Hægebostad kommunes støtteordninger

Hægebostad kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Hægebostad kommune.

Les mer om Hægebostad kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Hægebostad kommune
Støtteordninger (4)
logo
Listerfondet

Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling i regionen.

Fondet skal benyttes for å fremme regional næringsutvikling og skal bidra til en variert og bærekraftig næringsstruktur i Lister. Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene som er nedfelt i regionplan Lister 2030 og de de lokale strategiske planer.

Søknadsfrist 31.12 og 01.09.

Tilskudd fra Listerfondet kan gis til:

• Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter
• Nyetableringer – nye tiltak.

Tildelingskriterier som vil bli vektlagt i vurderingen:

• Økt kvinneandel i næringslivet
• Nyskapende
• Prosjektet skal ha definerte mål og fremdriftsplan
• Skal ivareta og skape nye arbeidsplasser i Listerregionen
• Samarbeid med andre bedrifter/aktører- nettverksbygging
• Kompetanseutvikling

Retningslinjer for tildeling fra Listerfondet

Fondet skal benyttes for å fremme regional næringsutvikling og skal bidra til en variert og bærekraftig næringsstruktur i Lister. Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene som er nedfelt i regionplan Lister 2030 og de de lokale strategiske planer.

1. Tilskudd fra fondet kan gis til:

• Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter.
• Nyetableringer – nye tiltak.

2. Tildelingskriterier som vil bli vektlagt i vurderingen:

• Økt kvinneandel i næringslivet.
• Nyskapende.
• Prosjektet skal ha definerte mål og fremdriftsplan.
• Skal ivareta og skape nye arbeidsplasser i Listerregionen.
• Samarbeid med andre bedrifter/aktører- nettverksbygging.
• Kompetanseutvikling

3. Det kan søkes på tilskudd fra fondet hele året.

Styret vil gjennomføre halvårlige tildelinger – søknadsfrist er 31.12 og 01.09. Mindre søknadsbeløp kan tildeles uten styrebehandling. Lister interkommunale politiske råd er klageinstans.

4. Søknadsinnhold:

• Beskrivelse av prosjektets mål, innhold i prosjektet, handlingsplan, spesifiserte prosjektkostnader og finansieringsplan.
• Siste års regnskap og nødvendige attester (eks. attest for skatt og merverdiavgift).
• Dersom det søkes om tilskudd fra andre aktører skal dette opplyses om i søknaden.

5. Finansieringsandelen kan ikke overstige 50 % av total kostnad. Tilskuddene kan maks være på kr. 200.000,- pr. søknad/år/søker. Søknader som overstiger denne grensen kan avgjøres av Lister interkommunale politiske råd. Det kan tildeles administrativt inntil kr. 30 000,-.

6. Det gis ikke tilskudd til:

• Investeringer i bygg, anlegg og utstyr.
• Oppstartskapital.
• Drift.
• Lån og garantier.
• Bedrifter med negativ egenkapital.
• Det gis normalt ikke tilskudd til lag og foreninger.

7. Tilskudd vil bli utbetalt i 2 terminer. Første halvpart ved oppstart og andre halvpart ved tilsendt sluttrapport – eller bekreftelse på gjennomført tiltak inkl. godkjent regnskap. Tildelingen gjelder for to år, med mulighet til å søke om ett års forlengelse.

8. Informasjon om fondets vedtekter og praktiske ordninger og søknadsskjema finnes på www.listersamarbeidet.no - Listerfondet.

9. For nærmere informasjon og veiledning anmodes søker om å ta kontakt med det lokale næringskontor eller Lister Nyskaping.

Søknaden skal leveres på søknadsportalen: www.regionalforvaltning.no.

Les mer på www.listersamarbeidet.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturpris

Formannskapet deler ut kulturprisen til ein person/organisasjon/gruppe som på særskild måte har utmerka seg innanfor ei frivillig kulturell verksemd, eller på anna måte utmerka seg med arbeid for kulturlivet i kommunen.

