Evenes kommunes støtteordninger

Evenes kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Evenes kommune.

Les mer om Evenes kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Evenes kommune - midt i opplevelsen
Støtteordninger (4)
logo
Kulturmidler

Lag og foreninger er en bærebjelke i kulturlivet i Evenes. Evenes kommune ønsker gjennom tildeling av kulturmidler å stimulere til et mangfoldig kulturliv. 

Tilskuddene skal stimulere til vekst og utvikling innen kultur, idrett og friluftsliv, heretter benevnt som kulturell aktivitet. For å få tilskudd er det en forutsetning at man er registrert i Frivillighetssregisteret med eget organisasjonsnummer.

Målgrupper:

• Primærmålgruppen for kulturmidler er aktive lag- og foreninger i Evenes kommune, som gjennom sitt arbeid utfører kulturell aktivitet for barn og unge. Med unge menes personer til og med 23 år.

• Sekundærmålgruppen for kulturmidler er aktive lag- og foreninger i Evenes kommune, som gjennom sin innsats utfører kulturell aktivitet for de med nedsatt funksjonsevne og eldre. Med eldre menes personer som er 67 år eller eldre.

Tilskudd:

A. Ordinær driftstøtte - Årlig søknadsfrist 1. mars.
B. Støtte til kulturarrangement/prosjekt m.v. – løpende søknadsfrist
C. Tilskudd til kultur- og fritidstiltak for grupper/enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne - løpende søknadsfrist.

Søknadsskjema for ordinær driftstøtte legges ut på kommunens hjemmesider på begynnelsen av hvert søknadsår.

Les mer på evenes.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kultur- og miljøprisen

Statutter

• Evenes kommunestyre vedtar å opprette en kultur- og miljøpris som deles ut hvert annet år, første gang i 1997. Utdelingen skjer fortrinnsvis i tilknytning til et større kulturarrangement.

• Evenes kommunes kultur- og miljøpris skal være en inspirasjonskilde for kulturell, sosial og miljømessig aktivitet, samtidig som den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.

• Kultur- og miljøprisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller foreninger som har nedlagt fortjenstfull innsats for kultur og miljø.

• Den eller de som blir tildelt prisen skal fortrinnsvis være bosatt i kommunen eller ha særskilt tilknytning til kommunen gjennom sin virksomhet.

• I februar måned oppfordres – gjennom kommuneinformasjonen, eget flygeblad og ved oppslag på offentlige steder i kommunen – alle som ønsker det å sende forslag til kandidater. Forslagene må være begrunnet.

• Formannskapet avgjør hvem som skal tildeles kultur- og miljøprisen.

• Prisen er på kr. 5.000,- samt diplom og et kunstverk av en lokal kunstner eller en som har tilknytning til kommunen/landsdelen. Formannskapet gis fullmakt til å justere beløpets størrelse ut fra alminnelig prisutvikling. Utgifter til kultur- og miljøprisen dekkes over kulturmidlene.

Les mer på evenes.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Man kan søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, lokale kulturarenaer, løypetiltak i fjellet og overnattingshytter.

Hefte med bestemmelsene for tilskudd anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan lastes ned på evenes.kommune.no. Bestemmelsene endrer seg fra år til år, så det er viktig å sette seg inn i årets bestemmelser.

Søknadsprosess

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret
 
• Oppføring av anlegget i kommunens plan
 
• Send inn spillemiddelsøknaden

• Kommunene setter egne frister for sine søkere

• Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen 15. januar

• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene 15. april

• Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene tidlig i mai

• Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker 15. juli

• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

Les mer på evenes.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

Støtteformål:
• Det kommunale næringsfondet er et virkemiddel i kommunens arbeid med lokal næringsutvikling med utgangspunkt i lokalmiljøenes forutsetninger og muligheter.
• Fondet skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter med sikte på å trygge bosettingen i Evenes kommune. Støtte fra fondet må ikke føre til at kommunen subsidierer privat næringsdrift.
• Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.

Tiltak som kan være relevant å støtte er bl.a.:
• Kommunalt nærings-/tiltaksarbeid
For eksempel næringsplanlegging, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, informasjon og PR-arbeid, IT-prosjekter og begrensede utredninger av betydning for kommunens næringsliv, næringsanalyser, steds- og utviklingsprosjekter samt regionalt samarbeid.
• Grunnlagsinvesteringer
For eksempel planlegging, erverv og utbygging av næringsområder, boligområder, sentrumsområder samt vann- og kloakkanlegg.
• Bedriftsutvikling
For eksempel etablererstøtte/-stipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelse og planlegging, pionerprosjekt/prøveprosjekt – herunder prosjekter som bidrar til økt sysselsetting for kvinner og ungdom samt ulike typer av fellestiltak.
• Investering i bedrifter
For eksempel i utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelser/knoppskyting av mindre eksisterende bedrifter (dog ikke kjøretøy).

Støtteformer/vilkår
• Støtte kan gis som tilskudd og/eller lån (herunder ansvarlige og betingede lån). Maksimal avdragsfrihet er 2 år, og maksimal nedbetalingstid 7 år (2 + 5)
• Samlet tilskudd av midler fra næringsfondet til private næringstiltak skal normalt ikke overstige 30 % av kapitalbehovet. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner/ungdom og ved nyetableringer kan det dog gis inntil 50 % støtte.
• Lån kan gis inntil 50 % av kapitalbehovet.
• Maks. samlet støtte i lån og tilskudd kan ikke overstige 50 %; dog kvinnerettet/tiltak for ungdom og ved nyetableringer inntil 70 %.
• Deltakelse på etablererskolen innvilges tilskudd med 75 % av eksterne kostnader

Inntil 75 % av innvilget tilskuddsbeløp kan utbetales forskuddsvis mot fremlegging av faktura el.l. Resterende 25 % utbetales etter dokumentert gjennomført tiltak/prosjekt og mot fremlegg av dokumentasjon på at kostnaden er betalt.

Les mer på evenes.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post