skogeier kan innbetale mer til skogfond enn det som er trukket i tømmeroppgjøret. På landbruksdirektoratets hjemmesider finner du praktisk informasjon om hvordan du kan gjøre dette.

Fylkesvise rentemidler fra skogfond

Gjelder midler til tiltak som kommer det regionale skogbrukets næringsvirksomhet til gode. Organisasjoner og institusjoner som arbeider med prosjekter som kan være relevant for skogbrukets næringsvirksomhet regional, kan søke tilskudd.

Kommunale rentemidler fra skogfond

Til prosjekter og formål som kommer det lokale skogbrukets næringsvirksomhet til gode. Organisasjoner og institusjoner som arbeider med prosjekter som kan være relevant for skogbrukets næringsvirksomhet lokalt, kan søke tilskudd.

Midler til arktisk landbruk

Midlene til arktisk landbruk skal bidra til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene. Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner i landbruket i Nord-Norge, kan søke.

Viktig informasjon, denne ordningen vil ikke bli videreført i 2023! Fra 2023 kommer ordningen «Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i Nord-Norge», med en bevilgning på 17 mill.kr.

Midler til bærekraftig bruk av plantevernmidler (PLV)

Gjelder midler til prosjekter for oppfølging av handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler.Alle som jobber med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd. Gjelder både utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- eller næringsorganisasjoner og andre foretak.

Midler til fjellandbruk

Til tiltak som bidrar til å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellandbruket. Gjelder Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag, og Oslo og Viken. Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer innenfor landbruket, kan søke.

Midler til forskning og utvikling innen reindrift

Gjelder midler fra Reindriftens utviklingsfond til prosjekter som bidrar til ny næringsrettet kunnskap, og som er anvendbar og etterspurt av reindriftsnæring, forvaltning, politikere og øvrig samfunn. Universiteter, høgskoler, institutter eller andre FoU-organisasjoner, fortrinnsvis i forpliktende samarbeid med reindriftsnæringen, kan søke.

Midler til forskning og utvikling innen skogbruk – Utviklingsfondet for skogbruket

Gjelder midler fra Utviklingsfondet for skogbruket. Til tiltak som fremmer forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, og til andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Organisasjoner og bedrifter innen skogsektoren kan søke om tilskudd. FoU-miljøer som har gode ideer og prosjekter som ligger innenfor fondets formål kan også søke. Det er da en forutsetning at prosjektene er godt forankret i skognæringen.

Midler til genressurstiltak

Gjelder midler til tiltak som bidrar til bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge. Næringsutøvere, avls- og foredlingsinstitusjoner, utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- og interesseorganisasjoner mm. kan søke tilskudd. Det gis ikke støtte til enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi.

Midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet innen jordbruks- og matforskning (FFL/JA)

Gjelder midler til innovasjonsprosjekter i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Søker må være en bedrift som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter kan også stå som søker. Søker vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Forskningsrådet. Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke være søker.

Midler til kompetanseutvikling i landbruket (KIL)

Gjelder midler til utvikling av nasjonale kompetansetilbud som bidrar til kompetanseutvikling for yrkesutøvere i landbruket. Endringer i ordningen: Midler til kompetanseutvikling i landbruket (KIL) er lagt under ordningen Nasjonale tilretteleggingsmidler fra 2020 og lyses ikke ut som egne midler.

Midler til nasjonale klima- og miljøtiltak (KMP)

Gjelder midler til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som bidrar til å nå målene i Klima- og miljøprogrammet (KMP). Alle som jobber med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd. Gjelder både utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- eller næringsorganisasjoner og andre foretak.

Midler til regionale kompetansenettverk for lokalmat

Lokale mat- og serveringsbedrifter kan få faglig hjelp med videreutvikling og verdiskaping gjennom kompetansenettverkene. Målgruppa for ordningen er små matbedrifter med opptil ti ansatte. Det kan være primærprodusenter eller næringsmiddelbedrifter som ønsker å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer, eller reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmatprodusenter.

