Røst kommunes støtteordninger

Røst kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Røst kommune.

Les mer om Røst kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Helt ytterst i Lofoten - ti mil ut i havet fra fastlandet - ligger øyriket Røst
Støtteordninger (3)
logo
Kulturmidler

Kulturmidler avsettes som en samlet, øremerket sum i kommunens årsbudsjett og skal bidra til å nå kommunens vedtatte mål innenfor kultur, idrett og friluftsliv. Det kan også innvilges støtte i annen form enn penger, eks. hjelp til kopiering og andre merkantile oppgaver. Retningslinjene gjelder for tildeling av kulturmidler til frivillige organisasjoner og enkeltpersoner i Røst kommune innen følgende områder:

• Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst m.m.)
• Idrett og friluftsliv
• Øvrige kulturformål

Støtte gis etter søknad til organisasjoner og enkeltpersoner som er hjemmehørende i Røst kommune.

Øvre tilskuddsgrense pr arrangement/tiltak/prosjekt er satt til 20 000,-.

Prioriteringer blant søkerne:
Kulturmidlene skal fortrinnsvis tildeles frivillige organisasjoner /enkeltpersoner som driver arbeid
blant barn og unge i Røst kommune. Dersom alle midlene ikke er tildelt kan øvrige søknader
vurderes, herunder fortrinnsvis tiltak retter mot eldre/funksjonshemmede eller til faste
arrangement/festivaler.

Støtte til kulturarbeid har som målsetting:
• Å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige og kulturelle egenaktiviteten ut fra egne forutsetninger og interesser
• Å styrke fellesskapet og kvalitet i lokalmiljøet
• Å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet
• Å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, både profesjonelle og ikke profesjonelle

Følgende kriterier skal legges til grunn for tildelingen:
• Søknaden må foreligge på forhånd innen fastsatt frist for søknadsåret
• Øvre grense pr arrangement/tiltak/prosjekt er satt til 10 000,-
• Støtte skal munne ut i aktivitet/arrangement

Søknaden må inneholde:
• Søknadene skal være levert på eget søknadsskjema og inneholde all obligatorisk informasjon som det er bedt om i skjemaet
• Søkers navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og kontonummer
• Beskrivelse av hva det søkes støtte til og søknadssum
• Godkjent regnskap og årsmelding for siste år må forelegges av frivillige organisasjoner før en eventuell tildeling

Søknadsfrist
1. april hvert år og eventuell utlysning av restmidler 1. oktober.

Søknad med vedlegg sendes til Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst, eller digitalt på e-post til postkasse@rost.kommune.no

Les mer på rost.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Gründerfond

Du som går i tanker om å  etablere næringsvirksomhet eller utvikle din eksisterende bedrift på Røst kan få  hjelp fra kommunen.
Uansett om idéen er stor eller liten, i en tidlig fase eller nøye tenkt igjennom kan du få hjelp og veiledning av næringssjefen. Kanskje trenger du hjelp med å sette opp budsjett og forretningsplan, kikke på tomt eller se på muligheter til lån, tilskudd eller andre virkemiddel som finns å søke for å kunne gjennomføre din idé.

Røst kommune ønsker å arbeide for å få flere gründere, etablerere og nyetableringer på Røst. Røst kommune har et eget Gründerfond for deg som er mellom 18 til 35 år som ønsker å starte egen virksomhet.

Du finner informasjon om Gründerfondet på rost.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Næringsfond

Røst kommunes næringsfond skal nyttes til tiltak som fremmer næringsutvikling i kommunen.Tilskudd eller lån fra fondet skal bidra til å fremme nyetableringer og/eller vekst i eksisterende virksomheter på Røst. Tiltak med positiv sysselsettingseffekt prioriteres.

Om tilskuddet

• Det kan i utgangspunktet ikke ytes tilskudd med mer enn kr. 100.00,- til et enkelttiltak. 
• Som hovedregel gis kr. 50 000,- i tilskudd per nye årsverk. Søkes tilskudd til nye arbeidsplasser mindre enn et årsverk, kan tilskudd reduseres forholdsmessig. 
• Ved kjøp av fiskefartøy kan det innvilges tilskudd med inntil kr 100.000,- pr arbeidsplass, begrenest oppad til kr 300.000,- pr. prosjekt.
• I de tilfeller hvor det også innvilges lån er maksimalgrensen på lån og tilskudd til sammen kr. 400.000,-. 
• Hvor kriteria for rekrutteringstilskudd er tilstede, kan tilskudd gis utover det maksimale på kr. 100.000,-.
•  Samme tiltak kan bare gis tilskudd til en gang, men Hovedutvalget for næring kan i særlige tilfeller dispansere fra reglene om tilskuddets størrelse.
• Personer/bedrifter som mottar tilskudd og/eller lån forplikter seg til å drive virksomheten i Røst kommune i 5 år etter at støtten er mottatt. 
• Investeringstilskudd fra næringsfondet er skattepliktig og reduserer det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende tilskuddet. Mottaker skal oppgi informasjon til Skatteetaten.

Tilskuddet skal ikke brukes til

• Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader.
• Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.
• Ved prosjekter som bedrer kvinners og ungdoms sysselsettningsmuligheter og velferdstilbud og ved nyetablering kan det gis inntill 70% støtte.
• Igangsatte prosjekter kan ikke søke finansiering.
• Kausjon eller annen økonomisk garanti.
• Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital.
• Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
• Avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker. Dette omfatter ikke delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere, der bruken av midlene er i tråd med denne forskriften.
• Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.

Følgende opplysninger må oppgis eller beskrives i alle søknader:  

Opplysninger om søker

• Tittel
• Fullstendig informasjon om søkeren og medsøkere
• Den ansvarlig prosjekteierens navn og organisasjonsnummer 
• Hvem som er kontaktpersonen.

Økonomi

• Budsjett med en finansieringsplan: søknadsbeløp, egenkapital og bidrag fra andre offentlige aktører.
• Det skal klart fremgå i søknad og budsjett hvilke spesifiserte formål Næringsfondtildelingen skal finansiere.
• Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte.
• Økonomiske bidrag fra andre parter skal vedlegges budsjettet, sammen med regnskap for eventuell igangværende aktivitet.   

Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater 

• Prosjektbeskrivelse
• Mål og målgruppe for prosjektet
• Prosjektets formål - En beskrivelse av utfordringen prosjektet skal løse
• Fremdriftsplan for aktiviteter
• Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha
• Om tiltaket har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer
• Hvor mange nye eller omstilte arbeidsplasser prosjektet har som målsetting
• Resultatene søker forventer å oppnå ved avslutningen av tiltaket
• Forventede, langsiktige effekter av tiltaket etter at det er avsluttet
• Eventuelle andre forhold som anes som viktige kan lastes opp. Søkere har adgang til å laste opp to vedlegg

Les mer på rost.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Røst kommunes støtteordninger