Landbruksdirektoratets støtteordninger

Landbruksdirektoratet tilbyr en rekke ordninger for jordbruk, skogbruk, eiendom, reindrift, industri og handel og prosjekter innen landbruk. Under fanen "Støtteordninger" finner du informasjon om de ulike ordningene.

Les mer om Landbruksdirektoratets støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Jobben vår er å sette landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet ut i livet
Støtteordninger (7)
logo
Erstatning og kompensasjon

Erstatning etter avvikling av hold av pelsdyr

Pelsdyroppdrettere og utleiere av pelsdyranlegg kan søke om erstatning etter avvikling av pelsdyrhold. Etter du har fått tilbud om erstatning, kan du også søke om forskudd og dekning av utgifter til juridisk bistand for å vurdere tilbudet.

Erstatning etter pålegg om destruksjon av planter

Gjelder erstatning etter offentlig pålegg om å destruere planter for å bekjempe planteskadegjørere: Foretak som har krav på produksjonstilskudd eller skal levere årsoppgave i henhold til lov om merverdiavgift, kan søke om erstatning. For skogbruk gjelder erstatningsordningen for virksomheter som har krav på tilskudd i henhold til Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket.

Erstatning etter pålegg om nedslakting

Gjelder erstatning for dyr som er pålagt nedslaktet og dekning av kostnader for andre pålagte saneringstiltak: Eier av husdyr som har fått pålegg om nedslakting av dyr etter påvisning av smittsom sykdom, kan søke om erstatning.

Erstatning for kostnader til tiltak som følge av radioaktivitet

Gjelder erstatning ved pålegg om nedfôring av besetningen før slakting, på grunn av radioaktivitet i storfe og småfe: Eier av storfe eller småfe, som har beitet i utmark og er pålagt nedfôring av dyrene før slakt på grunn av radioaktivitet, kan søke om erstatning.

Erstatning til grunneiere for tapte villreininntekter - Trollheimenskjønnet

Gjelder erstatning som følge av ekspropriasjon i 1987. Det gis erstatning for:

• tapt villreinjakt
• tapt villreinjakt og en ulempeerstatning
• ulempeerstatning

Erstatningsordningen gjelder for perioden 1987 til 2047.

Erstatning ved flytterestriksjoner på bier

Gjelder erstatning ved vedtak om flytterestriksjoner på produksjonskuber: Virksomhet som driver med honningproduksjon og som har fått vedtak om flytterestriksjoner på produksjonskuber, har rett til erstatning når dette fører til svikt i honningproduksjon. 

Erstatning ved frivillig nedslakting av småfe

Gjelder erstatning ved pålagt beiterestriksjoner på grunn av skrapesyke eller CAE/mædi/visna og som frivillig slakter ned besetningen: Foretak som har fått vedtak om beiterestriksjoner av Mattilsynet og som frivillig slakter ned besetningen, kan søke om økonomisk erstatning.

Erstatning ved oppholdsperiode

Foretak som får pålegg om å slakte ned husdyr, eller som frivillig slakter ned fordi de har fått restriksjoner mot å sende småfe på fellesbeite, kan få pålegg om oppholdsperiode og søke erstatning.

Kompensasjon for lavere årlig alderspensjon for pelsdyroppdrettere

Gjelder kompensasjon for pelsdyroppdretter som er født 1. februar 1963 eller tidligere, og som tar ut alderspensjon etter fylte 62 år og før fylte 67 år.

Kompensasjon for pelserier og fôrkjøkken

Pelsdyrproduksjonen i Norge skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelserier og fôrkjøkken som skal legges om til annen bruk, kan søke om kompensasjon: Det kan gis kompensasjon til pelserier og fôrkjøkken som har vært organisert i et annet organisasjonsnummer enn virksomhet for hold av pelsdyr.

Kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrhus

Pelsdyrproduksjon i Norge skal avvikles innen 1. februar 2025. Hvis du har kostnader til riving og opprydding av pelsdyrhus, kan du søke kompensasjon. Pelsdyroppdrettere og eiere av pelsdyrhus, kan søke.

Kompensasjon ved beiterestriksjoner på grunn av rovvilt

Gjelder kompensasjon ved restriksjon i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt: Dyreeiere som mottar vedtak om restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt, kan søke kompensasjon.

Naturskadeordningen

Er du rammet av en naturulykke? Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring. Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning.

Støtte for ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen

For å motta støtte må du registrere målepunktene knyttet til din produksjon, og som du ønsker å motta støtte for. Gjelder månedene desember 2021 - mars 2022. Ordningen er aktuell for foretak som er registrert i Enhetsregisteret, og som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd. Ordningen gjelder også foretak med produksjon av følgende kulturer i veksthus som skal omsettes i markedet: grønnsaker, frukt, bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster medregnet skogplanter, eller ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg.

Tilskudd ved produksjonssvikt

Foretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg mot, kan søke om tilskudd ved produksjonssvikt. (Ordningen het tidligere «Erstatning ved avlingssvikt»). Jordbruksforetak med vesentlig produksjonssvikt kan søke om tilskudd.

Tilskudd ved svikt i honningproduksjon

Gjelder tilskudd ved vesentlig svikt i honningproduksjon på grunn av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. Før du søker må du melde fra om svikten til kommunen. Foretak som driver honningproduksjon, kan søke.

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Konsesjon

Egenerklære konsesjonsfri overtakelse av eiendom

Selv om du overtar en konsesjonsfri eiendom, må du som oftest sende egenerklæring om konsesjonsfrihet. Unntak kan være ved leiligheter og bebygd eiendom under 2 dekar. Den som skal overta en eiendom som er konsesjonsfri, må ofte sende egenerklæring om konsesjonsfrihet. Du behøver ikke sende egenerklæring ved overtakelse av leilighet eller bebygd eiendom under 2 dekar. Der kommunen har forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, må du allikevel sende egenerklæring.

Søke konsesjon for erverv av fast eiendom

Hvis det er konsesjonsplikt på eiendommen må ny eier få tillatelse til å overta. Konsesjon er tillatelse fra kommunen til å erverve en eiendom. Den som erverver en eiendom som er konsesjonspliktig må søke.

Søke om husdyrkonsesjon ved etablering av purkering

Gjelder søknad om husdyrkonsesjon når en produsent med en større besetning av avlspurker, (et nav) skal leie ut høydrektige purker til mindre produsenter (satellitter). Produsenter som ønsker å etablere purkering, skal søke. Konsesjonen gis til navet i purkeringen.

Søke om husdyrkonsesjon ved leie og overtaking

Gjelder husdyrkonsesjon ved leie eller overtakelse av anlegg med tidligere innvilget konsesjon for svine- eller fjørfeproduksjon. Produsenter som overtar eller leier anlegg med konsesjon for svine- eller fjørfeproduksjon, kan søke.

Søke om midlertidig husdyrkonsesjon (frem til 2025)

Gjelder søknad om tillatelse til å selge, slakte eller destruere flere avlspurker enn de gjeldende konsesjonsgrensene. Produsenter som holder avlspurker, kan søke.

Søke om unntak fra husdyrkonsesjonsplikt

Gjelder søknad om unntak fra husdyrkonsesjonsplikt ved svine- eller fjørfeproduksjon, ved overtakelse av eiendom ved odelsrett eller ved inngåelse av giftemål eller samboerskap. Personer som overtar en konsesjonsregulert eiendom med svine- eller fjørfeproduksjon ved odelsrett, og som selv driver tilsvarende produksjon på en annen eiendom, kan søke. Personer som driver svine- eller fjørfeproduksjon og inngår samboerskap eller giftemål med en som driver med tilsvarende produksjon, kan søke.

