Farsund kommunes støtteordninger

Farsund kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Farsund kommune.

Les mer om Farsund kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Kommunen ligger i hovedsak på Listahalvøya som ofte kalles «det eldste Norge»
Støtteordninger (9)
logo
Listerfondet

Retningslinjer for tildeling fra Listerfondet

Fondet skal benyttes for å fremme regional næringsutvikling og skal bidra til en variert og bærekraftig næringsstruktur i Lister.

Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene som er nedfelt i regionplan Lister 2030 og de de lokale strategiske planer.

1. Tilskudd fra fondet kan gis til:
• Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter.
• Nyetableringer – nye tiltak.

2. Tildelingskriterier som vil bli vektlagt i vurderingen:
• Økt kvinneandel i næringslivet.
• Nyskapende.
• Prosjektet skal ha definerte mål og fremdriftsplan.
• Skal ivareta og skape nye arbeidsplasser i Listerregionen.
• Samarbeid med andre bedrifter/aktører- nettverksbygging.
• Kompetanseutvikling

3. Det kan søkes på tilskudd fra fondet hele året. Styret vil gjennomføre halvårlige tildelinger – søknadsfrist er 31.12 og 01.09. Mindre søknadsbeløp kan tildeles uten styrebehandling. Lister interkommunale politiske råd er klageinstans.

4. Søknadsinnhold:
• Beskrivelse av prosjektets mål, innhold i prosjektet, handlingsplan, spesifiserte prosjektkostnader og finansieringsplan.
• Siste års regnskap og nødvendige attester (eks. attest for skatt og merverdiavgift).
• Dersom det søkes om tilskudd fra andre aktører skal dette opplyses om i søknaden.
5. Finansieringsandelen kan ikke overstige 50 % av total kostnad. Tilskuddene kan maks være på kr. 200.000,- pr. søknad/år/søker. Søknader som overstiger denne grensen kan avgjøres av Lister interkommunale politiske råd. Det kan tildeles administrativt inntil kr. 30 000,-

6. Det gis ikke tilskudd til:
• Investeringer i bygg, anlegg og utstyr.
• Oppstartskapital.
• Drift.
• Lån og garantier.
• Bedrifter med negativ egenkapital.
• Det gis normalt ikke tilskudd til lag og foreninger.

7. Tilskudd vil bli utbetalt i 2 terminer. Første halvpart ved oppstart og andre halvpart ved tilsendt sluttrapport – eller bekreftelse på gjennomført tiltak inkl. godkjent regnskap. Tildelingen gjelder for to år, med mulighet til å søke om ett års forlengelse.

8. Informasjon om fondets vedtekter og praktiske ordninger og søknadsskjema finnes på www.listersamarbeidet.no - Listerfondet.

9. For nærmere informasjon og veiledning anmodes søker om å ta kontakt med det lokale næringskontor eller Lister Nyskaping.
Sirdal kommune tlf: 38 37 90 00
Hægebostad kommune tlf: 38 34 91 00
Flekkefjord kommune tlf: 38 32 80 00
Kvinesdal kommune tlf: 38 35 77 00
Lyngdal kommune tlf: 38 33 40 00
Farsund kommune tlf: 38 38 20 00
Lister Nyskaping AS tlf: 950 15 365

Søknaden skal leveres på søknadsportalen: www.regionalforvaltning.no

Les mer på farsund.kommune.no og på listersamarbeidet.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til aktiviteter og prosjekter

Kommunen kan gi tilskudd til arrangementer og prosjekter. Tildelingen skjer av utvalg for levekår to ganger i året, med søknadsfrist 15. mars og 15. september. 

Kriterier for tildeling

• Det er to tildelinger i året med søknadsfrist 15. mars og 15. september, hovedtildelingen er 15. mars.
• Det kan søkes om støtte, eller underskuddsgaranti for arrangement.
• Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti for arrangementet som er gjennomført.
• Tilskudd/ underskuddsgaranti skal som hovedregel ikke gis dersom det danner grunnlag for fortjeneste til private eiere.
• Arrangement som har fast kommunalt tilskudd kan ikke søke om underskuddsgaranti i tillegg.
• Støtte gis til aktiviteter og prosjekter som favner flest mulig.
• Støtte kan gis tiltak som kommer hele kommunen til gode.
• Støtte gis i utgangspunktet kun til aktører som hører hjemme i Farsund kommune.
• Det kan gis støtte til arrangementer/ tiltak, arrangert av aktører utenfor kommunen, når disse anses som viktige for kommunens innbyggere og besøkende.
• Det gis ikke støtte til rene sosiale tiltak rettet mot spesifikke grupper og som anses å høre naturlig inn under andre tilskuddsordninger.
• Det må søkes om et konkret beløp og settes opp et realistisk budsjett for tiltaket.
• Farsund kommune kan be om rapport på bruken av tildelte midler.
• Retningslinjene evalueres ved behov.

