Loabák – Lavangen kommunes støtteordninger

Lavangen kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lavangen kommune.

Les mer om Loabák – Lavangen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Gjennom århundrer har vi handlet på mange språk
Støtteordninger (6)
logo
Kulturpris

Kommunens kulturpris kan gis til personer eller lag/foreninger/organisasjoner som gjør eller har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen. 

Aktuelle kandidater kan også være de som har representert kommunene utad på en verdig måte.

Publikum inviteres til å foreslå kandidat. Forslag skal være skriftlig og begrunnet. Formannskapet gjør vedtak.

Prisen består av pengegave, gave og diplom, og deles ut på høvelig arrangement.

Hvem som får årets kulturpris blir offentlig når prisen deles ut.

Følg med på lavangen.kommune.no for mer informasjon om kandidatforslag og frist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ungdomspris

Kommunens ungdomspris kan gis til ungdom eller en gruppe/lag mellom 13-23 år som gjennom sitt engasjement gjør eller har gjort en spesiell innsats for Lavangen.

Publikum inviteres til å foreslå kandidat. Forslag skal være skriftlige og begrunnet. Formannskapet gjør vedtak. 

Prisen består av pengegave og diplom, og deles ut på høvelig arrangement.

Hvem som får årets ungdomspris blir offentlig når prisen deles ut.

Følg med på lavangen.kommune.no for informasjon om kandidatforslag og frist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfondet

Formål
Formålet med næringsfondsmidlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetableringbog innovasjon i kommunen. Fondets geografiske virkeområde er Lavangen kommune. Samarbeidsprosjekter på tvers av kommunegrenser hvor minst en av aktørene er lokalisert i Lavangen kan også søke.

Primære støtteformål
Bruk av midler skal være i tråd med kommunens samfunns og næringsplan.
De primære innsatsområdene som vil kunne være berettiget støtte er:
• Entreprenørvirksomhet
• Reiseliv
• Nye initiativ og produktidéer med potensial for lønnsomhet og vekst
• Primærnæringsprosjekter som styrker utvikling av reiseliv
- Reindriftsnæringa ift. kjøttproduksjon, doudji etc
- Jordbruksnæringa med bærproduksjon, lokalmat produksjon etc

Målgrupper
Innenfor ovenfornevnte områder skal følgende prosjekter prioriteres:
• Utviklingsprosjekter.
• Samarbeidsprosjekter.
• Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom.
• Nyetableringer

Følgende kan ikke støttes
• Investeringer i, og ordinær drift av fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon og bedrifter
• Fysiske investeringer som f.eks. veibygging (riks-, fylkes- og kommunale veier), generell energiutbygging og offentlige bygg
• Midler fra næringsfondet tildeles ikke foretak som søker tilskudd som er i strid med nasjonale eller internasjonale lover og regler

Støtteformer
Det vil både kunne gis rene tilskudd fra næringsfondet, eller ansvarlig lån, eller en kombinasjon av begge deler. Tildelingen skal dekke kostnader i direkte tilknytning til prosjektet. Ansvarlig lån skal tilbakebetales innen 3 år. Ansvarlig lån gis til en rente som samsvarer med rente på startlån. Midler fra tilbakebetaling av lån skal tilbakeføres fondet. Støtte kan ikke benyttes som garanti for lån (jf. Kommunelovens § 51) eller gjeldssanering.

Krav til søknad
Søknader må inneholde følgende opplysninger:
• Presise, realistiske og etterprøvbare målsettinger.
• Realistisk prosjektplan med milepæler og aktivitets – og resultatbeskrivelser.
• Kostnadsoverslag med usikkerhetsfaktorer.
• Siste års regnskap og skatteattest

Les mer på lavangen.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Ragnhild og Øyvind Johnsens legat for skoleungdom

Legatets formål er å yte hjelp til fortsatt skolegang etter avsluttet grunnskole.