Midler til regionale rekrutterings- og kompetansetiltak

Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret, kan søke.

Midler til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.  Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret, kan søke. Foretak kan søke hvis tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling. Her er det også krav om at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret.

Midler til samarbeidsprosjekter innen jordbruks- og matforskning (FFL/JA)

Gjelder midler til samarbeidsprosjekter i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Midlene lyses ut på Forskningsrådets nettsider, og Forskningsrådet administrerer prosjektene. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner, kan søke.

Midler til utredninger og forprosjekt for jordbruks- og matforskning (FFL/JA)

Gjelder midler til utredninger og forprosjekt i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Organisasjoner og institusjoner som er registrert i Enhetsregisteret, kan søke.

Midler til økologiske prosjekter

Gjelder midler til prosjekter som bidrar til produksjon og salg av økologisk mat som er etterspurt i markedet. Organisasjoner og foretak kan søke. For å søke må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret og du må ha fått delegert riktige rettigheter i Altinn av egen organisasjon. Det gis ikke midler til offentlige forvaltningsorgan og ikke til enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultatet fra prosjektet vil ha stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter.

Nasjonale rentemidler fra skogfond

Gjelder midler til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Organisasjoner og institusjoner som arbeider med prosjekter som kan være relevant for skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis, kan søke tilskudd.

Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket (NT)

Til nasjonale tilretteleggingstiltak innen næringsutvikling, og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og foretak registrert i Enhetsregisteret, samt fylkeskommuner og kommuner, kan søke.

Prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder

Ordningen er vedtatt av Omsetningsrådet som en del av markedsreguleringen, og er hjemlet i forskrift om prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder. Meieriselskap som deltar i prisutjevningsordningen for melk kan gis prisnedskriving ved salg av melkeprodukter til spesialmarkeder. Eggpakkeri og foretak som produserer eggprodukter kan gis prisnedskriving for egg og eggprodukter ved salg til spesialmarkeder.

Refusjonskrav for utbetaling fra skogfond

Ønsker du utbetaling av midler fra din skogfondkonto? Skogeier kan registrere refusjonskrav, for å få midler ut fra egen skogfondkonto.

Utlysning av midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk 2023

Landbruksdirektoratet lyser ut om lag 8 mill. kroner til prosjekter innen utvikling av økologisk landbruk med oppstart i 2023. Søknadsfristen er 15. september 2022. Målgrupper for prosjektene kan være primærprodusenter, rådgivere, markedsaktører og forbrukere.I søknaden skal det beskrives hvilke utfordringer innen økologisk landbruk som ønskes løst, og det skal begrunnes hvordan prosjektet kan bidra til måloppnåelse. Beskriv også planer for videreføring/nyttegjøring av tiltaket etter at prosjektet er avsluttet. Søknadene må vise søkers prioriteringer av tiltak, med budsjett pr. tiltak.

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Rapportering

• Ajourhold av reindriftens arealbrukskart

• Melde fra om feil registrert driftssenter

• Melde om oppstart av lokal foredling melk

• Melde om utleie av jord

• Melde status om foredlings- eller formeringsbesetning

• Melding om reindrift

• Rapportere direktesalg av egg

• Rapportere direktesalg av vegetabiler og honning

• Rapportere egg som er levert til eggpakkeri

• Rapportere grunnlag for prisutjevningsbeløp for korn og kraftfôr

• Rapportere matsvinn i grøntsektoren for jordbruksforetak

• Rapportere matsvinn i grøntsektoren for pakkerier og råvaremottak

• Rapportere melk etter lokal foredling

• Rapportere melk som er levert til meieri

• Rapportere om bruken av vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning

• Rapportere prisutjevningsordningen for melk

• Rapportere reinslakt

• Rapportere salg av kraftfôr, råvareforbruk til kraftfôr og lager

• Rapportere slakt, ull og skinn

• Rapportere småsalg og direktesalg

• Rapportere vegetabiler og honning mottatt av omsetningsledd

• Rapportere virkesomsetning

• Skal du delta på auksjon av såvarer i november? Gjelder deg som skal delta i auksjonsrunden 4. – 10. november, og skal by på kvotene for såvarer.

