Kvæfjord kommunes støtteordninger

Kvæfjord kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Kvæfjord kommune.

Les mer om Kvæfjord kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Kvæfjord ligger vakkert til med omkringliggende skoger og vakker natur
Støtteordninger (7)
logo
Kulturmidler

Det løper tre former for kommunale tilskudd til lokale lag og foreninger med videre:

1. Alminnelige kulturmidler i form av tilskudd til fritids- eller kulturtiltak.

2. Arrangementsstøtte til særskilte arrangementer.

3. Driftsstøtte til særskilte tiltak av mer driftsmessig art.

Søknadsfrist

For kulturmidler gjelder én årlig søknadsfrist satt til 15.mai. For arrangementsstøtte eller driftsstøtte kan søknad fremmes løpende, regnet fram til 15.september.

Søknad innkommet etter frist henvises som hovedregel til behandling på neste budsjettår. Levekårsutvalget kan dispensere fra denne hovedregelen.Søker må være hjemmehørende i Kvæfjord kommune, dog slik at lokalt etablerte undergrupper av organisasjoner med annen tilhørighet også kan søke. Når hovedstyret har adressetilhørighet i Kvæfjord, skal undergrupper fremme søknad gjennom hovedstyret.

Generelle retningslinjer

Kommunale tilskudd av kulturmidlene medregnet arrangementsstøtte og driftsstøtte kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner, herunder etablerte bygdeutviklingsgrupper i kommunen. Kulturmidlene skal særlig rettes inn mot organiserte lag og foreninger med vekt på tilbud til barn og unge. Det gis normalt ikke kulturmidler til tiltak som i hovedsak anses for å representere en voksenaktivitet.

Levekårsutvalget kan for særskilte enkelttilfelle vedta tildeling av kulturmidler uten foreliggende søknad, enten ved eget tiltak eller etter forslag fra administrasjonssjefen.Tilskudd ytes innenfor rammen av årlig budsjett fastsatt av kommunestyret. Unntatt fra tilskudd av kulturmidlene er organisasjoner som primært ivaretar medlemmers yrkesinteresser eller andre økonomiske interesser og organisasjoner som ikke er åpne for alle. Rent kommersielle tiltak er til vanlig ikke stønadsberettiget. Regionale tiltak eller organisasjoner kan fremme søknad til kommunen dersom hovedtyngden av medlemsmassen og aktiviteter ligger her.

Det gis ikke tilskudd av kulturmidlene til tiltak som vurderes mot kommunalt næringsfond.

Tilskudd i form av kulturmidler bevilges som skjønnsmessig fastsatt tilskudd. Tilskuddsordningen fanger så langt mulig opp tidligere ordninger i form av grunntilskudd, aktivitetstilskudd og tilskudd til (leder)utdanning. Som grunnlag for utbetaling, kan det stilles vilkår om dokumentasjon av gjennomføring og påløpte kostnader.

Tilskudd i form av arrangementsstøtte kan gis til gjennomføring av enkeltarrangementer i kommunen; herunder for eksempel

• informasjonskampanjer
• konferanser, kurs- og leirvirksomhet
• teaterforestillinger, konserter og utstillinger
• underskuddgaranti ved kulturarrangement
• andre konkrete formidlingstiltak

Tilskudd i form av arrangementsstøtte vurderes i hvert enkelt tilfelle på bakgrunn av beskrivelse av tiltak, program og budsjett. Det gis ikke stønad til dekning av underskudd ved rene dansefester eller ved tiltak som inneholder alkoholservering.

Tilskudd i form av driftsstøtte til særskilte tiltak av mer driftsmessig art kan for eksempel omfatte økonomiske tilskudd til årvisse 17.maiarrangementer og lignende tilstelninger, videre tilskudd til Kvæfjordløyper og til andre tilsvarende driftstilskudd til idretts- og fritidstiltak som gagner allmennheten.

