Bindal kommunes støtteordninger

Bindal kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Bindal kommune.

Les mer om Bindal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bindal - med vind i seglan
Støtteordninger (8)
logo
Kulturmidler

Lag og foreninger, der barn og unge deltar, kan søke om tilskudd til følgende formål relatert til Bindal:

• Idrett og friluftsliv.
• Barne- og ungdomsaktiviteter.
• Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og øvrige kulturformål)
• Tiltak for funksjonshemmede.

Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i pressen i januar, med søknadsfrist 1. april. Søknadsfristen må overholdes.

Søknaden skal fremmes på eget skjema. Vedlagt skal følge regnskap for siste år, årsmelding, handlingsplan og budsjett for kommende år.

Tilskuddet kan ikke brukes til å finansiere et lags tilskuddspost til andre grupper. Tilskuddet skal brukes av søkeren.

Søknader til idrettsformål skal til uttalelse hos Bindal Idrettsråd. Søknader til musikkformål skal til uttalelse hos Bindal sang og musikkråd, eller lignende organ, dersom slikt finnes. Søknader til barne- og ungdomsaktiviteter skal til uttalelse hos Bindal ungdomsråd.

Les mer og søk elektronisk på bindal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Bindal kommune ved formannskapet deler ut en Kulturpris. Prisen deles ut hvert år, dersom ikke annet blir bestemt.

Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse til en person eller forening/lag som har utmerket seg ved sin innsats i kulturlivet i Bindal.

Prisen gis til vanlig til en person, men kan i spesielle tilfeller deles. Prisen kan også gis til en forening eller et lag.

Kulturprisen overrekkes av ordføreren, sammen med et diplom.

Formannskapet tildeler prisen etter innstilling fra oppvekst- og kultursjefen.

Prisen lyses ut i avisene og i kulturkalenderen med en frist for innsending av forslag til kandidater.

Les mer på bindal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Utstyrssentralen

Utstyrssentralen i Bindal er som et bibliotek. Her kan du som er innbygger i Bindal kommune låne sport- og friluftsutstyr helt gratis. Sentralen har mye utstyr, for alle sesonger. La ikke mangelen på eksempelvis telt, kano, redningsvest, ski eller pulk begrense deg.

Utstyrssentralens mål er å tilrettelegge så alle innbyggerne i kommunen kan være i mer aktivitet og prøve på nye aktiviteter. Vi har spesielt fokus på barn og unge. Utstyrssentralen har blitt til gjennom et samarbeid mellom Bindal kommune, Barne- og familiedirektoratet og Nordland fylkeskommune.

Utstyret får du låne i serviceavd. på rådhuset. Åpningstid: 10.00—15.00.
Tlf: 750 32 500 og e-post: postmottak@bindal.kommune.no

Les mer på bindal.kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Ungdomspakken – nedskriving av studielån

Formål

• Ordningen har som formål å stimulere ungdom med offentlig godkjent utdanning eller fagbrev til å bosette seg i Bindal. Ordningen gjelder for lån i Statens lånekasse for utdanning. Ordningen gjelder personer som ved utløp av årlig søknadsfrist ikke har fylt 35 år.

• Ordningen har ingen tilbakevirkende kraft, utover siste opptjeningsår.

• Ettergivelse blir gitt på etterskudd og kan bli gitt når låntakeren har bodd og vært folkeregistrert i kommunen i tolv måneder sammenhengende etter avsluttet utdanning og ellers fyller vilkårene.

• For låntakere som bor i kommunen eller flytter til kommunen, regnes opptjeningsperioden fra første månedsskifte etter at de har begynt i arbeid.

• Dersom en opptjeningsperiode blir avbrutt på grunn av førstegangs militær eller siviltjeneste eller på grunn av utdanning i inntil ett år, kan den tiden som er opptjent før avbruddet, bli regnet med i den nye opptjeningsperioden. Dersom du har vært sykemeldt i et arbeidsforhold, blir denne perioden også medregnet.

• Ved militær eller sivil førstegangstjeneste kan du ikke opparbeide rett til ettergivelse. Det samme gjelder for militære skoler.