Legatet uteles etter følgende regler:

• Ungdom som er i slekt med Ragnhild Johnsen, født Stenersen, Tromsø, og direkte etterkommere av Øyvind Johnsend bror, Jentoft Johnsen, Nordlund, Sjøvegan, skal under ellers like vilkår være fortrinnsberettiget til utdeling av legatets avkastning.

• Ellers skal avkastningen deles ut til ungdom fra Lavangen.

• Ved utdelingen skal det tas hensyn til behovet for støtte.

• Samme person kan tildeles legatporsjon flere ganger.

• Hvis det ett eller flere år ikke skjer utdeling av legatets avkastning, kan disse midlene utdeles ved senere tildelinger.

• Kunngjøring om tildeling av legatets avkastning skal minst i en avis i Harstad og en i Tromsø.

Les mer og last ned søknadsskjema på lavangen.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler til idrettsanlegg

Beskrivelse

Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
 
Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
 
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget. 

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Kriterier/vilkår

Anlegget må være åpent for allmennheten.

Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste.

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret
• Kommunen gjør en vurdering og fører det eventuelt opp i kommuneplanen
• Nå kan du sende inn søknaden (www.anleggsregisteret.no)
• Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen, innen 15. januar
• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene, innen 15. april
• Departementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene, innen 15. mai
• 15. juli: Fylkeskommunens vedtak i de enkelte saker sendes søkerne. En oversikt over vedtatt fordeling av midler sendes departementet.
• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

Les mer på lavangen.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Lavangen kommunes språkmotiveringsstipend

Formål
Stipendordningen har som formål å stimulere elever i den videregående skole til å velge samisk som første -eller andrespråk, samisk som fremmedspråk, programfag eller fellesfag i sin fagkrets, eller ta eksamen i samisk språk som privatist.

Vilkår for stipend
Elever må oppfylle følgende vilkår:
a. Er hel- eller deltidselev ved et offentlig godkjent lærested, godkjent for utdanningsstøtte fra Staten lånekasse for utdanning
b. Får opplæring i samisk språk med eget undervisningspersonell på skolen eller alternativ form for opplæring
c. Er folkeregistrert i Lavangen kommune

Støttebeløp
Lavangen kommune har avsatt en pott som fordeles mellom søkerne. Støttebeløpet til hver søker avhenger av antall søkere. Øverste støttegrense er kr 5 000 pr. undervisningsperiode pr. søker.

Krav til søker, søknadens innhold og form
a. Tildeling av støtte skal skje på grunnlag av søknad
b. Søknaden skal inneholde bekreftelse om at du er hel- eller deltidselev ved skolen og at du har samisk språk i fagkretsen
c. Som privatist må du sende inn bekreftelse fra skolen om at du er elev ved lærestedet og oppmeldt til eksamen
d. Utformet søknadsskjema skal brukes
e. Søkeren har opplysningsplikt og plikter innen rimelig tid å melde fra om avbrudd i utdanningen. Om dette skjer, skal stipendmottaker betale tilbake hele eller deler av stipendet
f. Søknader sendt etter søknadsfristen realitetsbehandles ikke

Utbetaling
Stipendet utbetales i sin helhet når nødvendig dokumentasjon er fremlagt og tildeling av stipendet er vedtatt. Stipendet til privatist blir utbetalt i sin helhet etter at bekreftelse på avlagt eksamen i samisk språk er sendt inn til Lavangen kommune.

Klage
Enkeltvedtak kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet fram til søkeren.

Kontroll av opplysninger og tilbakebetaling
Lavangen kommune kan kontrollere at opplysninger fra søker er riktig. Dersom søker har fått utbetalt støtte som reglene ikke gir rett til enten fordi søkeren ha misligholdt opplysningsplikten eller dersom søkeren har gitt uriktige opplysninger, kan Lavangen kommune kreve at hele eller deler av stipendet tilbakebetales.

Les mer og last ned søknadsskjema på lavangen.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post