Unjárga – Nesseby kommunes støtteordninger

Unjárga – Nesseby kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til kommunen.

Les mer om Unjárga – Nesseby kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Unjárgga Gielda / Nesseby kommune - En sjøsamisk kommune
Støtteordninger (5)
logo
Kulturprisen

Nesseby kommunes kulturpris deles ut hvert 3. år.

Kriterier for tildeling av kulturprisen:

Kulturprisen skal være en påskjønnelse for spesiell innsats for å fremme kultur og miljø i lokalsamfunnet og/eller for utadrettet virksomhet til kommunens beste innen samme område. Prisen kan deles til enkeltpersoner, grupper eller lag/foreninger som er bosatt, eller har sitt virke i kommunen.

Nominasjoner kan sendes inn på mail til postmottak@nesseby.kommune.no, per brev eller leveres personlig på servicekontoret i Varangerbotn. Nominasjonene skal være begrunnede og eksempler på hva som er gjort for å fortjene denne prisen. En jury vil bli satt sammen for å vurdere de nominerte, og kunngjøringen vil skje på årets Vuonnamárkanat.

Frist for innlevering av nominasjoner er 1. juni.

Les mer på nesseby.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Alle søkere om å sende inn søknad på eget skjema. Vedlagt skal følge årsberetning og regnskap for forrige år.

Vi ber alle søkere om å opplyse hva de tenker å bruke midlene til. Samtidig oppfordrer vi til å fylle ut så mye informasjon som mulig om deres aktiviteter for å gjøre behandlingen av søknadene lettere.

Tildeling av kulturmidlene har tidligere skjedd i slutten av mai og søknadsfrist har vært 13. mai. Ta kontakt med kommunen for gjeldende frister og søknadsskjemaer.

Les mer på nesseby.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunestipend

Kommunen deler nå ut kommunestipend for unge i videregående skole og unge som tar høyere utdanning, samt rekrutteringsstipend for personer som tar høyere utdanning med bindingstid til kommunen.

Søknaden skal inneholde:

Personalia

Søkerens navn

Fødsels-/personnr

Studieadresse

Kontonr. post/bank

Foresattes navn

Adresse

Utdanning

Skolens / studiesenterets navn

Fag / linje

Utdanningens varighet: … år, hvorav gjenstår … år

Skolens / studiesenterets bekreftelse


Søknadsfrist

Utgangen av oktober.

Les mer og last ned søknadsskjema på nesseby.kommune.no

Privatpersoner
logo
Rekrutteringsstipend

Retningslinjer

 1. Stipend kan søkes av personer bosatt i kommunen som tar høyere utdanning som gir full kompetanse for følgende utdanning – i uprioritert rekkefølge:

· All pedagogisk utdanning

· All helse og sosial utdanning

· All teknisk utdanning

· All administrativ og juridisk utdanning

· Andre typer fagutdanning

2. Stipend tildeles for 1 år av gangen inntil 3 år med inntil kr. 15.000 pr. år. Stipend kan ikke gis med tilbakevirkende kraft. Stipendet utdeles i halvårlige porsjoner. Bekreftelse på studieplass må leveres før utbetaling finner sted.

3. Deltids- og desentraliserte studenter med inntil 50 % stilling kan også søke.

4. Umiddelbart etter avsluttet studium har stipend mottakeren bindingstid i kommunen. Søkeren har bindingstid i like mange år som hun er tildelt stipend, såfremt vedkommende får arbeid i Nesseby kommune – udefinert sektor. Ved lengre avbrudd i studiene eller ved skifte av studium, må stipendet tilbakebetales.

5. Søknadsfrist er 1. oktober

6. Under ellers like vilkår går søkere oppvokst i kommunen foran tilflyttere. Søkere med samiskkompetanse prioriteres. Når flere søker skal det ved tildeling legges vekt på hvor det er størst mangel på fagpersoner.

7. Kriteriene skal gjennomgås hvert 4. år.

8. Stipendet er avhengig av årlige budsjettvedtak.

9. Tildeling skjer administrativt.

Les mer og søk elektronisk på nesseby.kommune.no

Privatpersoner
logo
Primærnæringsfond

VEDTEKTER

Næringsfond for primærnæringer og annen særskilt næringsvirksomhet.

