Ungdomstaxi

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Ungdommar i alderen 13 til 18 år kan bruka taxi til reiser innan kommunen mot å betala ein eigenandel på 50 kroner. 

Reglement

• Ungdomstaxi kan nyttast av ungdom i alderen 13 til 18 år som er busette eller går på skule i Hjelmeland kommune.
• Ordninga gjeld berre innanfor Hjelmeland kommune.
• Ordninga kan ikkje nyttast til/frå skulen i skuletida.
• Taxisjåførane skal, så langt det let seg gjera, samordna transporten.
• Taxien køyrer ikkje til nordsida av Jøsenfjorden seinare enn avgangen frå Hjelmeland kl. 00.40.
• Eigenbetalinga er kr 50 pr. tur/person uavhengig av distanse.
• Kommunen kan setta opp felles buss eller taxi til spesielle arrangement, eller ved spesielle anledningar. Slike turar kan også gå utanfor kommunen sine grenser.

Dei som vil bestilla Ungdomstaxi, kan kontakta Årdal Taxi på 915 39 703.

Les meir på hjelmeland.kommune.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Hjelmeland kommunes støtteordninger
logo
Fritidskort

Fritidskortet gir gratis inngang på ei rekke arrangement og aktivitetar. Det gjer også gratis medlemsskap hos eit par aktørar.

Kortet gjer gratis inngang på

• Kommunen sine arrangement
• Ryfest
• Hjelmeland bygdekino
• Full Fart aktivitetsveke v/Hjelmeland Idrettslag
• Framsyningar med Hjelmeland teater
• Rabatt på medlemskontingent i Hjelmeland teater
• Medlemsskap i Hjelmeland Idrettslag
• Ferieaktivitetar blant anna familietur til Kongeparken
• Teiknekurs v/Hjelmeland kunstlag
• Fri eigenandel ved bruk av ungdomstaxi

Kven kan få fritidskortet?

• barn og unge mellom 0-18 år

Fritidskortet er for dei som av ulike grunnar ikkje har moglegheit til å nytte seg av fritidsaktivitetar. Gjennom denne ordninga håpar ein på auka deltaking i aktivitetar på fritida. 

Dokumentasjon

• legg med skattemelding (for begge føresette om de bur saman)
• anna dokumentasjon du meiner er relevant for saka 

Kor lenge varer fritidskortet? 

• gyldig i 1 år, frå 1. juli til 1. juli
• kortet er personleg
• kan ikkje nyttast av andre enn den registrerte eigaren

Korleis søke?

Fyll ut elektronisk søknadsskjema. Dette finn du på hjelmeland.kommune.no.

Kortet er eit samarbeid mellom Hjelmeland kommune, NAV Hjelmeland, Hjelmeland kunstlag, Hjelmeland Teater, Hjelmeland samfunnshus, Hjelmeland Idrettslag.

Les meir på hjelmeland.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spelemidlar

Du kan søke om spelemidlar til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg.

Kven kan få tilbod? 

Eigaren av anlegget. Du finn retningslinjer på anleggsregisteret si heimeside; anleggsregisteret.no.

Treng du rettleiing kan du ta kontakt med kulturleiar. 

Slik søker du

Søknad via anleggsregisteret si heimeside.

Søknadsfrist blir utlyst på kommunens nettsider.

For seint innkomne søknadar blir avviste.

Les meir på anleggsregisteret si heimeside og på hjelmeland.kommune.no.
 

Organisasjoner og foreninger
logo
Hjelmelandslegatet

Kvart år kan det søkast om midlar frå Hjelmelandslegatet. Det er berre ein tildelingsrunde i året, med søknadsfrist 31. oktober.

Kven kan søke?

• Ungdom som er under fagleg utdanning og har tilknyting til Hjelmeland.
• Økonomisk vanskelegstilte familiar busett i Hjelmeland.
• Einslege busett i Hjelmeland. 

Korleis søke?

Skriv om kvifor du søker midlar. Du må legge ved opplysning om telefonnummer og eventuelt e-postadresse, samt kontonummer. Kopi av siste skatteoppgjer må leggast ved for søkarar over 18 år.

Kopi av foreldre eller føresette sitt skatteoppgjer må leggast ved dersom søkaren er under 18 år.

Søk via elektronisk skjema som du finn på hjelmeland.kommune.no.

