Alstahaug kommunes støtteordninger

Alstahaug kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Alstahaug kommune.

Les mer om Alstahaug kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Alstahaug byr på mange gode opplevelser
Støtteordninger (6)
logo
Andrea Thanches legat

Vedtekter

1. Utdeling fra legatet er kun for elever ved Sandnessjøen videregående skole.

2. Formålet med legatet er hjelp for elever som har økonomiske vansker med sin skolegang. Legatet kan også benyttes ved opplæring eller hospitering for elever eller grupper av elever utenfor skolen.

3. Legatstyre består av rektor ved Sandnessjøen videregående skole, representant for lærerne og en lokal politiker representant.

Legatstyre som skal bestå av tre medlemmer velges for ettertiden som følger:
• En representant fra lærerpersonalet velges av skoleutvalget
• En politiker som velges av Alstahaug formannskap
• Rektor er i styret i kraft av sin stilling

4. Skolens rektor har innstillingsrett ovenfor legatstyret ved stipendutdeling. Legatstyrets nestleder og sekretær er representant fra lærerpersonalet.

5. Tildeling skjer etter skriftlig søknad fra elev eller en ansatt ved Sandnessjøen videregående skole som representerer eleven.

6. Stiftelsens grunnkapital er 2.500.000 kroner. Det skal hvert år med overskudd settes av 10% av fjorårets avkasting (sum renteinntekter, utbytte og verdiendring aksjer) til «formålskapital med selvpålagte restriksjoner». Sum utdelinger kan ikke overstige 7% av annen egenkapital pr utgangen av fjoråret.

7. Disse statutter kan revideres når flertallet i legatstyret finner det ønskelig.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon. Kontaktinformasjon finner du på alstahaug.kommune.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til friluftslivtiltak

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd fra Helgeland friluftsråd til friluftslivtiltak i egen kommune. Tildelt tilskudd kan kun brukes til å dekke faktiske dokumenterte utgifter i forbindelse med tiltaket. Tildelt tilskudd kan ikke benyttes som betaling for egeninnsats, dugnadsinnsats og udokumenterte utgifter.

Kriterier:

• Søker må ha organisasjonsnr.
• Søknad må inneholde beskrivelse av tiltaket, kostnadsoversikt/budsjett, plan for gjennomføring og ansvarlig kontaktperson.
• I budsjett er det krav om 50% egenfinansiering for tiltaket (kan være arbeidstimer/dugnadsinnsats. Timesats for dugnad i budsjettet er kr 350,- pr time).
• Maksimal søknadssum kr 10.000,-
• Tiltaket må som hovedregel gjennomføres i søknadsåret.
• Etter gjennomføring må det skrives en kort rapport om tiltaket. Utbetaling av tildelte midler skjer etter nærmere avtale med Helgeland friluftsråd.

Prioriterte tiltak:

• Nærmiljøtiltak som favner mange.
• Nye tiltak som ikke tidligere har vært gjennomført.
• Tiltak som kan få nye brukergrupper til å starte med friluftsliv.

Søknad sendes på e-post til: helgeland@friluftsrad.no

Les mer på alstahaug.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler)

Har din organisasjon planer om å bygge eller rehablitere anlegg for idrett og friluftsliv eller nærmiljøanlegg i Alstahaug? Da kan dere kanskje søke spillemiddeltilskudd.


Hvert år fordeler Kulturdepartementet gjennom fylkeskommunene tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

For å kunne søke om spillemidler må anlegget stå på listen over prioriterte og uprioriterte tiltak i Alstahaugs kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019 – 2023. Man kan ikke søke om tilskudd til drift og løpende vedlikehold av anlegg.

Les mer på kommunens nettsider og anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Formål
Alstahaug kommune gir hvert år økonomisk tilskudd til lag og foreninger som driver kulturarbeid i kommunen. Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og mangfold i kulturarbeidet i Alstahaug kommune.

Rammer
De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Alstahaug kommunes årlige budsjettvedtak. Tilskuddsordningen forvaltes i tråd med gjeldende planverk.

