Åseral kommunes støtteordninger

Åseral kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Åseral kommune.

Les mer om Åseral kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Åseral kommune - ei positiv kraft
Støtteordninger (5)
logo
Tilskot til arrangement

Setesdal interkommunalt politisk råd har ei eiga støtteordning for arrangementsutvikling. Føremålet med ordninga er auka verdiskaping i regionen. Gode arrangement skapar trivsel, samarbeid og utvikling, og er positive for fastbuande, besøkande og for lokalt næringsliv. Støtta gjeng til utvikling og nyskaping av nye eller etablerte arrangement, med fokus på berekraft. Retningsliner og søknadskjema finn du i lenkene under.

Søknadsfrist 2022: 

1. halvår: 1.mai 2022
2. halvår: 1.oktober 2022 

Følg med på kommunens nettsider for neste års frist.

Retningsliner for arrangementstøtte Setesdal interkommunalt politisk råd

1.Setesdal IPR set kvart år av pengar i budsjettet til arrangement,- vurderast årleg ved budsjetthandsaming

2. To årlege søknadsfristar, med påfølgande samla handsaming i Setesdal IPR.

Føremål og geografi

3. Føremålet med ordninga er auka verdiskaping i regionen.

4. Berre arrangement som skal arrangerast innanfor Setesdal IPRs medlemskommunar kan støttast

5. Arrangementet må vere av regional eller nasjonal karakter, i høve deltaking og merksemd,- eller ha eit godt potensiale for å kunne oppnå dette.

Kven og kva kan støttast

6. Både idretts- og kulturarrangement kan støttast

7. Arrangement som arrangerast i «stille» periodar er særleg ynskja

8. Arrangement som rettar seg mot born og unge er særleg ynskja

9. Arrangement som fremmar lokal kultur er særleg ynskja

10. Arrangementet skal vere opent og tilgjengeleg for alle,- eller i det minste ha eit godt alternativ og tilbod som også passar familiar og born og unge, i tilfelle ein har aldersbegrensa inngong på ein del av arrangementet.

Utvikling, nyskaping, marknadsføring m.m

11. Støtta er til utvikling,- og skal gå til nye arrangement og til nyskaping i høve med eksisterande arrangement. Støtta kan gå til organisering, marknadsføring og profilering, kompetanseheving, tilrettelegging for samarbeid med lokalt næringsliv eller eksterne nøkkelpartnarar o.l.

12. Støtta kan primært ikkje gjevast til drift eller fysiske investeringar (t.d honorar og reisekostnadar til artistar).

13. For å få støtte bør det kunne synast til forventa langsiktige effektar; gjentaking, rekruttering, involvering og samarbeid med lokalt næringsliv, kompetansebygging o.l.

14. Det skal leggast fram eit budsjett og ein finansieringsplan der det kjem tydeleg fram kva ein søker om støtte til

Utbetaling og rapportering

15. I etterkant av arrangementet skal det utarbeidast ein evalueringsrapport med reiknskap.

16. Arrangement som får tilsegn kan få inntil 75 % av beløpet utbetalt innleiingsvis eller undervegs i prosjektet. Dei resterande utbetalast når arrangementet er fullført, og når det føreligg sluttrapport og reiknskap.

17. Tildeling kan bli trekt tilbake dersom ikkje krava om rapportering blir fulgt, også dersom ein finn at tildelinga har blitt bruka på feil grunnlag i høve søknad og budsjett.

 

Send skjema til post@setesdal.no, mrk arrangementstøtte. Skjema finn du på aseral.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Føremål med kulturprisen er å heidre einskildpersonar eller organisasjonar som har utmerka seg enten med stor innsats i det lokale idretts- og kulturliv, eller som har utmerka seg kvalitetsmessig som utøvar og såleis er ein viktig ambassadør for Åseral kommune.

Statuttar for tildeling av kulturpris og kulturstipend

1: Formannskapet disponerer ein årleg sum på kr. 10.000,- til kulturpris og kr 10 000,- til kulturstipend. Både pris og stipend kan delast ut kvart år om det ligg føre eigna kandidatar. Stipendet kan òg delast på fleire om formannskapet ynskjer det.