Det er ikke egne skjema til bruk ved søknad om denne støtten men vi ber om at følgende oppgis:

1. Søknadsbeløp.
2. Organisasjonsnummer der dette finnes.
3. Kontonummer midlene skal utbetales til. 
4. Kort beskrivelse av prosjekt/aktivitet.

 Søknad sendes til post@farsund.kommune.no merket med "Støtte til aktiviteter og prosjekter."

Tillegg til retningslinjene vedtatt av kommunestyret 18.03.2021, sak 8/21:

1. Kommunen skal ikke yte støtte til organisasjoner som utestenger personer på grunn av legning, kjønn, religion, funksjonsevne, etnisitet og sosial bakgrunn.
2. De som mottar støtte fra kommunen forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering, og motvirke alle former for diskriminering. 
3. Gratis bruk av kommunens lokaler, er en form for indirekte støtte og omfattes av punkt 2.

Les mer på farsund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Driftstilskudd

Alle lag og foreninger i Farsund kommune som faller innenfor det utvidede kulturbegrepet, kan søke om driftsmidler. Søknadsfrist er 15. mars hvert år, og midlene tildeles av utvalg for levekår. 

Kriterier for tildeling

1. Driftsmidler til lag og foreninger blir bevilget av Farsund kommunestyre og tildeling er delegert til utvalg for levekår. Administrasjonen innstiller til utvalget ut fra gjeldende retningslinjer og politiske føringer.

2. Tilskuddet kan gis til frivillige organisasjoner og lag i Farsund kommune som hører til under det utvidede kulturbegrepet, er registrert i kommunen og driver kontinuerlig drift her.
Regionale tiltak som har tilknytning til kommunen kan også søke.
Enkeltpersoner kan i spesielle tilfeller gis tilskudd.
Tilskuddet skal gå til vanlig drift.

3. Organisasjonen må være åpen for alle og ha et valgt styre. Alle former for aktiviteter skal sees på som likeverdige.

4. Unntatt for tilskudd er:
- Organisasjoner som primært tar seg av medlemmers yrkes-, helse- og/eller økonomiske interesser.
- Organisasjoner som har til hovedoppgave å samle inn penger til tiltak utenfor kommunen.

5. Driftstilskudd:

• blir fordelt en gang i året med søknadsfrist 15.mars.
• kunngjøres i lokalavisen.
• benytter «Søknadsskjema om driftsmidler til lag og foreninger.»

6. Det er lagt føringer på å særlig støtte organisasjoner som driver aktiviteter for barn og unge opp til 18 år.

7. Det er organisasjonens ansvar å søke i rett tid, fortrinnsvis på fastsatt skjema som hentes på kommunens nettsider, eller ved henvendelse til servicekontoret. Søknadsbeløp og kontonummer skal oppgis. Søknader som ikke fremmes innen søknadsfrist imøtekommes ikke.

8. Det åpnes ikke for klageadgang, siden søknadene behandles både administrativt og politisk.

9. Ordningen evalueres etter behov.


Tillegg til retningslinjene vedtatt av kommunestyret 18.03.2021, sak 8/21:

1. Kommunen skal ikke yte støtte til organisasjoner som utestenger personer på grunn av legning, kjønn, religion, funksjonsevne, etnisitet og sosial bakgrunn.

2. De som mottar støtte fra kommunen forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering, og motvirke alle former for diskriminering.

3. Gratis bruk av kommunens lokaler, er en form for indirekte støtte og omfattes av punkt 2.

Søknad om driftsstilskudd skal sendes inn på eget skjema som du finner på farsund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Har dere planer om å bygge et idretts- friluftsliv eller nærmiljøanlegg? Da kan det være lurt å undersøke muligheten for å søke om spillemidler. Spillemidlene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping og skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Hvem kan søke?

Spillemidler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle organisasjoner med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Søknadsfrist og - skjema

Frist for innsendelse av elektronisk søknad til kommunen er 15. oktober. Søknaden blir behandlet politisk i november, og sendes videre til fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Søknadsskjema finner du på farsund.kommune.no

Vilkår

Det er bare eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. Anlegget skal være universelt utformet og ha god planlegging og funksjonalitet. Søker må ha rett til bruk av grunnen der anlegget skal ligge.

Anlegget må være med i Farsund kommunes vedtatte Plan for idrett og fysisk aktivitet, eller være politisk behandlet ved den årlige rulleringen av handlingsprogrammet i november.