§ 1 FORMÅL

Nesseby kommunes næringsfond har til formål gjennom ulike støtteformer å bidra til finansiering av virksomhet som styrker næringsliv og bosetting i kommunen.

§ 2 FONDSMIDLER

Næringsfondet består av fondsmidler fra Nesseby kommune bevilget til næringsfondet. Bruk av fondet i form av lån og tilskudd kan ikke finne sted utover det næringsutvalget til enhver tid disponeres av fondsmidler.

§ 3 STØTTEFORMER

Støtte kan gis i form av lån og ulike former for tilskudd

§ 4 BRUKEN AV FONDSMIDLER

Næringfondet skal benyttes til fremme av nyetableringer i Nesseby kommune og til videreutvikling av eksisterende virksomhet. Herunder:

a) Tiltak innen jordbruk, fiske, reindrift og kombinasjonsdrift

b) Tiltak som ikke finansieres over Innovasjon Norge/Fylkeskommunen eller Samisk Utviklingsfond

c) Opplæringstiltak

d) Tiltaksrelasjerte prosjekter

e) Utredninger av stor betydning for kommunens næringsliv

f) Fellestiltak innen primær og kombinasjonsnæringer.   Fondsmidlene kan ikke benyttes til gjeldssanering, driftstilskudd, garantier eller til å finansiere kommunens ordinære drift.

 

§ 5 LÅN

Lån kan gis i forbindelse med nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomhet inne de området formulert under § 4 punkt. a-f. Næringsfondet er en toppfinansieringsordning og betingelsene for låneinnvilgelse er at andre låne- og tilskuddsordninger er søkt utnyttet. Støtte i form av lån gis under samme avdrags- og rentebetingelser som DU-praktiserer. Lån gis som pantelån eller gjeldsbrevlån. Ved misligholdelse av lånet, salg, pantsetting eller annen avhendelse/overdragelse av driftsmidler lånefinansiert av næringsfondet, innfris lånet i sin helhet.

a) Lån til investeringer innen jordbruk, reindrift, fiske og kombinasjonsdrift, kan ytes med inntil 20 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 250.000

b) Lån til fysiske investeringer, som ikke finansieres av andre offentlige finansieringsinstitusjoner, kan ytes med inntil 15 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 250.000

c) Lån kan i særskilte tilfeller ytes til opplæringsformål, prosjektarbeid, utredninger og fellestiltak med inntil 10 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 50.000

d) Foretak i regi av kvinner og foretak som gir økt kvinnelig sysselsetting, vil kunne få innvilget lån med ytterligere 10 % av totalkostnadene, utover det som er nevnt under § 5 a og b.

e) Mobile driftsenheter kan finansieres ved hjelp av lån med inntil 15 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 50.000.

 

§ 6 TILSKUDD

Tilskudd kan gis i forbindelse med nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomhet innen de områder formulert under § 4 punkt a - f. når tiltaket har betydelig sysselsettings- og næringsmessig verdi. Tilsagn om tilskudd er betinget av at andre låne- og tilskuddsordninger er søkt benyttet.

a) Tilskudd kan ytes til investeringer innen jordbruk, reindrift, fiske og kombinasjonsdrift, med inntil 15 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 75.000

b) Tilskudd til fysiske investeringer, som ikke finansieres av andre offentlige finansieringsinstitusjoner, kan ytes med inntil 10 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 75.000

c) Tilskudd kan yter til opplæringsformål, prosjektarbeid, utredninger og fellestiltak med inntil 35 % av kostnadene, oppad begrenset til kr. 75.000.

d) For tiltak av særlig stor sysselsettings- og næringsmessig verdi, kan tilskudd gis med inntil kr. 150.000.

e) For tiltak som i særlig grad gir sysselsettings- og næringsmessig effekt for kvinner, vil det kunne ytes tilskudd med opptil 5 % mer av totalskostnadene, utover det som er nevnt under § 6 punkt a-d.

f) Mobile driftsenheter kan finansieres med hjelp av tilskudd med inntil 10 % av kostnadene, oppad beregnet til kr. 30.000.