2: Føremål med kulturprisen er å heidre einskildpersonar eller organisasjonar som har utmerka seg enten med stor innsats i det lokale idretts- og kulturliv, eller som har utmerka seg kvalitetsmessig som utøvar og såleis er ein viktig ambassadør for Åseral kommune.

3: Føremål med kulturstipendet er å medverke til å stimulere kunstnarisk eller sportsleg talentutvikling og aktivitet. Stipendet skal oppmuntre einskildpersonar frå Åseral kommune som har valt å satse innan områda kunst, kultur og idrett, eller som på annan måte representerer eit potensiale for kommunen.

4: Utlysast i Åsdølen og kommunen si heimeside.

5: Nominasjonar til kulturprisen med grunngjeving sendast via digitalt skjema innan 1. mars.

6: Søknadsfrist for kulturstipend vert sett til same dato 1. mars. Søk via digitalt skjema du finn på aseral.kommune.no.

7: Mottakar av både kulturpris og kulturstipend vert avgjort av formannskapet. I utgangspunktet er det ynskjelig å halde offentliggjering og utdeling hemmeleg fram til eit passande overrekking på 17. mai eller eit anna passande arrangement. Uansett arrangement skal ordføraren stå for sjølve utdelinga.

8: Pris og stipend består av gåvesjekk, diplom og blomar og vert henta frå kulturbudsjettet

9: Statuttane for Åseral kommune sin kulturpris og kulturstipend vert gjeldande frå 1. juli 2020. Vedteke i formannskapet 4. juni 2020 i sak 38/20

Lenke til skjema for nominering finn du på aseral.kommune.no.

 

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Kulturstipend

Føremål med kulturstipendet er å medverke til å stimulere kunstnarisk eller sportsleg talentutvikling og aktivitet. Stipendet skal oppmuntre einskildpersonar frå Åseral kommune som har valt å satse innan områda kunst, kultur og idrett, eller som på annan måte representerar eit potensiale for kommunen.

Statuttar for tildeling av kulturpris og kulturstipend

1: Formannskapet disponerer ein årleg sum på kr. 10.000,- til kulturpris og kr 10 000,- til kulturstipend. Både pris og stipend kan delast ut kvart år om det ligg føre eigna kandidatar. Stipendet kan òg delast på fleire om formannskapet ynskjer det.

2: Føremål med kulturprisen er å heidre einskildpersonar eller organisasjonar som har utmerka seg enten med stor innsats i det lokale idretts- og kulturliv, eller som har utmerka seg kvalitetsmessig som utøvar og såleis er ein viktig ambassadør for Åseral kommune.

3: Føremål med kulturstipendet er å medverke til å stimulere kunstnarisk eller sportsleg talentutvikling og aktivitet. Stipendet skal oppmuntre einskildpersonar frå Åseral kommune som har valt å satse innan områda kunst, kultur og idrett, eller som på annan måte representerer eit potensiale for kommunen.

4: Utlysast i Åsdølen og kommunen si heimeside.
 
5: Nominasjonar til kulturprisen med grunngjeving sendast via digitalt skjema innan 1. mars.
 
6: Søknadsfrist for kulturstipend vert sett til same dato 1. mars. Søk via digitalt skjema. Dette finn du på aseral.kommune.no.

7: Mottakar av både kulturpris og kulturstipend vert avgjort av formannskapet. I utgangspunktet er det ynskjelig å halde offentliggjering og utdeling hemmeleg fram til eit passande overrekking på 17. mai eller eit anna passande arrangement. Uansett arrangement skal ordføraren stå for sjølve utdelinga.

8: Pris og stipend består av gåvesjekk, diplom og blomar og vert henta frå kulturbudsjettet

9: Statuttane for Åseral kommune sin kulturpris og kulturstipend vert gjeldande frå 1. juli 2020.

Les meir og søk elektronisk på aseral.kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Tilskot til kulturarbeid for lag og foreiningar

Alle som driv frivillig kulturarbeid i Åseral kommune kan søkje om midlar. Kultur har 40.000,- til fordeling.

Søknadsfristen er 1. november og vil bli annonsert på kommunens heimesida og i åsdølen.

Søknader som kjem inn etter fristen blir ikkje handsama.

Ein ber om at at dei forskjellige organisasjonane rapporterar kor mange aktivitetar dei har hatt i løpet av året. Likedan gjennomsnittleg frammøte.