Det kan kun søkes tilskudd på grunnlag av kostnader som gjelder aktivitetsareal og nødvendige tilleggselementer.

Prosjektet må være fullfinansiert. 

For rehabilitering av idrettsanlegg må anlegget heve standarden både funksjonelt og bruksmessig.

For nærmiljøanlegg som mottar spillemidler gjelder blant annet:

• Anlegget skal være fritt og allment tilgjengelig.
• Nærmiljøanlegget skal ikke dekke behov for organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser.
• Lekeplasser som bare består av klatrestativ, rutsjebaner, sandkasser, runser osv. (redskapslekeplasser), faller utenfor ordningen.

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Vilkår fremgår av «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» som utgis av departementet årlig. Lenke til betemmelser for 2022, finner du på farsund.kommune.no

Viktig informasjon

Alle søkere må sette seg inn «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» som utgis av departementet hvert år.

Både bestemmelser, litteratur og søknadsskjema finner du på idrettsanlegg.no.

Informasjon om spillemiddelordningen, innlogging til søknadsordningen, hjelp og dokumentasjonskrav finner du på anleggsregisteret.no.

Den gode prosessen og informasjon om andre idrettsanlegg som har fått støtte, finner du på godeidrettsanlegg.no.

Les mer og søk elektronisk på farsund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Jubileumsgaver

Farsund kommune utdeler jubileumsgaver hvert 25. år.

Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger i Farsund kommune:

1. Kommunen kan gi jubileumsgave til frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål.

2. Lag og foreninger må selv informere kommunen om sine jubileer. Dette kan gjøres ved å sende informasjon om dette til kommunen, eller ved å invitere ordfører, rådmann eller andre fra kommunen til deltakelse på markering av jubileet.

3. Det gis kr. 10.000,- i jubileumsgave. Gaven utdeles ved 25-, 50-, 75- og 100-årsjubileum. Deretter hvert 25. år.

4. Dersom representant fra kommunen deltar på jubileumsarrangementet, kan det i tillegg til pengegave gis blomster.

5.  Kommunen har oppdatert oversikt over utbetalte jubileumsgaver.

6. Deltar ordfører eller andre som representerer kommunen ved andre jubileumsarrangementer, kan det gis representasjonsgave og/eller blomster.

Tillegg til retningslinjene vedtatt av kommunestyret 18.03.2021, sak 8/21:

1. Kommunen skal ikke yte støtte til organisasjoner som utestenger personer på grunn av legning, kjønn, religion, funksjonsevne, etnisitet og sosial bakgrunn.
2. De som mottar støtte fra kommunen forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering, og motvirke alle former for diskriminering. 
3. Gratis bruk av kommunens lokaler, er en form for indirekte støtte og omfattes av punkt 2.

Les mer på farsund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Aktivitetskortet i Farsund kommune

Farsund kommune ønsker at alle barn og unge i kommunen skal ha gode fritidsopplevelser. Politikerne har derfor valgt å innføre Aktivitetskortet. Tilbudet begynte i 2018 og er ment å gi barn og unge mulighet til å delta i kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi. Det er kulturkontoret som har utarbeidet og administrerer kortet og servicekontoret som deler det ut.

Informasjon om Aktivitetskortet

• Aktivitetskortet er for barn og unge i alderen 2-18 år, og barnet/ungdommen må være bosatt (ha bostedsadresse) i Farsund kommune.

• Kortet gir deg alene, eller sammen med en foresatt/venn, gratis adgang til de kulturtilbudene som kortet viser. Det kan ikke brukes flere klipp ved et besøk, det gjelder kun for 2 personer pr. gang.

• Aktivitetskortet ditt har et nummer som er knyttet til ditt navn, så det er bare du som kan bruke det. Det er et verdikort, og tapt kort erstattes ikke.

• Kortet er et klippekort. Det gjelder et kalenderår, januar – desember. Kortet fylles ikke på med nye klipp, så del gjerne klippene litt utover året.

• Sjekk åpningstider for tilbudene på nettadressene under hvert tilbud.

• Hold øye med arrangementer i kommunen. Noen vil være i samarbeid med aktivitetskortet, og dermed gratis for deg som har dette kortet. 

• Kortet kan gi redusert pris eller friplass for de som går i kulturskolen. Ta kontakt med kulturskolerektor for mer informasjon. Tlf. 902 91 191.

• Det er kulturkontoret i kommunen som administrerer aktivitetskortet.

Kortet gir altså adgang til avtatle aktiviteter og opplevelser. Det dekker ikke medlemskontigenter i lag og foreninger. 

Hvordan får jeg kort?

Utdeling av Aktivitetskortet er basert på tillit og det gis til de som trenger det. Spør du om kortet så får du det. Kortet tilhører barnet/ungdommen og nummeret på kortet er knyttet til navn.

