Hamarøy kommunes støtteordninger

Hamarøy kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Hamarøy kommune.

Les mer om Hamarøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Vi e’ her - Mij Lip Dáppe - sammen på bygda!
Støtteordninger (4)
logo
Kulturmidler

Det finnes to former for tilskudd:

A. Tilskudd til idrett og kultur

Formål
Tilskuddsordningen skal bidra til et allsidig og aktivt idretts- og kulturliv i stadig utvikling, til beste for Hábmer - Hamarøys innbyggerne. Tiltak for barn og ungdom prioriteres.

Hvem kan søke
Tilskudd kan gis til organisasjoner, lag og foreninger i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune, med et ikke kommersielt formål. Organisasjoner, lag og foreninger må ha en demokratisk oppbygging, dvs. medlemskap skal være åpent for alle og ledelsen skal være valgt av medlemmene. Grupper eller organisasjoner kan søke dersom det aktuelle tiltaket har idretts- og kulturarbeid som hovedmålsetting, eller som deler av sitt program. Enkeltpersoner kan ikke søke.

Søknadsprosess
• Søknad sendes Hábmera suohkan-Hamarøy kommune på digitalt skjema, på annonsert frist hvert år.
• Søknadene må inneholde:
- Oversikt over antall medlemmer
- Beskrivelse av aktivitet og planer
- Godkjent regnskap og årsmelding

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Fordeling av midlene skjer en gang pr. år. I spesielle tilfeller kan en søknad behandles på andre tidspunkt enn angitt. Inntil 10 % av midlene avsettes til slike tiltak. Søknadene behandles administrativt. Idrettsrådet gir uttalelse om tildeling av idrettsmidlene, før formelt vedtak fattes.

Former for tilskudd
Tilskudds berettigete organisasjoner kan søke på to ulike former for tilskudd av kulturmidlene.

A. Tilskudd til allmenne kulturtiltak
Det kan gis aktivitetstilskudd til alle former for kulturtiltak med lovlig formål, til styrking av eksisterende og/eller nye aktiviteter.

B. Tilskudd til idrett og friluftsliv
Det kan ytes tilskudd i form av aktivitetstilskudd. Aktivitet må være av et visst omfang (fem stk.) og over en tid (minimum 4 mnd).

Øvrige forhold i vurderingen
- Vedtatte kulturpolitiske målsettinger og satsingsområder.
- Allsidige aktivitetstilbud og aktivitetsfrekvens i lagene.
- Lag med klare målsettinger og handlingsplan for driften prioriteres

Tildelte midler skal brukes i henhold til gjeldende retningslinjer og opplysninger gitt i søknaden. Ved annen bruk av midlene, kan utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt.

B. PROSJEKTMIDLER KUNST OG KULTUR

Formål
Tilskuddsordningen skal stimulere og videreutvikle kulturlivet i Hábmer - Hamarøy. Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i kunst- og kulturtilbudet.

Hvem kan søke
a. Organisasjoner/foreninger
b. Kulturbedrifter og institusjoner
c. Kunstnere og enkeltpersoner

Hvem det ikke gis tilskudd til
a. Kommunale/offentlige enheter
b. Lag/foreninger som ikke har org.nr.

Søknadsprosess
Det kan søkes 2 ganger i året, innen 1 mai og 1. oktober. Utlysning skjer 3 uker før fristen. Formannskapet fatter beslutning om tildeling av midler. Mindre tildelinger under kr. 5000,- kan unntaksvis behandles utenom disse søknadsrundene. Elektronisk skjema på kommunens nettside benyttes. Søknaden skal mottas før igangsettelse og gjennomføring av tiltaket.

Former for tilskudd
Det kan gis tilskudd til
a. Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst og film.
b. Kulturverntiltak
c. Kulturarrangementer og formidling.
d. Festivaler

Det gis ikke tilskudd til følgende:
-Dekning av underskudd
-Ordinær drift
-Lukkede arrangementer
-Interne kurs/utdanning.

