Måsøy kommunes støtteordninger

Måsøy kommune - kystens perle. Bor du i Måsøy? Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Måsøy kommune.

Les mer om Måsøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Måsøy kommune - kystens perle
Støtteordninger (5)
logo
Måsøy kommunale næringsfond

Formål

Den overordnede målsettingen for Måsøy kommunale næringsfond er å styrke mulighetene for næringsutvikling med utgangspunkt i de lokale forutsetninger og muligheter. Fondet skal nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutvikling gjennom kommunal tilrettelegging, støtte nyetableringer og videreutvikle det eksisterende næringsliv.

Ved bruk av næringsfondet skal det prioriteres prosjekter som utløser nye arbeidsplasser, ny egenkapital og prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom. For å kunne få støtte må det sannsynliggjøres at prosjektet medfører en økt samlet verdiskaping i privat sektor og/eller at det har en åpenbar samfunnsøkonomisk betydning. Prioriteringene som gjøres ved tildeling fra fondet skal være i samsvar med den til enhver tid gjeldende Strategisk næringsplan for kommunen.

Næringsfondet kan gi tilskudd til følgende i prioritert rekkefølge:

1. Nyetableringer inkl. primærnæringene
For eksempel: Støtte til forprosjekt, etableringsstøtte, produktutvikling, markedsundersøkelser og markedsføring.

2. Investeringer i etablerte bedrifter inkl. primærnæringene
For eksempel: Bygg og/eller maskiner/utstyr for å kunne satse på nye forretningsområder (produkter/tjenester, markeder).

3. Bedriftsutvikling i etablerte bedrifter inkl. primærnæringene
For eksempel: Støtte til produktutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring.

4. Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur
For eksempel: Regionalt samarbeid, etablereropplæring, samarbeid forskning/skole/næringsliv, IT-prosjekter og ulike utredninger/analyser.

5. Kommunalt initiert fysisk infrastruktur for næringsutvikling
For eksempel: Planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer/industriområder, bygging av kaier, senteropprusting og reiselivsmessig infrastruktur.

6. Tilskudd skal ikke brukes til ordinær drift, driftsmidler og/eller vedlikehold som er nødvendig for å kunne drive virksomheten.

7. Det gis normalt ikke støtte til avsluttede prosjekt/tiltak
Dersom det gis slik støtte, skal prosjekt/tiltak ha sin avslutningsdato i perioden mellom datoene for styrebehandling av søknaden og dato for siste fondsstyremøte før slik styrebehandling.

Les mer og last ned søknadsskjema på masoy.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Næringsutviklingsfondet ”Framtid Måsøy”

Formål
Fondsmidlene skal inspirere ungdom opp til 30 år til å satse på ei framtid i Måsøy kommune.

To prioriterte satsingsområder
• Ny rekruttering til fiskaryrket
• Turisme

Vilkår for støtte
1. Aldersgrense fra 18 år til og med 30 år.
2. Søker har dokumentasjonsplikt i forhold til prosjektets seriøsitet.
3. Det må dokumenteres annen finansiering/vilje til finansiering.
4. Det må være stor grad av sannsynlighet for at innvilgede midler gir direkte eller indirekte arbeidsplasser.
5. Det må være sammenheng mellom størrelsen på tilskudd og arbeidsplasser.
6. Søker må være bosatt i kommunen de siste 12 måneder. I særskilte tilfeller kan det dispenseres fra boplikten.
7. Tilbud om tilskudd må aksepteres innen 3 måneder fra utskriftsdato, elleres faller tilbudet bort.
8. Har ikke Måøsy kommune mottatt anmodning om utbetaling innen tilbudsåret og det påfølgende år etter at tilbudet er gitt, anses tilbudet som bortfalt med mindre fondet etter søknad finner å kunne forlenge fristen.

Sats for tilskudd
Det gis tilskudd til 10% av totalkostnad, begrenset oppad til kr. 400.000.

Les mer og last ned og søk elektronisk på masoy.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler

• Målet med tildeling av kulturmidler til lag, foreninger og andre skal være en stimulans til å skape økt kulturaktivitet i kommunen gjennomtilbud som ihovedsak skal være åpent for alle.

• Midlene skal fortrinnsvis gå til aktiviteter for barn og unge mellom 0 og 25 år, eldre over 60 år og personer som har bistandsbehov (bevegelseshemmede, psykisk utviklingshemmede o.l.)

• Økonomisk støtte kan gis til alle lag, foreninger og enkeltpersoner som driver kulturell virksomhet fortrinnsvis i Måsøy kommune.

• Regionale/fylkesorganisasjoner kan innvilges tilskott dersom midlene øremerkes virksomhet i Måsøy kommune, og det ikke finnes lokallag til å ivareta denne virksomheten.

