Nord-Aurdal kommunes støtteordninger

Nord-Aurdal kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Nord-Aurdal kommune.

Les mer om Nord-Aurdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Nord-Aurdal kommune - en attraktiv kommune!
Støtteordninger (8)
logo
Kulturprisen

Nord-Aurdal kommune har hvert år siden 1979 satt av midler til en kulturpris. Prisen skal gå til en person eller organisasjon i Nord-Aurdal som har gjort en stor frivillig innsats for kulturlivet i kommunen.

Alle som ønsker kan sende inn forslag på kandidater. Tidspunkt blir annonsert i Avisa Valdres og på kommunens hjemmeside og facebookside.

Det er hovedutvalget i Nord-Aurdal kommune som vedtar prisen som består av kr. 10 000 og et diplom.

Les mer og foreslå kandidat på nord-aurdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Opplevelseskortet

Nord-Aurdal kommune tilbyr nå «Opplevelseskortet» - et kort som gjør det enklere for barn å delta på ulike kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi og livssituasjon.

Det å ikke kunne delta på vanlige fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn kan føre til sosial eksklusjon i oppveksten. Dette er svært uheldig for barns psykiske og fysiske helse. Et av kommunens hovedtiltak for å møte utfordringene relatert til sosial eksklusjon er utarbeidelse av «Opplevelseskortet». Dette konseptet er opprinnelig et privat initiativ, der målet er at barn som vokser opp i lavinntektshusholdninger skal få delta gratis på kultur- og fritidsaktiviteter i området. Nord-Aurdal er nå én av 65 kommuner som tilbyr dette kortet. Opplevelseskortet er ikke en lovpålagt tjeneste, men derimot et tilbud kommunen ønsker å gi. Nord-Aurdal kommune disponerer 25 kort som vil deles ut til barn i alderen 6-12 år.Med Opplevelseskortet får barnet og dens familie mulighet til å være med på ulike lokale opplevelser og aktiviteter helt gratis. Kortet gir blant annet gratis kino og teaterbilletter, gratis folkekort i Valdres Storhall, gratis påmelding til Ministrunken og gratis deltakelse på Friluftsskolen og Stølsveko i Øystre Slidre. Det å sikre at barn deltar og blir inkludert i fritid, kultur og idrett fremmer læring, sosialisering og språkutvikling, og er essensielt for en sunn utvikling hos barn. Opplevelseskortet vil være et positivt tilbud for barn som ellers ikke ville deltatt på kultur- og aktivitetstilbud.
Det er mange viktige eksterne bidragsytere i prosjektet, blant annet Valdresmusea, Valdres Storhall, ulike festival-aktører, FRIKAR kulturskule, Valdres friluftsråd og DNT Valdres.Tiltaket har fått støtte fra Bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin årlige tilskuddsordning mot barnefattigdom. Her fikk prosjektet 200 000,- i tilskuddsmidler, der rundt halvparten av midlene skal gå til en utstyrsbank til barn og ungdom i kommunen. Kommunen fikk i samme tilskuddsordning 100 000,- til prosjektet «Gode ferieminner for alle», som er et samarbeid mellom Brennabu og Nord-Aurdal kommune, der det tilbys aktivitetsferie til barnefamilier.Det er NAV Valdres, helsesøstertjenesten, barneverntjenesten og psykisk helse som er saksbehandlere på Opplevelseskortet.

Les mer på nord-aurdal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemiddelordning

Kulturdepartementets spillemiddelordning har som formål å medvirke til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Det kan søkes om tilskudd til følgende:

• Bygging og rehabilitering av ordinære anlegg (Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet). Eksempel er: skianlegg, hoppanlegg, friidrettsanlegg, idrettshaller, fotballbaner, skyteanlegg, svømmeanlegg, klatreanlegg mm
• Nærmiljøanlegg (Mindre utendørsanlegg for fysisk uorganisert aktivitet i tilknytning til boligområder/skoleområder/sentrum). Eksempel er: sandvolleyballbane, tur/sykkelstier, trimparker, flerbruksanlegg, nærmiljøkart, parkour, streetbasketanlegg, skileikanlegg mm

Målgruppe

Midler til idrettslag kan søkes på av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan og søkes på av velforeninger og borettslag.

 

For idrettsanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

• Anlegget skal ikke drives på kommersiell basis
• Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
• Anlegget skal være universelt utformet
• Anlegget må ha en 20/30 års grunneieravtale

 

For nærmiljøanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

• Anlegget skal være et uteanlegg
• Anlegget eller området skal være fritt og tilgjengelig for allmennheten
• Anlegget skal være et område for egenorganisert fysisk aktivitet, ikke dekke behovet til organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser

På nettsiden www.anleggsregisteret.no ligger skjema for å fylle ut søknader. Alle søknader må fylles ut gjennom denne siden. Ta kontakt med kommunen for veiledning og hjelp til søknadsprosessen. Det er også i søknadsskjemaet oppgitt hvilke vedlegg som må være med i en søknad.

