Utsira kommunes støtteordninger

Utsira kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Utsira kommune.

Les mer om Utsira kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
' Utsira gir Energi' - Den grønne øya 18 km vest i havet ut fra Haugesund
Støtteordninger (4)
logo
Kommunalt næringsfond

Retningslinjer

1. Formål:

Utsira gir energi – vil fortsatt være vår visjon og den drivende kraft for arbeide ut mot vårt allsidige næringsliv. Utsira kommune har siden tidenes morgen vært et samfunn tuftet på fiskeri og sjømannskap. Landbruket og ressursene som finnes i utmarkene har også hatt en sentral plass i lokalsamfunnet. Utsira sin plassering langt ute i havet var så strategisk, for Norske fiskerier, at en fikk Norges første statlig finansierte havneanlegg i 1860. Vi har tro på at de nye næringene vil bygge på ressurser fra havet, den rene naturen og folket som bor her ute.

Formålet med Næringsfondet er nyskapning, innovasjon og næringsutvikling. Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til vekst ved å skape nye, eller sikre eksisterende arbeidsplasser og som viser karakter av omstilling og innovasjon i forhold til «Det grønne skifte».

2. Kommunale føringer:

Utsira kommunale næringsfond prioriterer søknader med prosjekt innenfor kommunens satsningsområder, definert i Kommuneplanens samfunnsdel og Næringsplanen, hvor man ønsker å styrke de sentrale næringsklyngene:

• Primærnæringene fiske og jordbruk

• Kultur og reiseliv

• Handel og service

3. Aktuelle formål:

• Grunnlagsinvesteringer (planlegging og utbygging av næringsareal).

• Bedriftsutvikling (etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser, planlegging og lignende)

• Investering i bedrifter (utstyr/maskiner ved oppstart, og utvidelse av mindre bedrifter)

• Tiltak som bidrar til «Det grønne skifte» og framstår som energibesparende. Lokal skapt CO2-fri Energiforsyning til bedriften, Energi økonomisering av driftsbygg/produksjonslokaler.

• Utviklingsprosjekter.

• Samarbeidsprosjekter med næringsaktører eller skole/næringsliv.

• Prosjekter og tiltak der målgruppen er innvandrere, kvinner og ungdom.

De opplistede eksemplene er ikke uttømmende.

Det kan ikke gis støtte til følgende:

• Vanlig drift av virksomheter

• Ordinære kommunale oppgaver

• Gjeldssanering

4. Former for støtte:

Det gis rene tilskudd.

5. Vilkår for støtte:

• Tilskudd til bedriftsutvikling, og investeringer i bedrifter, kan ikke overstige 50% av kapitalbehov, avgrenset til maksimalt kr. 50 000.

• Det vil bli lagt vekt på sysselsettingseffekten i det omsøkte prosjektet.

• Det vil bli stilt krav til egenkapital og egeninnsats i prosjektet.

6. Generelle krav til søknaden/søkeren:

Søknaden må inneholde:

• Informasjon om søker/ virksomhet/ bedrift/ kompetanse. (Det er eget søknadsskjema for ordningen).

• Informasjon om søknadsformål/prosjekt

• Kostnad/ kapitalbehov, finansieringsplan og søknadssum til det omsøkte formålet

• Det må oppgis om det er søkt/innvilget tilskudd fra andre finansieringsinstitusjoner som f.eks. Innovasjon Norge, ENOVA, Merkur eller andre fylkeskommunale tilskuddsordninger.

• Tidspunkt for oppstart/ gjennomføring av tiltaket.

• Søknaden må komme til kommunen til behandling før oppstart av prosjektet.

• Kommunen må holdes orientert om ev. endringer i forhold til det som går fram av søknaden; det kan være endringer i søknadsformål eller kapitalbehov, forsering av prosjektet, endret finansiering eller lignende.

7. Behandling av søknaden – utbetaling av tilskudd:

• Søknaden vurderes skjønnsmessig av saksbehandler.

• Søknadene vil bli behandlet av formannskapet fortløpende.

• Tilskudd blir utbetalt når prosjektet er fullført i samsvar med framlagte planer

• Tilskuddsmottaker skal føre separat regnskap for bruken av tilskuddet. Sluttutbetaling skal i utgangspunktet skje etterskuddsvis mot rapport og regnskap.

• Tilsagn om tilskudd opprettholdes søknadsåret og ett halvt nytt kalenderår.

8. Klage:

Vedtak anses som enkeltvedtak som kan påklages etter kommunelovens §29 og forvaltningslovens §28. Klage på vedtak gjort av formannskapet behandles av kommunestyret.

Les mer og søk elektronisk på utsira.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Etablerertilskudd

Retmningslinjer

Hovedmål med ordningen:

Å bistå personer økonomisk med å skaffe seg egen helårsbolig i Utsira kommune. I all
hovedsak skal etableringen være knyttet til at personene skal bo og etablere seg på Utsira. Det
er ingen aldersgrense for å motta tilskudd fra ordningen.

