Gáivuotna – Kaivuono – Kåfjord kommunes støtteordninger

Kåfjord kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Kåfjord kommune.

Les mer om Gáivuotna – Kaivuono – Kåfjord kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Gáivuona suohkan - Kåfjord kommune - Kaivuonon komuuni
Støtteordninger (5)
logo
Næringsfond

Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn for alle innbyggere. Det skal dermed legges til rettet for variert og lønnsomt næringsliv.

Kommunen ønsker gjennom kommunalt nærings/kraft fond og utviklingsfondet å bidra til en positiv og målrettet utvikling av næringslivet i Kåfjord. Fondene vil være med å stimulere til fortsatt vekst og utvikling innenfor alle typer næring i Kåfjord. Herunder også næringer som spesielt framhever og vedlikeholder lokal kultur, tradisjoner. Kommunen ønsker også at fondene skal bidra til en positiv utvikling innen miljø og klima, og bærekraftig drift av virksomhet.

Former for støtte til etablering og utvikling

• Etableringsstipend: Det kan ytes stipend til nyetablering og eierskifte med kr. 10.000,-. Stipendet gis på bakgrunn av registrert firma og en kort beskrivelse av forretningsideen og beskrivelse gjennom forretnings-/driftsplan. Utgiftene i forbindelse med etablering, forretnings-/driftsplan skal dokumenteres, og det skal føres timelister for eget arbeid. Eget arbeid føres som utgift med en timesats på kr. 400,-. En standard timeliste finner du på kafjord.kommune.no. Kostnader som kjøp av utstyr/inventar er ikke godkjente kostnader her under.

• Bedriftsutviklingstilskudd: Det kan ytes støtte til personer, enkeltmannsforetak eller bedrifter med inntil kr. 50.000,-. Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis idéutvikling, forprosjekt, markedsundersøkelser og markedsføring. Utgiftene skal dokumenteres. Støtten skal nyttes til kjøp av tjenester, eksempelvis kostnader for konsulenttjeneste.

• Kompetansehevingstilskudd: Det skal ytes støtte til kompetanseheving til personer, enkeltpersonsforetak eller bedrifter med inntil kr. 30.000,-. Tilskuddet gis i forbindelse med å øke relevant kompetanse ved næringsetablering eller til utvikling i eksisterende næringer. Det skal foreligge en begrunnelse og grundig plan om hvordan kompetanseheving skal benyttes i virksomheten. Utgiftene skal dokumenteres.

• Nydyrkingstilskudd i landbruket: Det gis tilskudd til nydyrking av landbrukseiendommer, støtten gis med en tilskuddssats på kr. 2.000,- per dekar. Det gis ikke støtte til nydyrking under 3 dekar. Tilskuddet utbetales etter at arealet er opparbeidet og godkjent. Nyetablert i landbruket kan søke om nydyrking av minimum 1 dekar.

• Ungdom/generasjonsskifte i primærnæringer: Det gis et stipend kr 60.000 ved generasjonsskifte eller unge etablerere i primærnæringer. Stipendet skal ytes til etablering, nettverks- og kompetansebygging. Det deles opp utbetalinger på kr 20.000/året i over 3 år. Utbetalinger skjer etter innsendt næringsoppgave og dokumentasjon av kostnader.

Førstegangsetablerere prioriteres framfor andre. I denne gruppen prioriteres ungdom, kvinner og virksomheter som stimulerer til vekst av sysselsetning og samarbeid.

*Ved særskilte eller spesielle tilfeller kan beløpsgrensen fravikes. Betydelig beløp som fraviker prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtas endelig av formannskap/kommunestyret.

Hva som støttes

• Støtte gis kun til virksomheter og enkeltpersoner med organisasjonsnummer registrert i Kåfjord kommune.

• Det kan gis støtte til kommunale eller interkommunale næringsrettede utviklingsprosjekter. Det legges som en forutsetning at prosjektene skal stimuleres til vekst og utvikling av næringslivet i Kåfjord.

• Det kan gis lån eller tilskudd til private og offentlige fellesforetak. For slike fellesforetak/samarbeid stilles det krav til samarbeidskontrakt, regnskap og minimum tre medlemmer/bedrifter.

• Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan sannsynliggjøres. Ved omstillinger, eierskifte og utvikling i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende lønnsomhet synliggjøres. Det framlegges dokumentasjon i form av eksempelvis en drifts-/forretningsplan og/eller en markedsvurdering.

• Det ytes årlig støtte fra næringsfondet til drift av kommunens bygdelag. Støtten er på kroner 10.000 per år. Støtten utbetales etter anmodning fra bygdelagene. Anmodning skal inneholde budsjettet for inneværende år. Støtte gis kun til bygdelag som har registrert organisasjonsnummer.