 

Mottaker

Spillemiddelsøknaden sendes til kommunen innen 15. oktober. Kommunen behandler spillemiddelsøknaden og sender den videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er Fylkesutvalget som prioriterer og innvilger søknadene basert på en del gitte kriterier; kommunestyrets prioritering, idrettskretsens prioriteringer, statlige føringer, størrelsen på årets spillemiddelpott osv.

Les mer på nord-aurdal.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Som en del av kulturpolitikken gir Nord-Aurdal kommune årlig tilskudd til lag og foreninger gjennom kulturmidlene. Kommunen ønsker å være en støttespiller for det lokale kulturlivet og har derfor opprettet fire tilskuddsordninger som vi oppfordrer alle som driver med kulturvirksomhet i Nord-Aurdal å søke på.

De fire tilskuddsordningene er:

• Idrett
• Barn og unge
• Sang og musikk
• Andre lag og foreninger

Det er politisk vedtatt at tiltak som favner barn og unge skal prioriteres innenfor alle de fire kategoriene.

Kulturmidler og legater blir annonsert i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i februar.

Søknadsfrist

15. mars.

Søknaden må inneholde:

• Navn på lag/forening
• Organisasjonsnummer
• Kontonummer
• Navn, telefonnummer og epostadressen til ansvarlig søker
• Hva det søkes midler til/prosjektbeskrivelse
• Budsjett
• Søknadsbeløp
• Medlemsantall og demografi

Kriterier og vilkår

Lag og foreninger kan søke om prosjekt- og driftstilskudd. Lag med flere undergrupper skal sende en samlet søknad fra hovedlaget.

Søknader skal leveres elektronisk på kommunens hjemmeside og svar vil bli sendt til søkers oppgitte e-postadresse etter kommunestyret har fattet vedtak i saken.

Ved manglende informasjon kan administrasjonen vurdere søknaden som ugyldig.

Søknadsbehandling

Søknadene innenfor de forskjellige områdene blir videreformidlet til de respektive rådene som kommer med en innstilling på fordelingen av midlene. Musikkrådet behandler søknadene i kategorien «Sang og musikk», Idrettsrådet behandler søknadene i kategorien «Idrett» og Ungdomsrådet behandler søknadene i kategorien «Barn og unge». Søknadene i kategorien «Andre lag og foreninger» blir behandlet av administrasjonen. Fordelingen av midlene gjøres i tråd med rådenes innstillinger, med mindre administrasjonen ser en god grunn til å gjøre endringer.

Tilskudd blir utbetalt fortløpende etter at det er fattet vedtak i saken.

Les mer og søk elektronisk på nord-aurdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Midthus legat

Gerd og Noralf Midthus legat har som formål å finansiere fritidstilbud for barn og unge innen Nord-Aurdal kommune på en slik måte at utdelingene skal komme flest mulig til gode. Dette formålet kan fremmes gjennom tiltak som kommunen selv står for eller gjennom ideelle organisasjoner.

Det deles årlig ut 2% av legatets formue til enhver tid. 

Formannskapet i kommunen er styre for legatet og vedtar fordelingen av tilskuddene.

Søknadsfrist 15. mars.

Ved spørsmål angående søknadsprosessen kan saksbehandler Lars Isachsen Jemterud kontaktes på mail: lars.isachsen.jemterud@nord-aurdal.kommune.no
 

logo
Juvkam, Klosbøle, Eriksen og Skrutvolds legat

Stiftelsens formål er utdeling av rentemidler til evnerik ungdom i Valdres, som har påbegynt minimum 3-årig utdanning hvor utdanningstilbudet ikke kan gis i Valdres. Hvis det blant søkerne er noen som kan dokumentere at de er slektninger av Marie og Nils Klosbøle, har disse fortrinnsrett til utdeling på inntil 20% av årets renteavkastning og stiller likt med andre søkere i forhold til de resterende 80% av årets avkastning. 

Formannskapet i kommunen er styre for legatet og vedtar fordelingen av tilskuddene.

Søknadsfrist 15. mars.

Ved spørsmål angående søknadsprosessen kan saksbehandler Lars Isachsen Jemterud kontaktes på mail: lars.isachsen.jemterud@nord-aurdal.kommune.no
 

Privatpersoner
logo
Ole, Anne og Gudbrand Fodnes legat

Renter av legatets grunnkapital skal etter legatstyrets beslutning benyttes til tiltak med sikte på å skape trivsel for eldre bosatt i Nord-Aurdal kommune. 

Formannskapet i kommunen er styre for legatet og vedtar fordelingen av tilskuddene.

Søknadsfrist 15. mars.

Ved spørsmål angående søknadsprosessen kan saksbehandler Lars Isachsen Jemterud kontaktes på mail: lars.isachsen.jemterud@nord-aurdal.kommune.no
 

logo
Kvitvellafondet

Rentebeløpet skal hvert år etter formannskapets bestemmelse utdeles til ungdomsarbeid på Fagernes. 

Formannskapet i kommunen er styre for legatet og vedtar fordelingen av tilskuddene. 

Søknadsfrist 15. mars.

Ved spørsmål angående søknadsprosessen kan saksbehandler Lars Isachsen Jemterud kontaktes på mail: lars.isachsen.jemterud@nord-aurdal.kommune.no
 

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post