1. Kjøp av ny og brukt bolig i Utsira kommune

Utsira kommune innvilger etter skriftlig søknad 10 % tilskudd av byggesum/kjøpesum
ved bygging/kjøp av ny og brukt bolig når det er førstegangsetablering i egen bolig i
kommunen. Tilskuddet gis av kjøpesum som er tinglyst i skjøtet eller byggekostnad.
Tilskuddet er maksimert oppad til kr 200 000.

2. Vilkår for tildeling

For å få tilskudd er regelen at søker må være registrert bosatt i Utsira folkeregister.
Søker må selv bosette seg på heilårsbasis i boligen.

3. Avskriving

Etableringstilskuddet avskrives over 5 år. Hvis tilskuddsmottaker flytter fra boligen innen 5 år
må tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig etter hvor lenge vedkommende har bodd i
boligen.

4. Gangen i saksbehandlingen.

Sakene behandles av rådmannen. Formannskapet er klageinstans.
Tilskudd utbetales som hovedregel når skjøte er tinglyst/ferdigattest eller midlertidig
bruksattest er godkjent, og tilskudds avtale er undertegnet.

Les mer på utsira.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler til idrettsanlegg

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg.

Beskrivelse

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til

• nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
• nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder) 

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Kriterier/vilkår

For idrettsanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

• Anlegget skal ikke drives på kommersiell basis
• Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene har gitt sine innspill i planprosessen  
• Anlegget skal ha universell utforming (være tilgjengelig for personer med bevegelses- og orienteringsvansker)

For nærmiljøanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

• Området skal være fritt og allment tilgjengelig
• Anlegget skal ikke dekke behov for organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser
• Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker osv.) faller utenfor ordningen

Saksbehandling

Søknaden sendes elektronisk til kommunen, som gjennomgår søknaden og gjør en intern prioritering av søknader. Dette skjer normalt i form av et politisk vedtak. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden. Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Andre opplysninger

I Utsira Kommune følger søknad om tippemidler saksgang til Helhetlig plan for Kultur. Den årlige handlingsplanen rulleres i mai/juni i forkant av teknisk godkjenning den 15 september. Allerede her prioriterer vi nærmiljøanlegg til søknadsfrist 15 januar.

Les mer på utsira.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Lokale kultur- og folkehelsemidler

STATUTTER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER

Det opprettes følgende reglement for tildeling av kulturmidler i Utsira kommune til frivillige organisasjoner og enkeltpersoner innen følgende områder:

• Idrett og friluftsliv
• Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst m.m.)
• Øvrige kulturformål

Støtte gis til organisasjoner og enkeltpersoner som er hjemmehørende i Utsira.

Utsira kommune vil prioritere søknader som går utover hovedaktiviteten og som er for:

• Barn og ungdom
• Faste festivaler
• Eldre/ Funksjonshemmede

Formål med tjenesten:

De frivillige organisasjonene er en av Utsira kommunes viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål.

Støtte til kulturarbeid har som målsetting:

• Å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige og kulturelle egenaktiviteten ut fra egne forutsetninger og interesser.
• Å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet.
• Å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet.
• Å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke profesjonelle.

Følgende kriterier legges til grunn for tildelingen:

• Søknad må foreligge på forhånd innen fastsatt frist for søknadsåret
• Øvre grense pr arrangement eller tiltak i lag og forening er satt til kr 10.000,-
• Støtte skal munne ut i Aktiviteter/arrangement eller driftstøtte/tiltak i lag/forening med virke i Utsira – Det søkes på forslag til bolker angitt i utlysning.
• Prosjektet skal ha en prosjektbeskrivelse som skal si noe om bakgrunn for tiltaket, initiativtaker/ansvarlig, finansiering og omfang av tiltak
• Krav om godkjent regnskap og årsmelding for siste år for lag og foreninger.

Hva kreves for å motta tjenesten:

For å være berettiget til støtte må de frivillige organisasjonene og enkeltpersoners målsetting være:

• Ha en viss kontinuitet i sin kulturvirksomhet
• At alle tiltak/arrangement er åpent for alle, unntak: aldersbestemmelser ved skjenkeløyve.
• Å drive utadrettet og aktivitetsfremmende kultur- og idrettsarbeid, eller å ha tilsvarende kulturtiltak på programmet.
• Levere 3 foto og en liten rapport om oppmøte og mottakelse fra arrangement til arkiv og til bruk i presentasjoner.

Utsira Kommune v/administrasjonen tildeler fra budsjettpost etter søknad til lag/foreninger og enkeltpersoner som har virke og driver kulturaktiviteter på Utsira.

Søknadsfrist

Normalt 15. februar elles: Fastsatt frist. Udisponerte midler etter hovedfordeling kan fordeles fortløpende etter søknad.

Dersom midlene ikke blir benyttet slik det er søkt om, vil kommunen kunne kreve midlene tilbakebetalt.

Administrasjonen fastsetter årlig i forkant av utlysning hvilke bolker/arrangement som legges ut som søkbare.

Les mer og søk elektronisk på utsira.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post