Deatnu – Tana kommunes støtteordninger

Deatnu – Tana kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Deatnu – Tana kommune.

Les mer om Deatnu – Tana kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Deatnu – Tana er en trespråklig kommune: Det snakkes norsk, samisk og finsk
Støtteordninger (6)
logo
Primærnæringsfond

Beskrivelse

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen.

Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.

Målgruppe

Utøvere innen jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer.

Kriterier/vilkår 

Fellesbestemmelser

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det enten ikke finnes andre støtteordninger, eller hvor andre støtteordninger ikke er tilstrekkelig til å sikre økonomisk bærekraft. Andre støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må være i samsvar med målsettingen og med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i kommuneplanens samfunnsdel.

Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført.

Søknad skrives på fastsatt skjema og må inneholde alle opplysninger av betydning for å behandle søknaden. Ved større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og økonomiplan (driftsplan, forretningsplan el).

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket

Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis støtte til:

1. Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med kr 2000,- pr. da ved nydyrking og kr. 800,- pr. da ved opparbeiding av tidligere dyrket mark. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært oppdyrket. Tidligere oppdyrket mark er areal som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides på nytt for å kunne høstes maskinelt. Det kan ikke ha vært søkt om arealtilskudd på arealet de siste 5 år. Tidligere oppdyrket jord gjelder også leid areal. Leieforholdet må være regulert i skriftlig avtale av minst 10 års varighet.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking. Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 100 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

 

2. Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom. 

I. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20% av kjøpesummen.  Øvre grense settes til kr. 150 000,-

II. Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50% av kjøpesummen. Øvre grense settes til kr. 200.000,-.

Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for å overta bruk bør settes til kr. 300 000,-.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.

3. Forsterkning av kraftforsyningen til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever større strømkapasitet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 60 % av kostnad.

 

4. Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer.

Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, direktesalg og markedsføring krever ny og annen kompetanse og kunnskap.

Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense er kr. 70.000,-. Det aksepteres samfinansiering fra det øvrige virkemiddelapparat.

5. Kjøp av melkekvoter

Tilskudd kan gis med inntil kr. 2,50 pr liter.


Særbestemmelser for tilskudd til fiskerinæringen

1. Kjøp av fiskefartøy

Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 20 % av kjøpesum/kjøpekontrakt, begrenset oppad til kr. 70 000,-. Ved kjøp av brukt fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 15 % av kjøpesum/kjøpekontrakt, begrenset oppad til kr. 40 000,-. 

Det kan ikke gis tilskudd til andregangs kjøp av fiskebåt før det har gått 5 år.

Ved kjøp av fiskefartøy må søkeren være oppført i fiskermantallet i Tana kommune enten på blad A eller blad B.Fiskefartøy som skal nyttes til fiske eller fangst skal være innført i merkeregisteret.

 

2. Betydelige påkostninger/ombygging av fiskefartøy kan støttes dersom ombyggingen fører til et mer hensiktsmessig og moderne fiskefartøy. Tilskudd inntil 20 % av kostnadsoverslaget.


3. Tilskudd til serviceanlegg/landanlegg/mottakstasjon

Det kan ytes tilskudd med inntil 20 % men maksimalt kr 200.000,- til etablering av felles anlegg. Det kan også gis støtte til drift av fellesanlegg som for eksempel drift av mottaksstasjon. En eventuell driftsstøtte skal medvirke til at driften vil være bedriftsøkonomisk lønnsom. Tilskudd til dette formål kan samfinansieres med andre offentlige støtteordninger. Maksimal driftsstøtte pr. år kr 50.000,-.

 


Særbestemmelser for tilskudd til utmarksnæringsutøvere

Utmarksnæring er avgrenset til innlandsfisk, småvilt, utnyttelse og videreforedling av ville bær, urter og sopp og kultivering av ville vekster og fiskevann, og som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette produkter og tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid.

Utmarksnæringsutøvere kan søke om støtte fra primærnæringsfondet til gjennomføring av tiltak i samsvar med handlingsdel i Utmarksplan for Tana kommune.

Det kan søkes om støtte til:

1. Verdiskapning av lokal mat med grunnlag i høsting av utmarksprodukter i Tana.

2. Utvikling i utmarksnæringer med fokus på videreforedling av utmarksprodukter og kompetanseheving innen fangst/høsting, produksjon og salg av utmarksprodukter.

3. Utvikling og tilskudd til opplevelsestilbud/turisme i kombinasjon med utmarkshøsting kan gi grunnlag for tilskudd.

 


Særbestemmelser for tilskudd til reindrift

Det kan gis tilskudd til tiltak i reindriftsnæringen som bidrar til å effektivisere driften, øke verdiskapingen og styrke økonomien. Det kan også gis tilskudd til ungdom under etablering.