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Midler

Be om utbetaling for skogsveianlegg

Skal du sende anmodning om utbetaling av tilskudd til skogsveianlegg? Da må du registrere regnskapssammendrag. Skogeier/byggherre som har fått tildelt tilskudd til skogveianlegg kan be om utbetaling ved å registrere regnskapssammendrag.

Ekstra innbetaling til skogfond

Ønsker du å innbetale mer til skogfond enn det som er trukket i tømmeroppgjøret? Skogeier kan innbetale mer til skogfond enn det som er trukket i tømmeroppgjøret. På landbruksdirektoratets hjemmesider finner du praktisk informasjon om hvordan du kan gjøre dette.

Fylkesvise rentemidler fra skogfond

Gjelder midler til tiltak som kommer det regionale skogbrukets næringsvirksomhet til gode. Organisasjoner og institusjoner som arbeider med prosjekter som kan være relevant for skogbrukets næringsvirksomhet regional, kan søke tilskudd.

Kommunale rentemidler fra skogfond

Til prosjekter og formål som kommer det lokale skogbrukets næringsvirksomhet til gode. Organisasjoner og institusjoner som arbeider med prosjekter som kan være relevant for skogbrukets næringsvirksomhet lokalt, kan søke tilskudd.

Midler til bærekraftig bruk av plantevernmidler (PLV)

Gjelder midler til prosjekter for oppfølging av handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler.Alle som jobber med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd. Gjelder både utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- eller næringsorganisasjoner og andre foretak.

Midler til fjellandbruk

Til tiltak som bidrar til å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellandbruket. Gjelder Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag, og Oslo og Viken. Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer innenfor landbruket, kan søke.

Midler til forskning og utvikling innen reindrift

Gjelder midler fra Reindriftens utviklingsfond til prosjekter som bidrar til ny næringsrettet kunnskap, og som er anvendbar og etterspurt av reindriftsnæring, forvaltning, politikere og øvrig samfunn. Universiteter, høgskoler, institutter eller andre FoU-organisasjoner, fortrinnsvis i forpliktende samarbeid med reindriftsnæringen, kan søke.

Midler til forskning og utvikling innen skogbruk – Utviklingsfondet for skogbruket

Gjelder midler fra Utviklingsfondet for skogbruket. Til tiltak som fremmer forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, og til andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Organisasjoner og bedrifter innen skogsektoren kan søke om tilskudd. FoU-miljøer som har gode ideer og prosjekter som ligger innenfor fondets formål kan også søke. Det er da en forutsetning at prosjektene er godt forankret i skognæringen.

Midler til genressurstiltak

Gjelder midler til tiltak som bidrar til bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge. Næringsutøvere, avls- og foredlingsinstitusjoner, utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- og interesseorganisasjoner mm. kan søke tilskudd. Det gis ikke støtte til enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi.

Midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet innen jordbruks- og matforskning (FFL/JA)

Gjelder midler til innovasjonsprosjekter i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Søker må være en bedrift som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter kan også stå som søker. Søker vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Forskningsrådet. Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke være søker.

Midler til nasjonale klima- og miljøtiltak (KMP)

Gjelder midler til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som bidrar til å nå målene i Klima- og miljøprogrammet (KMP). Alle som jobber med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd. Gjelder både utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- eller næringsorganisasjoner og andre foretak.

Midler til regionale kompetansenettverk for lokalmat

Lokale mat- og serveringsbedrifter kan få faglig hjelp med videreutvikling og verdiskaping gjennom kompetansenettverkene. Målgruppa for ordningen er små matbedrifter med opptil ti ansatte. Det kan være primærprodusenter eller næringsmiddelbedrifter som ønsker å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer, eller reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmatprodusenter.

Midler til regionale rekrutterings- og kompetansetiltak

Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret, kan søke.

Midler til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.  Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret, kan søke. Foretak kan søke hvis tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling. Her er det også krav om at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret.

