Miljødirektoratets støtteordninger

For å stimulere til ein brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for stønad og tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar. Under fanen "Støtteordninger" finn du meir informasjon om kvar av dei.

Les mer om Miljødirektoratets støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk
Støtteordninger (5)
logo
Tilskudd til friluftsliv

Driftsstøtte FL, Norsk Friluftsliv, FNF nasjonalt, Wild X og Tjukkasgjengen

Denne tilskuddsordningen gjelder bare for de nevnte 5 nasjonale friluftslivsorganisasjonene.

Målet med tilskuddsordningen er å styrke friluftslivet og allmennhetens interesse for og deltakelse i friluftsliv gjennom tildeling av driftsstøtte.

Søknadsfrist og mer informasjon om tilskuddsordningen finner du på https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Driftsstøtte til Skjærgårdstjenesten

Midlane skal nyttast til drift av Skjærgårdstjenesten, og gjeld berre for dei faste einingane i Skjærgårdstjenesten langs kysten frå Halden til og med Møre og Romsdal.

Driftsområdestyre (i Oslofjorden og til og med Telemark), kommunar med eiga driftseining i Skjærgårdstjenesten i Agder, dei 5 interkommunale friluftsråda i Vestkystparken (driftseiningar i Skjærgårdstjenesten) og Sunnmøre Friluftsråd (driftsområde Møre og Romsdal) kan søke om driftstilskot.

Midlane skal gå til å dekke utgiftene til praktisk drift og forvaltning av skjergardsparkar og andre offentleg sikra friluftslivsområde langs kysten, knytt til drifta av Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden, på Sørlandet, i Vestkystparken og i Møre og Romsdal.

Søknadsfristen og mer informasjon om tilskuddsordningen finner du på https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Sikring av friluftslivsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Sikring kan også gjennomføres ved at eksisterende friluftslivsområder som kommune eller friluftsråd allerede eier, kan få status som statlig sikret friluftslivsområde. Det er mulig å sikre flere eiendommer og deler av eiendommer. Formålet med ordningen er å medvirke til at viktige friluftslivsområder ivaretas og tilrettelegges for dagens og framtidige generasjoner. 

Sikring av nærmiljøområder og turveier som er lette å nå for mange prioriteres høyt.

Les mer å¨https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Skjærgårdstjenesten og tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Denne tilskuddsordningen gjelder bare for driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten. I statsbudsjettet for 2023 er det foreslått bevilget 5 mill kroner, slik at driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten kan søke om tilskudd til sine ekstraordinære tiltak mot marin forsøpling.

Søknadsskjemaet i elektronisk søknadssenter (ESS) benyttes for å innhente en kortfattet tilbakemelding fra hver driftsenhet om enhetens planer for marin avfallsrydding i 2022, og hvilke behov for midler som er knyttet til dette.

Dersom alle driftsenheter søker om tildeling fra disse midlene så vil det i snitt være rundt 200.000 kr til tildeling pr enhet.

Les mer på https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Tilskudd til friluftslivsaktivitet

Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

Følgende typer av aktiviteter og tiltak blir prioriterte:

• Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
• Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
• Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid
• Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive
• Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier
• Tiltak rettet mot personer med nedsett funksjonsevne
• Lokale/regionale tiltak rettet mot personer med innvandrerbakgrunn

Les mer på https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Tilskudd til fylkeskommunene til prosjekt for friluftslivets ferdselsårer

Gjennom prosjektet Friluftslivet ferdselsårer ønsker Klima- og miljødepartementet (KLD) å fremme planlegging, opparbeiding, skilting, merking og kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Det er et mål at alle kommuner identifiserer, ivaretar og videreutvikler friluftslivets ferdselsårer i sin kommune gjennom en egen plan. Prosjektet skal også bidra til at den enkleste og vanligste form for friluftsliv, vandring i grøntområder og naturomgivelser, blir lett tilgjengelig for alle grupper i befolkningen.

Formålet med tilskuddsordningen er å få fylkeskommuner til å iverksette og gjennomføre regionale prosjekter for å stimulere alle kommunene til å utarbeide en plan for friluftslivets ferdselsårer. Tilskuddsordningen skal bidra til at kommunene i hele landet systematiserer sitt arbeid med stier, løyper og leder i sin kommune. Arbeidet med plan skal skje i tråd med Miljødirektoratets veileder "Plan for friluftslivets ferdselsårer". Tilskuddet skal også bidra til å få registrert etablerte turruter inn i Nasjonal database for turruter.

