Sauda kommunes støtteordninger

Sauda kommune tilbyr sine innbyggere en rekke offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sauda kommune.

Les mer om Sauda kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Mottoet for Saudas våpenmotiv er "vannkraft og gnister"
Støtteordninger (8)
logo
Kommunale midler til barn og unge

Lag/foreninger som driver kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid i Sauda kommune kan søke om driftsmidler.

Hvem kan søke om kommunale midler til barn og unge?

• Lag/foreninger som driver kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid i Sauda kommune kan søke om driftsmidler.
• Tildelte midler skal i første rekke benyttes til drift/administrasjon av laget og skape aktivitet blant medlemmene.
• Lag/organisasjoner som samler inn midler til veldedige formål uten å skape kulturelle aktiviteter, faller utenfor støtteordningen.
• Søknad om driftsmidler må inneholde siste års regnskap, budsjett for søknadsåret, samt lagets samlede medlemstall siste år.
• Ved fordeling av driftsmidlene legger en i utgangspunktet til grunn en matematisk formel der 50 % av tilgjengelige midler blir fordelt ut fra tall på medlemmer under og over 18 år. Det resterende blir fordelt ut fra regnskap og budsjett, samt innestående midler hos det enkelte lag/forening.
• Driftstilskudd blir tildelt administrativt

Søknadsfrist

15. mars

Hvem får ikke tilskudd fra kulturmidler?

• Kommersielle klubber og diskotek
• Tiltak som utelukkende tar sikte på økonomisk vinning
• Lag/foreninger som får tilskudd fra andre poster
• Organisasjoner som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser. 

Retningslinjer

• Laget/foreningen bør ha eksistert i sammenhengende minst et år
• Hovedregelen er at det bare blir gitt tilskudd til lag/foreninger som arbeider i Sauda
• I enkelttilfeller kan det gis støtte til fylkeslag o.l. dersom de gir et tilbud som enkeltpersoner i Sauda ellers ikke kan få dekket

Minimums-utbetaling og klageadgang

• Minimums-utbetaling for de ulike årlige tilskuddene under de ulike støtteordningene er satt til kr. 500,-.
• Formannskapet er klageinstans dersom søkere mener at administrative vedtak er urimelige.
• Skriftlig klage må sendes enhet kultur senest åtte dager etter at svar på søknaden er mottatt. Dersom innvilget støtte ikke blir brukt i samsvar med retningslinjene, kan dette medføre krav om tilbakebetaling.

Etableringstilskudd

• Nye lag/foreninger eller lag/foreninger som har vært ute av drift i minst to år og ikke har startkapital, kan få etableringstilskudd på kr. 1.000,-
• Laget/foreningen må før utbetaling framlegge et styre på minimum tre personer, og et medlemstall på minimum 10 personer

Les mer og søk elektronisk på sauda.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunale midler til lag, helse- og sosial

Lag/foreninger som driver kontinuerlig arbeid rettet mot helse- og sosialfeltet i Sauda kommune, kan søke om driftsmidler.

Hvem kan søke om kommunale midler til lag, helse- og sosial?

• Tildelte midler skal i første rekke benyttes til drift/administrasjon av laget og skape aktivitet blant medlemmene
• Lag/organisasjoner som samler inn midler til veldedige formål uten å skape kulturelle aktiviteter, faller utenfor støtteordningen
• Søknad om driftsmidler må inneholde siste års regnskap, budsjett for søknadsåret, samt lagets samlede medlemstall siste år
• Ved fordeling av driftsmidlene legger en i utgangspunktet til grunn en matematisk formel der 50 % av tilgjengelige midler blir fordelt ut fra tall på medlemmer under og over 18 år. Det resterende blir fordelt ut fra regnskap og budsjett, samt innestående midler hos det enkelte lag/forening
• Driftstilskuddet blir tildelt administrativt

Søknadsfrist

10. mars. 

Retningslinjer

• Laget/foreningen bør ha eksistert i sammenhengende minst et år
• Hovedregelen er at det bare blir gitt tilskudd til lag/foreninger som arbeider i Sauda
• I enkelttilfeller kan det gis støtte til fylkeslag o.l. dersom de gir et tilbud som enkeltpersoner i Sauda ellers ikke kan få dekket

Hvem får ikke tilskudd fra kulturmidler?

