Lebesby kommunes støtteordninger

Lebesby kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lebesby kommune.

Les mer om Lebesby kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Storhavet, fjorder, vidder, skog, fiskevann og gråsteinsørken - Velkommen til Lebesby kommune!
Støtteordninger (9)
logo
Midler til frivillige lag og foreninger

Lebesby kommune tildeler på bakgrunn av søknad på søkbare midler til frivillige lag og foreninger i hele kommunen. Det avsettes kr 150.000,- til aktiviteter som skaper trivsel og bolyst.

• Alle frivillige lag og foreninger kan søke på søkbare midler.

• Dette gjøres på eget skjema som du finner på lebesby.kommune.no

• Det er løpende frist gjennom hele året.

• Ramma for én søknad er kr. 10.000,-. Man kan bare søke én gang.

• Lebesby kommune skal ha kopi av program/planer for aktiviteten når den er planlagt og klar for gjennomføring.

Les mer på lebesby.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Formålet med næringsfondet er at de skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby kommune, ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter.

Fondet skal som hovedregel rette seg direkte mot det private næringslivet. Fondet kan likevel også nyttes til tiltaksarbeid og infrastrukturtiltak. Tilskudd kan benyttes til blant annet forstudier, forprosjekter, kompetanseheving, markedsarbeid og bolyst-tiltak. Tilskudd skal i hovedregel ikke benyttes til fysiske investeringer, men det kan likevel gis til nyetablerere.

Støtte gis som tilskudd og/eller lån med eventuell bindingstid. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev.

Søknader leveres digitalt på www.regionalforvaltning.no. Der ligger søknadsskjema under «Kommunalt næringsfond – Lebesby kommune». Vedlegg kan lastes opp og gyldig skatteattest legges ved søknaden.

Ved søknadsbehandlingen skal nyetableringer/nye arbeidsplasser prioriteres.

Les mer på lebesby.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Festivaltilskudd

Send en enkel søknad, skriv litt om planer for arrangementet, og legg gjerne ved et enkelt budsjett.

Søknad sendes til postmottak@lebesby.kommune.no eller sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Søknad merkes: Festivaltilskudd.

Husk å informere om hvem som er kontaktperson, adresse og kontonummer for utbetaling.

Det er løpende frist, men for å få tilskudd i gjeldende år må søknaden komme samme året. 

Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen for veiledning og samarbeid.

Les mer på lebesby.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Spillemidler utlyses hvert år til idrettsanlegg.

Søknad om spillemidler sendes inn via kulturdepartementets nettside www.anleggsregisteret.no. Nettsiden inneholder informasjon om tilskuddsordningen, søknadsskjema, hjelp til utfylling av skjemaet, anleggsregisteret, m.m.

Søkere plikter å gjøre seg kjent med vilkårene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - oppdateres årlig. Du finner lenke til vilkårene på lebesby.kommune.no.

Ta kontakt med kulturavdelingen hvis man tenker å søke - dette for å opprette dialog og ha veiledning gjennom prosessen.

Dersom man skal søke spillemidler til et anlegg er det krav om at anlegget skal rulleres inn i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Ta kontakt med kulturavdelingen dersom man lurer på om anlegget ligger i planen, eller hvis anlegget ikke ligger i planan og man ønsker at det skal rulleres inn. Det gjøres rulleringer av planen hvert år. Kravet gjelder ikke nærmiljøanlegg, men kommune synes det er fint å få det med i planen likevel (nytt fra 2022).

Dersom man skal søke spillemidler til et anlegg er det krav om at anlegget skal rulleres inn i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Ta kontakt med kulturavdelingen dersom man lurer på om anlegget ligger i planen, eller hvis anlegget ikke ligger i planen og man ønsker at det skal rulleres inn. Det gjøres rulleringer av planen hvert år. Kravet gjelder ikke nærmiljøanlegg, men kommunen synes det er fint å få det med i planen likevel (nytt fra 2022).

Hva gis det støtte til?

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg).

Hvem kan søke?

Kommuner, idrettslag, enkelte friluftslivsorganisasjoner og velforeninger. Andre søkere kan også godtas etter godkjenning av lagets vedtekter.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for å sende til kommunen er 1.oktober.

Kommunene skal saksbehandle søknadene, og overføre søknadene til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år.

Les mer på lebesby.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Det er mulig å søke om kulturmidler gjennom hele året. Vi gir hovedsaklig til enkeltarrangement iht. retningslinjer.

