Hadsel kommunes støtteordninger

Hadsel kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Hadsel kommune.

Les mer om Hadsel kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Hadsel kommune - et hav av muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Støtteordningen “Attraktive nærmiljø”

Hadsel kommune ønsker å bidra til at det skapes gode og attraktive lokalsamfunn i alle deler av Hadsel.

Lag og foreninger, enkeltpersoner kan fremme gode ideer på prosjekt som kan skape større attraktivitet for sin bygd. Et godt prosjekt innen folkehelse og bolyst, som også vil bidra til at stedet eller bygda blir attraktiv å besøke for både turister og andre Vesterålinger. Vær med å sette ditt lokalsamfunn og Hadsel på kartet.

Det er satt av et eget fond som kan bidra til prosjekt utenfor de to store tettstedene i kommunen, skal få mulighetene til å vokse frem med litt drahjelp fra kommunen. Hva kan ei forening i bygda ønske å få til, eller har du som enkeltperson eller i samarbeid med nabolaget en liten drøm du vil realisere som vil gjøre bygda di mer attraktiv. En god møteplass, en tursti, en festival, ei fast turgruppe, et fugletittertårn, en grillplass, et kunstverk etc. Det er mange muligheter, men det er dere som kjenner stedet best, og som kan komme med de gode ideene.

Hadsel kommune har et stimuleringsfond til slike tiltak, og oppfordrer også til å søke andre finansieringsmuligheter for å få realisert prosjekt.

Prosjektet som fremmer god folkehelse og utvikler nærmiljøet vil bli gitt prioritet.

Det samme vil prosjekt som kan bygge opp Vesterålen som et vandringsparadis, at man kan oppleve hvaler og dyre/fugleliv og besøke blomstrende kystsamfunn. Steder som har eller vil ha potensiale for at Hadsel får mange besøkende og sikre at vi leverer kvalitet, at tilretteleggingen fungerer og at det stimuleres til videre satsninger. Dette kan igjen gi økt besøk, nye produkter og videre kommersiell utvikling. Dette er utdrag fra Masterplan i Vesterålen, og det er også et ønske at flere steder/attraksjonene/arrangementene også fanget opp i arbeidet med Merket for Bærekraf­tig Reisemål.

Det kan søkes om inntil 70% finansiering i forprosjektene. Dette må være dokumenterte utgifter, resterende kan være egeninnsats eller midler fra andre eksterne finansieringskilder.

Forprosjektet skal kunne gi grunnlag for å søke støtte fra flere hold, om det er snakk om større investeringer. Ordningen kan også benyttes som medfinansiering til konkrete planlagte tiltak eller oppgradering av tiltak som er etablert og kommer under formålet å skape attraktive bygder. Det kan også søkes opp mot 70% av utgiftene og dugnad kan gå inn som en del av egenkapitalen.

Det er satt av kr 150.000 til et stimuleringsfond for vekst i bygder og lokalsamfunn i Hadsel kommune. Skape attraktivitet og bolyst, og bidra til å sette bygda, Hadsel og Vesterålen på kartet.

Søknadsfrist: Løpende.

Les mer og last ned søknadsskjema på hadsel.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Grønt fond

Hadsel kommune etablerer nå en søkbar tilskuddsordning for personer og virksomheter som satser på bærekraftig verdiskaping/næringsutvikling.

Ramme: kr. 100.000,- pr år

Formålet med fondet
Grønt fond er en lavterskelordning der enkeltpersoner og bedrifter i alle bransjer kan søke om midler til utvikling av idéer og konkrete prosjekter som gir først og fremst miljøgevinst, men også potensiale for verdiskaping og sysselsettingsvekst.

Med denne satsingen ønsker Hadsel kommune å stimulere til etableringen av nye produkter og tjenester som ikke gir økt klimaavtrykk, ekspansjon og knoppskyting i eksisterende virksomheter, sirkulær økonomi.

Søknad
Kravet vil være en enkel elektronisk søknad sendt via www.regionalforvaltning.no og søknaden sendes til Hadsel kommune sitt næringsfond.

Det er ikke krav til egenkapital i form av penger, men egeninnsats i form av timer må synliggjøres.

Søknaden må inneholde:
• Kort beskrivelse av løsningen og målet med ideen
• Målgruppe for løsningen
• Behov som løsningen bygger på – markedsmuligheter
• Informasjon om kompetansen som løsningen bygger på
• Redegjøre for positive miljøeffekter
• Egenkapital

Vurderingskriterier

Tidlig fase, ideutvikling, lavterskel:

• Nye og innovative ideer til løsninger med miljøgevinst
• Kommersielt potensiale
• Inntil kr. 100.000, – i engangstilskudd
• Synlig egenkapital i form av arbeidstimer

Les mer på hadsel.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
Private / enkeltpersoner
logo
Næringsfond

Målet med det kommunale næringsfondet er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøenes forutsetninger og muligheter.

Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Støtte fra næringsfondet gis som tilskudd. Kommunestyret har forvaltningsmyndighet for næringsfondet.

Formannskapet er fondsstyre for Hadsel kommunes næringsfond, og avgjør saker etter innstilling fra kommunedirektøren. Søknadene behandles fortløpende. Søknader skal normalt inneholde regnskap, budsjett, aktuelle kostnadsoverslag, finansieringsplan, beskrivelse av forretningsideen, sysselsettingseffekt og markedsvurdering.

Næringsfondet skal ikke:
• støtte tiltak eller virksomheter som mottar en betydelig overføring over offentlige budsjett.
• brukes til gjeldssanering. Midler fra fondet skal ikke brukes til ordinær drift.
• finansiere ordinær offentlig virksomhet.
• brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter.
• brukes til å gi garantier.
• brukes til allerede igangsatte prosjekter eller avslutta prosjekter.

