Ibestad kommunes støtteordninger

Ibestad kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Ibestad kommune.

Les mer om Ibestad kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Ibestad kommune - hvor alt er mulig
Støtteordninger (4)
logo
Kulturprisen

Kulturprisen kan tildeles lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Ibestad kommunes kulturliv gjennom nytenking eller fortjenestefull innsats. Kulturprisen dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrepet.

Kandidaten må ha tilknytning til kommunen.

Prisen kan ikke deles ut til offentlige institusjoner, eller landsomfattende organisasjoner som hovedsakelig finansierer sitt arbeid med offentlige midler, ei heller til personer som er ansatt av det offentlige til å drive kulturarbeid.

Prisen kan deles ut til enkeltpersoner 1 gang. Lag, foreninger eller institusjoner kan motta prisen inntil 2 ganger innenfor en 20-års periode.

Kulturprisen er på 5.000,- kroner. Størrelsen på beløpet vurderes i sammenheng med årsbudsjettet. Den som mottar kulturprisen vil også motta noe til minne om tildelingen.

Alle kan sende inn forslag med begrunnelse på eget skjema. Frist for nominering det året prisen deles ut er 1.april. Forslag som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet. Kulturprisen i Ibestad deles ut annet hvert år, da i partallsår.

Kulturutvalget i Ibestad kommune fungerer som komité for kulturprisen. De behandler forslag på kandidater og fatter endelig vedtak om hvem som tildeles kulturprisen. Foreligger det ikke forslag på verdige kandidater, kan kulturutvalget velge å stå over en tildeling. Kulturutvalget kan på behandlingsmøtet fremme begrunnet forslag på kandidater fra foregående år.

Kulturutvalget bestemmer tidspunkt og passende sted/arrangement for utdeling av kulturprisen. Prisen ønskes primært utdelt på 17.mai.

Ordfører deler ut kulturprisen.

Les mer på ibestad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid gis til personer, organisasjoner og institusjoner i Ibestad kommune. Tilskuddet ytes innenfor rammen av det vedtatte budsjettet. Aktiviteter og kulturorganisasjoner som aktiviserer barn og unge skal prioriteres.

Tilskuddsformer:
• Aktivitetstilskudd
• Støtte til enkelttiltak
Ved søknad benyttes søknadsskjemaer til de to ovennevnte tilskuddsordningene.

Saksbehandling:
Søknader om kommunalt tilskudd til kulturarbeid sendes til kommunen innen de fastsatte fristene. Etter at søknader er behandlet, får søker skriftlig underretning om vedtaket. Eventuelle avslag skal begrunnes. Siste frist for innlevering av rapport/regnskap til tilskuddsåret er 15.desember. Etter denne dato trekkes tilskuddet tilbake.

Støtte til enkelttiltak
Tilskuddet gis til konkrete enkelttiltak som for eksempel:
• Scenekunst, konserter og utstillinger
• Prosjektoppgaver, registreringsarbeid
• Informasjonskampanjer, publikasjoner
• Foredrag, konferanser og kurs
• Strukturer og utstyr som tilrettelegger for kulturell aktivitet
• Andre formidlingstiltak
Tilskuddet til enkelttiltak kan etter søknad bevilges løpende gjennom hele året. Søknaden må fremmes innen 1.desember, forutsatt at det er satt av midler til formålet. Tilskuddet blir vurdert i hvert enkelt tilfelle på bakgrunn av beskrivelse av tiltaket, program og budsjett. Søknad bør foreligge på forhånd, kulturutvalget gir tilsagn på midler, og støtte utbetales snarest etter tiltaket er gjennomført, mot innsendt rapport og regnskap. Alle undergrupper i organisasjoner skal fremme sine søknader gjennom hovedstyret.

Aktivitetstilskudd
Aktivitetstilskuddet gis kun til lokale kulturorganisasjoner som driver kontinuerlig virksomhet i kommunen, og som har som primær målsetting å drive kulturarbeid. Unntatt fra aktivitetstilskudd er organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmers økonomiske og/eller yrkesinteresser, og organisasjoner som ikke er åpne for alle. Rene kommersielle tiltak er vanligvis ikke stønadsberettiget.

Aktivitetstilskuddet gis som:

Fast administrasjonstilskudd
• Likt for alle stønadsberettigede organisasjoner innenfor samme kategori.

Bevegelige tilskudd
• Skjønnsmessig ut fra aktivitetsomfang og økonomi.

