Brønnøy kommunes støtteordninger

Brønnøy kommune tilbyr sine innbyggere ulike priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Brønnøy kommune.

Les mer om Brønnøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Et godt sted å leve og bo. Et godt sted å arbeide og besøke. Brønnøy er mulighetens kommune.
Støtteordninger (5)
logo
Spillemidler

Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper.

Søknadsprosess

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret

• Oppføring av anlegget i kommunens plan

• Send inn spillemiddelsøknaden. Kommunene setter egne frister for sine søkere

• Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen 15. januar

• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene 15. april

• Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene tidlig i mai

• Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker 15. juli

• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd (etter ferdigstillelse av anlegget)

Les mer på bronnoy.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Brønnøy kommunes kulturpris tildeles person(er), forening / organisasjon, eller institusjon som i det siste eller de seneste år har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller kulturarbeid. Prisen kan også tildeles den som gjennom lengre tid har gjort en betydningsfull innsats i kommunens eller landets kulturliv.

Forslag sendes til:

Brønnøy kommune,Rådhuset, 8905 Brønnøysund

eller: postmottak@bronnoy.kommune.no.

Følg med på bronnoy.kommune.no for nominasjonsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringspris
Brønnøy kommunes næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som har bidratt til å skape eller skaffe nye varige arbeidsplasser i kommunen.

Forslag sendes til:
Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund

eller: postmottak@bronnoy.kommune.no.


Følg med på bronnoy.kommune.no for nominasjonsfrist.
Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Det kan søkes midler til ulike kulturaktiviteter i Brønnøy kommune – herunder kulturvern, lokale kulturbygg, idrett og friluftsliv, og lekeplasser. I tillegg kan det søkes midler til ulike kunstuttrykk som musikk, teater, dans, litteratur samt større festivaler og kulturdager. Årlig søknadsfrist er 2. mai.

Det er utarbeidet et kort søknadsskjema, som ligger her på kommunens nettside. Til søknaden vedlegges fortrinnsvis årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Ved elektronisk innsending – legges søknad og vedlegg som ett dokument. Husk også søkers adresse, telefonnummer og bankkontonummer.

Søknaden sendes: 

postmottak@bronnoy.kommune.no.

Alternativt: Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund.

Søknadene behandles i junimøte til Driftsutvalg 1.

Eventuell utbetaling kan forventes innen 01.07.

Les mer og last ned søknadsskjema på bronnoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfond

Vedtekter for Brønnøy kommunes næringsfond (NFK)

 

 § 1

Brønnøy kommunes næringsfond har til formål å bidra til næringsutvikling og være til inspirasjon i forbindelse med oppstart av egen næringsvirksomhet eller til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet.  Tilrettelegging for en positiv næringsutvikling skal være fondets fokus.

                                           

 § 2

Næringsutvikling som har betydning for sysselsetting og samarbeidsprosjekter mellom flere bedrifter som gir betydning ut over seg selv skal prioriteres.

Nyetableringer, omstillinger og knoppskyting i eksisterende bedrifter skal prioriteres.

                                                

 § 3

Fondet kan gi tilskudd og/eller lån til næringsprosjekter som Driftsutvalg 2 finner interessante og som på sikt kan bidra til positiv næringsutvikling i Brønnøy kommune. Tilskuddet eller lån til enkeltbedrifter skal være utløsende slik at tiltaket blir gjennomført.

Kompetanseheving: Kompetanseheving som er næringsrelatert

Etablerertilskudd: Investeringer i forbindelse med nyetableringer

Bedriftsutvikling: Kriterier for støtte til bedriftsutvikling vil være at prosjekter representerer en ny satsing som vil kunne føre til en styrking av bedriften og gi et bedre grunnlag for videre drift. Det gis ikke tilskudd til tiltak som er en naturlig utvikling av eksisterende virksomhet og som kan karakteriseres som driftsutgift. Investeringer innenfor HMS- og effektiviseringstiltak.

Samlet støtte fra nærings og landbruksfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Som hovedregel kan hver søknad gis tilskudd inntil 75.000,- og lån inntil 200.000,-.