Kommunene kan gi tilskudd til følgende:
• bedriftsutvikling
• investering i bedrifter
• tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
• grunnlagsinvesteringer

Særlig vil følgende kriterier prioriteres ved vurdering av søknader:
• Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter.
• Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv.
• Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter.
• Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling
• Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Hadsel kommune

Med prosjekt og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:
• er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lenger varighet
• har fokus på utprøving, initiering og oppstart
• har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektets/tiltakets formål
• skal lede frem til et bestemt resultat

Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av prosjektet skal prioriteres. Prosjektene som støttes skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i Hadsel kommune.

Les mer på hadsel.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler

Hadsel kommune ønsker et mangfold av aktivitet innenfor det frivillige kulturliv. Aktiviteten skal rettes mot hele befolkningen, men barn og unge samt grupper med spesielle behov skal prioriteres.

Formål

Målsettingen med midlene er å bidra til et mangfold innenfor organisasjonslivet. Inspirere til kreativitet og samhandling mellom frivillige organisasjoner og kommunen. Det er gjennom samarbeid, entusiasme og ikke minst dugnadsarbeid man skaper trivsel. Aktiviteter og tilbud skal rettes mot hele befolkningen, barn og unge og grupper med spesielle behov for tilrettelegging skal prioriteres.

Tilskudd kan gis til organisasjoner og institusjoner (eller sammenslutninger av slike)

• som har som hovedformål å drive aktivitet innenfor kulturområdet i Hadsel kommune
• som har sitt tilhold og sine aktiviteter og tilbud i Hadsel
• som har en demokratisk styringsstruktur
• som ikke har et kommersielt formål eller ivaretar medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser
• som i prinsippet er åpne for alle

Hadsel kommune kan kreve innsyn i organisasjonens økonomi og kan føre kontroll med at tilskudd nyttes i samsvar med forutsetningene.

 

Rådmannen deler kulturmidlene inn i:

• Grendehus
• Idretts- og friluftsliv, driftstiltak forankret i delplan ”Fysisk aktivitet og naturopplevelse” gis prioritet.
• Sang, musikk, dans og drama
• Andre kulturtiltak

Idrett og friluftsliv

Tiltak som er forankret i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, og som stimulerer til aktivitet foreningens drift skal gis prioritet. Større investeringer i anlegg holdes utenfor.

 

Sang, musikk, dans og drama

Hadsel kulturskole legger til rette for opplæring innen disse kulturfagene. Kulturmidlene bør stimulere til frivillig innsats og aktivitet innen disse felt, spesielt tiltak som utfordrer og stimulerer kreativitet blant barn og ungdom.

 

Grendehus og bygdelag

Frivillige lag og foreninger som gjennom aktivitet og drift av bygdehus skaper gode møteplasser, god formidlingsarena for ulike kulturuttrykk og bidrar til å skape trivsel i bygda. Aktivitetsplan fra grendehuset vil bli vektlagt ved tildeling av midler. Herunder kommer også drift av private ungdomsklubber.

 

Det kan søkes om:

Driftstilskudd:

Driftstilskudd skal dekke deler av organisasjonens utgifter til drift, herunder drift av anlegg og lokaler. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter en helhetlig vurdering ut fra:

• Faste målbare kriterier som medlemstall, andel egenfinansiering, regnskap og budsjett.
• Skjønnsmessige kriterier som aktivitetsnivå, planer for tiltak og aktivitet og virksomhetens art i forhold til målsettinger og målgrupper innen kulturområdet.

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema. Årsrapport og regnskap skal vedlegges.

 

Tilskudd til anlegg og utstyr:

Det kan gis tilskudd til arbeid og/eller investering i mindre, anlegg, inventar eller utstyr som er nødvendig for aktiviteten.

Tilskuddet vil bli vurdert på grunnlag av særskilt kostnads- og finansieringsplan for anskaffelsen/arbeidet, samt dets betydning for virksomheten.

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema (samme skjema som driftstilskudd).

Kostnadsoverslag og finansieringsplan skal være vedlagt søknaden

 

Prosjektmidler:

Det kan søkes om tilskudd til arrangement, tiltak, aktiviteter og prosjekter som ikke inngår i organisasjonenes ordinære drift. Arrangementene må være åpne og ha en viss allmenn interesse. Når kulturmidlene kan bidra som egenandeler for å få utløst andre eksterne midler i prosjekt bør dette prioriteres. Årlige tiltak skal innarbeides i organisasjonens driftsbudsjett og søknaden om driftstilskudd

• Søknaden må inneholde opplysninger om tiltaket og kostnadsoverslag og finansieringsplan.
• Søknaden må fremmes i god tid før arrangementet/tiltaket finner sted, og budsjett skal være vedlagt.

Utbetaling av tilskudd skjer mot dokumentasjon på at midlene har gått til det formålet det var innvilget til.

Les mer på hadsel.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Kulturprisen deles ut annethvert år.

Formålet med kulturprisen er å gi en offentlig oppmerksomhet til enkeltpersoner eller grupper, herunder lag og foreninger, som gjør en ekstra innsats for kulturlivet i Hadsel. Gjennom deres arbeid og engasjement bidrar til å skape bolyst og profilerer Hadsel og regionen for øvrig på en god måte.

Denne innsatsen kan gjøres gjennom kunstnerisk og kulturelle uttrykk eller innsats innenfor idrett. Enkeltpersoner eller grupper som gjør en ekstra innsats for å tilrettelegge infrastruktur for å fremme kulturaktiviteter i Hadsel kan også motta Hadsel kommunes kulturpris.

Forslag sendes inn til postmottak@hadsel.kommune.no

Frist for innsending finner du på hadsel.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post