Du kan også sende søknaden din til postmottak@hjelmeland.kommune.no eller Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er søndag 31. oktober.

Kontakt

Spørsmål kan rettast til kulturleiar på tlf. 404 39 153.

Les meir og søk elektronisk på hjelmeland.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Kulturstøtte - ordinær drift

Retningslinjer for Kulturstøtte i Hjelmeland kommune

1. Føremål

Føremålet med kulturstøtte er å stimulera til allsidige kultur- og fritidstilbod for innbyggarar i heile Hjelmeland kommune. Kulturtilboda skal vera for folk i alle aldrar, men tiltak og aktivitetar for barn og unge er særleg prioriterte.

2. Løyving til kulturstøtte

Kommunestyret vedtek kvart år kor mykje som skal løyvast til kulturstøtte i budsjettet for neste driftsår.

3. Kven kan søka om kulturstøtte?

Alle frivillige lag og organisasjonar som har lokal tilknyting og driv si verksemd i kommunen kan søka om kulturstøtte. Søkarane må arbeida etter demokratiske prinsipp og vera opne og inkluderande, og dei må ha ei verksemd som skaper lokal aktivitet. Laget som søker om støtte må vera ansvarlege for tiltaket det blir søkt om. Kommersielle tiltak får ikkje støtte.

4. Kva tiltak kan få kulturstøtte?

Kommunen kan gje kulturstøtte til oppstart eller ordinær drift av lag, til tidsavgrensa tiltak, arrangement eller aktivitetar, til kurs og opplæring og til opprusting eller investering i anlegg og utstyr. Det blir mellom anna lagt vekt på medlemstal, aktivitetsnivå og alder på medlemar når kulturstøtte til ordinær drift skal fordelast. Lag som har faste avtalar om støtte til ordinær drift (til dømes idrettslag, bygdaråd, samfunnshus), kan søka om kulturstøtte til andre tiltak og formål på linje med andre lag.

5. Krav til søknad

Søknaden må skildra målet med tiltaket det blir søkt om støtte til, kven som er målgruppa, ein plan for gjennomføringa og ein plan for finansieringa. Det er laga eige skjema som skal brukast når det blir søkt om kulturstøtte. Planar, teikningar, illustrasjonar og anna som kan skildra tiltaket det blir søkt om må gjerne leggast ved.

6. Krav til rapportering

Det skal sendast rapport til kommunen når tiltak som får kulturstøtte er gjennomførde. Det er laga eige skjema for rapportering. Rapporten må gjerne innehalda bilete, avisutklipp eller anna som viser korleis tiltaket er gjennomført. Rapporten skal sendast innan tre månadar etter at tiltaket er gjennomført. For lag som har fått støtte til ordinær drift, er årsmelding god nok dokumentasjon. Årsmeldinga kan leggast ved søknad om kulturstøtte i påfølgande år.

7. Søknadsfristar

Søknadsfrist for kulturstøtte er 1. april kvart år. Kulturstøtte blir betalt ut i løpet av april. Rådmannen legg fram eit oversyn over utbetalt støtte for kommunestyret saman med første tertialrapport. Inntil 40 prosent av summen kommunestyret har sett av til kulturstøtte, skal haldast att ved tildelinga i april og brukast til nye tiltak og behov som dukkar opp gjennom året. Rådmannen tildeler slik støtte gjennom eigne vedtak i kvart tilfelle. Støtta skal gå uavkorta til lag og organisasjonar. Om det er pengar att i slutten av året, blir det lyst ut ein ekstra runde med tildeling av kulturstøtte i desember.

8. Kriterium for fordelinga av kulturstøtte

Minst 60 prosent av den totale summen for kulturstøtte skal om mogleg betalast ut etter hovudsøknadsrunden i april. Ein søkar kan maksimalt få tildelt 10 prosent av totalsummen til kulturstøtte i eit kalenderår, fordelt på eitt eller fleire tiltak.

Les meir og søk elektronisk på hjelmeland.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturstøtte - tiltak og prosjekt

Retningslinjer for Kulturstøtte i Hjelmeland kommune

1. Føremål

Føremålet med kulturstøtte er å stimulera til allsidige kultur- og fritidstilbod for innbyggarar i heile Hjelmeland kommune. Kulturtilboda skal vera for folk i alle aldrar, men tiltak og aktivitetar for barn og unge er særleg prioriterte.