Hvem kan søke?
Frivillige lag, foreninger og sammenslutninger som er tilhørende i Alstahaug kommune og som driver kulturarbeid, kan søke om tilskudd. Med kulturarbeid menes her:

- Allment kulturarbeid som sang, musikk, dans, teater, kunst, håndverk og lignende.
- Idrett- og friluftsliv.
- Barne- og ungdomsaktiviteter.
- Historisk arbeid som lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende.

Det gis ikke tilskudd til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle. Det gis ikke tilskudd til kulturinstitusjoner, -organisasjoner og virksomheter som mottar offentlig driftstilskudd.

Hva kan man få tilskudd til?
Kulturmidler er tilskudd til organisasjonens drift og administrasjon. I hovedsak gis\ kulturmidlene som aktivitetsstøtte, dvs. støtte til drift av laget og igangsetting av tiltak. I spesielle tilfeller kan det søkes tilskudd til spesielle tiltak og arrangementer.

Det gis ikke tilskudd til:
- Kommersielle tiltak som eksempelvis konserter, messer og lignende.
- Drift av anlegg og bygg. Unntak kan gjøres der eiere av forsamlingshus kandokumentere at kulturaktiviteter for barn og unge er en av lagets hovedaktiviteter.
- Opplæring/kurs.
- Kostnader til reise og opphold for tiltak som ikke finner sted i Alstahaug.

Søknader om tilskudd til oppstart av nye lag og foreninger behandles løpende, utenfor den årlige tildelingen av kulturmidler.

Krav til søknaden
Elektronisk søknadsskjema fylles ut via kommunens hjemmeside. Søknaden skal inneholde all obligatorisk informasjon det er bedt om i skjemaet:

- Søkers navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson og kontaktpersonens telefonnummer.
- Beskrivelse av aktiviteten det søkes støtte til.
- Årsmelding og regnskap. Dette kravet gjelder organisasjoner som tidligere har søkt og mottatt kulturmidler. Saksbehandler kan fravike dette kravet i spesielle anledninger.

For lag og foreninger som driver flere ulike aktiviteter, eksempelvis fleridrettslag, sendes kun én søknad med spesifisering av hva de omsøkte midlene skal nyttes til.

Vurderingskriterier
Kulturmidlene tildeles ut fra følgende prinsipper:

- Kulturmidler gis på bakgrunn av organisasjonens medlemstall, aktivitetsnivå og økonomi.
- Aktiviteter for barn og ungdom prioriteres.
- Tildeling av kulturmidler skal samordnes med evt. andre kommunale støtteordninger.
- Vedtatte målsettinger i gjeldende planverk legges til grunn for vurderingen der dette er aktuelt.

Kunngjøring og søknadsfrist
Tildeling av kulturmidler foretas én gang i året med ordinær søknadsfrist 1. mai. Søknadsfristen kunngjøres ved annonse i lokal presse og kommunens hjemmeside fire uker før søknadsfristen.

Behandling
Etter søknadsfristens utløp utarbeider administrasjonen en samlet saksfremstilling til politisk behandling. Mangelfulle eller for sent innkomne søknader legges fram for formannskapet til vurdering. Alle søkere blir gitt svar med tilsagn eller avslag så snart
søknaden er behandlet.

Les mer på alstahaug.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Alstahaug kommunes kulturpris kan tildeles person(er), lag, foreninger, institusjoner eller grupper som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for og innen kulturlivet i kommunen.

Forslag på kandidater til årets kulturpris sendes Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen eller post@alstahaug.kommune.no innen 1. desember. Husk å skrive begrunnelse for ditt forslag.

Følg med på alstahaug.kommune.no for neste års frist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfond

Alstahaug kommune har eget Næringsfond. Det kan gis tilskudd til:

• Bedriftsutvikling
• Investeringer i bedrifter
• Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
• Grunnlagsinvesteringer

Tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer er prosjekter som er forutsatt drevet i kommunal regi. Bedriftsutvikling kan for eksempel være: Produktutvikling, markedsundersøkelser, oppbygging av kompetanse, prøveproduksjon/prøvesalg, etablering av nettverk o.l. Investeringstilskudd gis til anlegg og utstyr av varig karakter og gis vanligvis ikke til driftsutgifter eller til utstyr som er lett omsettelig.

Les mer på alstahaug.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post