Balsfjord kommunes støtteordninger

Balsfjord kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Balsfjord kommune.

Les mer om Balsfjord kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Balsfjord kommune - for framtida
Støtteordninger (3)
logo
Kommunalt tilskudd til unge etablerere

Hvem/hva er omfattet av ordningen:

• Ordningen gjelder for unge etablerere (enslige og par).

• Ung ansees i denne sammenheng til å gjelde tom året søker fyller 33 år. Kriteriene anses som oppfylt i de tilfeller etableringen gjelder par og en av søkerne er under 34 år.

• Ordningen gjelder bygging av egen bolig eller kjøp av egen bolig. Tilskudd kan kun innvilges en gang pr. etablerer.

• Tilskuddet er en årlig bevilling og har ikke tilbakevirkende kraft for bygging eller kjøp av boliger tidligere enn 1.1.2020.

Hvem/hva er ikke omfattet av ordningen:

• Ordningen gjelder ikke bygging av flermannsbolig for utleie eller salg.

• Ordningen gjelder ikke bygging av fritidsbolig.

• Ordningen gjelder ikke påbygg, tilbygg eller renovering av eksisterende bolig.

• Tilskuddet gis ikke til firma.

Tilskuddsbeløp

• Det gis et tilskudd på kr 100 000,-pr bolig.

• Dersom boligen selges eller fraflyttes innen 5 år etter utbetaling, må tilskuddet tilbakebetales med 1/5 for hvert år av resterende boplikt.

Vilkår for utbetaling:

• Ved utbetaling av tilskuddet må søker være folkeregistret i kommunen.

• Utbetaling av tilskuddet til nybygg skjer etter fremvisning av byggetillatelse.

• Ved kjøp av bolig utbetales tilskuddet etter fremvisning av tinglyst kjøpekontrakt.

Saksbehandling:

• Søknad om tilskudd sendes kommunen. Opplysningene i søknaden må være relevante i forhold til fastsatte vilkår for tilskuddordningen.

• Ved nybygg må søknaden inneholde planskisse for bolig og tomt, samt byggetillatelse og finansiering.

• Ved kjøp av bolig må underskrevet kjøpskontrakt og finansiering vedlegges søknaden.

• Søknader behandles og avgjøres fortløpende og refereres som delegert sak.

• Søknadene avgjøres av rådmann, og regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

• Klager behandles av formannskapet.

Les mer på balsfjord.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler til idrettsformål

Beskrivelse
Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
 
Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
 
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget. 

Målgruppe
Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Kriterier/vilkår
Anlegget må være åpent for allmennheten.

Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste.

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

• Skal du søke om tilskudd til et idrettsanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.
• Skal du søke om tilskudd til utvikling av et nærmiljøanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret
• Kommunen gjør en vurdering og fører det eventuelt opp i kommuneplanen
• Nå kan du sende inn søknaden (www.anleggsregisteret.no)
• Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen, innen 15. januar
• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene, innen 15. april
• Departementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene, innen 15. mai
• 15. juli: Fylkeskommunens vedtak i de enkelte saker sendes søkerne. En oversikt over vedtatt fordeling av midler sendes departementet.
• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

Mer informasjon, retningslinjer og bestemmelser finner du på balsfjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Kommunestyret har vedtatt at næringsfondet i fremtiden skal benyttes til prosjekter som gir:

• Nye arbeidsplasser
• Nyskapende prosjekter med vekstpotensial
• Styrking av konkurranseevne, stabilitet og utvikling av etablerte lokale virksomheter

Fondets formål

Formålet med næringsfondet er å bidra til næringsutvikling; kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskapning i næringslivet i Balsfjord kommune. Midlene er rettet mot eksisterende bedrifter og nyetableringer med prosjekter som skaper flere varige lokale arbeidsplasser innenfor satsningsområdene for Strategisk næringsplan (2016-2025) og kommunens retningslinjer for Næringsfond (2022).

Hvordan søke

Vi anbefaler søker å gjøre seg godt kjent med retningslinjene til næringsfondet før søknaden skrives. Gjeldende retningslinjer finner du på balsfjord kommune.no.

Balsfjord kommune har vedtatt åpen søknadsfrist og formannskapet behandler søknader fortløpende.

Søknader på næringsfondsmidlene er regulert av Balsfjord kommunes retningslinjer for næringsfondet.

Les mer på balsfjord.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post