Søker må tilhøre siidaandel i reinbeitedistriktene 7 – Rákkonjárga eller 9 – Čorgaš.

Les mer og søk elektronisk på tana.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kommunalt næringsfond

Formål

Hovedmålsettingen med virkemiddelbruken er å tilrettelegge for et variert og lønnsomt næringsliv basert på lokale tradisjoner og tilgjengelige ressurser.

Bidra til utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i lokalsamfunn som fungerer godt gjennom næringsutvikling og omstillingstiltak. Virkemiddelet skal brukes i samsvar med nasjonale mål for en bærekraftig utvikling.


Det kan gis støtte til tiltak for bedrifter innenfor :

Bedriftsutviklingstiltak så som:

• Produktutvikling

• Samarbeidstiltak/nettverksoppbygging

• Oppstarting av nye bedrifter

• Opplæring/kompetanseutvikling

• Planlegging og undersøkelser

• Markedsføring, forutsatt det foreligger en markedsføringsplan

• Fysiske investeringer i bedrifter

Målgruppe

• Eksisterende bedrifter 

• Nyetablerere, personer med planer om egen virksomhet

Kriterier/vilkår

Prioriterte innsatsområder:

Tiltak som bla. bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom, kunnskapsutvikling, innovasjoner og nyskaping, entreprenørskap og samarbeidstiltak er blant tiltak som vil bli prioritert.

Minst 60 % av den bedriftsrettede støtte skal gå til bedriftsutvikling og av det skal minst 60 % gå til kompetanseutvikling i bedrifter.


Hva støttes ikke:

• Prosjekter som er igangsatt eller gjennomført på vedtakstidspunktet.

• Driftsstøtte, interne kostnader eller ordinære oppgaver for bedrifter.

• Grunnopplæring, dvs. den allmenn- og fagutdanning som er nødvendig for arbeidets fagområde.

• Tiltak som innebærer salg av de samme produktene på eksisterende marked.

• Miljøskadelige prosjekter.

Les mer og søk elektronisk på tana.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Boligtilskudd til etablering

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Tilskuddet kan brukes til å kjøpe, bygge eller til å refinansiere egen bolig. Om du får tilskudd, og hvor mye du kan få avhenger av økonomien din og hvor stort startlån du kan betjene.

Målgruppe

• Personer med nedsatt funksjonsevne
• Flyktninger
• Sosialt vanskeligstilte.

Kriterier/vilkår

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning. Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til etablering i egen bolig.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tilskudd til etablering søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Les mer og søk elektronisk på tana.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler til idrettsformål

Beskrivelse

Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
 
Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
 
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget. 

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Kriterier/vilkår

Anlegget må være åpent for allmennheten.

Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste.

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

Skal du søke om tilskudd til et idrettsanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022. Lenke finnes på tana.kommune.no.

Skal du søke om tilskudd til utvikling av et nærmiljøanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022. Lenke finnes på tana.kommune.no.

Tana idrettsråd behandler årlig handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet.

Les mer på tana.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens nettsider eller ta kontakt med kommuneledelsen.

Søknaden skal inneholde

Opplysninger om foretak/lag/forening

• Organisasjonsnummer
• Foretak/lag/forening
• Adresse, Postnummer, Poststed, Telefon
• Bankkonto
• Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson

• Fornavn, Etternavn
• Adresse, Postnummer, Poststed, Telefon, E-post

Tiltaket

Velg hva det søkes om tilskudd til:

• Drift av eksisterende tiltak
• Reparasjon/vedlikehold
• Nytt tiltak

• Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til
• Søknadssum

Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor
• Hele kommunen
• Deler av kommunen
• Flere kommuner

Sted(er)/område(r)

Navn på kommunen(e)

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

• Kjønnsfordeling
• Aldersfordeling
• Aktive medlemmer
• Passive medlemmer
• Støttemedlemmer

Inntekter/utgifter

• Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.
• Spesifikasjon av inntekter
• Spesifikasjon av utgifter

Les mer og søk elektronisk på tana.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturarrangement

Tilskuddsordningen skal sikre et bredt spekter av arrangementer. Det forutsettes at arrangementene annonseres som åpne for
alle. Hvis søknaden innvilges, skal det komme fram i annonsemateriell o.l. at kommunen har støttet arrangementet.

Søknaden skal inneholde

Opplysninger om søker/arrangør:

Fødselsdato, navn, adresse, kontaktinformasjon

Opplysninger om foretak/lag/forening:

Navn, adresse, kontaktinformasjon

Opplysninger om tilskudd

Søknadssum
Hva tilskuddet skal brukes til
Kontonummer for eventuell utbetaling
Sted og tid for arrangementet
Navn på lokalet/området hvor arrangementet finner sted

Les mer og søk elektronisk på tana.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post