Risør kommunes støtteordninger

Risør kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Risør kommune.

Les mer om Risør kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Den hvite by ved Skagerrak
Støtteordninger (10)
logo
Næringsetablering

Pågang Næringshage tilbyr på vegne av Risør kommune gratis introduksjonsveiledning av nystartet bedrifter og bedrifter som ønsker å iverksette utviklingsprosjekter.

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at nye og eksisterende bedrifter skal få best mulige betingelser for å videreutvikle seg i vår kommune. Lokalt har regionen et stort og unikt kompetansemiljø innen blant annet mekanisk industri, trebearbeidende industri og kunstnerisk virksomhet.

Pågang næringshage holder til i Risør sentrum, men med et geografisk nedslagsfelt i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli. Hos Pågang næringshage finner du både nyetableringer og bedrifter med lang fartstid. Næringshagen jobber for å skape vekst og utvikling i og for sine medlemsbedrifter via næringshageprogrammet, samt trekke flere til det etablerte miljøet.

Cowork Risør tilbyr attraktive lokaler med alt av fasiliteter dersom du ønsker å leie lokaler, eller mindre kontorplasser i en kortere eller lenger periode. Her er det et spennende miljø med både etablerte bedrifter, grundere og arbeidstagere med fjernarbeidsavtaler fra etablerte bedrifter andre steder i landet.

For etableringer i Risør sentrum kan du også kontakte fagleder bærekraft og næring Bård Vestøl Birkedal eller byselskapet Risør by AS post@risorby.no.

Les mer på risor.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Spillemidler

Følg med på kommunens hjemmesider for årets frist.

Idretts- og nærmiljøanlegg

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.  Det kan søkes om tilskudd til:

• Nye idretts- og friluftsanlegg (Ordinære anlegg)
• Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
• Nærmiljøanlegg
• Kulturbygg

Målgruppe

Søkere om spillemidler kan være kommuner, idrettslag, velforeninger, andelslag eller andre sammenslutninger. 

Vilkår

Nye ordinære anlegg må vedtas i Tiltaksplanen i gjeldende "Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse". Denne kan du laste ned på risor.kommune.no. Det kan søkes om inntil 1/3 av bruttokostnad. Det må foreligge tinglyst skjøte eller leieavtale på minimum 30 år. Kravet gjelder både ved nybygg og rehabilitering.
 

Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek eksempelvis skilekanlegg, tursti/turløype lengre enn 500 m, ballbinge og liknende. Denne gruppen er nå fritatt for kravet om å var med i kommunal plan.

Til nærmiljøanlegg kan det søkes om inntil 1/2 av bruttokostnad. Tilskudd gis kun til nærmiljøanlegg der kostnader som kan søkes dekket av tilskuddet overstiger 50.000.  Det må foreligge tinglyst skjøte eller leieavtale på minimum 10 år (endret fra tildelingsåret 2023).

Det fins også andre vilkår, avhengig av hvilke type anlegg det søkes om støtte til. Gjeldene regelverk med tilskuddssatser for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

NB! Det gis ikke spillemidler til rene lekeplasser og lekeutstyr. 

Søknadsprosedyre

Alle søkere er ansvarlig for at kravene er oppfylt når søknaden sendes inn før søknadsfristen, som er 3. oktober 2022. Søknadene vil bli kontrollert av kommunen før de sendes videre til fylkeskommunen, men det er fylkeskommunen som gjennom sin sluttbehandling avgjør om søknaden oppfyller vilkårene. 

Følgende MÅ være med i søknaden om spillemidler:

• Behovsvurdering - hvorfor er anlegget nødvendig?
• Kostnadsoverslag
• Finansieringsplan
• Driftsplan for ferdig anlegg
• Redegjørelse for evt. dugnadsinnsats
• Kart over området
• Tegninger av anlegget
• Redegjørelse for universell utforming
• Utskrift av grunnbok eller tinglyst disposisjonsavtale for eiendommen

Slik søker du 

Alle søknader skal sendes inn elektronisk på www.idrettsanlegg.no.

Når søknaden er innsendt kontrollerer kommunen at alt er i orden og sender søknadene videre til Risør idrettsråd, som uttaler seg om prioriteringen. Så vedtar kommunestyret den endelige prioriteringen og søknadene sendes videre til endelig behandling i Agder fylkeskommune. Vedtak om tildeling foreligger vanligvis i løpet av juni måned. 

Ta kontakt med kommunen tidlig

Å søke om spillemidler en omfattende og tidkrevende prosess. Vi anbefaler sterkt å starte planleggingen allerede på vinteren/våren. Begynn gjerne med å ta kontakt med kommunen. Vi vil gjerne ha tidlig oversikt over planlagte søknader og kan gi råd og tips om hvordan dere bør gå fram og hvor det er hjelp å få. 
 

