Træna kommunes støtteordninger

Træna kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Træna kommune.

Les mer om Træna kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Træna kommune er Norges eldste fiskevær, med oldtidsfunn fra nærmere 9000 år tilbake.
Støtteordninger (3)
logo
Kultur- og miljøpris

Retningslinjer

• Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper, lag eller organisasjoner som på frivillig basis har gjort god innsats for kultur- og miljøarbeidet i Træna kommune.

• Det forutsettes at mottaker er bosatt i Træna kommune.

• Formannskapet fatter vedtak om hvem kultur- og miljøprisen skal gis til. Utdeling skjer på seinhøsten hvert år på et arrangement som er åpent for publikum.

• Forslag til kandidater fremsettes av publikum. Forslaget skal begrunnes.

• Formannskapet kan også vedta ikke å dele ut prisen dersom ingen kandidater finnes verdig til en slik pris.

• Formannskapet kan gi prisen til annen kandidat uavhengig av innkomne forslag.

• Prisen kan ikke tildeles personer som gjennom sitt profesjonelle arbeid gjør en innsats for kultur- og miljøarbeid.

• Fortrinnsvis skal kandidaten ha gjort god innsats for kultur- eller miljøarbeid over en viss periode.

• At prisen heter Kultur- og miljøpris betyr ikke at kandidater må ha gjort innsats på begge disse områder. Det er tilstrekkelig at kandidatene har gjort god innsats innen ett av disse områdene.

• Prisen består av en sjekk pålydende kr 5.000,- samt en krystallvase eller lignende med inskripsjon.

• Beløpet reguleres av kommunestyret i forbindelse med budsjettarbeidet.

Les mer og foreslå kandidat på trana.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfond

Formål
• Skal fremme etablering av ny næringsvirksomhet eller videreutvikling av eksisterende
virksomheter
• Skal gi økt antall arbeidsplasser eller trygge utsatte arbeidsplasser
• Skal benyttes til toppfinansiering

Kriterier
Fondene skal kunne disponeres til følgende formål:

1. Tilskudd og lån til investeringer i maskiner, bygninger og utstyr, ved igangsetting av nye næringstiltak, eller utvidelse av eksisterende næringstiltak.

2. Forprosjektering, markedsundersøkelser og planlegging av nye næringstiltak.

3. Opplæringstiltak for nyetablerere, bedriftsledere og ansatte.

4. Begrensede utredninger og planleggingsarbeid av betydning for kommunens næringsliv, herunder næringsanalyser.

5. Kommunale fellestiltak, grunnlagsinvesteringer mv. for å fremme næringsetableringer.

6. For støtteformene tiltaksarbeid og kommunale grunnlagsinvesteringer kan prosjektene fullfinansieres fra fondene. Eksempler på prosjekter som kan fullfinansieres er:
- Kommunalt tiltaksarbeid: regionalt samarbeid, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, stedsutvikling og ulike utredninger/analyser.
- Kommunale grunnlagsinvesteringer: planlegging og utbygging av næringsarealer, sentrumsområder, trafikk-kaier og vannverk.

7. Næringsfondsmidler kan ikke benyttes til aksjetegning, sanering av gjeld, driftstilskudd til bedrifter eller til å finansiere den ordinære drift av kommunen.

8. I vurderingen av om tilskudd og lån skal gis, vektlegges delmål og strategier i Kommuneplanens satsingsområde «Næringsliv i utvikling (sysselsetting & næringsliv)».

9. Støtte fra fondene skal inngå i en finansieringsplan sammen med andre finansieringsordninger. Samlet støtte fra fondene og andre støtte-/tilskuddsordninger kan ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, eventuelt 75 % for kvinnerettede prosjekter og nyetableringer. Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom defineres i denne sammenhengen innenfor aldersgruppen 18-35 år.

10. Overtakelse av eksisterende virksomhet anses ikke som nyetablering. Søknad om lån/tilskudd fra fondene sendes Træna kommune og merkes «næringsfond» og vil bli behandlet fortløpende.

Søknaden skal inneholde:
a) Beskrivelse av prosjektet
b) Investerings- og finansieringsplan, samt driftsbudsjett
c) Regnskap, næringsoppgave eller lignende dokumentasjon for siste år

Søknad om midler fra Træna kommunes næringsfond skal sendes inn elektronisk gjennom regionalforvaltning.no

Les mer på trana.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

1. Kulturmidlene tildeles enkeltpersoner, lag og foreninger i Træna kommune etter søknad.

2. Alle lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke.

3. Kulturmidlene tildeles av Træna Formannskap på møte i juni mnd. hvert år.

4. Utlysning av midlene gjøres hvert år i løpet av våren.

5. Vedlagt søknad skal være godkjent regnskap, medlemstall og årsrapport fra siste regnskapsår. Aktivitetsplan og budsjett for søknadsåret skal også vedlegges. Av aktivitetsplan skal det fremgå hvilke aktiviteter foreningen skal drive i søknadsåret, hvem som skal delta på de ulike arrangement og alderskategori aktiviteten er tiltenkt.

6. Kulturmidlene skal fortrinnsvis tildeles lag og foreninger som driver arbeid blant barn og unge i Træna kommune. Ved for eksempel større investeringer, spesielle arrangement eller lignende, kan lag og foreninger som retter sin aktivitet fortrinnsvis mot voksne også tildeles kulturmidler. Det kan settes av kr 10 000,- til for eksempel større arrangement hvis disse viser seg å gå med underskudd. Dersom midlene ikke er benyttet innen 1. desember tildeles disse, eller eventuell rest, lag og foreninger - basert på fordelingsnøkkel vedtatt i ordinært tildelingsmøte for kulturmidler.

7. Støtteforeninger og ideelle foreninger/organisasjoner som driver sin aktivitet rettet mot/til støtte for næringsvirksomheter, eller som driver som næringsvirksomheter, skal ikke tildeles kulturmidler.

8. Lag og foreninger som oppgir feilaktige opplysninger ved søknad om kulturmidler vil kunne bli utelukket helt eller delvis ved tildeling av kulturmidler.

Les mer og last ned søknadsskjema på trana.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post