• Kommersielle klubber og diskotek
• Tiltak som utelukkende tar sikte på økonomisk vinning
• Lag/foreninger som får tilskudd fra andre poster
• Organisasjoner som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser

Minimums-utbetaling og klageadgang

• Minimums-utbetaling for dei ulike årlige tilskuddene under de ulike støtteordningene er satt til kr. 500,-
• Formannskapet er klageinstans dersom søkere mener at administrative vedtak er urimelige
• Skriftlig klage må sendes enhet kultur senest åtte dager etter at svar på søknaden er mottatt. Dersom innvilget støtte ikke blir brukt i samsvar med retningslinjene, kan dette medføre krav om tilbakebetaling

Etableringstilskudd

• Nye lag/foreninger eller lag/foreninger som har vært ute av drift i minst to år og ikke har startkapital, kan få etableringstilskudd på kr. 1.000,-
• Laget/foreningen må før utbetaling framlegge et styre på minimum tre personer, og et medlemstall på minimum 10 personer

Les mer og søk elektronisk på sauda.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunale idrettsmidler

Lag/foreninger som kommer inn under denne kategorien, sender søknad på eget søknadsskjema til Sauda Idrettsråd, som behandler søknadene. 

Midlene blir fordelt ut fra egen fordelingsnøkkel vedtatt av årsmøtet.

Formannskapet er klageinstans ved eventuelle klager på vedtatt fordeling. Klager må være sendt enhet for kultur senest åtte dager etter at melding om fordeling er mottatt.

Les mer og last ned søknadsskjema på sauda.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Statens overordnede mål er Idrett og friluftsliv for alle

Det kan søkes om spillemidler til:  

Til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg (f.eks. ballbinger, lekeplasser m.v.), turstier, skiløyer, o-kart m.v. 

 

Søknadsfrist

1. september

Les mer på sauda.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon, og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. 

Ledsagerbevis skal gjøre det mulig for funksjonshemmede som trenger assistanse å delta på arrangementer, kino, svømmehall m.m. uten å måtte betale dobbel pris. Kortinnehaveren betaler vanlig billett (honnør dersom man er berettiget til det), ledsager går i noen tilfeller gratis, andre ganger til redusert pris.

Hvem kan søke?

Den som har en funksjonshemming, fysisk eller psykisk, som medfører at de er avhengig av ledsager når de skal delta på noe, kan søke.

Funksjonshemmingen må ha en varighet på minst 2-3 år, og nedre aldersgrense er 8 år.

Det kreves dokumentasjon fra lege, bup eller andre faginstanser på at søkeren trenger.

Hvor kan kortet brukes?

Ledsagerbeviset kan brukes på alle steder som har akseptert ordningen. Lokalt i Sauda gjelder det bl.a. en rekke kultur- og fritidsarrangement, kino, Saudahallen og Svandalen Skisenter. Kortet kan også brukes ved offentlig kommunikasjon.

Retningslinjer og plass

Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn foran andre publikummere. Det er ikke anledning til å komme inn på arrangement når det ikke er ledige plasser. På lik linje med andre må man bestille billetter på forhånd.

Ledsager er i utgangspunktet personer over 18 år, eller støttekontakt.

Les mer og søk elektronisk på sauda.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturkortet

Kulturkortet er et tilbud til barn og unge under 18 år i Sauda. 

Hvem kan få tjenesten?

• Kortet er for familier med økonomiske utfordringer som i en eller annen form mottar støtte fra NAV
• Kortet skal være med på å redusere sosiale forskjeller, og gi mulighet til positive og gode opplevelser i fritiden på lik linje med andre barn

Hva tilbys?

• 8 gratis kinobesøk pr. år
• 10 gratis besøk i Saudahallen per år
• 1 gratis medlemskap i en valgfri forening/lag eller kulturskolen*
 

Hvor lenge er kortet gyldig?

• Kortet er gyldig i 1 år fra utstedelsesdato, dette framgår av kortet.
• Det kan ikke fornyes i løpet av dette tidsrommet, og mistet kort erstattes ikke
• Det anbefales at man sprer bruken av kortet utover i det året det er gyldig 

Kortet utstedes av NAV
*Ved framvisning av kvittering, utbetales medlemsavgiften av enhet for kultur, Sauda kommune

Les mer på sauda.kommune.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til virksomheter og nyetableringer

Det kommunale foretaket For Sauda KF har ansvar for utøving av kommunes næringspolitikk. Ambisjonen er at Sauda skal være en næringsaktiv kommune som aktivt og proaktivt legger til rette for utvikling gjennom tett samarbeid med lokalt næringsliv.