Aktivitetstilskuddet forutsettes også å dekke utgifter til:
• Leie eller drift av lokaler og anlegg til trening og møtevirksomhet
• Utstyr, materiell med mer
• Instruktørvirksomhet

Med søknaden skal det følge:
• Sist vedtatte årsmelding og regnskap. Siste års tilskudd fra kommunen skal spesifiseres i regnskapet
• Nøyaktig medlemstall skal være attestert av årsmøtet
• Alderssammensetningen i organisasjonen
• Aktivitetsplan
Aktivitetstilskudd utbetales i sin helhet så snart søknaden er behandlet i kulturutvalget. Utlysing av kulturmidler aktivitetsstøtte blir kunngjort og publisert med søknadsfrist 1.juni, søknad sendes til Ibestad kommune (Rådhuset, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik. E-post: postmottak@ibestad.kommune.no). Saksgangen for aktivitetstilskudd er innstilling og sluttbehandling ved kulturutvalget i Ibestad kommune.

Les mer og last ned søknadsskjema på ibestad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kommunalt næringsfond

Ibestad kommune tildeles årlig midler fra Troms og Finnmark fylkeskommune (fordelte statsmidler) til påfyll av kommunalt næringsfond. I tillegg avsetter Ibestad kommune egne midler til næringsfondet.

Næringsfond med kommunale midler
Ibestad kommune avsetter årlig (fra 2020) midler fra havbruksfondet til næringsutvikling. Midlene disponeres til prioriterte tiltak i henhold til kommuneplan og næringsplan, innenfor gjeldende lov og regelverk. Midlene brukes i året eller avsettes til eget næringsfond for senere bruk.

Felles formål:
Målet med de kommunale næringsfondene er å styrke næringsutvikling og sysselsetting. Kommunens prioriteringer skjer på bakgrunn av vedtatte planer for regionale og lokale utviklingsområder. Næringsfondene nyttes til tiltak med formål å fremme næringsutvikling gjennom kommunal tilrettelegging samt støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Midler fra næringsfondene gis som tilskudd eller benyttes til strategiske investeringer og til utgifter i arbeid med næringsutvikling ellers.

Forvaltning av fondene - myndighet:
Formannskapet er forvaltningsmyndighet for næringsfondene. Formannskapet er fondsstyre for Ibestad kommunes to næringsfond, og avgjør saker etter innstilling fra kommunedirektøren. Søknadene behandles 2 ganger i året.

Maksimalt tilskudd:
Det kan maksimalt ytes et tilskudd på kr. 500.000,- til enkeltprosjekter. Beregnet timelønn for eget arbeid skal ikke overstige kr 300,- pr time, eller totalsum på kr 30 000,-

Søknader og saksbehandling
Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via  www. regionalforvaltning.no. Søknader som behandles av kommunedirektør vil behandles fortløpende. Søknader som skal behandles av formannskapet behandles hovedsakelig 2 ganger i året, vår og høst.

Søknader skal normalt inneholde, budsjett, aktuelle kostnadsoverslag, finansieringsplan, beskrivelse av prosjektet, sysselsettingseffekt og markedsvurdering.

Kravene til søknaden må tilpasses det enkelte prosjekt. Saksforberedelsen legges til kommunens administrasjon. Ved behandling av kompliserte saker kan administrasjonen ta kontakt med fylkeskommunen eller andre faginstanser for veiledning. Ved fremleggelse for formannskapet skal søknad med alle vedlegg følge saksinnstillingen.

Det utarbeides et svarbrev til søker som skal inneholde vedtaket fra formannskap eventuelt rådmannens administrative vedtak.

Les mer på ibestad.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Bolystmidler

Formål for bolystfondet
Bolystfondet har til hovedmål å stimulere til bolyst i Ibestad kommune. En målsetting er å støtte opp om lokale prosjekter som kan fremme Ibestad kommunes attraktivitet og omdømme. Dette blant annet for å stimulere til at unge mennesker i etableringsfasen velger Ibestad som bokommune.

Hvem kan søke?
• Lag og foreninger
• Enkeltpersoner
• Organisasjoner
• Kommunen kan også selv benytte midlene til bolystformål
Omsøkte midler må fremme formålet.

Hva kan det søkes om støtte til?
• Stedsutvikling
• Kulturtiltak
• Aktivitetstiltak
• Inkludering av innflyttere
• Kulturbasert stedsutvikling
• Tilrettelegging av aktiviteter/anlegg for spesielle grupper i alle aldre
• Utviklingsprosjekter rettet mot barn og ungdom
• Omdømmearbeid
• Forskjønningstiltak/utsmykking
• Prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse
• Utvikling av eksisterende og etablering av nye møteplasser
• Tiltak rettet mot hjemmeboende eldre
• Generelle trivselstiltak
• Stier og turløyper
• Infrastruktur som bidrar til å fremme trivsel og folkehelse
Listen er ikke uttømmende. Det understrekes at bolystmidlene prioriterer gjennomføring av hovedprosjekter – ikke forprosjekter. Prosjektet bør være ferdig planlagt før søknad sendes

Les mer på ibestad.kommune.no og søk elektronisk på regioinalforvaltning.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post