Les mer om prosessene for rapporteringene på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Tillatelse

• Klimarådgivning

• Melde om hogst i vernskog

• Melde om overføring av ansvaret som leder i siidaandel

• Søke fritak fra driveplikt

• Søke om bygging av landbruksvei

• Søke om deling av landbrukseiendom

• Søke om godkjenning av gjeterhytte

• Søke om godkjenning av omsetningsledd for å delta i markedsordningen for poteter

• Søke om godkjenning av reinmerker

• Søke om godkjenning for oppføring av gjerder og anlegg

• Søke om godkjenning som tilskuddsformidler for kjøtt

• Søke om godkjenning som tilskuddsformidler for ull og skinn

• Søke om hogst i Marka

• Søke om importtillatelse for utenlands bearbeiding

• Søke om individuelle tollnedsettelser for landbruksvarer

• Søke om innførsel av varer til innenlandsk bearbeiding

• Søke om innførselstillatelse for tollfri import av korn, mel og kraftfôrråvarer fra GSP-land

• Søke om nydyrking

• Søke om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

• Søke om pramming

Les mer om tillatelsene, frister og søknadsprosesser på  https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd

• Beredskapslagring for såkorn

• Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften

• Kompensasjon for tiltak mot radioaktivt reinkjøtt

• Prisnedskriving importerte karbohydratvarer til kraftfôr

• Prisnedskrivingstilskudd for korn

• Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

• Refusjon av kursutgifter

• Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP)

• RÅK-tilskudd

• Stimuleringstilskudd til veterinærdekning

• Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

• Tidligpensjon for reindriftsutøvere

• Tilskudd for å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg

• Tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

• Tilskudd til avl av settepotet

• Tilskudd til avlsorganisasjoner

• Tilskudd til avløsere i reindriften ved svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall

• Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

• Tilskudd til avrensordningen for potet

• Tilskudd til bygging av tømmerkaier og -terminaler

• Tilskudd til drenering av jordbruksjord

• Tilskudd til drift av beitelag (OBB)

• Tilskudd til fellesanlegg for frukt

• Tilskudd til feltbarnehage

• Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell

• Tilskudd til forsendelse av sæd og inseminering av storfe og svin

• Tilskudd til frakt av korn

• Tilskudd til frakt av kraftfôr

• Tilskudd til frakt av rein i forbindelse med slakting

• Tilskudd til frøavl

• Tilskudd til fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige

• Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

• Tilskudd til juridisk bistand

• Tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting av reinslakt

• Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak

• Tilskudd til kvinnerettede tiltak

• Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

• Tilskudd til matkorn

• Tilskudd til miljøtiltak i skog

• Tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen

• Tilskudd til opprydding av vindfall etter storm og tilsvarende hendelser

• Tilskudd til overlager  

• Tilskudd til rapportering av slaktet rein

• Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag

• Tilskudd til reindriftsanlegg

• Tilskudd til siidaandeler og reinlag

• Tilskudd til sikring av reindriftens arealer

• Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

• Tilskudd til skogkultur

• Tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder

• Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

• Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

• Tilskudd til tidligpensjon

• Tilskudd til tilrettelegging for at utøvere med nedsatt funksjonsevne kan delta i reindriften

• Tilskudd til tiltak i beiteområder

• Tilskudd til tiltak i verdensarvområdene

• Tilskudd til tømmerkai

• Tilskudd til ulike utviklingstiltak

• Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

• Tilskudd til utvikling av plantemateriale

• Tilskudd til veibygging i skog

• Tilskudd til veterinærreiser

• Tilskudd ved omfattende tap av rein i ulykker

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Næring - Eiendom

• Egenerklære konsesjonsfri overtakelse av eiendom

• Erstatning til grunneiere for tapte villreininntekter - Trollheimenskjønnet

• Melde om utleie av jord

• Naturskadeordningen

• Søke fritak fra driveplikt

• Søke konsesjon for erverv av fast eiendom

• Søke om bygging av landbruksvei

• Søke om deling av landbrukseiendom

• Søke om nydyrking

• Søke om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Næring - Industri og handel

