Åmli kommunes støtteordninger

Åmli kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Åmli kommune.

Les mer om Åmli kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Åmli kommune - bygda for alle
Støtteordninger (4)
logo
Regionalt næringsfond

Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Tvedestrand kommunar har gått saman om eit regionalt næringsfond. Fondet er oppretta gjennom statlege formidla via fylkeskommunen. Kommunane fyller for tida på desse overførte midla med eit tillegg på 60 %. Fondet disponerer om lag 2,5 millionar kroner årleg. Støtte frå fondet vert gitt som tilskot til næringsprosjekt.

Kven kan søke?

Nyetablerarar og bedrifter/personlege føretak med adresse i kommunen kan etter søknad få tilskot til:

• Bedriftsutvikling, f.eks. opplæring, produktutvikling, marknadsføring, marknadsundersøkingar og planlegging, med inntil 30% av kostnadene.

• Investeringar, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstarting og utvidingar av mindre bedrifter, med inntil 15% av kostnadene.

• Samla offentlig støtte kan ikkje overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og maksimalt tilskot til eit enkeltprosjekt er kr. 200.000,-.

Næringsfondet skal nyttast til å fremje etablering av ny næringsverksemd og til styrking og vidareutvikling av eksisterande bedrifter og næringar. Prosjekt som bidrar til betre sysselsettingsmoglegheter for kvinner og nyetableringar skal prioriterast.

Innkomne søknader vert behandla fortløpande og avgjorte i fondsmøte med representantar for dei deltakande kommunane. Fondsmøte 4-5 gonger pr. halvår.

Søknadene til det regionale næringsfondet skal sendast til fondet via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsskjema finn du på https://www.regionalforvaltning.no/.

Les meir på amli.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Spelemidlar til idrettsanlegg

Ein kan søke spelemidlar til idrett og fysisk aktivitet for to kategoriar av anlegg:

• Ordinære anlegg er anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet, samt eigenorganisert fysisk aktivitet. Denne typen anlegg kan i regelen få inntil 1/3 i tilskot. Turvegar og turstiar kan i regelen få inntil 50% i tilskot.

• Nærmiljøanlegg er utandørsanlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet i tilknyting til bu- og/eller aktivitetsområde som idrettsanlegg, skular og barnehagar.

Ein kan i tillegg søke om løypetiltak i fjellet og overnattingshytter (eige skjema).

Dei som kan søke er:

• Kommune

• Fylkeskommune

• Idrettsorganisasjonar knytt til NIF, Norges jeger- og fiskeforbund, DNT, Norges Bilsportforbund eller Det Frivillige Skyttervesenet.

Søknadsprosess:

Anlegga må tilfredsstille krav til universell utforming, og må vere allment tilgjengelege.

Søkar må ha tinglyst rett til bruk av grunnen der anlegget skal ligge i 30 år (ordinære anlegg) eller 10 år (turstiar/løyper)

Anlegget må vere del av vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Denne planen skal rullerast kvart år.

Kommunen annonserer kvart år frist for å levere spelemiddelsøknad. Normalt er dette i oktober.

For nye anlegg må ein ta kontakt med kommunen for å registrere eit anleggsnummer.

Ein må også søke kommunen om idrettsfunskjonell førehandsgodkjenning.

Deretter kan ein levere søknad om spelemidlar på kulturdepartementets side.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du på amli.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til lag og organisasjonar

Åmli kommune deler kvart år ut tilskot til lag og organisasjonar i Åmli. Det finst følgjande tilskotsordningar, med søknadsfrist 1. april:

• Aktivitets- og driftsstøtte
• Prosjektstøtte
• Investeringsstøtte
• Arrangementsstøtte

Retningsliner

1 Generelt

1.1. Søknadsfristen for aktivitets- og driftsstøtte, investeringsstøtte, prosjektstøtte og arrangementsstøtte er sett til 1. april. Dette er einaste gongen i året då det er mogleg å søke. Det skal nyttast elektronisk søknadsskjema på kommunens heimeside.

1.2. Lag og foreiningar i Åmli kommune kan søke om aktivitets- og driftsstøtte, investeringsstøtte, prosjektstøtte og arrangementsstøtte. Lag og foreiningar som har tilknyting til politiske parti, arbeids- og næringslivsinteresser og/eller driv med verksemd knytt til slike felt, fell utanfor ordninga om tilskot til lag og foreiningar.

1.3. Retningsliner for tilskot til lag og organisasjonar skal reviderast kvart 4. år.

1.4. Lag og foreiningar som mottar tilskot frå Åmli kommune forpliktar seg til å tilby ordning med følgjekort for funksjonshemma på sine offentlege arrangement med inngangspengar.