• Søknaden om støtte skal inneholde sist avlagte årsmelding, regnskap og budsjett, samt en plan for hva de omsøkte midler skal benyttes til.

• Det kan søkes midler til:

- Oppstart av nye virksomheter

- Utvidelse av eksisterende anlegg

- Inventar/utstyr - Premier

- Enkeltarrangement for barn/unge og eldre som ikke er inntektsbringende

• Midlene fordeles til lag og foreninger som innen en eller flere kulturaktiviteter aktiviserer barn og ungdom. Det skal legges vekt på antall medlemmer, mengden aktivisering og kostnadene knyttet til dette.

• Midlene fordeles i grunnstøtte til lag og foreninger med et minimum av aktivitet,  som har et ideelt formål og som kan dokumentere å ha ordnede regnskaper.

• Unntatt fra stønadsordningen er organisasjoner og institusjoner som først og fremst ivaretar egne medlemmers yrke eller økonomiske interesser, kulturbaserte næringsprosjekt, kommunale institusjoner o.l.

• Det foretas en tildeling i året. Søknadsfrist; 15.mars. Kunngjøres på hjemmesiden og med oppslag rundt om i kommunen.

• Søknader skal inneholde nødvendige vedlegg. Mangelfulle og forsent innkomne søknader vil ikke bli tatt med i behandlingen.

• Ved støtte fra kulturmidlene skal kommunen ha rapport med regnskap innen 6 måneder etter gjennomført plan/investering, som viser hvordan midlene er disponert. Blir ikke midlene benyttet slik det er søkt om, vil kommunen kunne kreve midlene tilbakebetalt.

• Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicetorget eller kan lastes ned på kommunens hjemmesider.

Les mer på masoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

• Måsøy kommune kan hvert år dele ut en kulturpris

• Kulturprisen skal være en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet i kommunen.

• Kulturprisen kan gis til personer eller organisasjoner som hører hjemme i kommunen, og som har vist vedvarende evne til å yte kulturinnsats utover det vanlige. Kulturprisen bør fortrinnsvis tildeles enkeltpersoner.

• Formannskapet avgjør om statuetten skal deles ut, og hvem som skal få den. Prisen følges av et diplom.

• Tildeling av prisen foregår etter grunngitt forslag fra frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner eller privatpersoner.

• Formannskapet kan også selv foreslå kandidater.

• Forslag til kandidater til Måsøy kommunes kulturpris sendes: Måsøy kommune v/ kulturkonsulenten.

• Kulturprisen kan bare tildeles en gang til samme person.

• Offentliggjørelse og overrekkelse av kulturprisen finner sted i forbindelse med folkefesten 17.mai.

Les mer og last ned skjema for kandidatforslag på masoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kommunestyrets utdanningsstipend

Søknadskriterier (hvem kan søke)

1. Søker må være bosatt i Måsøy kommune
2. Søker må ha bekreftet studieplass fra utdanningsinstitusjon
3. Søker kan ikke motta støtte fra arbeidsgiver i utdanningsperioden
4. Utdanninger innenfor fiskeri og havbruk (blå næringer)
5. Relevante grunnutdanninger innenfor kommunens kompetansebehov
6. Andre utdanningsløp kan vurderes som stipendberettiget dersom det er midler i fondet

 

Utvalgskriterier (Formannskapets prioriteringer i forhold til søknader)

1. Det kan innvilges stipend på inntil 3 års utdanning sammenhengende
2. Søknader innvilges for 1 år om gangen
3. Søkere som er i et utdanningsløp finansiert av ordningen prioriteres
4. Prioriterte linjer innenfor fiskeri og havbruk:

• VG 1 – Naturbruk;
• VG 2 - Fiske og fangst;
• VG 2 – Akvakultur;
• Kystskipper/nautisk utdanning

5. Relevante grunnutdanninger innenfor kommunens kompetansebehov: Formannskapet prioriterer I forhold til kommunens kompetansekartlegging. Bindingstid etter endt utdanning kan bli ilagt.
6. Studenter/elever i heltidsstudium prioriteres
7. Eventuelle søknader til andre utdanningsløp blir skjønnsvurdert

Retningslinjer for utbetalinger fra fondet.

1. Stipendets størrelse er inntil 20.000,- Nkr pr. semester pr. student
2. Stipendet utbetales etterskuddsvis etter framlagt dokumentasjon på avlagt semesteroppgave/ eksamen.
3. Mottatt stipend er som hovedregel ikke skattepliktig
4. Stipendmottaker må ha bostedsadresse i Måsøy kommune i hele stønadsperioden
5. Ved mislighold kan mottatt stipend kreves tilbakebetalt.

Søknad med vedlegg sendes til Måsøy kommune v/formannskapskontoret, Postboks 71, 9691 Havøysund.

Les mer på masoy.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post