Søknad om kulturmidler medregnet arrangementsstøtte og driftsstøtte skal så langt mulig inneholde:

• Søkers fullstendige navn, adresse, organisasjonsnummer, bankkontonummer.
• Kontaktinformasjon i form av navn på ledende person(er), telefon, epostadresse.
• Om søker er tilsluttet annen hovedorganisasjon.
• Oversikt over gjeldende valgte styre(medlemmer).
• Medlemstall ved siste årsskifte, herunder spesifisert medlemmer 0-7 år, 8-18 år og over 18 år.
• Aktivitetsomfang skissert i form av antall medlemsmøter og styremøter siste år og med tilsvarende aktivitetsplan for inneværende år.
• Hvilke typer aktiviteter som søker i hovedsak ivaretar/driver.
• Oversikt over eventuelle tilskudd innvilget av kommunen siste kalenderår.
• Hovedtall fra sist vedtatte årsmelding og reviderte regnskap.
• Dersom årsmøte har fattet vedtak om inneværende års budsjett legges dette ved.

Søknad skal dateres og signeres av den som har fullmakt til å representere søker. Kommunen kan be om supplerende opplysninger til søknad.

Søknad merket «Kulturmidler» sendes til:

            Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes

..alternativt og like gjerne til: postmottak@kvafjord.kommune.no

Søknadsfrister: Generelle kulturmidler 15.mai. Arrangementsstøtte 15.september. Driftsstøtte 15.september.

Les mer på kvafjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Kvæfjord kommune tar i mot søkander om støtte til etablering av virksomhet eller til å videreutvikle eksisterende foretak.
Kvæfjord kommune ønsker å legge til rette for etablering av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende foretak. Kommunen tilbyr derfor gratis rådgivning og veiledning i slike prosesser, og for søkere til det kommunale næringsfondet.

Som søker til det kommunale næringsfondet må du ha en forretningsidé, eller planer om å etablere virksomhet eller videreutvikle eksisterende foretak. Du oppfordres til å ta kontakt med kommunen både i prosessen med forretningsutvikling og når du skriver søknad om støtte.

Tilskuddsramme

I Kvæfjord kommune har vi satt av 700 000 kroner til kommunalt næringsfond i 2023. Makstilskudd per søker kr. 200.000,-

Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping. Dette kan inkludere tiltak der formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, og bidra til at regionen og lokalsamfunnet blir mer attraktive å bo i og flytte til.

Hvilken støtte kan innvilges?

NB! Søknader til nydyrking skal sendes til eget nydyrkingsfond, for spørsmål om dette, ta kontakt med jordbruksrådgiver i Kvæfjord kommune.

Midler fra det kommunale næringsfondet deles inn i fem kategorier. For små og mellomstore bedrifter (SMB) gjelder et øvre tak for støtte fra næringsfondet målt i prosent av kostnadsgrunnlaget for prosjektet.

• Investeringsstøtte - inntil 30 % av investeringen

• Støtte til konsulentbistand og kunnskapsformidling - inntil 50 % av kostnadene

• Støtte til opplæring - inntil 40 % av kostnadene

• Støtte til forskning og utvikling, før konkurransestadiet - inntil 40 % av kostnadene

• Støtte til industriell forskning og tekniske forstudier - inntil 65 % av kostnadene

• Bagatellmessig støtte  - inntil 100 %

Søknadsbehandling

Kvæfjord kommune tar søknader til løpende behandling, og har ingen søknadsfrist. Formannskapet i Kvæfjord er kommunalt næringsutvalg, og fatter vedtak. Saksbehandlingstiden er omtrent en måned.

Kommunalt næringsfond kunngjøres med grunnlag i tildelingsbrev fra Troms fylkeskommune. Midlene skal forvaltes i tråd med retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende lov- og avtaleverk, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven og lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Midlene til regional satsing skal brukes til tiltak der flere kommuner samarbeider om finansiering.

Krav til søknad

Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond må sendes via www.regionalforvaltning.no. Søknaden skal minst inneholde følgende punkter:

• Søkers navn, virksomhet, organisasjonsnummer, bankkonto, og fullstendig adresse.
• Beskrivelse av tiltaket som det søkes om tilskudd til, inkludert mål for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.
• Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
• Forventede resultater.
• Budsjett for tiltaket med finansieringsplan.
• Søknadssum.

Søker skal opplyse om foretaket har mottatt offentlig støtte og eventuelt etter hvilke regler og omfang, for inneværende år, og de to siste regnskapsårene.

