Guovdageaidnu – Kautokeino kommunes støtteordninger

Kautokeino kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Kautokeino kommune.

Les mer om Guovdageaidnu – Kautokeino kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Kautokeino kommune er Norges største i areal, 9704 km2
Støtteordninger (7)
logo
Kautokeino kommunes kulturfond

Formål
Hovedmålsetningen med kulturfondet er å bidra til at kultur- og opplevelsessektoren skal bli en reell utviklingsfaktor i Guovdageaidnu. Kulturfondet har videre som formål å støtte oppunder, stimulere og videreutvikle et mangfoldig kulturliv i Guovdageaidnu. Kulturelle, sosiale og helsefremmende aktiviteter og møteplasser gir trivsel, positiv identitet og god samfunnsutvikling.

Målgruppe
Aktører som driver innen kultur- og opplevelsesfeltet i Guovdageaidnu.

Disponering
Støtte gis i form av tilskudd. Nedre grense for tilskudd er kr 5 000,-. Maksimalt tilskudd er kr 200 000,-. Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret ved behandling av kommunebudsjettet.

Vilkår
• Prosjektet skal vedrøre kultur- og/eller opplevelsesfeltet i Guovdageaidnu.
• Prosjektet skal være utviklingsorientert. Prosjekter som er gjentakende skal tydelig vise til et utviklingsarbeid.
• Prosjektet skal ha en ansvarlig søker som skal sørge for at prosjektet gjennomføres og at økonomistyringen er på plass.
• Aktøren som søker, og ansvarlig søker skal ha levert inn tilfredsstillende redegjørelse for tidligere prosjektstøtte for å være aktuell til å søke om støtte til nytt prosjekt.
• Støtte ytes i hovedsak ikke til løpende virksomhet og for å dekke eventuelle underskudd. Det ytes i hovedsak heller ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

Prioriterte prosjekter
• Prosjekter som bidrar til at den lokale kulturen utvikles.
• Prosjekter for og/eller av barn- og unge (ikke skolereiser).
• Prosjekter som har til formål å utvikles til fast og kontinuerlig virksomhet.
• Prosjekter som har en langsiktig holdbar planlegging for fremtidig virksomhet.
• Prosjekter som gjennomføres i samarbeid mellom ulike aktører.
• Prosjekter som gjennomføres av, eller i samarbeid med aktører registrert i Guovdageaidnu.
• Prosjekter med tydelige definerte målgrupper og utarbeidede strategier for å nå ut til disse målgruppene.
• Prosjekter som vekker stort engasjement og interesse blant allmennheten og riksmedia.
• Prosjekter som i høy grad finansieres med andre midler enn kun midler fra dette fondet
• Prosjekter som formidler et interessevekkende bilde av Guovdageaidnu.
• Prosjekter som bidrar til at nye ideer innen kultur- og opplevelsesområdet spres innen Guovdageainnu suohkan.

Søknad og tildeling
Det søkes på eget skjema. For søknader over kr 30 000,- er det to søknadsfrister i året; 1. januar og 1. juni. Tildeling besluttes av formannskapet i Guovdageainnu suohkan etter anbefaling av kommunedirektøren.

Søknader under kr 30 000,- behandles og tildeles av enhet for kultur- og oppvekst. Det opereres med løpende søknadsfrist på søknader under kr 30 000,-. Tildeling av midler under kr 30 000,- går som referatsak til formannskapet. Tildeling av midler over kr 30 000,- går som referatsak til kommunestyret.

Søknaden skal inneholde opplysninger om hvem som søker, budsjett, finansieringsplan, beskrivelse og formålet med tiltaket det søkes for. Tildelingsvedtaket skal normalt inneholde opplysninger om: vilkår for utbetaling, om deler av tilskuddet kan utbetales ved oppstart, krav til rapportering før sluttutbetaling, og tidsfrist for gjennomføring av tiltaket. Om et tiltak ikke er gjennomført i samsvar med søknaden og vilkårene for tildeling av støtte, kan hele eller deler av det innvilgede beløpet trekkes tilbake. Ytes det støtte til arrangementer skal ledsagerbevis gjelde på arrangementet.

Les mer og søk elektronisk på guovdageainnu.suohkan.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kommunale støtteordninger for kultur

Søknader om organisering av ulike kulturelle arrangementer, kommunens grunnskoleklasser kan søke om å organisere disse arrangementene på Kautokeino tettsted og Maze.

• 6. februar, feiring av samisk nasjonaldag
• 17. mai, feiring av den norske nasjonaldagen
• UKM (januar/februar)
• Duodjemárkan, marked for samisk håndverk (duodji)

Ta kontakt med kommunens virksomhetsleder for språk og kultur for mer informasjon om søknadsprosessen.

Ler mer på guovdageainnu.suohkan.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Kulturprisen ble første gang tildelt i 1986, den første som fikk prisen var Lauri Keskitalo.