Les mer på https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Tilskudd til kommuner for bedre tilgang til strandsonen langs Oslofjorden

Kommuner langs Oslofjorden kan søke om tilskudd til juridiske avklaringer i arbeidet med å sikre allmennheten tilgang til strandsonen. Det er en del av oppfølgingen av "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv", og omfatter Oslo kommune, kommuner i Viken og i Vestfold og Telemark med grense til Oslofjorden.

Kommuner som kan søke er Oslo kommune, kommuner i Viken og i Vestfold og Telemark med grense til Oslofjorden.

Tilskuddsordningen gir midler til juridiske avklaringer i arbeidet med å sikre allmennheten tilgang til strandsonen. Det gis tilskudd til juridisk arbeid for å klargjøre grensen mellom innmark og utmark og juridisk arbeid i forbindelse med fjerning av ulovlige stengsler og hindringer som reduserer eller hindrer allmennhetens tilgang til sjøen og strandsonen. Problemstillingene kan være knyttet til ulike lover og regelverk.

Det kan ikke gis tilskudd til juridisk bistand under domstolsbehandling.

Søker må gi en presis beskrivelse av problemstillingen, dvs. hva som skal utredes, i søknadsskjemaet. Det er ikke nødvendig å opplyse om adresse, gårds- og bruksnummer, berørte parter e.l. i søknaden.

Søknadsfristen er løpende.

Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressurser

Tilskuddsordningen skal bidra til å gi barn og unge økt forståelse for bærekraftig bruk av utmarksressursene. Ordningen skal herunder legge vekt på å fremme jaktbasert friluftsliv og vilt som en høstbar ressurs.

Sentral- eller fylkesleddet i frivillige organisasjoner eller sentrale institusjoner for barn og unge som er registrert i Enhetsregisteret kan søke og motta tilskudd etter denne ordningen.

Det vil primært gis tilskudd til tiltak som;
a) fremmer jakt og fangst som friluftsaktivitet
b) bidrar til økt forståelse av høstbart vilt som en utmarksressurs
c) bidrar til økt interesse, deltakelse og rekruttering til det høstingsbaserte friluftslivet

Det kan også gis tilskudd til tiltak som kan bidra til å øke forståelsen for bruk av øvrige utmarksressurser hos barn og unge.

Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde

Målet for ordninga er å medvirke til å fremme friluftsaktivitet i statlig sikra friluftslivsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens friluftsliv.

Bare kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om midler på denne tilskuddsposten. Aktuell forvaltningsmyndighet kan søke om tilskudd til friluftslivsområde vernet etter markaloven.

NB! Ordningen gjelder kun for områder som er statlig sikret. Sjekk Naturbase.no før du søker.

Midlene skal nyttes til opparbeiding av området, tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven. Tilrettelegginga har følgende hovedmål:

• Minske de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftsaktivitet. 
• Ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode naturopplevelser.
• Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrring på plante- og dyrelivet og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø.

Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, opparbeidelse av atkomstveg, parkeringsplass og turveger eller turstier, fiskeplasser, tiltak for å øke tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplasser, brygger, toalett og søppelstativ, tilplanting og skjøtsel, samt formidling av kulturminner. Det gis ikke støtte til drift av friluftslivsområder.

Følgende typer av friluftslivsområder vil bli prioriterte:

• Områder som ligger i eller nær byer og tettsteder.
• Områder som blir eller har potensial for bli mye brukt.
• Områder med lite tilgjengelig strandsone og stort press på arealene.
• Områder ved innlandsvassdrag.

Søknaden om tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområder adresseres til fylkeskommunen i det fylket søknaden gjelder. Frist for å sende inn søknad er 1. februar 2023. Søknadssenteret åpner for nye søknader medio desember så snart endelig statsbudsjett er vedtatt.

Les mer og søk elektronisk på soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til klimatiltak

Klimasats - Hurtigbåtprogrammet

Tilskuddsordningens formål er å fremme klimatiltak i kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre ved å støtte prosjekter som bidrar til reduksjon av klimagasser fra hurtigbåter. 

Hvem kan søke:

• Fylkeskommuner.
• Kommuner som søker sammen med, eller i samråd med fylkeskommuner som står ansvarlig for hurtigbåttjenester i kommunen.
• Fylkeskommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 9.
• Longyearbyen lokalstyre.

Flere søkere kan sende inn søknad sammen.

Det kan søkes støtte til prosjekter som bidrar til å realisere lav- og nullutslippshurtigbåter.