Les mer på kvafjord.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturpris

Prisen skal være en inspirasjonskilde til kunstnerisk og kulturell aktivitet i Kvæfjord kommune, og den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.

Kulturprisen er på 10.000 kr.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Kvæfjord kommune.

Levekårsutvalget treffer avgjørelse om hvem som tildeles prisen.

Følg med på kvafjord.kommune.no for årets søknadsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Miljøpris

Prisen skal være en inspirasjonskilde til miljøskapende løsninger ved utforming av bygninger og anlegg. Det blir lagt vekt på lokal tilpasning, stedlig byggeskikk for bygninger og tun, samt bygnings- og landskapsvern, herunder hager, parker og miljøvern.

Miljøprisen er på 10.000 kr.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Kvæfjord kommune.

Levekårsutvalget treffer avgjørelse om hvem som tildeles prisen.

Følg med på kvafjord.kommune.no for neste årets søknadsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringslivspris

Kvæfjord kommune kan årlig utdele Næringslivspris. Prisen skal være en inspirasjonskilde til etablering eller videreutvikling av næringsvirksomhet i Kvæfjord kommune, og den kan tildeles personer eller firma med virksomhet innen kommunen.

Næringslivsprisen er på 10.000 kr.

Formannskapet treffer avgjørelse om hvem som tildeles næringslivsprisen.

Følg med på kvafjord.kommune.no for neste års frist.

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. Søkere kan være lag og foreninger, kommuner, fylkeskommuner, idrettslag og organisasjonsledd i Norges idrettsforbund samt Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Bilsportforbund.                                                                                                                                                         

For nærmiljøanlegg kan i tillegg borettslag og velforeninger (med unntak av hytte-velforeninger) søke tilskudd. For andre sammenslutninger (AS, stiftelser m.m.) må en ha vedtekter som oppfyller kriteriene i henhold til bestemmelsenes pkt. 2.3.1. Disse må vedlegges som del av søknaden.

Alle søkere må sette seg inn i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og både bestemmelser, litteratur og søknadsskjema finner du på: Anleggsregisteret.no

Søker du informasjon om anlegg og hjelp med gode ideer så finner du veiledning på: Godeidrettsanlegg.no

 

Frister og fremdrift for kommunens og fylkets behandling

Alle som planlegger/skal søke om spillemidler vil kunne få hjelp og veiledning av kommunen. Frister og tidsplan ser slik ut:

• 1. oktober hvert år: Frist for elektronisk innsendelse av søknader om spillemidler til Kvæfjord kommune 

• 1 okt. – 5. nov.: Kommunal saksbehandling, rullering av kommunedelplanens handlingsdel med prioritering av innkommende søknader.

• Nov./Des: Politisk behandling av handlingsprogram og prioritering av søknader med siste politiske behandling i kommunestyret medio desember.

• 15 jan.: Prioritert liste oversendes fra Kvæfjord kommune til Troms og Finnmark Fylkeskommune for videre saksbehandling i fylkeskommunen.

• 15. jan-april: Fylkeskommunal behandling og prioritering mellom kommunene.
Mai-juni: Politisk behandling i fylkeskommunen med tildeling av spillemidler fra fylkeskommunen.
Alle søker er selv ansvarlig for at kravene er oppfylt når søknaden sendes inn til Kvæfjord kommune. Søknaden vil bli kontrollert av kommunen, men det er altså fylkeskommunen som ved sin sluttbehandling, som avgjør om søknaden oppfyller vilkårene i ordningen og som tildeler midler.

Les mer på kvafjord.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
NND`s legat

til beste for utviklingshemmede i Kvæfjord kommune

Legatet deler ut midler til beste for utviklingshemmede i Kvæfjord.


Det kan gis støtte til enkeltpersoner og grupper til ferieturer, hjelpemidler, konferanser, studieturer mv, som kan gi et bedre tjenestetilbud for utviklingshemmede. Lag og foreninger mv kan også søke om midler fra legatet. 

Det søkes på eget skjema. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Kvæfjord kommune, Servicekontoret.

Søknad sendes: Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelingen, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes

Følg med på kvafjord.kommue.no for neste søknadsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post