Vevelstad kommunes støtteordninger

Vevelstad kommune tilbyr sine innbyggere ulike priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Vevelstad kommune.

Les mer om Vevelstad kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Vevelstad kommune har en mektig og storslått natur
Støtteordninger (4)
logo
Kulturpris

• Formålet med kulturprisen er å yte honnør til mottakeren og å støtte arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet.

• Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere av enhver art. Den kan også deles ut til andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenstfullt arbeid til fremme av kulturlivet i Vevelstad kommune. Kulturprisen kan tildeles personer som fortrinnsvis er bosatt i Vevelstad kommune eller som har særlig tilknytning til kommunen gjennom sin kunstneriske eller kulturelle virksomhet, eller på annen måte.

• Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag, foreninger og kulturelle organisasjoner. Prisbeløpet kan også deles på flere personer, kulturelle lag, foreninger og organisasjoner.

• Vevelstad kommunestyre innhenter forslag på kandidater til prisen, vurderer innkomne forslag og treffer avgjørelse om hvem prisen skal tildeles. Kommunestyret kan bestemme at prisen ikke skal deles ut. Dette ut fra en helhetsvurdering av innkomne forslag, eller hvis det ikke foreslås noen kandidater.

• Prisen settes til kr. 10 000, og prisen skal ledsages av et diplom som tegn på at prisen er tildelt vedkommende. Ordføreren står for overrekkelsen av kulturprisen.

• Prisen tildeles i utgangspunktet hvert 4. år, og følger kommunevalgperioden, men kan også vurderes utdelt oftere når kommunestyret bestemmer det.

Les mer på vevelstad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Lag, organisasjonser og sammenslutninger i kommunen kan søke om tilskudd til alle anleggstyper.

Søknadsprosess

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret

• Oppføring av anlegget i kommunens plan

• Send inn spillemiddelsøknaden. Frist i Vevelstad kommune er 31. oktober.

• Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen 15. januar

• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene 15. april

• Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene tidlig i mai

• Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker 15. juli

• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd (etter ferdigstillelse av anlegget)

Les mer på vevelstad.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Vilkår for tildeling av kulturmidler i Vevelstad:

• Foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd til følgende formål relatert til Vevelstad:
- Idrett og friluftsliv
- Barne- og ungdomsaktiviteter
- Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og øvrige kulturformål)
- Tiltak for funksjonshemmede

• Søkere må være bosatt i Vevelstad kommune.

• Søknaden skal fremmes på eget skjema.

• Kommunestyret bevilger det årlige beløp til kulturmidler ved sitt budsjettvedtak for kommende budsjettår.

• Dersom tilskuddet ikke blir brukt i samsvar med søknaden, kan deler av, eller hele tilskuddet kreves returnert til kommunen.

• Søknadsfrist er 15.mai hvert år.

• Rapportering for tildelte midler forrige år sendes sammen med årets søknad.

Søknaden sendes:

Vevelstad kommune, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad

Epost: post@vevelstad.kommune.no

Les mer og last ned søknadsskjema på vevelstad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kommunalt næringsfond

Det kommunale næringsfondet skal inspirere næringsaktører i Vevelstad til å videreutvikle og/eller omstille sin virksomhet, samt stimulere gründere og andre til å starte ny næringsvirksomhet. Bedrifter som tenker langsiktig, og ønsker å etablere varige og bærekraftige arbeidsplasser i Vevelstad kommune prioriteres.

Formål
Fondet skal inspirere næringsaktører i Vevelstad til å videreutvikle og/eller omstille sin virksomhet, samt stimulere gründere og andre til å starte ny næringsvirksomhet.

Prioriterte områder
Kommunens strategiske næringsplan er retningsgivende for tildelinger. Bedrifter som tenker langsiktig, og ønsker å etablere varige og bærekraftige arbeidsplasser i Vevelstad kommune prioriteres.

Vevelstad kommune ønsker en bærekraftig næringsutvikling innen følgende områder:
• Fiskeri/havbruk
• Særskilt lån til finansiering av fiskefartøy
• Reiseliv
• Kultur
• Miljø
• Tjenestebedrifter som er uavhengige av geografisk plassering
• Etablering av bedrift

Støtteformer
Fondet kan gi tilskudd og/eller lån.

Vilkår for støtten
• Avslutter bedriften sin virksomhet før 5 år er gått og/eller flytter ut av kommunen, skal utbetalt støtte tilbakebetales i forhold til den tiden som er gått siden utbetalingen. Støtte som er gitt, avskrives over 5 år fra første utbetalingsdato.

• Utbetaling skjer i hovedsak etter at prosjektet er avsluttet. Det gjøres unntak ved nyetableringer. Andre kan be om delutbetaling etter begrunnet søknad.

• Dokumenter som må ligges frem før utbetaling:
- Brev til kommunen hvor søker ber om at tildelingen utbetales.
- Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører for prosjekt som har mottatt støtte på kr. 50.000 eller mer. For støtte under kr. 50.000, vedlegges kopi av kvitteringene for det totale prosjektet.
- Søker må dokumentere at den totale finansieringen av prosjektet stemmer med den opprinnelige søknaden.
- Oppdatert skatteattest.
- Kort rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt har hatt i bedriften.

• Tilsagnet på lån/tilskudd gis med 2 års varighet fra vedtaket i næringsstyret. Fristen kan forlenges med 1 år etter skriftlig søknad.

• Støtten faller inn under EØS-regelverket for bagatellmessig støtte. Øvre grense for bedriftens samlede offentlig støtte er 100.000 € over tre år.

• Tilskudd fra det kommunale næringsfond kan ikke samfinansieres med andre distriktspolitiske virkemidler, for eksempel Nordland fylkeskommune «Innovasjon og næringsutvikling i Nordland».

Søknaden og søknadsprosessen
Søknaden må inneholde:
• Søkers navn, adresse og telefonnummer
• Bedriftens organisasjonsnummer. Privatpersoner som ønsker å starte opp en bedrift, bruker fødsels- og personnummer.
• Kort om bedriftens bakgrunn og dagens drift, inkludert antall ansatte fordelt på kjønn.
• Bedriftens mål og strategier for prosjektet det søkes på.
• Budsjett, kostnadsoversikt og finansieringsplan over prosjektet det søkes på.
• Regnskap for de to siste årene, godkjent av regnskapsfører.

Søknader sendes inn via portalen Regionalforvaltning.no.

Les mer på vevelstad.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post