Det stilles strengere krav for søker hvis firma/person har fått tildelt støtte fra landbruks- og næringsfondet tidlige

§4

Fondet kan gå til utviklingstiltak som engasjerer og involverer flere aktører lokalt, regionalt, etc.

Det kan være:

• Forstudier og mulighetsstudier, analyser av potensialet for næringsutvikling

• Forprosjekter

• Konseptutvikling

• Gjennomføring av prosjekter/hovedprosjekter

• Lærings- og samhandlingsarenaer

Slik støtte til tilskudd/lån begrenses inntil 50.000,- Utviklingstiltak skal som hovedregel behandles som egen sak i egnet utvalg før næringsstøtte kan behandles 

§ 5

Avslutter bedriften sin virksomhet før 5 år er gått og/eller flytter ut av kommunen i strid med forutsetningene som lå til grunn for å innvilge støtte, skal utbetalt støtte tilbakebetales forholdsmessig i avtalte rater for den gjenstående tid.  Støtte som er gitt avskrives over 5 år fra første utbetalingsdato.

 

 § 6

Det kan foretas delutbetaling av innvilget støtte.  Etter skriftlig anmodning kan 25 % av innvilget støtte utbetales ved oppstart, 50 % utbetales når minst 2/3 deler er påløpt av kostnader som ligger til grunn for godkjent søknad.  Anmodning om sluttutbetaling kan gjøres med dokumentasjon – bilag eller regnskapsbekreftelse.  Påløpte kostnader som dokumenteres skal være i samsvar med kostnadsoppstilling i søknad.

Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfond skal – i motsetning til investeringstilskudd fra Innovasjon Norge – redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende.

Tildeling fra kommunale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig støtte og gruppeunntak.

 § 7

Prosjekter skal normalt ikke være igangsatt før søknad fremmes.

                                            

 

§ 8                                              

For tilrettelegging av infrastruktur (data, bredbånd, fiber, vei, vann, el.) av stor og avgjørende betydning for lokalt næringsliv, kan fondet i spesielle tilfeller gi støtte. Slik støtte til tilskudd/lån begrenses oppad inntil kr 50.000,- uavhengig av prosjektets kostnadsramme. Støtten må være av stor betydning og ha innvirkning for flere bedrifter.  Dette gjelder også til andre fysiske tilrettelegginger for nyetableringer i kommunen.

§ 9

Samordning Brønnøy kommunes eget næringsfond og statlig næringsfond.  Det kan ikke gis støtte fra begge næringsfond og til ett og samme prosjekt.

§ 10

Lån fra Brønnøy kommunes næringsfond kan gis rente- og avdragsfrie i inntil 3 år hvoretter nedbetaling i faste rater skal skje over inntil 3 år til den til enhver tid gjeldende rente for Brønnøy kommunes næringsfond.

 

 § 11

Driftsutvalg 2 er fondsstyre og treffer vedtak vedr. bruken av fondet innenfor fondets rammer/vedtekter etter innstilling fra administrasjonen.  Næringssjef/landbrukssjefen tilrettelegger saksbehandlingen overfor næringsstyret.

 

 § 12

Det foretas avsetning til fondet ved budsjettbehandling med fortrinnsvis kr 1.500.000,- Fondets grunnkapital skal tilstrebes til enhver tid å være minimum kr 500.000,- og plassert slik kommunens økonomireglement bestemmer.  Fondets kapital er til enhver tid å anse som et fritt disposisjonsfond.

§ 13

Tildeling av midler fra fondet (tilskudd og lån) skjer løpende tilpasset Driftsutvalgets møter. 

 § 14

Vedtekter for Brønnøy kommunes næringsfond skal vedtas av Kommunestyret og kan bare endres av Kommunestyret.  Endring av vedtektene krever 2/3 dels flertall.

 § 15

Ved opphør av fondet bestemmer Kommunestyret anvendelsen av fondets kapital.

Ta kontakt med kommunens næringssjef for mer informasjon

 

 

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post