Meir utfyllande opplysningar samt søknadsskjema finn du på aseral.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt utdanningsstipend

Åseral kommune gir stipend til utdanning etter grunnskulen. Stipend vert gjeve etter det reglement og dei satsar kommunestyret til ei kvar tid bestemmer. Søknadsfrist er 1. mars for hausthalvåret føregåande år, og 25. juni for vårhalvåret inneverande år.

Alle søkjarar må vera folkeregistrert og ha heimebustad i Åseral. Halve summen kan utbetalast etter kvart semester. Skulen/lærestad må då attestera at 1. halvår av skule/læreår er fullført ved kopi av vitnemål, eller eit eige skriv som stadfestar dette. Husk stempel og underskrift.

Bortebuarar må i tillegg til søknaden legge ved dokumenterte leigeutgifter, f.eks. husleigekontrakt eller kvittering for betalt husleige. Kvar elev/lærling kan få kommunalt utdanningsstipend for totalt 3 år.

Ved skule/læreårets slutt er det søkjar sjølv som er ansvarleg for å levere dokumentasjon på fullført skulegang/læretid. Då blir siste halvår utbetalt.

Søknadsskjema

Digitalt søknadskjema (pålogging vi ID porten) finn du lenke til på aseral.kommune.no.

Reglar for kommunalt utdanningsstipend i Åseral kommune

1. Åseral kommune gir stipend til utdanning etter grunnskulen. Vaksenopplæring som ein del av grunnskulen omfattast ikkje av ordninga. Kveld- og helgekurs omfattast heller ikkje av ordninga. Stipendordninga blir administrert av eining for service, reiseliv og kultur (SERK). Stipend vert gjeve etter det reglement og dei satsar kommunestyret til ei kvar tid bestemmer.

2. Kvar søkjar kan få stipend for i alt 30 månader fordelt over 6 semester eller 3 år. (Eit heilt skuleår er 10 månader, eller normert 60 studiepoeng). For å få rett til stipend må utdanninga svare til minimum 5 månader eller 30 studiepoeng i løpet av eit studieår. Ein får då utbetaling med 50% av full sats. Studie med omfang mellom 5 månader /30 studiepoeng og 10 månader/ 60 studiepoeng i løpet av eit studieår, får prosentvis utbetaling av full sats.

3. Alle søkjarar må vera folkeregistrert og ha heimebustad i Åseral under studietida. Elevar som bur heime (fordi skulen ligg så nær eller det er offentleg skyss), får stipend med 50% av full sats. Dersom avstanden frå heimen til offentleg skuleskyss er minst 3 km. blir det gjeve stipend med full sats. Søknader som kjem etter søknadsfrist vert avslått.

4. Alle elevar som følgjer ordinært opplegg i vidaregåande skule (også lærlingar) kan få stipend etter satsane som går fram av dette reglementet, til og med det året søkjar fyller 25 år.

5. Stipend blir utbetalt etter kvart skuleår. Halve summen kan utbetalast når første halvdel av skuleåret er fullført. Søkjar legg då fram attest frå skulen. Søkjar som er bortebuar må og leggja fram attest på dette (for eksempel dokumenterte leigeutgifter/husleigekontrakt)

6. Kravet for å få stipend er at eleven har delteke i undervisninga. Det er ikkje krav om gjennomført og greidd eksamen. For opplæring utan frammøteplikt må eksamen vere gjennomført og greidd.

7. Einingsleiar SERK tilviser stipend i alle kurante saker. Viss det kan vere tvil om søkjar har rett på stipend, skal saka avgjerast av HOL.

8. Dersom ein søkjar må slutte skulegangen på grunn av sjukdom eller andre forhold som søkjar ikkje kan hjelpe for, kan vedkomande søkja om å få stipend for den tida som søkjar faktisk har gått på skule dersom studietida er minimum 5 månader. HOL avgjer om stipend skal ytast.

9. Avgjerd om stipend kan klagast til Formannskapet innan 3 veker etter at søkjar har fått melding.

10. Formannskapet, medlem av HOL eller einingsleiar SERK kan krevje at HOL tek desse reglane opp til revisjon.

Satsane er for tida sett til kr. 10 000,- og kr. 5 000,- høvesvis bortebuar og heimebuar.

Les meir og søk elektronisk på aseral.kommune.no.

Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post