Gáivuotna – Kaivuono – Kåfjord kommunes støtteordninger

Kåfjord kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Kåfjord kommune.

Les mer om Gáivuotna – Kaivuono – Kåfjord kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Gáivuona suohkan - Kåfjord kommune - Kaivuonon komuuni
Støtteordninger (7)
logo
Næringsfond

Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn for alle innbyggere. Det skal dermed legges til rettet for variert og lønnsomt næringsliv.

Kommunen ønsker gjennom kommunalt nærings/kraft fond og utviklingsfondet å bidra til en positiv og målrettet utvikling av næringslivet i Kåfjord. Fondene vil være med å stimulere til fortsatt vekst og utvikling innenfor alle typer næring i Kåfjord. Herunder også næringer som spesielt framhever og vedlikeholder lokal kultur, tradisjoner. Kommunen ønsker også at fondene skal bidra til en positiv utvikling innen miljø og klima, og bærekraftig drift av virksomhet.

Former for støtte til etablering og utvikling

• Etableringsstipend: Det kan ytes stipend til nyetablering og eierskifte med kr. 10.000,-. Stipendet gis på bakgrunn av registrert firma og en kort beskrivelse av forretningsideen og beskrivelse gjennom forretnings-/driftsplan. Utgiftene i forbindelse med etablering, forretnings-/driftsplan skal dokumenteres, og det skal føres timelister for eget arbeid. Eget arbeid føres som utgift med en timesats på kr. 400,-. En standard timeliste finner du på kafjord.kommune.no. Kostnader som kjøp av utstyr/inventar er ikke godkjente kostnader her under.

• Bedriftsutviklingstilskudd: Det kan ytes støtte til personer, enkeltmannsforetak eller bedrifter med inntil kr. 50.000,-. Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis idéutvikling, forprosjekt, markedsundersøkelser og markedsføring. Utgiftene skal dokumenteres. Støtten skal nyttes til kjøp av tjenester, eksempelvis kostnader for konsulenttjeneste.

• Kompetansehevingstilskudd: Det skal ytes støtte til kompetanseheving til personer, enkeltpersonsforetak eller bedrifter med inntil kr. 30.000,-. Tilskuddet gis i forbindelse med å øke relevant kompetanse ved næringsetablering eller til utvikling i eksisterende næringer. Det skal foreligge en begrunnelse og grundig plan om hvordan kompetanseheving skal benyttes i virksomheten. Utgiftene skal dokumenteres.

• Nydyrkingstilskudd i landbruket: Det gis tilskudd til nydyrking av landbrukseiendommer, støtten gis med en tilskuddssats på kr. 2.000,- per dekar. Det gis ikke støtte til nydyrking under 3 dekar. Tilskuddet utbetales etter at arealet er opparbeidet og godkjent. Nyetablert i landbruket kan søke om nydyrking av minimum 1 dekar.

• Ungdom/generasjonsskifte i primærnæringer: Det gis et stipend kr 60.000 ved generasjonsskifte eller unge etablerere i primærnæringer. Stipendet skal ytes til etablering, nettverks- og kompetansebygging. Det deles opp utbetalinger på kr 20.000/året i over 3 år. Utbetalinger skjer etter innsendt næringsoppgave og dokumentasjon av kostnader.

Førstegangsetablerere prioriteres framfor andre. I denne gruppen prioriteres ungdom, kvinner og virksomheter som stimulerer til vekst av sysselsetning og samarbeid.

*Ved særskilte eller spesielle tilfeller kan beløpsgrensen fravikes. Betydelig beløp som fraviker prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtas endelig av formannskap/kommunestyret.

Hva som støttes

• Støtte gis kun til virksomheter og enkeltpersoner med organisasjonsnummer registrert i Kåfjord kommune.

• Det kan gis støtte til kommunale eller interkommunale næringsrettede utviklingsprosjekter. Det legges som en forutsetning at prosjektene skal stimuleres til vekst og utvikling av næringslivet i Kåfjord.

• Det kan gis lån eller tilskudd til private og offentlige fellesforetak. For slike fellesforetak/samarbeid stilles det krav til samarbeidskontrakt, regnskap og minimum tre medlemmer/bedrifter.

• Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan sannsynliggjøres. Ved omstillinger, eierskifte og utvikling i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende lønnsomhet synliggjøres. Det framlegges dokumentasjon i form av eksempelvis en drifts-/forretningsplan og/eller en markedsvurdering.

• Det ytes årlig støtte fra næringsfondet til drift av kommunens bygdelag. Støtten er på kroner 10.000 per år. Støtten utbetales etter anmodning fra bygdelagene. Anmodning skal inneholde budsjettet for inneværende år. Støtte gis kun til bygdelag som har registrert organisasjonsnummer.

