Kárásjohka – Karasjok kommunes støtteordninger

Karasjok kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Karasjok kommune.

Les mer om Kárásjohka – Karasjok kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Kárášjoga gielda - Karasjok kommune
Støtteordninger (6)
logo
Idrettsstipend

Retningslinjer

Hovedutvalget for plan og utvikling avsetter årlig et beløp innenfor rammen av eget budsjett til idrettsstipend for å styrke arbeidet innenfor idrett på lokalt plan.

Hensikt:

• Er å motivere idrettsutøvere til innsats og prestasjon innenfor sin idrettsgren.

Forutsetninger:

• Stipendet kan bare tildeles utøvere som representerer idrettslag tilsluttet Finnmark Idrettskrets eller Samisk idrettsforbund og hjemmehørende Karasjok kommune.

• Søker må gjennom resultater ha dokumentert talent og utviklingsmuligheter og ha ambisjoner om å nå et regionalt eller nasjonalt nivå.

• Søker må følge et planmessig treningsopplegg.

• Søker må fylle 16 år det kalenderåret stipendet utdeles og kan senest søke på stipendet det året utøver fyller 25 år.

• Lag/idrettsutøvere kan søke på lik linje som utøvere i individuell idrett.

• Ingen utøver kan få stipendet mer enn en gang.

Bruk av midlene:

• Dekning av merutgifter ved trening og konkurranser for å nå et høyere nivå innenfor idrettsgrenen.

Søknads- og behandlingsprosedyrer:

• Tildeling av stipend skjer på grunnlag av skriftlig søknad som må inneholde opplysninger om søker, plan for kommende sesongs trening og konkurranser og for bruken av stipendet.

• Søknadsfristen settes til 1. oktober og tildelingen foretas i midten av november i forbindelse med kulturmarkanden.

Les mer og søk elektronisk på karasjok.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturstipend

Hovedutvalget for plan og utvikling avsetter årlig et beløp innenfor rammen av eget budsjett til stipend. Størrelsen på beløpet avhenger av søknadenes mengde og innhold av de tiltak som ønskes gjennomført med omsøkte stipend.

Retningslinjer for Karasjok kommunes kulturstipend:

1. Karasjok kommune utdeler hvert år kulturstipend dersom kvalifiserte søknader kommer inn. Stipendet skal nyttes til å gjennomføre særlige arbeidsoppgaver på kultursektoren, eller til perfeksjonering for kunstnerisk eller annen aktiv kulturinnsats.

2. Stipendet kan nyttes som reisestipend eller arbeidsstipend. I prinsippet gis det ikke stipend til kurs / utdanning som fører til forbedret lønnskompetanse.

3. Stipendet tildeles personer som er hjemmehørende eller arbeider i Karasjok kommune.

4. Stipendets antall og størrelse fastsettes hvert år etter vurdering av innkomne søknader. Rammen for stipend fastsettes etter søknadsfristen, og samtidig med fordeling av årlige kulturmidler på de forskjellige satsningsområdene.

5. Tildeling av stipend skjer på grunnlag av søknad. Søknaden må inneholde fullstendige opplysninger om plan for bruken av stipendet, og være bilagt kostnadsoversikt med oppgave over alle tilskudd fra annet hold.

6. Søknaden sendes Kárášjoga gielda/Karasjok kommune innen 1. oktober, og behandles og avgjøres i Hovedutvalget for oppvekst, utdanning, språk og kultur. Tildeling av kulturstipend utdeles i forbindelse med kulturmarkanden i november.

Les mer og søk elektronisk på karasjok.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Kulturpris tildeles hvert 3. år, sist gang i 2021.

Forslag til kandidat kan sendes inn elektronisk på karasjok.kommune.no.

For mer informasjon, ta kontakt med Karasjok kommunes kulturkonsulent.

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i eget fylke.

Hva kan det søkes til?