Kulturarenaer

Kommunen, stiftelser, organisasjoner og andelslag og kan søke om investeringsmidler til bygging av nye kulturarenaer og rehabilitering/ombygging av eksisterende arenaer. Målsettingen med ordningen er å bidra til å bygge flerbruksanlegg for kulturaktiviteter.

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent totalkostnad slik:

Slik søker du 

• Elektronisk søknad på www.idrettsanlegg.no innen 1. oktober
• Kommunen prioriterer søknadene og oversender dem til fylkeskommunen
• Fylkeskommunen vedtar tildeling

Kulturarenaer som mottar tilskudd skal benyttes til kulturformål i minst 20 år etter at midlene er utbetalt. Forutsetning for tilskudd er at det legges ved tinglyst skjøte/leieavtale for minimum i 20 år.

For andre krav til søknad om støtte til kulturarenaer, les mer på fylkeskommunens nettside; agderfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Risør kommunes idrettsstipend

Risør kommune tildeler etter søknad et idrettsstipend på kr. 50 000 til personer som har markert seg nasjonalt/internasjonalt.

Stipendet tildeles personer mellom 17-25 år

• Kandidaten skal ha vist en utvikling som skiller seg klart fra andre utøvere innen sitt område
• Kandidaten skal ha sin bostedsadresse i Risør kommune
• Søknaden skal inneholde en framdriftsplan som viser at kandidaten har en plan for videre utvikling
• Stipendet kan ikke tildeles samme person flere ganger
• Kulturkomiteen innstiller til Bystyret etter forslag fra Aust-Agder idrettskrets
• Bystyret finner inndekning det året stipendet tildeles

Les mer på risor.kommune.no

Privatpersoner
logo
Risør kommunes kulturpris

Risør kommune deler hvert år ut en kulturpris for ekstraordinær innsats innen kulturlivet. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper eller foreninger/institusjoner, amatører eller profesjonelle som har, eller har utøvd, kulturell aktivitet. Den kulturelle aktiviteten utføres av personer, amatører eller profesjonelle med mer, med tilknytning til Risør eller boende i Risør.

Prisen består av et diplom og en pengegave på kroner 15 000 kroner.

Dersom kulturprisvinneren ønsker, kan pengene erstattes med et verk fra en Risørkunstner. Det vil si en kunstner med bosted og virke i Risør kommune. Verdien på kunstverket skal være innenfor verdien på 15 000 norske kroner.

Prisen deles ut i ett av årets siste kommunestyrer. Fristen for innmelding av kandidater til kulturprisen i år er 16. november og fra 2023 er det fast innmeldingsfrist på kandidater innen 1. oktober årlig.

Kriterier

Innkomne forslag vurderes opp mot ett eller flere av følgende kriterier:

• Merkevarebyggende for Risør som kunst- og kulturby
• Faglig høy kvalitet
• Egenart
• Nyskapende
• Inkluderende
• Samfunnsutviklende

Forslag til nominasjoner skal komme skriftlig innen fristens utløp. Kun skriftlige innkomne forslag vurderes.

Alle innkomne forslag legges frem for votering og vedtak i kulturutvalget.

Slik nominerer du

Du kan sende inn din nominasjon til post@risor.kommune.no. Følg med på risor.kommune.no for årets frist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Risør kommunes kunstnerstipend

Risør kommunes kunstnerstipend er på 230 000. Følg med på kommunens hjemmesider for årets frist.

Atelier i Risør Kunstpark inngår som en del av stipendet og skal brukes i stipendperioden. Etter endt stipendperiode får kunstner tilbud om redusert leie av atelier i et år. Stipendiaten forplikter seg til å bo i Risør i stipendåret.

Stipendet skal tildeles etter skriftlig søknad og kan søkes av alle skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.

Søkere skal ha utdanning eller bakgrunn som kvalifiserer til medlemskap i en kunstnerorganisasjon.

Stipendiat forplikter seg til å gjennomføre en utstilling innen et år etter at stipendperioden er utløpt eller donere/ gjennomføre et annet arbeid relatert til sitt fagfelt som kan komme kommunen til gode.

Les mer og søk elektronisk på risor.kommune.no

Privatpersoner
logo
Risør kommunes prosjektstipend

Risør kommune deler hvert år ut et prosjektstipend pålydende kr. 40 000. Stipendet skal tildeles skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.

Prosjektstipendet skal tildeles kunstnere som hører hjemme i Risør. Prosjektstipendet skal gi kunstnere mulighet til å fordype seg i en ide for en kortere periode.

Kunstner må i søknaden vise til egen kunstnerisk produksjon, samt planer for prosjektperioden.

Søker skal ha kunstnerisk utdanning eller produksjon som kvalifiserer til medlemskap i en kunstorganisasjon.

Følg med på kommunens hjemmesider for årets frist.