Søknaden

• Alle søknader skal sendes inn via søknadsportalen regionalforvaltning.no. Portalen inneholder veiledning. Søknader som kommer utenom behandles ikke. Søknader skal inneholde en god beskrivelse av virksomheten og tiltaket som skal støttes. Søkere må beskrive og vise til hvordan bedriften på kort- og langsiktig vise til lønnsomhet. Hvis ikke forretningsplan er utarbeidet, skal investeringen eller prosjektet være grundig beskrevet med nødvendige budsjetter og framdriftsplaner.

• Søknader som vurderes som mangelfulle behandles ikke, men returneres med beskrivelse av mangler. Søkeren må beregne ekstra behandlingstid ved dette tilfellet.

• Søknader om støtte som vil gi utbetalinger på under kr. 5.000,- behandles ikke.

• Alle søknader må vedlegges skatteattest som er nyere enn 6 mnd og siste års skatteligning og næringsoppgave, unntak av søknader fra nyetablerere. Eventuelt kan det ettersendes per post. Merk med «vedlegg til søknad [prosjektnavn]».

Les mer på kafjord.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Spillemidler

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

Årlig frist for innsending til kommunen er 15. oktober.

Alle søknader skjer via anleggsregisteret.no.

Søknadsprosess

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret.

• Oppføring av anlegget i kommunens plan.

• Send inn spillemiddelsøknaden. Kommunene setter egne frister for sine søkere.

• Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen 15. januar.

• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene 15. april.

• Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene tidlig i mai.

• Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker 15. juli.

• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd. Etter ferdigstillelse av anlegget.

Les mer på kafjord.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Frivillighetsprisen

Kriterier som legges til grunn for tildeling er:

1. Kåfjord kommunes frivillighetspris skal deles ut hvert annet år, og er ment som en støtte og motivasjon i det frivillige arbeidet som utføres i kommunen. 

2. Prisen er et gavekort på kroner 5000,- som kan tas ut på ett av husflidslagene i kommunen. 

3. Prisen kan deles ut til personer over 16 år som har utmerket seg positivt i forhold til frivillig arbeid i kommunen. 

4. Prisen kan ikke deles ut til organisasjoner. 

5. Prisen kan ikke deles mellom 2 uavhengige personer.

6. En jury på 3 personer, oppnevnt av formannskapet, tildeler prisen. 

7. Prisen og plaketten deles ut i forbindelse med et kulturarrangement eller kommunestyremøte.

Alle innbyggere har forslagsrett. Forslag på kandidater må begrunnes. Fristen for 2022 har utløpt. Følg med på kafjord.kommune.no for neste frist.

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Prisen kan deles ut til lag/ organisasjoner eller personer over 16 år som arbeider innenfor det utvidede kulturbegrep i Kåfjord.

Prisen kan deles ut til aktive utøvere, trenere, ledere eller en organisator som har gjort seg spesielt bemerket i kulturlivet i Kåfjord.

Alle innbyggere har forslagsrett. Forslag med begrunnelse sendes post@kafjord.kommune.no og merkes: Kulturprisen (år).

For mer informasjon om tildelingskriterier og Kulturprisen, kontakt kulturkonsulent kommunens kulturkonsulent.

Følg med på kafjord.kommune.no for neste års frist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kommunale kulturmidler

Kåfjord kommune tildeler årlig kulturmidler for å stimulere til mer -samt fremme, aktivitet i lokale lag og foreninger. Kåfjord kommune ønsker videre at kulturmidlene skal bidra inn i arbeidet med å utvikle kultur- og idrettslivet i alle deler av kommunen. Det kan gis tilskudd til aktiviteter, anlegg, nyoppstartede lag, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Særskilte grupper skal prioriteres. 

Hvem kan søke om kulturmidler i Kåfjord kommune?

• Lokale lag og foreninger som er registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret)
• Lokale institusjoner
• Enkeltpersoner eller søkere på vegne av spesielle formål eller tiltak som kan begrunnes i tilskuddsordningens målsettinger

Hva deles det ut kulturmidler til? 

• Aktivitetstilskudd 
• Nytt tiltak og nyoppstartede foreninger
• Drift av anlegg
• Særskilte formål

Hvordan søke?

Link til elektronisk søknadsskjema og veiledning til elektronisk søknadsskjema finner du på kafjord.kommune.no.


Søknadsfrist?

Ordinær søknadsfrist er 1. mai hvert år.

Verdt å merke seg: 

Søknader som kommer inn etter fristen, ikke inneholder nødvendige vedlegg og/ eller ikke er levert inn på elektronisk søknadsskjema, vil ikke bli behandlet. Fordelingen må ses i sammenheng med Kåfjord kommunes budsjettrammer og antall innkomne søknader. 

Les mer på kafjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post