Søknaden

• Alle søknader skal sendes inn via søknadsportalen regionalforvaltning.no. Portalen inneholder veiledning. Søknader som kommer utenom behandles ikke. Søknader skal inneholde en god beskrivelse av virksomheten og tiltaket som skal støttes. Søkere må beskrive og vise til hvordan bedriften på kort- og langsiktig vise til lønnsomhet. Hvis ikke forretningsplan er utarbeidet, skal investeringen eller prosjektet være grundig beskrevet med nødvendige budsjetter og framdriftsplaner.

• Søknader som vurderes som mangelfulle behandles ikke, men returneres med beskrivelse av mangler. Søkeren må beregne ekstra behandlingstid ved dette tilfellet.

• Søknader om støtte som vil gi utbetalinger på under kr. 5.000,- behandles ikke.

• Alle søknader må vedlegges skatteattest som er nyere enn 6 mnd og siste års skatteligning og næringsoppgave, unntak av søknader fra nyetablerere. Eventuelt kan det ettersendes per post. Merk med «vedlegg til søknad [prosjektnavn]».

Les mer på kafjord.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Spillemidler

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

Årlig frist for innsending til kommunen er 15. oktober.

Alle søknader skjer via anleggsregisteret.no.

Søknadsprosess

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret.

• Oppføring av anlegget i kommunens plan.

• Send inn spillemiddelsøknaden. Kommunene setter egne frister for sine søkere.

• Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen 15. januar.

• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene 15. april.

• Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene tidlig i mai.

• Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker 15. juli.

• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd. Etter ferdigstillelse av anlegget.

Les mer på kafjord.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Frivillighetsprisen

Kriterier som legges til grunn for tildeling er:

1. Kåfjord kommunes frivillighetspris skal deles ut hvert annet år, og er ment som en støtte og motivasjon i det frivillige arbeidet som utføres i kommunen. 

2. Prisen er et gavekort på kroner 5000,- som kan tas ut på ett av husflidslagene i kommunen. 

3. Prisen kan deles ut til personer over 16 år som har utmerket seg positivt i forhold til frivillig arbeid i kommunen. 

4. Prisen kan ikke deles ut til organisasjoner. 

5. Prisen kan ikke deles mellom 2 uavhengige personer.

6. En jury på 3 personer, oppnevnt av formannskapet, tildeler prisen. 

7. Prisen og plaketten deles ut i forbindelse med et kulturarrangement eller kommunestyremøte.

Alle innbyggere har forslagsrett. Forslag på kandidater må begrunnes. Fristen for 2022 har utløpt. Følg med på kafjord.kommune.no for neste frist.

Private / enkeltpersoner
logo
Kulturpris

Prisen kan deles ut til lag/ organisasjoner eller personer over 16 år som arbeider innenfor det utvidede kulturbegrep i Kåfjord.

Prisen kan deles ut til aktive utøvere, trenere, ledere eller en organisator som har gjort seg spesielt bemerket i kulturlivet i Kåfjord.

Alle innbyggere har forslagsrett. Forslag med begrunnelse sendes post@kafjord.kommune.no og merkes: Kulturprisen (år).

For mer informasjon om tildelingskriterier og Kulturprisen, kontakt kulturkonsulent kommunens kulturkonsulent.

Fristen for 2022 er utløpt. Følg med på kafjord.kommune.no for neste års frist.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Kåfjord kommunes utdanningsstipend i samisk språk

Formål

Formålet med stipendordningen er å stimulere til økt kompetanse i samisk språk for å styrke og ivareta samisk i Kåfjord kommune.

Hvem kan få utdanningsstipend

• Søker er folkeregistrert i Kåfjord kommune

• Søker studerer samisk språk på høyskole- eller universitetsnivå

Støttebeløp

Kåfjord kommune avsetter årlig midler til formålet. Støttebeløpet til hver søker avhenger av antall søknader. Øvrige støttegrense er som følger:
• 10 – 15 studiepoeng gir kr. 2.500.-
• Over 20 studiepoeng gir kr. 5.000.-

Evaluering

Retningslinjene skal evalueres ved behov.

Kunngjøring og søknadsfrist

Stipendet utlyses hvert år. Bekjentgjøring skjer ved annonsering i avisene Fremtid i Nord og Ávvir, samt på kommunens nettsider og ved oppslag.

Tildeling og utbetaling

Tildeling av støtte skjer på grunnlag av skriftlig søknad. Første halvdel av stipendet utbetales på bakgrunn av bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen om at søker er student, samt studieretning og studiepoeng for omsøkte studie. Andre utbetaling finner sted når studenten har sendt inn bekreftelse på at vedkommede har avlagt eksamen for studiet stipendet gjelder.

Klage

Enkeltvedtak kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søkeren.

Les mer på kafjord.kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Språkmotiveringsstipend

Formål

Målet med stipendordningen er å stimulere elever i den videregående skole til å velge samisk som førstespråk, samisk som andrespråk, samisk som fremmedspråk, programfag eller fellesfag i sin fagkrets.

