Bjørnafjorden kommunes støtteordninger

Bjørnafjorden kommune deler ut midler til blant annet kultur og integrering. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Bjørnafjorden kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturmidlar

Kulturmidlar er tilskot til dagleg drift av eit lag eller organisasjon. Målet med ordninga er å stimulere til aktivitet innan kulturområdet. Tilskot vert gitt for eitt år om gongen og følger kalenderår.

Kommunen kan gi tilskot til drift innan desse områda:

-Idrett og friluftsliv (idrettslag, skyttarlag, friluftsorganisasjonar mm)
-Kunstnarleg utfalding (musikk, biletkunst, dans, handverk mm)
-Generelt kulturarbeid (lokalhistorie, sosialt arbeid, fritid mm)  


Vilkår for søknaden
-Frivillige lag og organisasjonar som er opne og ideelle kan søka om kulturmidlar. 
-Eit lag eller ei foreining kan berre senda ein søknad.
-Barn og unge opp til 20 år og grupper som treng særleg tilrettelegging, vert prioriterte, men lag og organisasjonar med andre målgrupper kan òg søka.


I søknad skal det framgå medlemstal og aktivitet i laget retta mot dei prioriterte målgruppene.
Utmåling av tilskot er basert på medlemstal og gir tilskot på tre ulike nivå; lite, mellomstort og stort lag. Beløpsstorleik må vera tilpassa søknadsmasse og budsjettramme, og kan endra seg frå år til år.


For å kunna søka må organisasjonen levera årsmelding og rekneskap godkjend av siste årsmøte, som vedlegg til søknad. 
Laga må vera registrert i Brønnøysund Frivilligregisteret
Laga må vera registrert i aktivitetskalenderen Friskus og publisere arrangementa der.


Slik søker du
Finn søknadsfrist og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://bjornafjorden.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/sok-tilskot-til-kultur/kulturmidlar/

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturstipend

Bjørnafjorden kommune lyser ut to kulturstipend kvart på kroner 20.000 med søknadsfrist 1. april. Unge mellom 16 og 29 år kan søka om stipend. Målet med stipendordninga er å stimulera og inspirera til kreativitet, talentutvikling og kulturelt mangfald på heile kultur- og idrettsfeltet. Kulturstipenda skal vera ei framtidsretta kjelde til vidare utvikling og satsing innanfor den omsøkte aktiviteten.


Søkar må grunngje godt korleis stipendet kan bidra til å utvikle talent og evner på feltet. Stipend skal ikkje gå til å dekke kostnader med formell utdanning, men kan gå til opplæring og kompetanseheving.

Det blir årleg delt ut to stipend, kvart på 20 000 kroner.

Les vedtekter, søknadsfrist og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://bjornafjorden.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/sok-tilskot-til-kultur/kulturstipend/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskot til integreringsarbeid

Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om prosjektstøtte og driftstilskot til integreringsarbeid. Bjørnafjorden kommune forvaltar tilskota på vegner av integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI).
Hovudmålet er å auke arbeids- og samfunnsdeltakinga blant innvandrarar og deira barn. Målgruppa for ordningane er innvandrarar, norskfødde med innvandrarforeldre og andre i befolkninga elles.

Kven kan søkje?
Alle typar frivillige organisasjonar som vil setje fokus på integrering som del av sin aktivitet i Bjørnafjorden kommune.

Organisasjonen må vere registrert i Frivilligheitsregisteret, og ha hovuddelen av medlemmane sine i Bjørnafjorden kommune.

Les meir om ordninga på kommunens hjemmesider:

https://bjornafjorden.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/sok-tilskot-til-kultur/sok-om-tilskot-til-integreringsarbeid/

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post