Birkenes kommunes støtteordninger

Birkenes kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Birkenes kommune.

Les mer om Birkenes kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Sammen skaper vi vekstmiljø for alle
Støtteordninger (5)
logo
Stipend til ungdom

Tordis Håkedals utdanningslegater lyser i år ut inntil 8 stipend på 2500 kroner.

Stipendet kan søkes av elever/studenter fra kommunene Birkenes og Lillesand, som søker videreutdanning utover grunnskolen.

Det utdeles 8 stipend a kr 2500.

Ta kontakt med kommunen for søknadsinformasjon; birkenes.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Retningslinjer

1. Birkenes kommune deler hvert år ut en kulturpris. Det kan gjøres unntak fra dette hvis det et år ikke er aktuelle kandidater.

2. Formålet med utdelingen er å stimulere kulturlivet i Birkenes ved å gi honnør for fremragende innsats innenfor rammen av det utvidete kulturbegrep. Prisen går til mennesker som over mange år har vist engasjement og dugnadsinnsats langt utover det vanlige og derved bidratt til at Birkenes har blitt en god kommune å bo i. Prisen kan også tildeles personer som har markedsført Birkenes på en positiv måte via gode prestasjoner innen det utvidete kulturbegrep.

3. Prisen kan kun tildeles enkeltpersoner som har særlig tilknytning til kulturlivet i Birkenes. Prisen deles ut til personer som over tid har gjort fortjenestefull innsats for kultur- og organisasjonslivet i Birkenes.

4. Kulturprisen består av diplom og et kunstverk Det påsettes en metallplate på kunstverket med inskripsjon : Kulturprisvinner + årstall + Birkenes kommune.

5. En egen komite vurderer de innkomne forslag og legger fram en innstilling for Tjenesteutvalget. Utvalget vedtar hvem som skal tildeles prisen. Komiteen/utvalget kan også komme med egne forslag på kandidater.

6. Prisen deles ut og offentliggjøres ved en passende anledning, fortrinnsvis ved den årlige 17.maifesten. (evt. Kulturfest).

Send inn forslag

Begrunnede forslag på kandidtater sendes Birkenes kommune innen 1. april. Forslagene kan sendes på mail til postmottak@birkenes.kommune.no eller til Birkenes kommune, kulturkontoret, postboks 195, 4795 Birkeland.

Les mer på birkenes.kommune.no

Privatpersoner
logo
Ungbirken

Retningslinjer

1. Birkenes kommune deler hvert år ut Ungbirken. Det kan gjøres unntak fra dette hvis det ikke er aktuelle kandidater.

2. Ungbirken skal være kommunens heder til ungdom under 25 år som fremmer kulturlivet i kommunen på en positiv måte og/eller markerer kommunen positivt utad. Prisen kan i spesielle tilfeller også deles ut på andre områder enn kultur.

3. Prisen kan utdeles både til enkeltpersoner, grupper og lag.

4. Prisen består av diplom og blomst og gavesjekk på kr 5000. Hvis det et år blir valgt å dele ut flere enn en Ungbirk må beløpet deles.

5. En egen komite vurderer de innkomne forslag og legger fram en innstilling for Tjenesteutvalget. Utvalget vedtar hvem som skal tildeles prisen. Komiteen/utvalget kan også komme med egne forslag på kandidater.

6. Prisen deles ut og offentliggjøres ved en passende anledning, fortrinnsvis ved den årlige 17.maifesten (evt. Kulturfest).

Send inn forslag

Begrunnede forslag på kandidtater sendes Birkenes kommune innen 1. april. Forslagene kan sendes på mail til postmottak@birkenes.kommune.no eller til Birkenes kommune, kulturkontoret, postboks 195, 4795 Birkeland.

Les mer på birkenes.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd og kulturmidler

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Målsetting

Hovedmålet med tilskudd til kulturformål skal være å stimulere egenaktiviteten i det frivillige kulturliv i kommunen. Tildelingen skal vektlegge geografisk spredning, aktivitet og mangfold. Aktivitet for barn og unge blir prioritert.

Tilskudd kulturmidler:

1. Krav til opplysninger fra søkere ved hovedtildeling

En gang i året skal det etter utlysning med søknadsfrist foretas en hovedtildeling av kulturmidler. Tilskudd kan ytes lag og foreninger og enkeltpersoner på grunnlag av planlagte aktiviteter i inneværende år. Søknad fra lag og foreninger må inneholde
opplysninger om følgende:

• Antall medlemmer bosatt i kommunen, fordelt på årsgrupper

• Revidert regnskap for foregående år for alle foreninger og lag

• Planlagte aktiviteter inneværende år

• Planlagte investeringer inneværende år

• Navn på leder og kasserer. Viktig med mailadresse og mobilnr.

• Organisasjonstilhørighet

• Kontonummer

Kommunen oppdaterer sin oversikt over lag og foreninger på www.birkenes.no med utg.pkt i de årlige innkomne søknader om kulturmidler.

2. Retningslinjer ved tildeling

2.1 For de lag som driver regelmessig aktivitet bør det ligge en viss forutsigbarhet i det årlige tilskuddet.

2.2 Hvert år kan Tjenesteutvalget velge satsingsområder innen kulturlivet som gis en høyere prioritet under tildelingen. Satsingsområdet blir bekjentgjort i utlysningen og på søknadskjema.