2. Løyving til kulturstøtte

Kommunestyret vedtek kvart år kor mykje som skal løyvast til kulturstøtte i budsjettet for neste driftsår.

3. Kven kan søka om kulturstøtte?

Alle frivillige lag og organisasjonar som har lokal tilknyting og driv si verksemd i kommunen kan søka om kulturstøtte. Søkarane må arbeida etter demokratiske prinsipp og vera opne og inkluderande, og dei må ha ei verksemd som skaper lokal aktivitet. Laget som søker om støtte må vera ansvarlege for tiltaket det blir søkt om. Kommersielle tiltak får ikkje støtte.

4. Kva tiltak kan få kulturstøtte?

Kommunen kan gje kulturstøtte til oppstart eller ordinær drift av lag, til tidsavgrensa tiltak, arrangement eller aktivitetar, til kurs og opplæring og til opprusting eller investering i anlegg og utstyr. Det blir mellom anna lagt vekt på medlemstal, aktivitetsnivå og alder på medlemar når kulturstøtte til ordinær drift skal fordelast. Lag som har faste avtalar om støtte til ordinær drift (til dømes idrettslag, bygdaråd, samfunnshus), kan søka om kulturstøtte til andre tiltak og formål på linje med andre lag.

5. Krav til søknad

Søknaden må skildra målet med tiltaket det blir søkt om støtte til, kven som er målgruppa, ein plan for gjennomføringa og ein plan for finansieringa. Det er laga eige skjema som skal brukast når det blir søkt om kulturstøtte. Planar, teikningar, illustrasjonar og anna som kan skildra tiltaket det blir søkt om må gjerne leggast ved.

6. Krav til rapportering

Det skal sendast rapport til kommunen når tiltak som får kulturstøtte er gjennomførde. Det er laga eige skjema for rapportering. Rapporten må gjerne innehalda bilete, avisutklipp eller anna som viser korleis tiltaket er gjennomført. Rapporten skal sendast innan tre månadar etter at tiltaket er gjennomført. For lag som har fått støtte til ordinær drift, er årsmelding god nok dokumentasjon. Årsmeldinga kan leggast ved søknad om kulturstøtte i påfølgande år.

7. Søknadsfristar

Søknadsfrist for kulturstøtte er 1. april kvart år. Kulturstøtte blir betalt ut i løpet av april. Rådmannen legg fram eit oversyn over utbetalt støtte for kommunestyret saman med første tertialrapport. Inntil 40 prosent av summen kommunestyret har sett av til kulturstøtte, skal haldast att ved tildelinga i april og brukast til nye tiltak og behov som dukkar opp gjennom året. Rådmannen tildeler slik støtte gjennom eigne vedtak i kvart tilfelle. Støtta skal gå uavkorta til lag og organisasjonar. Om det er pengar att i slutten av året, blir det lyst ut ein ekstra runde med tildeling av kulturstøtte i desember.

8. Kriterium for fordelinga av kulturstøtte

Minst 60 prosent av den totale summen for kulturstøtte skal om mogleg betalast ut etter hovudsøknadsrunden i april. Ein søkar kan maksimalt få tildelt 10 prosent av totalsummen til kulturstøtte i eit kalenderår, fordelt på eitt eller fleire tiltak.

Les meir og søk elektronisk på hjelmeland.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Kvart år deler kommunen ut Kulturprisen. Frist for å kome med forslag er 1. november.

Formannskapet deler ut kulturpris til personar, lag eller oganisasjonar som har gjort ein stor og verdifull innsats for kulturlivet, eller gjennom frivillig innsats vore ei eldsjel for lokalmiljøet i Hjelmeland kommune.

Les meir og foreslå kandidat på hjelmeland.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Hjelmelandsprisen

Kvart år deler kommunen ut Hjelmelandsprisen. Frist for å kome med forslag er 1. november.

Kommunen ønsker å heidre ein person, organisasjon, bedrift eller liknande som har profilert kommunen gjennom næringstiltak, eller andre engasjement som profilerer Hjelmeland kommune på ein positiv måte.

Les meir og foreslå kandidat på hjelmeland.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Stipend og støtte til vidareutdanning

Hjelmeland kommune tilbyr varierte økonomiske ordningar og tiltak for rekruttering av personar til spesielle yrke, slik som sjukepleiarar, undervisningspersonell og ingeniørar, jf. KST-sak 010/10. Det er og muleg for tilsette å søke om støtte til etter-/vidareutdanning.