Send en enkel søknad, skriv litt om planer for arrangementet og ønsket beløp.

Søknad sendes til postmottak@lebesby.kommune.no eller sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Søknad merkes: Kulturmidler.

Husk å informere om hvem som er kontaktperson, adresse og kontonummer for utbetaling.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen for veiledning og samarbeid.

Les mer på lebesby.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Folkehelsemidler

Det er mulig å søke om folkehelsemidler gjennom hele året. Vi gir hovedsaklig til enkeltarrangement, men det er også mulig å se på utstyr, løypemerking osv.

Send en enkel søknad, skriv litt om planer og ønsket beløp.

Søknad sendes til postmottak@lebesby.kommune.no eller sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Søknad merkes: Folkehelsemidler.

Husk å informere om hvem som er kontaktperson, adresse og kontonummer for utbetaling.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen for veiledning og samarbeid.

Les mer på lebesby.kommune.no

logo
Ungdommens kultur- og idrettsstipend

Retningslinjer for tildeling

• Lebesby kommune deler årlig ut kultur- idrettsstipend for ungdom

• Kultur- idrettsstipend kan deles ut til både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Lebesby kommune

• Prisen tildeles ungdom inntil 23 år som har utmerket seg innen kultur eller idrett.

• Stipendet er på kr. 10 000,-, og kan fritt brukes til videre utvikling av talent.

• Det like viktig å være inspirerende for andre som har vist prestasjoner utover det vanlige.

• Stipender annonseres gjennom kommunes hjemmeside, Facebook og oppslag.

• Forslag til kandidater med begrunnelse sendes til kommunen innen 1. mai.

• Formannskapet vedtar hvem som skal få stipendet.

• Offentliggjørelse og overrekkelse finner sted på et kulturarrangement i kommunen.

Les mer og foreslå kandidat på lebesby.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Retningslinjer for tildeling:

• Lebesby kommune deler annet hvert år ut en kulturpris

• Kulturprisen skal være en honnør til kunstnere, kulturarbeidere, eller andre som har gjort seg bemerket med sin innsats på kulturområdet i Lebesby kommune

• Kulturprisen annonseres gjennom kommunens hjemmeside og oppslag

• Forslag til kandidater med begrunnelse sendes til kommunen innen fristen 1.mai.

• Kulturprisens størrelse er på kr. 10 000,-

• Formannskapet vedtar hvem som skal få prisen

• Offentliggjørelse og overrekkelse finner sted på et kulturarrangement i kommunen

Les mer og foreslå kandidat på lebesby.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kommunalt utdanningsstipend

For elever i videregående opplæring med Kjøllefjord som utdanningssted

Hvem kan søke:

Elever i alderen 16.- 19. år som har elevstatus ved Nordkapp videregående skole og med Kjøllefjord som undervisningssted kan søke om kommunalt utdanningsstipend.

Søknadsfrist:

Søknad om stipend sendes til Oppvekstetaten i Lebesby kommune innen 1.november.

Søknaden skjer på eget søknadsskjema.

Søknaden leveres innen fastsatt tidsfrist til daglig leder for videregående opplæringstilbud i Kjøllefjord.  Daglig leder bekrefter elevstatus og sender søknadene til Oppvekstetaten. 

Tildeling og stipendstørrelse:

Stipendet er på kr. 5000,- for et skoleår.

Tildelingen skjer på bakgrunn av søknad. Stipendets størrelse fastsettes prosentvis på bakgrunn av elevens elevstatus i forhold til utdanningsløp og timetall.

Oppvekstsjefen behandler søknadene og fatter delegert vedtak om tildeling av stipend.

Utbetaling:

Stipendet utbetales i januar, beløpet overføres til bankkonto som er oppgitt i søknad.

Vilkår ved tildeling av stipend:

Søkere som tildeles stipend plikter å følge til enhver tid gjeldende reglement ved skolen.  Dette gjelder spesielt bestemmelsene vedrørende fravær.

Ved grove brudd på reglementet eller ved avbrudd i løpet av skoleåret – kan stipendet bli krevd tilbakebetalt.  Det samme gjelder dersom en elev unnlater å møte til eksamen uten gyldig grunn. 

Filial Kjøllefjord ved daglig leder har ansvaret for å rapportere til kommuneadministrasjonen om forhold som endrer søkerens status i forhold til grunnlaget for tildeling av stipendet.

Les mer og last ned søknadsskjema på lebesby.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post