Les mer og søk elektronisk på risor.kommune.no

Privatpersoner
logo
Talentpris for ungdom i Risør kommune

Talentpris for ungdom i Risør kommune deles ut til en ungdom i hver kategori:

• Ungdommens talentpris innen utøvende eller skapende kunst.
• Ungdommens talentpris for idrettsutøvere.

Retningslinjer for nominasjon og tildeling av ungdommens talentpris

Stipendet er en honnør til den utvikling og engasjementet utøveren har vist og for viljen til å nå stadig litt lenger.

Beskriv hvorfor kandidaten skal vinne talentkonkurransen med fire punkters begrunnelse:

• Beskriv “stå på” evnen til ungdommen
• Beskriv nysgjerrigheten til å utvikle seg
• List opp en eller flere oppnådde resultater/opptredener eller produksjoner
• Beskriv utviklingen over en periode

Ytterligere retningslinjer for tildeling av talentprisen

• Ungdommen er bosatt i Risør kommune og er mellom 10 og 19 år.
• Minimum to kontaktpersoner oppgis som referanse for ungdommen. Fortrinnsvis en klasseforstander, trener, kulturskolelærer eller lignende.
• Administrasjonen står fritt til å hente inn andre referanser om det er et behov for det.
• Hvem som helst kan foreslå kandidater til talentprisen unntatt familiemedlemmer.
• Venner av ungdommen, der helst minimum to venner går sammen, kan foreslå talentpriskandidat.
• Innkomne forslag skal kun være skriftlig. Den som nominerer, oppgir navn, kjennskap og kontaktdetaljer.
• Kulturutvalget får alle innkomne forslag til utdeling og velger vinneren av talentprisene ved votering.
• Kulturutvalget kan innstille på 2. og 3. plass til talentprisene, der 2. og 3.plassen kan innebære et diplom og en annerkjennelse for talentet til ungdommene.

Slik nominerer du

Forslag skal legges inn i nettbasert skjema og nominasjons fristen er 1. oktober

Kulturutvalget voterer over kandidatene og tildeler prisen på bakgrunn av innkomne forslag. Ungdommens talentstipend er på kroner 10 000 i hver kategori, sammen med ett diplom og hederlig omtale.

Prisen deles ut etter avtale med den til enhver tid sittende ordfører.

Les mer på risor.kommune.no

Privatpersoner
logo
Festivalstøtte

Retningslinjer

Risør kommune praktiserer en tredelt støtte. 

Ny festival

Søk om støtte til gjennomføring av festival. Gjelder førstegangssøknad på kommunal støtte, selv om festivalen er tidligere gjennomført.

Søk to-årig festivalstøtte 

To-årig støtte kan søkes av festivaler som er evaluert etter førstegangstildeling fra kommunen og oppfyller kriteriene. Se vedlegg.

Søk tre-årig festivalstøtte

Treårig støtte søkes av etablerte festivaler med regional og eller nasjonal støtte.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. september.

Les mer og søk elektronisk på risor.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler til lag, foreninger og organisasjoner

Retningslinjer

• Aktivitet rettet mot barn og unge. 
• Aktiviteten må foregå innenfor Risør kommune.
• Søknader fra idrettslag og idrettsklubber som ikke faller inn under tildelingene til Idrettsrådet. 

Tilskudd til prosjekter vil bli prioritert over ordinære driftstilskudd. Det blir ikke tildelt midler på søknader som er under kroner 5000.  

Kriterier

• Tilgjengelighet, for deltakerne eller fysisk 
• Egenart 
• Fokus på å gjøre Risør attraktiv  
• Bærekraft, klima og miljø  
• Profesjonalitet = kvaliteten på prosjektet og gjennomføringsevne.  
• Særegenhet  
• Nyskapende  
• Folkehelse og levekår 
• Inkluderende 
• Lekenhet 
• Aktivitetsskapende 

Søknadsfrist

Følg med på kommunens hjemmesider for årets frist.

Les mer og søk elektronisk på risor.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
KulturMidlerEkspress

Denne posten er for mindre prosjekter som trenger midler raskt. Her kan det søkes om tilskudd for prosjekter på opptil kroner 10 000. Søknader behandles administrativt innenfor en totalramme på kroner 100 000. Løpende søknadsfrist med kort svarfrist. (4 arbeidsuker).

Midlene hentes fra totalpotten av alle kulturmidler. Alle kan søke midler i denne kategorien. Vi ber likevel om at det i søknadsskjemaet foretas et valg på hvilken målgruppe prosjektet har. 

Ungdom som søker kan sende søknad i et fritt valgt medium. For eksempel film, dokument eller fotomontasje. Prosjektet skal beskrives tydelig, samt fortelle hvor mange som skal delta i aktiviteten og hvem det er som skal motta pengene. Ungdommens kulturmidler blir vurdert noe mildere i forhold til de andre kategoriene.

Slik søker du:

Søk elektronisk på kommunens hjemmesider

https://skjema.risor.kommune.no/skjema/RIS0038/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post