Ordinære anlegg:

Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer. Hovedregelen er at det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad for ordinære anlegg, og inntil 50 % til turveier, turløyper og turstier. Hovedregelen er at maksimalt tilskuddsbeløp er kr 1 000 000, men for enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp.

Nærmiljøanlegg:

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Det kan søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000.

Hvordan søke om spillemidler:

Kulturdepartementet har fastsatt særskilte krav til innhold og prosedyre for spillemiddelsøknader gjennom Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Disse finner du på karasjok.kommune.no.

Søknadsprosedyre:

• Ta kontakt med kommunen hvor anlegget er (tenkt) lokalisert.
• Søknadsfrist 15. oktober
• Før det kan søkes om tilskudd må kommunen registrere anlegget.
• Søknaden sendes inn elektronisk via Anleggsregisteret.
• Kommunen sender søknadene samlet og prioritert til fylkeskommunen innen 15. januar.
• Fylkeskommunen behandler søknadene og sender oversikt til Kulturdepartementet innen 15. mars.
• Departementet meddeler fylkeskommunen om beløp til fordeling i fylket innen 1. mai.
• Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne om resultatet innen 1. juli.

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Alle anleggseiere som er berettiget tilskudd fra spillemidlene, kan også søke om momskompensasjon når anlegget er ferdigstilt. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter denne kompensasjonsordningen.

Les mer på karasjok.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Kárášjoga gielda - Karasjok kommune avsetter årlig midler til kultur- og idrettsfomål. Av dette avsettes kulturmidler til lag/foreninger, anleggsmidler og driftstilskudd til idrettslagene.

Målgruppe:

Lag og foreninger hjemmehørende i Karasjok kommune.

Søknadsfrist:

1. mai og 1. oktober

Kulturmidler:

Kommunale kulturmidler tildeles lokale lag og foreninger hjemmehørende i Karasjok kommune. Det kan søkes om grunnstønad, driftstilskudd og aktivitetstilskudd.

Kulturmidler til idrettsformål:

Idrettslagene kan søke om tilskudd til idrettsformål, dvs. reisetilskudd, drift av laget, aktiviteter. Karasjok Idrettsråd innstiller søknadene. Det er utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av kulturmidler.

Anleggsmidler:

Tilskuddet er forutsatt brukt til investeringer og vedlikehold av fysiske idrettsanlegg samt etablering av nye anlegg. Det er en forutsetning at behovet/tiltaket er registrert eller har vært prioritert i Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv før en eventuell fordeling vedtas.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på karasjok.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Nærings- og primærnæringsfond

Næringsfond 

Fondets formål:

Næringsfondet kan nyttes til det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres

Det kan ytes fondsstøtte til:

• Bedriftsutviklingstiltak
• Investeringer i bedrifter
• Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid
• Fysisk infrastruktur for næringsutvikling 

Søknadsfrist: Søknadene behandles fortløpende

Søknader til næringsfondet skal sendes inn elektronisk på regionalforvaltning.no.

 

Primærnæringsfond

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftig og lønnsom primærnæring i Karasjok kommune. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, verdiskapningen og sysselsettingen innenfor primærnæringene skal prioriteres. Med primærnæringer menes jordbruk, reindrift og utmarksnæringer.

Det kan ytes fondsstøtte til:

• Primærnæringsfondet skal primært gi støtte til tiltak som ikke kommer inn under andre støtteordninger. Ordinære støtteordninger må være utprøvd før det søkes om støtte fra fondet.

• For jordbruket skal det primært gis tilskudd til kjøp av melkekvoter, tilskudd i forbindelse med generasjonsskifte og til mindre investeringer.

• For reindrift og utmarksnæringer gis det tilskudd til bedriftsutvikling, mindre investeringer og kjøp av livdyr.

Søknadsfrist: 1. mars og 1. september. Søknader etter 1. september behandles kun hvis det er ledige fondsmidler for gjeldende budsjettår. Søknadsskjema finner du på karasjok.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post