• Beredskapslagring for såkorn

• Kjøpe tollkvote på auksjon

• Melde om oppstart av lokal foredling melk

• Prisnedskriving importerte karbohydratvarer til kraftfôr

• Prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder

• Prisnedskrivingstilskudd for korn

• Påmelding til årets første auksjonsrunde

• Rapportere egg som er levert til eggpakkeri

• Rapportere grunnlag for prisutjevningsbeløp for korn og kraftfôr

• Rapportere matsvinn i grøntsektoren for pakkerier og råvaremottak

• Rapportere melk etter lokal foredling

• Rapportere melk som er levert til meieri

• Rapportere prisutjevningsordningen for melk

• Rapportere salg av kraftfôr, råvareforbruk til kraftfôr og lager

• Rapportere slakt, ull og skinn

• Rapportere vegetabiler og honning mottatt av omsetningsledd

• Rapportere virkesomsetning

• Registrere salg av tollkvote

• RÅK-tilskudd

• Skal du delta på auksjon av såvarer i november?

• Stoppe importtillatelse

• Søke om godkjenning av omsetningsledd for å delta i markedsordningen for poteter

• Søke om godkjenning som tilskuddsformidler for kjøtt

• Søke om godkjenning som tilskuddsformidler for ull og skinn

• Søke om importtillatelse for utenlands bearbeiding

• Søke om individuelle tollnedsettelser for landbruksvarer

• Søke om innførsel av varer til innenlandsk bearbeiding

• Søke om innførselstillatelse for tollfri import av korn, mel og kraftfôrråvarer fra GSP-land

• Søke om kvoter for kosherslaktet og halalslaktet kjøtt

• Søke om messekvote

• Søke om ostekvoter fra EU og Storbritannia

• Søke om tollkvote

• Søke om tollkvote for Islandshest

• Søke om tollnedsettelse for industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK)

• Søknad om bærkvote for bearbeidingsindustri

• Tilskudd til avl av settepotet

• Tilskudd til avlsorganisasjoner

• Tilskudd til avrensordningen for potet

• Tilskudd til bygging av tømmerkaier og -terminaler

• Tilskudd til fellesanlegg for frukt

• Tilskudd til frakt av korn

• Tilskudd til frakt av kraftfôr

• Tilskudd til frøavl

• Tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting av reinslakt

• Tilskudd til matkorn

• Tilskudd til overlager  

• Uttak av tollkvote

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Næring - Jordbruk

• Disponering av grunnkvote

• Erstatning etter avvikling av hold av pelsdyr

• Erstatning etter pålegg om destruksjon av planter

• Erstatning etter pålegg om nedslakting

• Erstatning for kostnader til tiltak som følge av radioaktivitet

• Erstatning ved flytterestriksjoner på bier

• Erstatning ved frivillig nedslakting av småfe

• Erstatning ved oppholdsperiode

• Flytting av grunnkvote

• Kjøp av grunnkvote fra staten

• Klimarådgivning

• Kompensasjon for lavere årlig alderspensjon for pelsdyroppdrettere

• Kompensasjon for pelserier og fôrkjøkken

• Kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrhus

• Kompensasjon ved beiterestriksjoner på grunn av rovvilt

• Melde fra om feil registrert driftssenter

• Melde status om foredlings- eller formeringsbesetning

• Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

• Rapportere direktesalg av egg

• Rapportere direktesalg av vegetabiler og honning

• Rapportere matsvinn i grøntsektoren for jordbruksforetak

• Rapportere om bruken av vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning

• Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP)