1.5. Tilskot til lag og organisasjonar blir fordelt slik:

• 60% går til aktivitets- og driftsstøtte
• 20% går til prosjektstøtte og investeringsstøtte
• 20% går til arrangementsstøtte

Dersom det ikkje kjem inn tilfredsstillande søknader til prosjektstøtte, investeringsstøtte eller arrangementsstøtte, blir pengane overført til dei ande postane ut frå behov.

2 Aktivitets- og driftsstøtte

2.1. Aktivitets- og driftsstøtte skal gå til den ordinære drifta av laget. Drift er dei vanlege utgiftene som laga og foreiningane har kvar veke og kvar månad. Formålet med aktivitets- og driftsstøtta er å motivere og stimulere laga og foreiningane til aktivitet.

2.2. Åmli kommune ønsker å prioritere aktive lag med mange barn og unge. Difor må søkarane føre opp tal på aktive medlemmer over og under 20 år. Aktive medlemmer betaler medlemskontingent, og/eller deltar på minimum 60% av aktivitetane i laget. Med utgangspunkt i talet på aktive medlemmer blir aktivitets- og driftsstøtte fordelt etter følgjande fordelingsnøkkel:

• Vekttal 2: Aktivitetar for barn og ungdom
• Vekttal 1: Utadretta kulturverksemd
• Vekttal 0: Eigenaktivitet for vaksne

Med utadretta kulturverksemd meinest aktivietarar eller arrangement som lag og foreiningar organiserer aleine eller saman med andre, og som er ope for publikum ut over laget sine eigne medlemmer.

2.3. Obligatoriske vedlegg til søknaden er: årsmelding og revidert rekneskap for førre år, budsjett og årsplan for søknadsåret.

3 Prosjektstøtte

3.1. Prosjektstøtte skal brukast til tidsavgrensa prosjekt som ikkje er ein del av den ordinære drifta. Prosjekt kan vere t.d. kurs, turar eller utprøving av nye aktivitetar/tilbod. Lista er ikkje uttømmande. Prosjektet skal vere gjennomført i løpet av søknadsåret. Ein kan ikkje søke støtte til same prosjekt fleire år på rad.

3.2. Obligatoriske vedlegg til søknaden er: prosjektplan, budsjett og finansieringsplan. Det skal førast opp ein eigeninnsats på minimum 50% i finansieringsplanen. Eigeninnsatsen kan vere i form av pengar eller arbeidsinnsats.

3.3. Det skal leverast rapport på prosjektet seinast eit år etter gjennomføring. Dersom prosjektet ikkje er gjennomført eller midla brukt til andre tiltak enn det er søkt om, kan kommune krevje pengane tilbake.

4 Investeringsstøtte

4.1. Investeringsstøtte skal brukast til investeringar som går ut over den normale drifta i laga. Med investeringar meinest for eksempel reperasjonar av bygningar, kjøp av større utstyr og liknande. Det er mogleg å søke fleire gonger om investeringsstøtte dersom ein har fått avslag pga prioritering eller feil i søknaden. Investeringa skal vere gjennomført i løpet av søknadsåret.

4.2. Obligatoriske vedlegg til søknaden er: dokumentasjon av behov, planteikning (dersom bygning/reparasjon eller liknande), budsjett og finansieringsplan for investeringa. Det skal først opp eigeninnsats på minimum 50% i finansieringsplanen. Eigeninnsatsen kan vere i form av pengar eller arbeidsinnsats.

4.3. Det skal leverast sluttrekneskap for investeringa seinast eitt år etter at investeringa er gjort. Dersom investeringa ikkje er gjort eller midlane brukt til andre tiltak enn det er søkt om, kan kommune krevje pengane tilbake.

5 Arrangementsstøtte

5.1. Arrangementsstøtte skal brukast til faste eller enkeltståande arrangement innanfor utadretta kulturverksemd, jfr. pkt 2.2.

5.2. Arrangementet skal i hovudsak ha eit kulturelt/allmennyttig, ikkje kommersielt formål.

5.3. Det er ikkje mogleg å søke både arrangementsstøtte og kommunal støtte til marknadsføring og profilering til same arrangement.

5.4. Obligatoriske vedlegg til søknaden er: program og formål med arrangementet, budsjett og finansieringsplan. Det skal førast opp ein eigeninnsats på minimum 50% i finansieringsplanen. Eigeninnsatsen kan vere i form av pengar eller arbeidsinnsats.

Meir informasjon og elektronisk søknadsskjema finn du på amli.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Åmli kommune deler ut kulturpris til organisasjonar eller enkeltpersonar som er frå eller bur i Åmli kommune, og som har gjort ein stor innsats for kulturlivet i kommunen. Kulturprisen er ein honnør til særleg verdifull innsats innanfor det utvida kulturomgreået. Prisen er på 10 000 kr, og  blir delt ut annakvart år (partalsår). Formannskapet fattar vedtak om kandidat, etter innkomne forslag.

Ta kontakt med kommunen for å nominere kandidat.

Les meir på amli.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post