For å få støtte må prosjektet:
• Fremskynde utviklingen av hurtigbåter som driftes uten klimagassutslipp.
• Bidra til betydelig reduserte utslipp sammenlignet med dagens hurtigbåter.
• Benytte energikilder som el, hydrogen, ammoniakk og biogass.

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. I forslag til statsbudsjett har regjeringen satt av 6,4 millioner kroner til ordningen i 2023. Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredninger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene.


Tilskuddsordningen skal fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner ved å bidra til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunene og fylkeskommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene.

Kommuner og fylkeskommuner kan få tilskudd til tiltak som:

a) bidrar til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker kommunens og fylkeskommunens ansvarsområder eller gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene.

b) gir kunnskap om klimatilpasning som kan bidra i utarbeidelsen av kommunale eller regionale planer eller myndighetsutøvelse.

c) gir kunnskap og erfaringer som bidrar til å styrke den interne klimatilpasningskompetansen i kommunen eller fylkeskommunen.

Tilskuddsordningen kan bidra til:

· Prosjekter/utredninger som bidrar til å øke kunnskapen om hvordan klimaendringene berører kommunene og/eller fylkeskommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene

· Prosjekter/nettverk som er en del av et spleiselag mellom ulike aktører (herunder næringslivet).

· Kunnskap- og kompetanseheving som også innebærer konsulentbistand, frikjøp av interne ressurser, reisekostnader, konferanser/møter, kurs og veiledning

Les mer og søk elektronisk på soknadssenter.miljodirektoratet.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond er et økonomisk virkemiddel i miljøvernarbeidet på Svalbard. Fondet er opprettet av Klima- og miljødepartementet i henhold til Svalbardmiljøloven og får inntekter primært fra miljøavgift for tilreisende. Hvert år tildeler fondet  midler til miljøvernprosjekter etter søknad fra private og offentlige virksomheter, privatpersoner og organisasjoner. Midlene brukes til skjøtsel, istandsetting av kulturminner, informasjons- og opplæringstiltak og prosjekter med formål å undersøke eller gjenopprette miljøtilstanden.

Svalbards miljøvernfond ønsker også gjennom tildelingene å bidra til et gradvis skifte til miljøvennlig samfunns- og næringsutvikling på Svalbard. Samlet skal fondets midler bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur og kulturminner bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning. 

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard.

Sysselmannen på Svalbard er sekretariat for fondet og vedtak om tildelinger fattes av et styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.

Følg med på soknadssenter.miljodirektoratet.no for årets søknadsfrist.

Organisasjoner og foreninger
logo
Besøkssenter

Tilskudd til besøkssenter

Besøkssenter nasjonalpark skal søke utviklingsmidler og grunntilskudd samlet via søknad om Grunntilskudd til autoriserte besøkssenter. Alle andre sentertyper som har tilgjengelige utviklingsmidler, skal søke via Tilskudd til besøkssenter.

Autoriserte besøkssentre kan søke kompetansetilskudd, samt midler til ekstra publikumstiltak der det er potensiale for å nå særlig mange besøkende.

Både autoriserte besøkssentre og andre som arbeider med naturinformasjon (for eksempel museum og stiftelser) kan søke om tilskudd til utstillinger og informasjonstiltak.

Autoriserte besøkssentre for verdensarv kan søke om tilskudd som støtter opp om informasjonskravene til verdensarvsentre definert i Nettveilederen. Denne finner du på miljødirektoratets hjemmesider.

Forskriften for tilskudd til besøkssenter er under endring, men vil bli lagt ut på soknadssenter.miljodirektoratet.no så fort den er klar.

Midler til naturveiledning

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av autoriserte besøkssentre for natur, slik at sentrene kan formidle kunnskap om naturen til lokalbefolkningen og tilreisende, særlig barn og unge. Sentrene skal også bidra til lokal verdiskaping.   

Åtte besøkssentre som er angitt i Klima- og miljødepartementets årlige budsjettproposisjon, kan søke om tilskudd til naturveiledning med formål om å styrke innsikt og respekt for natur- og kulturmiljø, spesielt hos barn og unge

Søknadsfrist lyses ut på soknadssenter.miljodirektoratet.no

Grunntilskudd til autoriserte besøkssenter

Autoriserte besøkssentre for nasjonalpark, våtmark, rovdyr, skog, villrein, Oslofjorden og verdensarv kan søke om et årlig grunntilskudd. Dette tilskuddet skal dekke daglig ledelse og fortløpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av senterdrift, informasjonstiltak, naturveiledning/kulturmiljøformidling mv.  