Oversikt over ordningane/tiltaka:

1. Redusert husleige i kommunal bustad

Redusert husleige for alle nytilsette som ordninga gjeld for, dei to fyrste åra etter tilsetting.

• 50% reduksjon i leiga fyrste året
• 25% reduksjon andre året

Gjeld per husstand for leige av kommunal bustad eller tilsvarande som kommunen rår over, ved busetting i Hjelmeland.

Går ein til anskaffing av eigen bustad, så fell tilskotet bort.

2. Etableringspakke for nyutdanna og nytilsette

Etableringspakke på kr 25.000,- forutsett busetting i Hjelmeland for nyutdanna og nytilsette mot binding for 2 års aktiv teneste. Ved eventuell avslutning av arbeidstilhøvet før dei 2 åra er gått, lyt ein forholdsmessig del av etableringspakka betalast tilbake, ved permisjon utan løn vert bindingstida forlenga tilsvarande.

3. Konkurransedyktig løn

Konkurransedyktig løn samanlikna med alle andre kommunar i Rogaland.

Lønsnivå i dei enkelte stillingane skal fastsetjast ved tilsetjing, ved ordinære, lokale forhandlingar og årleg lønsregulering i samsvar med Hovudtariffavtalen på KS-området, kapittel 3, 4 og 5, samt etter særskilte forhandlingar i samsvar med Hovudtariffavtalen kapittel 4.2.2 og 5.3.

4. Stipend, under utdanning

Stipend kr 20.000,- pr år for nest siste og siste utdanningsår mot binding for 2 års aktiv teneste.

Ved eventuell avslutning av arbeidstilhøvet før dei 2 åra er gått, lyt ein forholdsmessig del av stipendet betalast tilbake, ved permisjon utan løn vert bindingstida forlenga tilsvarande.

Ordninga gjeld og for sjukepleiarstudentar som ikkje nyttar ordninga i punkt 8.

5. Stipend for etter- og vidareutdanning

Stipend inntil kr 10 000,- pr semester for etter- og vidareutdanning. Dette skal vær ei ordning for tilsette som ynskjer utdanning som ledd i ei personleg utvikling, både i eksisterande stilling og kvalifisering til anna stilling i kommuneorganisasjonen. Bindingstid vert satt frå 0,5 til 2 år. Ved permisjon utan løn vert bindingstida forlenga tilsvarande.

6. Fullmakt

Rådmannen får fullmakt til å nytta desse tiltaka også i andre samanhengar når situasjonen krev det. Slike saker vert referert for formannskapet fortløpande.

7. Stipendordning lærarstudentar

Stipend inntil kr 15 000,- per semester for lærarstudentar som har fullført fyste årsstudium, mot at dei bind seg til å arbeida for kommunen i minst to år etter ferdig utdanning.

Ved eventuell avslutning av arbeidstilhøvet før dei 2 åra er gått, lyt ein forholdsmessig del av stipendet betalast tilbake, ved permisjon utan løn vert bindingstida forlenga tilsvarande.

Stipendordninga gjeld for dei som tek lærarskulen for trinna 1.-7. eller 5.-10. 

Vedtak om ordninga frå Formannskapet som partsamansett utval i sak 014/18 finn du lenke til på hjelmeland.kommune.no.

8. Stipendordning sjukepleiarstudentar

Hjelmeland kommune har innført ei stipendordning for sjukepleiarstudentar, mot at dei bind seg til å arbeida for kommunen i minst eitt år. Ordninga inneber arbeid kvar tredje helg, samt minimum 6 veker i sommarferien. Arbeidet vil gje ei månadleg lønskompensasjon på kr 4 000,-, totalt kr 48 000,- pr. år.

Vedtak om ordninga frå Formannskapet sak 063/18 finn du lenke til på hjelmeland.kommune.no.

Lenke til søknadsskjema

Fyll ut elektronisk søknadsskjema for rekrutteringstiltak / stipendordning for studentar og vidareutdanning for tilsette. Dette finn du lenke til på hjelmeland.kommune.no.

I skjemaet kryssar du av for det du søker om støtte til.

Les meir og søk elektronisk på hjelmeland.kommune.no.

Privatpersoner
Om Hjelmeland kommunes støtteordninger

Hjelmeland kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Hjelmeland kommune.