Forslagene behandles i formannskapet og tildelingen skjer via kriterier for prisen.

Forslagsfrist 10. januar hvert år, og tildeles 6. februar for året som har gått.

Ytterligere informasjon om prisen kan fås av virksomhetsleder for språk og kultur.

Les mer og finn kontaktinformasjon på guovdageainnu.suohkan.no

Privatpersoner
logo
Ildsjelpris

Statutter for ildsjelprisen:

1. Kautokeino kommune v/formannskapet tildeler årlig ut en ildsjelpris på kr 10 000,-, diplom og blomster.

2. Prisen kan tildeles til personer hjemmehørende i Kautokeino kommune som gjør særlig frivillig ildsjelarbeid i samfunnet.

3. Ildsjelprisen utlyses årlig med frist til 31. mars å fremme forslag på kandidat.

4. Formannskapet kan godta eller forkaste et hvilket som helst forslag.

5. Prisen overrekkes av ordføreren 17. mai på Norges nasjonaldag.

Les mer på guovdageainnu.suohkan.no

Privatpersoner
logo
Idrettsstipend

Retningslinjer for kommunens idrettsstipend:

Formål:
- Stipendets formål er å oppmuntre unge idrettsutøvere til å fortsette i sine respektive idrettsgrener.

Forutsetninger:
- Idrettsstipendet kan bare søkes av utøvere som representerer et lag/forening/klubb i Kautokeino kommune. Unntak kan gjøres når utøveren må melde overgang til en annen klubb for å utøve sin idrett.
- Utøveren må gjennom resultater ha dokumentert talent og utviklingsmuligheter, og ha ambisjoner om å nå nasjonalt toppnivå.
- Utøveren må følge et fast planmessig treningsopplegg.
- Utøveren må forplikte seg til å satse på videre utvikling i sin idrett for minimum det året stipendet er tildelt og det etterfølgende år.
- Lagidrettsutøvere kan søke på lik linje som utøvere i individuell idrett.
- Ingen utøver kan få stipendet mer enn en gang.
- Nedre aldersgrense settes til det året utøveren fyller 16 år.

Størrelse:
- Idrettsstipendet er på kr 10.000,- og utdeles årlig.

Søknadsfrist:
- Søknadsfrist: 31. oktober inneværende år.
- Tildeling på fotballcupen i november samme år.

Søknads. og behandlingsprosedyre:
- Søknaden skrives på eget søknadsskjema.
- Søknadsskjema fåes ved henvendelse til servicetorget i Kautokeino kommune tlf.nr. 78 48 71 00
- Søknaden bør utarbeides av søkeren i samarbeid med trener.

Søknad med vedlegg sendes:

Kautokeino kommune
Bredbuktnesveien 6
9520 Kautokeino

Les mer på guovdageainnu.suohkan.no

Privatpersoner
logo
Áillohaš musikkpris

Áillohaš musikkpris ble etablert i 1993 i forbindelse med Áillohaš sin 50 årsdag. Prisen tildeles musiker, band eller andre som jobber med og fremmer samisk musikk. Jury bestående av fire personer som avgjør hvem som skal motta prisen.

Kautokeino kommune og Guovdageainnu Sámiid searvi er bidragsytere. Prisen består av et diplom og kr. 25 000,- og deles ut under påskefestivalen i Kautokeino.

Ytterligere informasjon om prisen kan fås av virksomhetsleder for språk og kultur.

Les mer og finn kontaktinformasjon på guovdageainnu.suohkan.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Målgrupper

Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Søknadsprosess

Avdeling språk og kultur samarbeider med kommunens enhet for tekniske tjenester, Finnmark fylkeskommune og kommunens revisjonen om spillemiddelsøknader (Báktehárji, idrettshallen i Kautokeino/Guovdageaidnu ble i sin tid finansiert av bl. a. spillemidler).

På anleggsregisteret.no finner du informasjon om, og skjemaer for, Kulturdepartementets tilskuddsordninger til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, til kulturarenaer, og til løype tiltak i fjellet og overnattingshytter. Du kan også søke etter anlegg i registeret, og hente ut data.

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser. Som idrettsanlegg regnes også lokale kulturbygg og andre felles bygg/anlegg når disse inneholder lokaliteter for idrettsformål og idrettens bruksrett er sikret gjennom godkjent avtale.

Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo-og/eller oppholdsområder.

Forenklet nærmiljøanlegg

Det kan leveres forenklet søknad om midler til nærmiljøanlegg med kostnadsramme mellom kr. 20.000 og 80.000. Nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo-og/eller oppholdsrom.

Søknadsfrist til kommunen

Alle søknader være inne hos kommunen innen 1. november for søker av tilskudd.

Søknadsfrist til fylkeskommunen

15. januar for kommunen.

Les mer på guovdageainnu.suohkan.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post