Søknadsfrist blir utlyst på soknadssenter.miljodirektoratet.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Andre tilskuddsordninger

Grunntilskudd autoriserte Nasjonale turiststier

Stier som er autorisert som Nasjonal turiststi kan søke om et årlig grunntilskudd på 300 000 kroner. Grunntilskuddet blir utbetalt fra og med året etter autorisering, og kan bare brukes til tiltak som gir rett til midler i tilskuddsordninga.

Vi ber om at følgende dokumenter legges ved søknaden:

• virksomhetsplan 
• årsbudsjett 
• kort statusrapport (1-2 sider)
• sluttrapport for forrige år

Rapporter må leveres i elektronisk søknadssenter.

Søknadsfrist 15. januar. Les mer på soknadssenter.miljodirektoratet.no

Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til gjennomføring av oppryddingstiltak i grunn på land og i bunn i sjø og ferskvann som er forurenset med miljøgifter.

Midlene skal i hovedsak brukes til å rydde opp i forurenset sjøbunn i de 17 kyst- og fjordområdene som er prioritert i nasjonal handlingsplan, samt andre sjøbunnområder myndighetene har prioritert for kartlegging og opprydding. Midlene skal også gå til arbeidet med å rydde opp i forurenset grunn.

Det tildeles som hovedregel ikke midler der det finnes en ansvarlig for forurensningen, jfr. prinsippet om at forurenset betaler.

Statsforvalteren og andre statlige aktører, kommuner, kommunale og interkommunale selskap/virksomheter, private virksomheter og privatpersoner som har utgifter i forbindelse med opprydding i forurenset grunn og bunn i ferskvann og sjø kan søke.

Det kan søkes midler til aktiviteter som f.eks. kartlegging, undersøkelser, tiltaksplanlegging, overvåking, fysiske tiltak med formål om å rydde opp i forurenset grunn og sjøbunn.  

Det tildeles i hovedsak ikke midler til tiltak der hensikten er å øke seilingsdyp i havner, kaier, småbåthavner o.l., eller bygge- og graveprosjekter etter kapittel 2 i forurensningsforskriften.

Du finner søknadsfrist og mer informasjon på soknadssenter.miljodirektoratet.no

Tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige stiftelser innenfor forurensingsområdet

Tilskuddsordningen skal medvirke til å opprettholde et utvalg av demokratisk oppbygde, landsomfattende organisasjoner med arbeid mot forurensing som formål, for å sikre frivillig engasjement og styrke medvirkning i miljøspørsmål lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på faglig innsikt.

Målet er også å påvirke produksjons- og forbrukermønsteret ved å bygge opp og formidle kompetanse om miljøvennlig produksjon og forbruk, og stimulere til bærekraftig praksis i næringsliv, husholdninger og offentlig virksomhet.

Tilskuddsordningen omfatter driftstilskudd til:

• Norsk vannforening

• Norsk forening mot støy

• LOOP

• Foreningen "Hold Norge rent" 

• Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN)

Søknadsfrist og mer informasjon finner du på soknadssenter.miljodirektoratet.no

Tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren

Generell støtte er prosjektmidler som enhver som arbeider for bevaring eller formidling av jernbanehistorien i henhold til forskriftens formål kan søke om.

Du finner søknadsfrist og mer informasjon om tilskuddsordningen på soknadssenter.miljodirektoratet.no

Tilskudd til miljømerking, miljøvennlig forbruk og forbrukerinformasjon

Målet for ordninga er å fremje viktige verktøy i ein førebyggjande miljøpolitikk. Ordninga omfattar driftstilskot til:

• Stiftelsen Miljømerking
• Standard Noreg

Klima- og miljødepartementet føreset at midlane blir nytta til å intensivere arbeidet med verkemiddel som fremjar prioriterte miljø- og berekraftsmål. Tildeling av midlar er basert på organisasjonane sine resultat frå føregåande år og ein konkret søknad om midlar for kommande periode, sett opp mot prioriterte nasjonale miljø- og berekraftsmål.

Du finner søknadsfrist og mer informasjon om tilskuddsordningen på soknadssenter.miljodirektoratet.no

Tilskudd til nasjonale turiststier

Tilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på opplevelses- og naturverdiene, bidra til godt og forebyggende beredskapsarbeid og bred lokal verdiskaping, samt god håndtering av store mengder besøkende gjennom en helhetlig og god besøksforvaltning. Tilskuddsordningen skal også medvirke til å håndtere og forebygge utfordringer knyttet til svært høye besøkstall som slitasje, søppel, beredskap, samt behov for informasjon.

