Lurøy kommunes støtteordninger

Lurøy kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lurøy kommune.

Les mer om Lurøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Lurøy kommune
Støtteordninger (3)
logo
Næringsfond

Lurøy kommunes næringsfond består at et statlig næringsfond (NI) og gründerfond, og ett kommunalt næringsfond (NII). Det statlige næringsfondet og gründerfondet blir årlig tilført midler fra fylkeskommunen. Det kommunale næringsfondet kan tilføres egne midler ved kommunale bevilgninger. Avdrag på lån som er bevilget fra det kommunale næringsfondet tilbakeføres fortløpende.

Formål
Fondene skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.

Stønadsformer
Støtte fra fondene kan gis i form av tilskudd. Støtte kan gis til investeringer og til utvikling av enkeltbedrifter og til etablerere.

Støtte fra fondene som overstiger kr 50.000 behandles i hovedsak som lån, med en øvre tilskuddsgrense på kr 50.000.

Gründerfondet er forbeholdt unge gründere mellom 18 og 35 år. Tilskudd fra gründerfondet kan benyttes til planlegging og realisering av konkrete forretningsideer, eller til å øke gründerens kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.

Det kommunale fondet, NII, kan også benyttes til lån og til ansvarlig lån. Støtte fra fondene skal benyttes som toppfinansiering i kombinasjon med andre finansieringskilder.

Når støtten gis i form av lån skal lånet være rentebærende. Renten vurderes årlig og fastsettes i kommunens budsjett. For 2018 settes renten på næringslån til 3 % (flytende). Næringsstyret kan innvilge inntil 3 år avdragsfrihet, med maksimal avdragstid på 10 år. Næringsstyret kan innvilge lån i stedet for tilskudd dersom de finner det hensiktsmessig. Rådmann kan i særskilte tilfeller innvilge avdragutsettelse og/endre avdragsterminene med inntil 2 år per lån.

Lån til private som ikke overstiger kr. 100.000 sikres med gjeldbrev. Lån utover dette sikres med pant i søkers eiendom. I særskilte tilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre pant i fast eiendom gis formannskap og kommunestyret anledning til å ta pant i driftsløsøre etter innstilling fra næringsstyret.

Søknadsprosedyre
Tilskuddsordningen kunngjøres og lyses ut 4 ganger i året, på kommunens hjemmeside og på Regionalforvaltning.no.

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Søknaden skal
inneholde:
a) Beskrivelse av tiltaket det søkes om støtte til, inkludert målsettinger for tiltaket
b) Plan for gjennomføring, aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere
c) Forventet resultat
d) Investering og finansieringsplan

Søkeren plikter å informere om tidligere mottatt støtte hos Lurøy kommune, eller mottatt støtte fra andre offentlige instanser de 3 siste årene (Jfr. EØS-avtalens regelverk).

Vilkår
Før det gis kommunal støtte skal det, om mulig, være søkt om andre eksterne offentlige tilskudd.  Søknad om støtte til fondet må være sendt før prosjektet/tiltaket igangsettes. Det gis ikke støtte til investeringer som er gjort for mer enn 1 år tilbake.

For å få støtte fra næringsfondet er det er forutsetning at søker er bosatt i Lurøy kommune. Støtten må ha utløsende effekt. Støtte kan ikke benyttes til drift av privat næringsvirksomhet, til kausjon/garanti, virksomheters egenkapital, renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.

Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Lurøy kommune har bidratt økonomisk til gjennomføringen, og Lurøy kommunes logo skal benyttes dersom det utarbeides presentasjonsmateriell for prosjektet.

Søker plikter å gi melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i forhold til de forutsetningene som fremgår av søknaden.

Les mer på luroy.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Spillemidler

Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Søknadsskjema er tilgjengelig på anleggsregisteret.no.

Bestemmelser og annet informasjonsmateriell kan hentes på Kulturdepartementets nettside anleggsregisteret.no, og en utfyllende liste over publikasjoner og veiledere finnes på www.kud.dep.no/idrettspublikasjoner. Offentlige etater/virksomheter kan bestille publikasjonene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon via nettsiden www.publikasjoner.dep.no.

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Søkere må være registrert i Enhetsregisteret og være tildelt et organisasjonsnummer.

Les mer på luroy.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Lurøy kommune har en søkbar tilskuddsordning til kulturlivet i kommunen. Lokalutvalgene administrerer og tildeler kulturmidler til lokale lag og foreninger innenfor den enkelte lokalutvalgskrets - og til kulturprosjekter med rekkevidde utover egen krets.

Mål

Kommunen skal ved at det gis tilskudd, oppmuntre til større og bredere aktivitet og tilby organisasjonene nye oppgaver.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger, med unntak av politiske parti, fagforeninger og helseorganisasjoner. Følgende vektlegges ved tildeling:

• Omfanget av aktivitet/medlemstall
• Driftsutgifter/arrangementsutgifter/mulighet til selvfinansiering 
• Tilbud til spesielle, prioriterte grupper jfr. kommunale satsningsområder

Kunngjøring og frister

Ordningen vil kunngjøres av de enkelte lokalutvalgene, i god tid før søknadsfrist, ved oppslag i kretsene, på kommunens hjemmeside og på kommunens facebookside.  Normal søknadsfrist er 1. mai og 15. september, årlig. Det kan forekomme lokale variasjoner som innebærer senere frist, men dette vil gå klart frem av kunngjøring.

Søknadsbeløp

Det er ikke satt noen øvre eller nedre beløpsgrense for  enkeltsøknader. Det totale beløpet som tildeles søknadsbaserte tilskudd til kultur er kr. 230 000. Midlene fordeles mellom lokalutvalgene med en todelt fordelingsnøkkel:

• Fast grunntilskudd, uavhengig av kretsens størrelse
• Tilskudd basert på kretsens innbyggertall

Hvordan søker man?

Skjema for søknad om lokalutvalgenes kulturmidler kan lastes ned på kommunens hjemmesider. Lag og foreninger som tidligere har mottatt støtte må, som en del av søknaden, fremvise regnskap for tidligere tildelt prosjekt. Komplett søknad sendes til det lokalutvalget du mener den hører hjemme.

Les mer på luroy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post