 

§ 7 TILBAKEFØRING AV FONDSMIDLER

Tilskudd og lån til fast eiendom, kjøp av utstyr, maskiner m.v., kan kreves tilbakebetalt til fondet dersom støtteobjektet blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år etter at støtten er gitt. Tilbakebetalingskravet kan reduseres forholdsmessig.

 

§ 8 FORVALTNING

a) Lån og tilskudd innvilges av Nesseby næringsutvalg

b) Innvilget lån og tilskudd fra fondet kommer til utbetaling når følgende dokumentasjon foreligger: - dokumentasjon for anskaffelse - fullfinansiering av investeringene - nødvendig forsikringer

c) Fondets disponible midler skal til enhver tid stå på særskilt konto i bank og opptjente renter tillegges fondet.

d) Næringsutvalget har avgjørelsesmyndighet ved forvaltningen av lånet. Herunder: - avdragsfastsettelse etter rammer fastsatt i vedtektene - utsettelse av avdrag/renter, en eller flere terminer - inndrivelse av mislighold - avtale med skyldner m.v.

 

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - PRAKSISREGLER FOR STØTTE TIL INVESTERINGER INNEN JORDBRUK

1. Førstegangsinvesteringer i nødvendig utstyr/maskiner/traktorer/dyrekjøp kan støttes i hht. primænæringsfondets vedtekter. Tilskudd: inntil 15 % av kostnadene, maks kr. 75.000 Lån : inntil 20 % av kostnadene, maks kr. 250.000

2. Lån kan innvilges i hht. primærnæringsfondets vedtekter ved reparasjoner/mindre investeringer og moderniseringer/utskifting av maskiner og utstyr. Slike investeringer er ikke tilskuddsberettiget.

3. Nydyrking av jord/opparbeidelse av brakk jord/gjerder: tilskott inntil 50 % av kostnadsgrunlaget, maks. kr. 1.500 pr. da. Det skal ikke gis tilskott dersom det dyrkede areal overstiger behovet til brukets besetning eller dersom det unnlates å drive dyrket jord, som med fordel kan høstes.

4. Støtte til bygging av garasje, verksted og driftsbygning gis i hht. primærnæringsfondets regler med inntil 15 % tilskudd, maks kr. 75.000, inntil 20 % lån, maks kr. 250.000. Støtte gis til bruk der husdyrproduksjonen utgjør minst 0,2 årsverk og til gårdsbruk der forholdene ligger tilrette for oppbygging av en trygg arbeidsplass. Utvidelse av driftsbygning kan støttes i hht. primærnæringsfondets vedtekter under forutsetning av økt sysselsettingseffekt.

5. Etablerertilskott ved generasjonsskifte og ved kjøp av gårdsbruk kan innvilges med inntil 50 % av kostnadssummen, maks kr. 150.000. (jfr. prim.nær.f. § 6 d).

6. Det gis ikke støtte til investeringer med kostnadsgrunnlag under kr. 15.000.

7. I hht. primærnæringsfondets vedtekter, § 5 og 6 e, vil kvinner kunne ytes en høyere støttesats.

8. Til bruk under 0,6 årsverk kan det gis tilskott etter doble satser.

 

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - PRAKSISREGLER FOR STØTTE TIL INVESTERINGER INNEN FISKE

1. Førstegangsinvesteringer i fiskefartøy m/nødvendig utstyr for fiske kan støttes med lån og tilskudd i hht. primærnæringsfondets vedtekter.

2. Lån kan innvilges i hht. primærnæringsfondets vedtekter ved reparasjoner/ mindre investeringer og moderniseringer/utskifting av motorer/maskiner/utstyr/garn. Slike investeringer er ikke tilskuddsberettiget.

3. Ved utskifting av fiskefartøy/kjøp av større fartøy, bør støtte i form av lån og tilskudd vurderes ut fra en sysselsettingsmessig effekt. (vil et større fartøy føre til at det tas mannskap om bord ?). Støtte kan gis ut fra differansen mellom salgs- og kjøpesum.

4. Det gis ikke støtte til investeringer med kostnadsgrunnlag under kr. 15.000.

5. I hht. Primærnæringsfondets vedtekter, § 5 d og 6 e, vil kvinner kunne ytes en høyere støttesats.

Les mer på nesseby.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post