Kortet deles ut ved fremmøte på servicekontoret. Du må oppgi:

• navn
• adresse
• fødselsdato
• navn på skolen barnet/ungdommen går på (hvis du er over 6 år)

Les mer på farsund.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Kulturprisen skal være en stimulans til kulturlivet i kommunen og tildeles for særlig fortjenestefullt arbeid innenfor rammen av hele det utvidede kulturbegrepet. De(n) som får prisen må bo i Farsund kommune, eller ha særlig tilknytning hit. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper av personer og organisasjoner.

Kulturprisen består av 10 000 kroner og et diplom, og deles ut på et eget arrangement i samarbeid med prisvinner.

Retningslinjer for utdeling av Farsund kommunes kulturpris

• Farsund kommune, ved Utvalg for levekår, kan dele ut kulturpris hvert år. Sammen med prisen deles det også ut diplom.

• Kulturprisen skal være en stimulans til kulturlivet i kommunen og tildeles for særlig fortjenestefullt arbeid innenfor rammen av hele det utvidede kulturbegrepet.

• De(n) som får prisen må bo i Farsund kommune, eller ha særlig tilknytning hit.

• Tildeling av prisen skjer etter forslag fra enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner. Forslagsstiller kan være anonym, men det er ønskelig at forslaget begrunnes. Utvalget kan også selv finne frem til aktuelle kandidater.

• Utvalget vedtar hvem som skal få prisen.

• Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper av personer og organisasjoner.

• Overrekkelsen av kulturprisen bør finne sted ved en høytidelig anledning. Utvalget er ansvarlig for arrangementet.

Forslag til kulturpris sendes til kommunen. Les mer på farsund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Idrettsstipend

Stipendet er på kr. 10.000,- og tildeles talentfulle utøvere som har vist gode prestasjoner og som synes å ha gode utviklingsmuligheter på sitt felt. Søkere må bo i, eller ha særlig tilknytning til Farsund kommune. Utøveren kan søke selv, eller forslag til kandidater kan komme fra enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner. Utvalget kan også selv foreslå personer. Stipendet tildeles enkeltpersoner, eller kan deles på flere. Personer som har blitt tildelt stipendet tidligere, kan ikke få det på nytt.

Retningslinjer for tildeling av Farsund kommunes idrettsstipend

• Farsund kommune, ved Utvalg for oppvekst og kultur, kan dele ut idrettsstipend på kr. 10.000,- hvert år.

• Stipendet tildeles talentfulle utøvere som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

• Søkere må bo i Farsund kommune, eller ha særlig tilknytning til Farsund kommune.

• Utøveren kan søke selv, eller forslag til kandidater kan komme fra enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner. Forslagsstiller kan være anonym, men det er ønskelig at forslaget begrunnes. Utvalget kan også selv foreslå personer.

• Stipendet tildeles enkeltpersoner, eller kan deles på flere.

• Søknadsfristen er den samme som søknadsfristen for tildeling av kulturstipend (på høsten).

• Søkere som har blitt tildelt stipendet tidligere kan ikke søke på nytt.

Forslag til idrettsstipend sendes til kommunen. Les mer på farsund.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturstipend

Stipendet er på kr. 10.000,- og tildeles talentfulle utøvere som har vist gode prestasjoner og som synes å ha gode utviklingsmuligheter på sitt felt. Søkere må bo i, eller ha særlig tilknytning til Farsund kommune. Utøveren kan søke selv, eller forslag til kandidater kan komme fra enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner. Utvalget kan også selv foreslå personer. Stipendet tildeles enkeltpersoner, eller kan deles på flere. Personer som har blitt tildelt stipendet tidligere, kan ikke få det på nytt.

Retningslinjer for tildeling av Farsund kommunes kulturstipend

• Farsund kommune, ved Utvalg for oppvekst og kultur, kan dele ut kulturstipend på kr. 10.000,- hvert år.

• Stipendet tildeles talentfulle utøvere som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

• Søkere må bo i Farsund kommune, eller ha særlig tilknytning til Farsund kommune.

• Utøveren kan søke selv, eller forslag til kandidater kan komme fra enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner. Forslagsstiller kan være anonym, men det er ønskelig at forslaget begrunnes. Utvalget kan også selv foreslå personer.

• Stipendet tildeles enkeltpersoner eller kan deles på flere.

• Søknadsfrist settes lik som søknadsfrist om tildeling av idrettsstipend (på høsten).

• Søkere som har blitt tildelt stipendet tidligere kan ikke søke på nytt.

Forslag til kulturstipend sendes til kommunen. Les mer på farsund.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post