1 Søknader til Sauda Bedriftskapital AS

1.1 Formål
Selskapet skal bidra til en lønnsom videreutvikling av næringslivet i Sauda og bærekraftige nyetableringer ved at det blir:

• gitt tilskudd og inspirasjon til virksomheter som satser målbevisst for å skape nye produkter, tjenester og arbeidsplasser i Sauda.
• gitt tilskudd til nyetableringer og bedrifter som ønsker å videreutvikle sin virksomhet eller gå nye veier for å etablere nye arbeidsplasser.
• skutt inn nødvendig aksjekapital for etablering av AS. 
 
1.2 Mål for Sauda Bedriftskapital AS
Selskapet skal bidra til: 

• å skape nye arbeidsplasser
• å opprettholde og utvikle eksisterende arbeidsplasser
• fellesprosjekter mellom flere bedrifter. 
• å realisere en forretningsidé og/eller produksjonsform
•å utløse midler fra annet virkemiddelapparat.
• å realisere kreative tiltak
• bedre utnyttelse av lokalt råstoff og lokale ressurser

2 Støtteformer

For prosjekter som har et samlet kapitalbehov på minst kr. 200.000,- kan det gis støtte på inntil 50 % til bedriftsutviklingstiltak og inntil 30% til investeringer.

2.1 Bedriftsutvikling
Det kan søkes om støtte til planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelser, konsulenttjenester og opplæring/kompetanseheving. 

2.2 Investeringer
Det kan søkes om støtte til investeringer i bygg, utstyr og maskiner. 

2.3 Finansiering over grensene for kapitalbehov
Bedriftsfinansieringssaker som ligger over grensene for kapitalbehov (pkt 2) skal fortrinnsvis sendes direkte til Innovasjon Norge (IN) dersom de ligger innenfor IN sine prioriterte satsingsområder. 

2.4 Drifts- og forvaltningsoppgaver
Midler fra Næringsfondet skal ikke brukes til drifts- og forvaltningsoppgaver. 

3 Støttevilkår og prioritering

• Kunnskapsintensiv, nyskapende, kreativ og stedsuavhengig virksomhet er prioritert. Både i nyetableringer, men særlig som knoppskyting og videreutvikling i eksisterende virksomheter.
• Omsøkt virksomhet/tiltak skal realiseres i Sauda kommune.
• Tilskudd fra Næringsfondet skal ha en utløsende effekt. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet skal opprettholde et tilbud.
• Ideer og tiltak tatt opp av Sauda Vekst AS sin inkubasjonsordning blir vektlagt.
• Prosjekt for nyetableringer der støtte er avgjørende for realisering har høy prioritet.
• Støtte fra Næringsfondet blir gitt i form av tilskudd. Risikovilje blir vektlagt, fondsmidlene skal være risikoavlastning.
• AS som eieform vil bli prioritert, samt planer der resultatene er målbare.
• Det blir ikke gitt støtte til gjeldssanering og driftstilskudd.
• Det blir ikke gitt støtte dersom dette medfører åpenbar konkurransevridning mellom virksomheter i kommunen.
• Primærnæringer eller offentlig virksomhet, investeringer i mobile driftsmidler, tomter, boliger, leasingfinansierte objekt og prosjekt som kan føre til vridning av konkurranse med andre som har om lag samme tilbudet, blir ikke støttet av Næringsfondet.

4 Regelverk

Støttevilkår og prioriteringer kan endres av styret. Gjennom tildeling fastsetter styret beløpsgrensene for søknadens kapitalbehov. 

5 Søknadsopplysninger

Søknader skal utformes etter en momentliste med relevante opplysninger som: 

• Bedrift/søker 
• Forretningsplan med: 
- Økonomi – regnskap og budsjett 
- Produkt og marked 
- Teknologi og kompetanse 
- Utdyping av prosjektet når det gjelder tidsplan, kostnader, finansieringsplan og betydning for resultat og antall ansatte. 
- Indikatorer for måling av resultater og effekter.

Søknadskjema ligger på hjemmesiden til Sauda kommune.  

Søknader blir behandlet fortløpende. Ved etablering av egen virksomhet er det krav til at det er utarbeidet forretningsplan og det er søkt råd og veiledning gjennom lokal inkubasjonsordning.  

6 Tilsagnsperiode

Tiltaket må være satt i gang innen 6 måneder etter at vedtaket er gjort. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen denne fristen, bortfaller tilsagnet om støtte og midlene blir ført tilbake til fondskapitalen. Næringsfondet regner tildeling som akseptert om støttemottakar ikke gir annen tilbakemelding. Styret kan etter søknad vurdere lenger oppstartfrist. 
Dersom tiltaket strekker seg ut over ett driftsår, kan Sauda Bedriftskapital AS utbetale midlene som midlertidig lån for å unngå at søker kommer i skatteposisjon.
 