Nasjonale turiststier skal gjennom kvalitet i alle ledd også bidra til å ivareta attraksjonsverdien til stiene og turmålet. Noe er kortsiktige strakstiltak, men det krever også langsiktig planlegging.

De som kan søke på tilskuddsordningen er destinasjonsselskap, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner, nasjonalpark- og verneområdestyrer og regionråd. 

Tildelingen skjer etter en helhetsvurdering av søkers behov og formålet med tilskuddsordningen.

Tiltak som kan få støtte:

• prosjektledelse og planlegging knyttet til besøksforvaltning, herunder sårbarhetsanalyse, brukerundersøkelse, ROS-analyse mm.
• tilrettelegging og merking av sti, sikringsbuer og andre beredskapstiltak 
• tilrettelegging av adkomstsoner 
• toalett- og sanitæranlegg 
• søppelhåndtering
• informasjonstiltak, herunder også naturveiledning, fjellvakttjeneste, stipatruljer og vertskap ved for eksempel stiens startområde.

Du finner søknadsfrist og mer informasjon om tilskuddsordningen på soknadssenter.miljodirektoratet.no

Tilskudd til naturfaglige organisasjoner

Ordninga skal medvirke til å holde oppe et utvalg av demokratisk oppbygde, landsomfattende organisasjoner innenfor naturområdet for å sikre frivillig engasjement og styrke medvirkning i miljøspørsmål lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på faglig innsikt.

Storleiken på driftstilskota blir fastsett mellom anna ut frå ei vurdering av aktivitetsnivået til organisasjonane nasjonalt og lokalt, økonomien deira og alternative høve til finansiering, saman med medlemstalet i organisasjonane.

Det er rekna med tilskot til:

• Foreningen Våre Rovdyr (378 000 kroner)

• Norsk Biologforening (306 000 kroner)

• Norsk Botanisk Forening (306 000 kroner)

• Norsk entomologisk foreinng (297 000 kroner)

• BirdLife Norge (2,355 mill. kroner)

• Norges sopp- og nyttevekstforbund (2,942 mill. kroner, inkludert 2,5 mill. kroner til soppkontroll)

• Norsk Zoologisk Forening (270 000 kroner)

 

Tilskot til den enkelte organisasjonen blir utbetalt etter søknad.

Du finner søknadsfrist og mer informasjon om tilskuddsordningen på soknadssenter.miljodirektoratet.no

Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

Søkeberettigede er virksomheter med eget foretaksnummer i Brønnøysundregistrene. Offentlige instanser (kommuner, fylkeskommuner, statlige instanser eller sammenslutninger av slike) er ikke søknadsberettiget. 

Du finner søknadsfrist og mer informasjon om tilskuddsordningen på soknadssenter.miljodirektoratet.no.

Tilskudd til verdiskaping basert på naturarven

Tilskuddsordningen skal medvirke til at verneområdene og andre verdifulle naturområder blir en del av bred verdiskaping som har langsiktig positiv effekt for natur, lokalsamfunn (sosialt og kulturelt), økonomi og næringsutvikling. 

Målgruppe for ordningen er nasjonalparkkommuner og andre kommuner, regionråd, frivillige organisasjoner, virksomheter, naturinformasjonssenter, tilsynsutvalg, grunneiere og forvaltningsmyndigheter for verneområder.

Tilskudd kan gis til:

• Attraksjoner og tiltak for tilrettelegging og/eller kanalisering av ferdsel, for eksempel innfallsporter, korte stier og utsiktspunkt. 
• Ulike typer informasjon, og tiltak for utvikling av besøksforvaltning og nasjonalparker og andre verneområder som merkevare.
• Naturfaglig kompetanseheving i reiselivsvirksomheter.
• Tiltak for å bedre samarbeidet mellom lokalsamfunn, naturforvaltning og næring.
• Ledelse av prosjekter for gjennomføring av tiltak som nevnt ovenfor.

Søkere må bidra med minst 50 prosent egeninnsats (økonomiske midler eller arbeidsinnsats). Tiltakene skal være åpne for allmenheten.

Du finner søknadsfrist og mer informasjon om tilskuddsordningen på soknadssenter.miljodirektoratet.no 

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Miljødirektoratets støtteordninger