Steigen kommunes støtteordninger

Steigen kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Steigen kommune.

Les mer om Steigen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Steigen kommune - kyst som gir lyst
Støtteordninger (5)
logo
Spillemidler

Det kan søkes om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Anlegg det søkes om støtte til må være inkludert i Steigen kommunes plan for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsprosess

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret
 
• Oppføring av anlegget i kommunens plan
 
• Send inn spillemiddelsøknaden. Kommunene setter egne frister for sine søkere

• Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen 15. januar

• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene 15. april

• Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene tidlig i mai

• Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker 15. juli

• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd etter ferdigstillelse av anlegget

Les mer på steigen.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Kulturprisen kan tildeles lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats for kulturlivet.

Forslag til kandidat sendes til: Steigen kommune, 8283 Leinesfjord, eller postmottak@steigen.kommune.no

Følg med på steigen.kommune.no for nominasjonsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsprisen

Næringsprisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner og skal stimulere til videreutviklig og nyskaping.

Forslag til kandidat sendes til: Steigen kommune, 8283 Leinesfjord, eller postmottak@steigen.kommune.no

Følg med på steigen.kommune.no for nominasjonsfrist.

 

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen kan tildeles en person, en gruppe eller en forening som med sine ideer og pågangsmot har vist stor frivilling innsats for trivsel, livskvalitet og gode nærmiljø i kommunen. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi gjennom å løfte frem gode eksempler på resultat av frivillig innsats.

Forslag til kandidat sendes til: Steigen kommune, 8283 Leinesfjord, eller postmottak@steigen.kommune.no

Følg med på steigen.kommune.no for nominasjonsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kultur - og Næringsfond

Steigen Kommunes Kultur- og Næringsfond er gjenåpnet og ønsker søknader velkomne gjennom regionalforvaltning.no. Fondets midler skal gå til tiltak som fremmer kulturliv, idrett og fysisk aktivitet, frivillig virksomhet og næringsliv i Steigen kommune.

Formål
Formålet med tildelinger fra fondet er å stimulere til trivsel, kulturelle aktiviteter, idrett/fysisk aktivitet, bosetting og arbeidsplasser samt nyetableringer og næringsutvikling i Steigen. Tildelinger fra fondet skal bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål for Steigen Kommune.

Bruk av fondsmidlene
Det foretas offentlig kunngjøring minst 1 – en - gang per år. Søknader må fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no og behandles fortløpende.

Søkere kan være enkeltpersoner, registrerte foretak eller organisasjoner innenfor frivillighet, idrett eller kultur. Prosjekter i regi av Steigen Kommune kan også søke.

Midlene skal nyttes der tildelingen har utløsende effekt på tiltaket som skal igangsettes og hvor annen finansiering er helt eller delvis utilgjengelig. Søkers tilgang på finansiering som helhet skal tillegges vekt ved vurdering av størrelsen på tildelingen.

Ved tildeling legges det vekt på at tildelinger fra fondet skal favne bredt og komme søkere fra både kultur, frivillighet, idrett og næringsliv til gode.

Ved tildelinger til næringslivet skal det i vurderingen vektlegges om tiltaket bidrar til å skape nye eller sikre eksisterende, bærekraftige arbeidsplasser.

Alle søknader som tas til vurdering skal inneholde en beskrivelse av tiltaket, inkludert målbare resultatmål, budsjett og finansieringsplan. Beskrivelsen skal gi tilstrekkelig informasjon for å vurdere tiltaket og om det er i samsvar med fondets formål.

Former og vilkår
Tildelinger fra fondet gis i form av tilskudd. Disse gis som bagatellmessig støtte iht. EUs regelverk. Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det blir funnet å være i strid med dette regelverket.

Et tilsagn er gyldig i 12 måneder fra innvilgelsesdatoen, men kan etter søknad forlenges.

Som hovedregel utbetales tilskuddet etter at tiltaket er gjennomført og prosjektrapport med regnskap er fremlagt. Det kan etter individuell vurdering foretas delutbetalinger før prosjektet er avsluttet, men disse må ikke overstige 50% av tilsagnet.

Som grunnlag for tildeling fremlegges beskrivelse, resultatmål, budsjett og finansieringsplan for tiltaket. Det pålegges søker informasjonsplikt om vesentlige forhold endres underveis etter tildeling er gitt. Eksempelvis kan tilskuddets størrelse reduseres om kostnader blir lavere enn antatt opprinnelig antatt.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til dekning av allerede påløpte utgifter eller allerede gjennomførte tiltak. Fondsstyret kan unntaksvis fravike dette kravet ut fra en helhetsvurdering av tiltaket og i hvilken grad det oppfyller fondets formål.
Fondsstyret kan for øvrig fastsette de vilkår det finner formålstjening for den enkelte tildeling.

Delegering
Tildelinger på inntil 30.000 kroner delegeres til Kommunedirektøren.
I tilfeller der det er tvil om tildeling tilfredsstiller fondets formål eller vedtekter, eller som er prinsipielt viktige, skal disse forelegges for Fondsstyret, uavhengig av beløp.

Årsmelding
Det skal hvert år fremlegges årsmelding for Fondsstyret, senest første halvår etter året årsmeldingen gjelder. Årsmeldingen skal gi en oversikt og redegjørelse for de tildelinger som er foretatt med vekt på i hvilken grad fondets formål er oppnådd.

Les mer på steigen.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post