2.3 Det kan gis støtte til enkeltpersoner eller grupper som er aktivt engasjert i foreningsarbeid i kommunen til dekning av utgifter i forbindelse med relevant opplæring/kurs.

2.4 Det kan ytes ekstra tilskudd til nystartet aktivitet. Et slikt tilskudd kan gis på bakgrunn av søknad, men TJ-utvalget kan også på eget initiativ utlyse startkapital til aktiviter/ tiltak innen områder der det etter TJ-utvalgets mening er for liten aktivitet.

2.5 Det kan gis støtte til prosjekter (aktivitet med begrenset tidsramme) på bakgrunn av søknad med måldefinisjon, budsjett for gjennomføring av fremdriftsplan.

2.6 Det kan gis tilskudd til uorganiserte grupper på bakgrunn av aktivitet/tiltak/prosjekt. Budsjett for aktiviteten må legges ved søknad.

3. Tilskudd, kapitalformål

Det kan gis tilskudd til mindre investeringer og utstyr (kapitalformål) til lag og foreninger som eier/leier lokaler for egne aktiviteter. Tilskuddet gis på bakgrunn av søknad inneholdende opplysninger om driftsutgifter og brukshyppighet. I tillegg må de samme opplysninger som under punkt 1 besvares, og investeringene som søknaden gjelder må spesielt beskrives. Tilskudd til kapitalformål utbetales når de omsøkte prosjekter/innkjøp er dokumentert. TJ-utvalget kan også gi tilskudd til dyrere utstyr som et lag er avhengig av for å drive sin aktivitet. Det skal brukes samme søknadsskjema for kapitalformål som kulturmidler ellers.

4. Kulturstipend

Det deles hvert år ut stipender til unge Birkenesinger fra 16 -25 år som ønsker å utvikle seg spesielt innen kultur og idrett. Kulturstipenda skal være ei støtte og oppmuntring til videre utvikling for skapende og utøvende talenter. Søkeren skriver selv søknad med dokumentasjon og begrunnelse for søknaden. Hvert år deles det ut inntil 4 stipend innenfor den økonomi som er gitt i budsjettet. I spesielle tilfeller kan TJ- utvalget dispensere fra antall stipend , sum og alder.

5. Underskuddsgaranti

Hvert år avsettes kulturmidler til kulturtiltak med underskuddsgaranti til ulike arrangement i kommunen. Dette kan være eks; konserter, teaterforestillinger, foredrag, aktivitetsdager osv. Dette er tilskudd til arrangement som har som formål å tjene penger eller gå i balanse økonomisk, hvor den enkelte deltaker/tilskuer/publikum forventes å betale en egenandel. Underskuddsgaranti kan vedtas administrativt av kulturleder eller fremlegges i spesielle tilfeller som egen sak til TJ-utvalget.

6. Driftstilskudd til lokaler eiet av lag og foreninger samt grendehus

Formål: utvikle møteplasser og lokaler tilpasset nærmiljøets behov

Driftstilskudd kan søkes av alle grendestyrer og foreninger/lag som eier og driver lokaler for kulturaktiviteter i kommunen. Driftstilskuddet er ment å dekke noen av driftsutgiftene. Med søknaden må vedlegges regnskap og opplysninger om aktiviteter, bruksfrekvens m.m. i lokalet siste driftsår. Lag som driver utstrakt barne-og ungdomsaktivitet vil bli prioritert.

7. Driftstøtte til idrettsanlegg

Det gis årlig fast støtte til Birkenes IL for vedlikehold og drift av Birkenesparken som eies av idrettslaget. Det gis også en mindre sum til IL Gry og Herefoss IL som har ansvar for drift og vedlikehold av de mindre idrettsanleggene som ligger ved skolene, henholdsvis på Engesland og Herefoss. Det er egen post på kulturbudsjettet til dette formål.

8. Støtte til andre tiltak

Søknad om støtte til større kulturformål/aktiviteter ut over det som er nevnt i retningslinjene blir vurdert av TJ-utvalget/og eller annet politisk nivå. Foreninger og lag kan søke både kulturmidler og midler til kapitalformål, men må da sende to søknadsskjemaer. Samme skjema brukes til søknad om driftstilskudd til grendehus, men kryss av i riktig rute. For søknad om kulturstipend brukes ikke skjema, men send kun en søknad med begrunnelse og dokumentasjon.

Søknadsfrist: 1.april hvert år

Søknad sendes kulturkontoret som foretar gjennomgang av søknadene og lager innstilling. Tjenesteutvalget vedtar hvert år fordelingen av midler til de ulike tiltak.

For søknad om underskuddsgaranti, kontakt kulturkontoret. Ingen søknadsfrist.

Les mer på birkenes.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Regionalt næringsfond

Birkenes kommune opprettet i 2008 et regionalt næringsfond sammen med Lillesand kommune, Iveland kommune og Aust-Agder fylkeskommune.

Fondet har cirka 600.000 kroner til disposisjon hvert år. Her kan lokale gründere og næringsdrivende søke om støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende virksomheter. Virksomheter som styrker sysselsetting av kvinner skal prioriteres. Det kan gis inntil 200.000 kroner i støtte.

Kontaktperson og næringsansvarlig i Birkenes kommune er eiendomsforvalter Ronny André Eikerol.

E-post: ronny.andre.eikerol@birkenes.kommune.no

Tlf.: 912 43 356

Vedtekter og søknadsportal finner du på regionalforvaltning.no.

Les mer på birkenes.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Birkenes kommunes støtteordninger