Midler til samarbeidsprosjekter innen jordbruks- og matforskning (FFL/JA)

Gjelder midler til samarbeidsprosjekter i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Midlene lyses ut på Forskningsrådets nettsider, og Forskningsrådet administrerer prosjektene. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner, kan søke.

Midler til utredninger og forprosjekt for jordbruks- og matforskning (FFL/JA)

Gjelder midler til utredninger og forprosjekt i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Organisasjoner og institusjoner som er registrert i Enhetsregisteret, kan søke.

Midler til økologiske prosjekter

Gjelder midler til prosjekter som bidrar til produksjon og salg av økologisk mat som er etterspurt i markedet. Organisasjoner og foretak kan søke. For å søke må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret og du må ha fått delegert riktige rettigheter i Altinn av egen organisasjon. Det gis ikke midler til offentlige forvaltningsorgan og ikke til enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultatet fra prosjektet vil ha stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter.

Nasjonale rentemidler fra skogfond

Gjelder midler til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Organisasjoner og institusjoner som arbeider med prosjekter som kan være relevant for skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis, kan søke tilskudd.

Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket (NT)

Til nasjonale tilretteleggingstiltak innen næringsutvikling, og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og foretak registrert i Enhetsregisteret, samt fylkeskommuner og kommuner, kan søke.

Prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder

Ordningen er vedtatt av Omsetningsrådet som en del av markedsreguleringen, og er hjemlet i forskrift om prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder. Meieriselskap som deltar i prisutjevningsordningen for melk kan gis prisnedskriving ved salg av melkeprodukter til spesialmarkeder. Eggpakkeri og foretak som produserer eggprodukter kan gis prisnedskriving for egg og eggprodukter ved salg til spesialmarkeder.

Refusjonskrav for utbetaling fra skogfond

Ønsker du utbetaling av midler fra din skogfondkonto? Skogeier kan registrere refusjonskrav, for å få midler ut fra egen skogfondkonto.

Utlysning av midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk 

Landbruksdirektoratet lyser ut om lag 8 mill. kroner til prosjekter innen utvikling av økologisk landbruk med oppstart i 2023. Søknadsfristen er 15. september. Målgrupper for prosjektene kan være primærprodusenter, rådgivere, markedsaktører og forbrukere.I søknaden skal det beskrives hvilke utfordringer innen økologisk landbruk som ønskes løst, og det skal begrunnes hvordan prosjektet kan bidra til måloppnåelse. Beskriv også planer for videreføring/nyttegjøring av tiltaket etter at prosjektet er avsluttet. Søknadene må vise søkers prioriteringer av tiltak, med budsjett pr. tiltak.

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd

• Beredskapslagring for såkorn

• Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften

• Kompensasjon for tiltak mot radioaktivt reinkjøtt

• Prisnedskriving importerte karbohydratvarer til kraftfôr

• Prisnedskrivingstilskudd for korn

• Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

• Refusjon av kursutgifter

• Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP)

• RÅK-tilskudd

• Stimuleringstilskudd til veterinærdekning

• Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

• Tidligpensjon for reindriftsutøvere

• Tilskudd for å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg

• Tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

• Tilskudd til avl av settepotet

• Tilskudd til avlsorganisasjoner

• Tilskudd til avløsere i reindriften ved svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall

• Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

• Tilskudd til avrensordningen for potet

• Tilskudd til bygging av tømmerkaier og -terminaler

• Tilskudd til drenering av jordbruksjord

• Tilskudd til drift av beitelag (OBB)