Les mer og søk elektronisk på hamaroy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Lag og organisasjoner kan søke om spillemidler til idrettsformål.

Søknadfristen til Hamarøy kommune er 31. oktober.

Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler:

• Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.
• Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret.
• Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Se www.anleggsregisteret.no for informasjon, veiledning og søknadsskjema. Her ligger også maler som kan benyttes i vedleggene. 

Les mer på hamaroy.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringstilskudd fra Hamarøy kommune

Det kan søkes om næringstilskudd for tilrettelegging av nye etableringer eller til øvrig næringsliv.  Støtte kan gis til konkrete tiltak eller prosjekt innenfor kommunen. Støtte gis kun som tilskudd.

Målsetting
Hamarøy kommune vil bidra til å styrke det lokale næringslivet med utgangspunkt Hamarøy kommunes forutsetninger og muligheter. Næringstilskuddet kan benyttes til tilrettelegging for nyetablerere og det eksisterende næringslivet i kommunen. Prosjekter som bidrar til (helårlige) arbeidsplasser skal prioriteres.

Hvem kan søke?
Tilskuddsordningen er primært åpen for søknader fra gründere og eksisterende næringsliv. Samarbeid mellom flere aktører vil vurderes som positivt. Igjennom EØS-lovgivningen for offentlig støtte vil det være aktører som ikke kvalifiserer til støtte fra næringsfondet. Dette gjelder der støtten kan føre til konkurransevridning eller er i disfavør for en annen næringsvirksomhet i kommunen.

Tiltak og prosjekter det gis støtte til
Det kan gis støtte til tiltak og prosjekter innenfor Hamarøy kommune. Strategier og planer vedtatt i kommunen skal ligge til grunn for tildeling av midler. Støtten kan bare gis som tilskudd, og skal gis til konkrete tiltak eller prosjekt.

Eksempler på tiltak som kan støttes med næringstilskudd:
- Etablerertilskudd
- Opplæring/kompetanseheving
- Produktutvikling
- Markedsundersøkelser
- Utredninger/analyser

Det kan ikke gis tilskudd til investering, gjeldssanering, garantier, lån, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære driftsoppgaver. Prosjekter som eies av Hamarøy kommune og virksomheter som eies 100 % av kommunen kan ikke tildes næringstilskudd.

Søknader behandles fortløpende. Søknader sendes via www.regionalforvaltning.no - Merk Næringstilskudd Hamarøy årstall.

Les mer på hamaroy.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Augustprisen

Formålet med Augustprisen er å stimulere til dristighet, vilje til satsing og nyskaping innen nærings-og/eller kulturlivet i kommunen. Prisen deles ut under Hamsundagene, som er annet hvert år.

Prisen skal bestå av en kunstnerisk gjenstand, utført av en lokal kunstner/kunsthåndtverker og et prisbeløp samt diplom. Prisen settes til 12.000,-.

Formål
Hamarøy kommunes Augustpris har til formål å stimulere til dristighet og vilje til satsing og nyskaping innen nærings- og/eller kulturlivet i kommunen.

Prisvinner
Augustprisen kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner eller institusjoner som markerer seg og skaper optimisme i Hamarøy kommunen, uten frykt for «janteloven».

Tildeling
Det kan utstedes en Augustpris annen hvert år, under forutsetning av at juryen finner fram til aktuelle kandidater. Prisen deles ut under Hamsundagene.

Jury
Formannskapet og leder for kultur, er jury for Hamarøy kommunes Augustpris.

Forslag
Retten til å bringe inn forslag er fri og åpen, dette skal annonseres bredt ut. Forslagene må være skriftlige og godt begrunnet. Forslagene skal være innsendt innen medio mai.

Kunngjøring
Prisvinnerens navn skal holdes hemmelig inntil prisutdelingen. Prisvinner skal deretter omtales
og pressen skal gis tilgang til denne informasjon da.

Les mer på hamaroy.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post