• Som yrkesaktiv regnes stipendsøker som er i 75 % stilling og registrert som arbeidssøker til full stilling, stipendsøker som har tyngende omsorgsansvar med dokumentasjon fra helsemyndighetene eller stipendsøker som er bosatt i kommunen, men som arbeider i transportsektoren, på skip, boreplattform eller annen relevant utenrikstjeneste.

• Nedskriving av studiegjeld kan oppnås etter søknad til Bindal kommune. Søknader behandles en gang pr. år. Søknadsfrist offentliggjøres. Søknaden kan innvilges når søkeren innfrir kravene i punktene 3, 4, 5, 6, og 7.

• Fra opptjeningsperioden starter, ettergis lån (hovedstol) med kr 8 250,- pr. år i tre år for den enkelte søker. Renter og gebyrer blir ikke ettergitt.

• Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak med bakgrunn i vedtatte retningslinjer. Rådmannen delegeres også funksjonen som underinstans, jf. forvaltningslovens § 33, 2. ledd. Bindal kommunes klagenemnd er klageinstans.

Les mer på bindal.kommune.no. Ta kontakt med kommunen for søknad og veiledning.

Private / enkeltpersoner
logo
Sommerjobb for ungdom

Bindal kommune tilbyr sommerjobb for skoleungdom. Ungdom som fyller 17 år i søknadsåret, har førsteprioritet. Dersom det er få søkere kan det gis tilbud om jobb også til ungdom som fyller 16 år og 18 år.

Det gis tilbud om 2 uker sommerjobb pr. søker. Varigheten kan forlenges til 3 uker dersom det er få søkere.

Bedrifter i Bindal kommune kan søke om tilskudd på kr 2 000,- pr. uke pr. ungdom (maksimalt 2 uker). Bindal kommune vil videreformidle søkere til de bedrifter som søker om støtte. Dette så langt de økonomiske rammene tilsier det.

Les mer og søk elektronisk på bindal.kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Delfinansiering av samarbeid

• Ordningen har som formål å stimulere til samarbeid mellom kommunen, bedrifter i Bindal og utdanningsinstitusjoner for derigjennom å sikre bedrifter i Bindal tilgang på kontakt for utvikling og forskning.

• Målgruppe er studenter ved høgskoler og universitet som kommunen, bedrifter eller grupper av bedrifter ønsker samarbeid med for ekstern bistand til utdannings- og forskningsarbeid (hovedoppgave).

• Det er en forutsetning for tilskudd at kommunen får tilgang på resultater fra slik oppgaveløsning, og at kommunen får rett til å distribuere resultatene til bedrifter i kommunen som kan ha nytte av resultatene i sin drift.

• Tilskudd kan ytes med inntil 15.000 kr pr tiltak. Tilskuddsutmåling skjer etter en samla vurdering av tiltakets betydning for bedriften og kostnadene knytta til tiltaket.

• Ordningen administreres av rådmannen. Vedtak fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages til kommunestyret.

• Ordningen trer i kraft straks.

Les mer på bindal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Private / enkeltpersoner
logo
Investeringsstøtte

Du kan søke om tilskudd fra Bindal kommunes næringsfond i forbindelse med etablering av ny bedrift eller utvikling av eksisterende bedrift. Det kan blant annet søkes om støtte til investeringer. Fondsstyre består av Bindal formannskap.

• Søknader på beløp inntil kr. 10.000,- avgjøres av rådmannen.

• Søknader på beløp inntil kr. 200.000,- avgjøres av Fondstyret.

• Søknader på beløp over kr. 200.000,- avgjøres av kommunestyret.

Les mer og last ned søknadsskjema på bindal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Tiltaksprisen

• Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø eller trivselstiltak

• Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.

• Prisen kunngjøres i lokalpressen med forslagsfrist (bestemmes hvert år) og alle kan foreslå kandidater til prisen.

• Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann samt en sjekk på kr. 5000 som belastes næringsfondet.

• Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater. Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.

Følg med på bindal.kommune.no for nominasjonsfrist.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post