Den eller dei som får prisen må bu i Hægebostad kommune, eller ha ei særskild tilknyting til kommunen gjennom si verksemd.

Vi vil be dykk sende inn forslag på kandidat som de meiner er aktuelle til å motta prisen. Det må grunngjevast kvifor kandidaten er verdig Kulturprisen.

Forslaga vil bli behandla konfidensielt.

Vi håper det kjem inn mange gode forslag!

Send ditt forslag til:

Hægebostad kommune, Laukrokveien 4, 4595 TINGVATN, eller på e-post: post@haegebostad.kommune.no Merk brev/melding med Kulturpris.

Les meir og finn søknadsfrist på haegebostad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Retningslinjer for tildeling av kulturmidlar


Søknadskriteriar:

• Organisasjonen og aktiviteten må vera open for alle.
• Søknaden må sendast innan fristen og godkjent rekneskap må leggast ved.
• Organisasjonar med fleire underavdelingar eller aktivitetar må skriva ein samla søknad.
• Over halvdelen av medlemmane må vera under 25 år og busett i Hægebostad kommune. Det kan gjerast unntak frå dette dersom laget har ein betydeleg aktivitet for barn og unge, men likevel har størst andel av vaksne over 25 år. Det må vera medlemsavgift/medlemsregistrering dersom det skal ytast midlar.

Unntak frå tilskot:

Velforeiningar og bygg- og anlegg kan ikkje få stønad frå desse midlane. Heller ikkje kommersielle tiltak, politiske organisasjonar, skoleklassar, barnehagar, konfirmantgrupper, foreiningar som har til oppgåve å ivareta medlemma sine yrkesmessige og økonomiske interesser.

Fordelingsnøkkel:

• Antall aktive, betalande medlemmer
• Andel barn og unge under 25 år i laget
• Kostnadsnivå og hyppighet på aktiviteten i laget
• Årlige inntekter og utgifter
• Totalvurdering i forhold til eks. ”utsette” grupper

Klageadgang:

Det blir gjeven klageadgang som enkeltvedtak etter vanlege reglar i Forvaltningslova.

Les meir og søk elektronisk på haegebostad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Det gis tilskudd til idrettsanlegg og nærmiljøtiltak som bidrar til å øke barn og unges aktivitet.

Generell informasjon

Tilskuddet kan gis til kommuner, idrettslag, velforeninger, skytterlag mv.

Alle nye tiltak må meldes kommunen innen 1. september hvert år. Frist for å søke elektronisk er 1 november – dersom ikke annet er avtalt med kommunen.

Nye anlegg må få tildelt anleggsnummer av kommunen før de kan søke.

Tiltak som har blitt godkjent tidligere men ikke fått tilskudd må fornye søknaden sin for å være med i neste års tildeldingsbehandling.

Nye idrettsanlegg må inn i kommunens plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Denne er planlagt å fornye i 2022.

Nærmiljøanlegg

«Ordinære nærmiljøanlegg» er enkle utendørs anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek; eksempelvis ball-løkke, sandvolley, turløype osv., men ikke rene lekeplasser og lekeplassutstyr.

Krav

• Det må foreligge tinglyst skjøte/leieavtale på min. 20 år for nærmiljøanlegg.
• Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50 000,-. Det gis 50 % tilskudd, min. kr. 25 000,- maks kr. 300 000,-.
• Velforeninger og borettslag kan blant annet søke om midler til nærmiljøanlegg.
• Anlegg skal ikke drives på kommersiell basis.
• Avslåtte, men tidligere godkjente søknader, må fornyes/gjentas innen fristen.

Alle søknader skal leveres via elektronisk søknadsskjema. Dette finner du link til på haegebostad.kommune.no

Idrettsanlegg

Krav 

• Idrettsanlegg skal være åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Til idrettsanlegg kan det søkes om inntil 1/3 av totalsum (ulike maksimumsgrenser).
• Anlegg skal ikke drives på kommersiell basis

Mer informasjon og gjeldende kommunedelplan finner du på haegebostad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post