• Salg av grunnkvote

• Stimuleringstilskudd til veterinærdekning

• Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

• Støtte for ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen

• Søke om husdyrkonsesjon ved etablering av purkering

• Søke om husdyrkonsesjon ved leie og overtaking

• Søke om midlertidig husdyrkonsesjon (frem til 2025)

• Søke om unntak fra husdyrkonsesjonsplikt

• Tilskudd for å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg

• Tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

• Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

• Tilskudd til drenering av jordbruksjord

• Tilskudd til drift av beitelag (OBB)

• Tilskudd til forsendelse av sæd og inseminering av storfe og svin

• Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

• Tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen

• Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

• Tilskudd til tidligpensjon

• Tilskudd til tiltak i beiteområder

• Tilskudd til tiltak i verdensarvområdene

• Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

• Tilskudd til utvikling av plantemateriale

• Tilskudd til veterinærreiser

• Tilskudd ved produksjonssvikt

• Tilskudd ved svikt i honningproduksjon

Mer informasjonn om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Næring - Prosjektmidler

• Fylkesvise rentemidler fra skogfond

• Kommunale rentemidler fra skogfond

• Midler til arktisk landbruk

• Midler til bærekraftig bruk av plantevernmidler (PLV)

• Midler til fjellandbruk

• Midler til forskning og utvikling innen reindrift

• Midler til forskning og utvikling innen skogbruk – Utviklingsfondet for skogbruket

• Midler til genressurstiltak

• Midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet innen jordbruks- og matforskning (FFL/JA)

• Midler til kompetanseutvikling i landbruket (KIL)

• Midler til nasjonale klima- og miljøtiltak (KMP)

• Midler til regionale kompetansenettverk for lokalmat

• Midler til regionale rekrutterings- og kompetansetiltak

• Midler til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

• Midler til samarbeidsprosjekter innen jordbruks- og matforskning (FFL/JA)

• Midler til utredninger og forprosjekt for jordbruks- og matforskning (FFL/JA)

• Midler til økologiske prosjekter

• Nasjonale rentemidler fra skogfond

• Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket (NT)

• Midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk 2023

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Næring - Reindrift

• Ajourhold av reindriftens arealbrukskart

• Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften

• Kompensasjon for tiltak mot radioaktivt reinkjøtt

• Melde om overføring av ansvaret som leder i siidaandel

• Melding om reindrift

• Rapportere reinslakt

• Refusjon av kursutgifter

• Søke om godkjenning av gjeterhytte

• Søke om godkjenning av reinmerker

• Søke om godkjenning for oppføring av gjerder og anlegg

• Søke om pramming

• Tidligpensjon for reindriftsutøvere

• Tilskudd til avløsere i reindriften ved svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall

• Tilskudd til feltbarnehage

• Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell

• Tilskudd til frakt av rein i forbindelse med slakting

• Tilskudd til fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige

• Tilskudd til juridisk bistand

• Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak

• Tilskudd til kvinnerettede tiltak

• Tilskudd til rapportering av slaktet rein

• Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag

• Tilskudd til reindriftsanlegg

• Tilskudd til siidaandeler og reinlag

• Tilskudd til sikring av reindriftens arealer

• Tilskudd til tilrettelegging for at utøvere med nedsatt funksjonsevne kan delta i reindriften

• Tilskudd til ulike utviklingstiltak

• Tilskudd ved omfattende tap av rein i ulykker

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Næring - Skogbruk

• Be om utbetaling for skogsveianlegg

• Ekstra innbetaling til skogfond

• Melde om hogst i vernskog

• Rapportere småsalg og direktesalg

• Refusjonskrav for utbetaling fra skogfond

• Søke om hogst i Marka

• Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

• Tilskudd til miljøtiltak i skog

• Tilskudd til opprydding av vindfall etter storm og tilsvarende hendelser

• Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

• Tilskudd til skogkultur

• Tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder

• Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

• Tilskudd til tømmerkai

• Tilskudd til veibygging i skog

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Landbruksdirektoratets støtteordninger