Lurøy kommunes støtteordninger

Lurøy kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lurøy kommune.

Les mer om Lurøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Lurøy kommune
Støtteordninger (3)
logo
Næringsfond

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.    Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune.
Søknad om støtte sendes inn elektronisk og skal inneholde beskrivelse av tiltaket det søkes om støtte til, plan for gjennomføring, forventet resultat og investering - og finansieringsplan. NB! Vi minner om at du må søke om midler før du starter prosjektet!

Søkeren plikter å informere om tidligere mottatt støtte hos Lurøy kommune, eller mottatt støtte fra andre offentlige instanser de 3 siste årene (Jfr. EØS-avtalens regelverk). 

Søknader til næringsfondet og fiskerifondet behandles av Næringsutvalget i fire møter i året.

Søknadsfrist for 2024 er: 20. februar, 20. mai, 25. august og 4. november

Støtte fra næringsfondet kan gis til investeringer og til utvikling av enkeltbedrifter og til etablerere.  Støtte fra fiskerifondet skal gis som tilskudd til kjøp av fiskekvoter.

Bedrifter og næringsliv
logo
Spillemidler

Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Søknadsskjema er tilgjengelig på anleggsregisteret.no.

Bestemmelser og annet informasjonsmateriell kan hentes på Kulturdepartementets nettside anleggsregisteret.no, og en utfyllende liste over publikasjoner og veiledere finnes på www.kud.dep.no/idrettspublikasjoner. Offentlige etater/virksomheter kan bestille publikasjonene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon via nettsiden www.publikasjoner.dep.no.

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Søkere må være registrert i Enhetsregisteret og være tildelt et organisasjonsnummer.

Les mer på luroy.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Lurøy kommune har en søkbar tilskuddsordning til kulturlivet i kommunen. Lokalutvalgene administrerer og tildeler kulturmidler til lokale lag og foreninger innenfor den enkelte lokalutvalgskrets - og til kulturprosjekter med rekkevidde utover egen krets.

Mål

Kommunen skal ved at det gis tilskudd, oppmuntre til større og bredere aktivitet og tilby organisasjonene nye oppgaver.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger, med unntak av politiske parti, fagforeninger og helseorganisasjoner. Følgende vektlegges ved tildeling:

• Omfanget av aktivitet/medlemstall
• Driftsutgifter/arrangementsutgifter/mulighet til selvfinansiering 
• Tilbud til spesielle, prioriterte grupper jfr. kommunale satsningsområder

Kunngjøring og frister

Ordningen vil kunngjøres av de enkelte lokalutvalgene, i god tid før søknadsfrist, ved oppslag i kretsene, på kommunens hjemmeside og på kommunens facebookside.  Normal søknadsfrist er 1. mai og 15. september, årlig. Det kan forekomme lokale variasjoner som innebærer senere frist, men dette vil gå klart frem av kunngjøring.

Søknadsbeløp

Det er ikke satt noen øvre eller nedre beløpsgrense for  enkeltsøknader. Det totale beløpet som tildeles søknadsbaserte tilskudd til kultur er kr. 230 000. Midlene fordeles mellom lokalutvalgene med en todelt fordelingsnøkkel:

• Fast grunntilskudd, uavhengig av kretsens størrelse
• Tilskudd basert på kretsens innbyggertall

Hvordan søker man?

Skjema for søknad om lokalutvalgenes kulturmidler kan lastes ned på kommunens hjemmesider. Lag og foreninger som tidligere har mottatt støtte må, som en del av søknaden, fremvise regnskap for tidligere tildelt prosjekt. Komplett søknad sendes til det lokalutvalget du mener den hører hjemme.

Les mer på luroy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post