Evje og Hornnes kommunes støtteordninger

Evje og Hornnes kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning Evje og Hornnes kommune.

Les mer om Evje og Hornnes kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Evje og Hornnes kommune - hjertet i Agder
Støtteordninger (5)
logo
Næringsfond

Evjemoen næringspark AS har næringsarbeidet for Evje og Hornnes kommune. Virksomheten består blant annet i utleie og salg av bygninger, salg av næringstomter, hjelp til nyetableringer, bedrifter og prosjekter. Selskapet er eid av Evje og Hornnes kommune.

Ordningen er i regi av av Evjemoen næringspark AS. Dersom du ønsker å søke om tilskudd til din bedrift eller ditt prosjekt - ta kontakt med Evjemoen næringspark AS v/Connie Barthold på e-post: cb@evjemoen.no. 

Merk at søknader vil bli behandlet fortløpende.

Les mer på www.e-h.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Frivillighetsprisen

• Første år for tildeling var i 2010.

• Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og • pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.

• Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

• Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

• Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Kjenner du en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til det beste for den enkelte og lokalsamfunnet, og som fortjener en ekstra takk for innsatsen? Alle; både privatpersoner, lag og foreninger blir oppfordret til å nominere en kandidat til frivillighetsprisen.

Nomineringsskjema finner du på e-h.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Kulturprisen i Evje og Hornnes deles ut hvert andre år i oddetallsår. Prisen er tiltenkt en initiativrik person, eller personer, som over tid har gjort et godt arbeid for lokalsamfunnet.

Prisen ble første gang delt ut i 1991, og er siden delt ut 15 ganger.

Kjenner du en initiativrik person, eller personer, som over tid har gjort et godt arbeid for lokalsamfunnet? Det kan være seg i form av spesielle bragder eller liknende. Evje og Hornnes kommune skal dele ut årets kulturpris. Vi ønsker i den sammenheng forslag til kandidater.

Nomineringsskjema finner du på e-h.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kultur- og frivillighetsmidler

Beskrivelse

Kultur- og frivillighetsmidler deles ut en gang i året og skal stimulere til aktivitet blant frivillige i kulturlivet og frivillig arbeid ellers i Evje og Hornnes kommune.

Søknadsfristen er 1. april. Søknader innkommet etter denne dato blir ikke behandlet.

Midlene deles ut til lag og foreninger ved søknad. Egne søknadsskjema skal benyttes. Midlene lyses ut i lokalavisen og på kommunen sine nettsider.

Merk: Fra 2017 har Evje og Hornnes kommunestyre vedtatt i k-sak 6/17 at lag tilsluttet NIF (Norges idrettsforbund) skal søke kulturmidler fra Evje og Hornnes Idrettsråd, som tildeles 1/3 av kulturmidlene til fordeling blant sine medlemslag.

Målgruppe

• Lag og foreninger
• Frivillige
• Prosjekter

Kriterier/vilkår

Egne søknadsskjema skal benyttes. Søknadsskjema finner du på e-h.kommune.no.
Det skal leveres regnskap og medlemslister sammen med søknaden.
Medlemslistene behandles konfidensielt.

Det finnes to ulike ordninger å søke om tilskudd til:

Generelt kultur- og frivillighetsarbeid – lag og foreninger

2/3 av kultur- og frivillighetsmidlene tildeles som generelle midler, som igjen fordeles slik:
3/9 deler fordeles som basistilskudd på antall søkere/enheter.
4/9 deler fordeles på barn og unge mellom 0-19 år.
2/9 deler fordeles på gruppa fra 20 år og oppover.

Det tildeles midler kun for medlemmer i Evje og Hornnes kommune.

Spesielle aktiviteter innen kultur og frivillighet – prosjekter og arrangementer

1/3 del av kultur- og frivillighetsmidlene tildeles spesielle aktiviteter.

Disse søknadene vurderes spesielt, og midlene tildeles først etter gjennomførte tiltak. Søknad på kultur- og frivillighetsmidler til spesielle aktiviteter vil vurderes spesielt, avhengig av antall søkere, målsettingen med tiltakene, søkers økonomi og hvor midlene kan få størst effekt. Levekårsutvalget vil ta stilling til de innkomne søknadene hvert år. Søker må legge ved medlemslister og regnskap fra siste aktivitets-år i søknaden. Er ikke årsmøte avholdt kan dette ettersendes. Regnskap for tildeling av kulturmidler til spesielle aktiviteter, må være kommunen i hende før den 15.12. tildelingsåret, for å kunne bli utbetalt.

Les mer og søk elektronisk på e-h.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Idretts- og kulturstipend for ungdom
Evje og Hornnes kommunestyre har i k-sak 6/17 vedtatt at Evje og Hornnes kommune skal dele ut 1 idrettsstipend i oddetallsår, og 1 kulturstipend i partallsår; begge på hver seg 10 000 kr.  Både enkeltpersoner og grupper som bor eller har sin opprinnelse i kommunen kan søke.


Søknadsskjema finner du på e-h.kommune.no.
Søknadsfrist for alle utlysningene er 1. april 
Søknader mottatt etter fristen blir ikke behandlet.

Søknadene sendes:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

eller på e-post til: post@e-h.kommune.no


Merk med hva man søker på. Les mer på e-h.kommune.no
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post