Vilkår for stipend

Elever som tar videregående opplæring, og som i tillegg oppfyller følgende vilkår:

1) er hel- eller deltidselev ved et lærested godkjent for støtte i Statens lånekasse for utdanning

2) får opplæring i samisk med eget undervisningspersonell på skolen eller alternativ form for opplæring.

3) er folkeregistrert i Kåfjord kommune.

Støttebeløp

Kåfjord kommune har avsatt en pott som fordeles mellom søkerne. Støttebeløpet til hver søker avhenger av antall søknader. Øvre støttegrense settes til kr. 3.000,- pr. undervisningsår pr. søker.

Kunngjøring av stipend

Kunngjøring av stipendet skal skje i følgende aviser; Fremtid i Nord, Nordlys og Ávvir. Kunngjøring skal innholde opplysninger om formålet med ordningen, de krav som gjelder for å komme i betraktning som søker, hvilke opplysninger søkeren må oppgi i søknaden og søknadsfrist.

Krav til søknadens innhold og form

Tildeling av støtte skal skje på grunnlag av søknad. Læreinstitusjonen skal bekrefte at eleven er hel- eller deltidselev ved institusjonen samt at søker har samisk i fagkretsen. Søkeren har opplysningsplikt og plikter innen rimelig tid å melde fra om avbrudd i utdanningen.

Klage

Enkeltvedtak kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren.

Kontroll av opplysninger og tilbakebetaling

Kåfjord kommune kan kontrollere at opplysninger fra søkeren er riktige. Dersom søker har fått utbetalt støtte som reglene ikke gir rett til enten fordi søkeren har misligholdt opplysningsplikten eller dersom søkeren har gitt uriktige opplysninger, kan Kåfjord kommune kreve at hele eller deler av stipendet tilbakebetales.

Utbetaling

Støttebeløpet utbetales etter at Kåfjord kommune har fått en skriftlig bekrefting på vilkår for støtte jfr. punkt to.

Les mer på kafjord.kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Kommunale kulturmidler

Kåfjord kommune tildeler årlig kulturmidler for å stimulere til mer -samt fremme, aktivitet i lokale lag og foreninger. Kåfjord kommune ønsker videre at kulturmidlene skal bidra inn i arbeidet med å utvikle kultur- og idrettslivet i alle deler av kommunen. Det kan gis tilskudd til aktiviteter, anlegg, nyoppstartede lag, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Særskilte grupper skal prioriteres. 

I 2019 ble tilskuddsordningen for kulturmidler revidert, noe som blant annet førte til at tilskuddsordningen i dag er digital. Revideringen førte også til andre endringer som:

• Det er nå avsatt et større beløp enn tidligere over kommunens driftsbudsjett til kulturmidler 
• Beløpene vil indeksjusteres årlig i tråd med KPI
• Søker(e) på vegne av spesielle formål kan i særskilte tilfeller søke om, og dersom innenfor tilskuddsordningens formål og målsettinger, motta kulturmidler
• Enkeltpersoner kan i særskilte tilfeller søke om, og dersom innenfor tilskuddsordningens formål og målsettinger, motta kulturmidler
• Lokale institusjoner kan nå søke om kulturmidler til relevante tiltak
• Det kan søkes om oppstartsmidler til nyetablerte lag/ foreninger første driftsår (maks sum kr. 5000,-)
• Det avsettes en egen søkbar pott på kr. 40 000,- (spesielle formål og tiltak)
• Dersom det står midler igjen på budsjett etter tildeling av kulturmidler til søkere innen ordinær søknadsfrist, kan midlene ved behandling av eventuelle søknader med relevante formål, brukes. I slike tilfeller prioriteres aktiviteter som kommer barn, unge og/ eller andre særskilte grupper til gode
• Særskilte grupper prioriteres fortsatt
• Aktiviteten i laget er fortsatt det viktigste kriteriet for tildeling av kommuale kulturmidler (foregående driftsår)

Hvem kan søke om kulturmidler i Kåfjord kommune?

• Lokale lag og foreninger som er registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret)
• Lokale institusjoner
• Enkeltpersoner eller søkere på vegne av spesielle formål eller tiltak som kan begrunnes i tilskuddsordningens målsettinger

Hva deles det ut kulturmidler til? 

• Aktivitetstilskudd 
• Nytt tiltak og nyoppstartede foreninger
• Drift av anlegg
• Særskilte formål

Hvordan søke?

Link til elektronisk søknadsskjema og veiledning til elektronisk søknadsskjema finner du på kafjord.kommune.no.


Søknadsfrist?

Ordinær søknadsfrist er 1. mai hvert år. 1 2021 er søknadsfristen 16. mai. 

Verdt å merke seg: 

Søknader som kommer inn etter fristen, ikke inneholder nødvendige vedlegg og/ eller ikke er levert inn på elektronisk søknadsskjema, vil ikke bli behandlet. Fordelingen må ses i sammenheng med Kåfjord kommunes budsjettrammer og antall innkomne søknader. 

Les mer på kafjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post