6.1 Avtale
Vedtak om støtte fra det Næringsfondet blir stadfestet med avtale som inneholder: 

• Formål og hva midlene skal brukes til. 
• Eventuelle vilkår knyttet til bruken av midlene og krav til dokumentasjon før de kan utbetales. 
• Utbetalingstidspunkt og utbetalingsrutiner. 
• Informasjon om at tilskuddet gis som bagatellmessig støtte jfr. EØS Kommisjonsforordning nr. 1998/2006.
• Opplysninger om eventuelle kontrolltiltak som kan bli iverksett. 
• Reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med skriftlige forutsetninger, f.eks. tilbakebetaling. 

7 Utbetaling
Innvilget støtte blir utbetalt etter skriftlig oppfordring fra den virksomhet eller enkeltperson som er tildelt støtten med dokumentasjon av utgifter som omsøkt. 

Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilget støtte.

8 Forvaltning
Styret for Næringsfondet er fondsstyre og avgjør søknadene. Næringsfondet sin administrasjon tilrettelegger søknadene for fondsstyret. 

Fondsstyret gjør løpende vurdering av søknader. Søknader til Næringsfond blir normalt behandlet innen 2-4 uker. 

9 Styret
Fondsstyret består av 5 medlemmer og er satt sammen slik: 

1 Ordfører Sauda kommune 
2 Rådmann Sauda kommune
3 Person med fagkompetanse
4 Medlem fra styret i Sauda Vekst
5 Medlem fra lokal virksomhet

Styret blir valgt av generalforsamlingen. Fritt medlem velges for 2 år om gangen. Leder av fondsstyret velges av og blant styrets medlemmer. Leder velges for 1 år om gangen. 

Les mer og søk elektronisk på sauda.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Elite- og talentstipend

Retningslinjer - Elite- og talentstipend.

Hensikt

Hensikten med talentstipendet er å stimulere unge utøvere til å utvikle seg i sin idrett for derved å heve det idrettslige nivået i kommunen.

Hensikten med elitestipendet er å støtte idrettsutøvere som har nådd et høyt nivå innen sin idrett som dermed representerer kommunen på en særdeles positiv måte.

Kriterier for støtte

Elite- og talentstipendet skal være en anerkjennelse til idrettsutøvere, og stimulere til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Talentstipendet blir gitt til idrettsutøvere som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

Stipendet kan brukes til trenerhjelp, deltagelse på trening/treningssamlinger/ konkurranser samt utstyr til trening og konkurranser.

Søknadsprosedyre

Søknaden må inneholde navn, alder, idrett, lag/klubb, bankkontonummer, prestasjoner siste 2-3 år, referanse/uttalelse fra særkrets og / eller særforbund (Norges idrettsforbund og olympiske komite), mål fremover og hva stipendet tenkes benyttet til. Skjema publisert på nettet benyttes.

Definisjoner

a) Elitestipend er på kr 25 000 pr søker som oppfyller kriteriene for stipend etter b).
b) Eliteutøver er idrettsutøver på seniornivå innen NIF systemet og som utmerker seg isin idrett på nasjonalt nivå eller utover det.
c) Talentstipend er på kr 10 000 pr søker som oppfyller kriteriene for stipend etter d).
d) Talentutøver er idrettsutøver fra juniornivå og oppover innen NIF systemet og som utmerker seg særlig i sin idrett.

Søknadsfrist

1.desember

Behandling

Styret i idrettsrådet vedtar og begrunner tildeling eller avslag på stipend. Vedtakene kan ikke påklages. Stipend utbetales etter begrunnet og dokumentert søknad fra idrettslag tilsluttet Sauda Idrettsråd. Foreslått kandidat må representere idrettslaget. Stipend kan tildeles flere kandidater dersom vilkårene etter § 1 ltr b og d oppfylles av flere søkere (se vedlegg - dette finner du på sauda.kommune.no). Utdeling av stipend skjer på årsmøtet i Idrettsrådet. Årsmøtet kan vedta å endre vilkårene for tildeling og størrelsen på stipend.

Rapport

Mottaker må innen 1 år melde tilbake hva stipendet ble benyttet til, og rapportere mottatt sum til skattemyndighetene.

Les mer og søk elektronisk på sauda.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post