• Tilskudd til fellesanlegg for frukt

• Tilskudd til feltbarnehage

• Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell

• Tilskudd til forsendelse av sæd og inseminering av storfe og svin

• Tilskudd til frakt av korn

• Tilskudd til frakt av kraftfôr

• Tilskudd til frakt av rein i forbindelse med slakting

• Tilskudd til frøavl

• Tilskudd til fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige

• Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

• Tilskudd til juridisk bistand

• Tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting av reinslakt

• Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak

• Tilskudd til kvinnerettede tiltak

• Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

• Tilskudd til matkorn

• Tilskudd til miljøtiltak i skog

• Tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen

• Tilskudd til opprydding av vindfall etter storm og tilsvarende hendelser

• Tilskudd til overlager  

• Tilskudd til rapportering av slaktet rein

• Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag

• Tilskudd til reindriftsanlegg

• Tilskudd til siidaandeler og reinlag

• Tilskudd til sikring av reindriftens arealer

• Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

• Tilskudd til skogkultur

• Tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder

• Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

• Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

• Tilskudd til tidligpensjon

• Tilskudd til tilrettelegging for at utøvere med nedsatt funksjonsevne kan delta i reindriften

• Tilskudd til tiltak i beiteområder

• Tilskudd til tiltak i verdensarvområdene

• Tilskudd til tømmerkai

• Tilskudd til ulike utviklingstiltak

• Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

• Tilskudd til utvikling av plantemateriale

• Tilskudd til veibygging i skog

• Tilskudd til veterinærreiser

• Tilskudd ved omfattende tap av rein i ulykker

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Næring - Prosjektmidler

• Fylkesvise rentemidler fra skogfond

• Kommunale rentemidler fra skogfond

• Midler til arktisk landbruk

• Midler til bærekraftig bruk av plantevernmidler (PLV)

• Midler til fjellandbruk

• Midler til forskning og utvikling innen reindrift

• Midler til forskning og utvikling innen skogbruk – Utviklingsfondet for skogbruket

• Midler til genressurstiltak

• Midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet innen jordbruks- og matforskning (FFL/JA)

• Midler til kompetanseutvikling i landbruket (KIL)

• Midler til nasjonale klima- og miljøtiltak (KMP)

• Midler til regionale kompetansenettverk for lokalmat

• Midler til regionale rekrutterings- og kompetansetiltak

• Midler til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

• Midler til samarbeidsprosjekter innen jordbruks- og matforskning (FFL/JA)

• Midler til utredninger og forprosjekt for jordbruks- og matforskning (FFL/JA)

• Midler til økologiske prosjekter

• Nasjonale rentemidler fra skogfond

• Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket (NT)

• Midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk 

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Næring - Reindrift

• Refusjon av kursutgifter

• Tidligpensjon for reindriftsutøvere

• Tilskudd til avløsere i reindriften ved svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall

• Tilskudd til feltbarnehage

• Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell

• Tilskudd til frakt av rein i forbindelse med slakting

• Tilskudd til fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige

• Tilskudd til juridisk bistand

• Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak

• Tilskudd til kvinnerettede tiltak

• Tilskudd til rapportering av slaktet rein

• Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag

• Tilskudd til reindriftsanlegg

• Tilskudd til siidaandeler og reinlag

• Tilskudd til sikring av reindriftens arealer

• Tilskudd til tilrettelegging for at utøvere med nedsatt funksjonsevne kan delta i reindriften

• Tilskudd til ulike utviklingstiltak

• Tilskudd ved omfattende tap av rein i ulykker

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv
logo
Næring - Skogbruk

• Be om utbetaling for skogsveianlegg

• Ekstra innbetaling til skogfond

• Melde om hogst i vernskog

• Rapportere småsalg og direktesalg

• Refusjonskrav for utbetaling fra skogfond

• Søke om hogst i Marka

• Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

• Tilskudd til miljøtiltak i skog

• Tilskudd til opprydding av vindfall etter storm og tilsvarende hendelser

• Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

• Tilskudd til skogkultur

• Tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder

• Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

• Tilskudd til tømmerkai

• Tilskudd til veibygging i skog

Mer informasjon om ordningene, frister, søknad og søknadsprosess, finner du på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/alle-ordninger

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Landbruksdirektoratets støtteordninger