Kulturmidler - Enkelttiltak

Tilskudd
Om støtteordningen

Kulturmidlane omfattar også støtte til enkeltprosjekt som fremjer kulturen i Etnedal. Det kan til dømes søkjast støtte til arrangement, til kjøp av spesielt utstyr, til produksjonar (musikk, film, scene, bøker) eller til turar. Brev med budsjett kan sendast kulturkontoret heile året. Midlar blir utbetalt når kommunen får dokumentasjon på at aktiviteten er gjennomført.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist.

Kriterier for tildeling av kulturmidler

1. Kriteriene for tildeling av kulturmidler gjelder for tilskuddsordningene Drifts- og aktivitetsstøtte, Enkelttiltak samt Ungdoms- og idrettsadministrasjon.

2. Både privatpersoner og lag/organisasjoner som driver med frivillig kulturarbeid i Etnedal kommune kan bli tildelt kulturmidler.

3. Tilskudd kan gis til enkeltarrangement eller til generell aktivitet. Tiltaket må komme fellesskapet til gode.

4. Det gis ikke tilskudd til kommersielle tiltak.

5. Grendehus som blir brukt til allmenne formål kan få støtte. Kulturmidler tildeles kun til aktivitet, ikke til rehabilitering av bygg.

6. Nasjonale og regionale lag vil vanligvis ikke få tildelt kulturmidler. Midler kan likevel bli tildelt dersom tilsvarende aktivitet ikke tilbys i Etnedal eller den av andre vesentlige årsaker ansees å være positiv for innbyggerne i kommunen.

7. Ved fordeling vil aktivitetsnivå, satsingsområder og medlemstall bli tillagt vekt.

8. Tiltak som er i samsvar med mål i kommunens styringskort og planer prioriteres.

9. Aktivitet som har barn, ungdom og/eller unge voksne som målgruppe vil bli prioritert. Det samme gjelder for tiltak som er tilrettelagt for personer med spesielle behov og for integrering av folk med annen kulturell bakgrunn.

10. Søknad om drifts- og aktivitetssøtte og midler til ungdoms- og idrettsadministrasjon fylles ut elektronisk via kommunens hjemmeside, innen 1. april hvert år. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandla. Der det er relevant skal årsmelding og regnskap ligge ved søknaden. Søknad om enkelttiltak kan sendes kulturkontoret hele året, og budsjett skal legges ved.

11. Drifts- og aktivitetssøtte til kultur- og idrettsformål utgjør 4/5 av tjenesteområdet Kulturmidler. Vedtak om fordeling av slikt tilskudd blir foretatt av formannskapet etter søknadsfristens utløp. Om lag 1/5 av midlene innenfor tjenesteområdet holdes tilbake, og fordeles av kulturkontoret resten av året. Her inngår støtte til enkelttiltak, midler til ungdoms- og idrettsadministrasjon, Folkemusikk i notid og framtid, samt kultur- og idrettspris.

12. Så lenge kommunen i vesentlig grad står for finansiering av dirigent til kor og korps, skal 65 % av drifts- og aktivitetsstøtten fordeles til idrettsaktiviteter. Etnedal idrettsråd legger fram forslag til fordeling av kulturmidler øremerket idrettsformål, mens Etnedal kulturråd legger fram forslag til fordeling av midler til øvrig kultur. Forslagene skal vektlegges ved endelig tildeling i formannskapet.

Les mer og søk elektronisk på etnedal.kommune.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Etnedal kommunes støtteordninger
logo
Lenningen-midler

Lenningen-midlane er gavemidlar frå Bruflat sokn, som skal gå til allmennyttige, trivselsfremjande og prosjektbaserte formål. Lag/organisasjoner, bedrifter og andre kan søke tilskudd fra Lenningen-midlene. Tilskudd kan gis til allmennyttige, trivselsfremmende og prosjektbaserte formål i Etnedal.

KRITERIAR FOR TILSKOT FRÅ LENNINGEN-MIDLANE

1. Formannskapet kan berre gje midlar til tiltak/aktivitet som er i tråd med Soknerådets krav, jfr. pkt. 3 i avtala mellom Etnedal kommune og Bruflat Sokn (sak 15/263):
«Bruflat Sokn forutsetter at Etnedal kommune benytter midlene til allmennyttige, trivselsfremmende, prosjektbaserte formål. Det betyr at midlene ikke skal benyttes til ordinær drift, men benyttes som del- eller helfinansiering til konkrete allmennyttige formål. Midlene skal i sin helhet finansiere tiltak i nåværende Etnedal kommune, og nærværende avtale opphører ved en eventuell kommunesammenslåing. Etnedal kommune v/formannskapet disponerer midlene etter beste skjønn.»

2. Lag/organisasjonar, bedrifter og andre kan søkje Etnedal kommune om tilskot frå gåvemidlane.

3. Søknadsfrist er 1. oktober. Kulturkontoret publiserar frist og kriteriar.

4. Søknaden må innehalde:

a) omtale av kva ein søkjer tilskot til
b) kostnadsoverslag
c) oppsett på korleis tiltaket skal finansierast
d) tidspunkt for gjennomføring
e) namn på søkjar, kontaktopplysningar og kontonummer

5. Søknad skal sendast til Etnedal kommune v/kulturkontoret, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

6. Formannskapet behandlar søknadene og gjer vedtak om tildeling før jul kvart år.

7. Formannskapet kan gje midlar til andre tiltak heile året, dersom dei er i tråd med pkt.1.

8. Innvilga tilskot vert utbetalt når søkjar har sendt inn dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført. Kultursjefen kan vurdere delutbetalingar.

Les meir og søk elektronisk på etnedal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Drifts- og aktivitetsstøtte

Etnedal kommune fordeler drifts- og aktivitetsstøtte til lag og organisasjonar som driv med frivillig kulturarbeid. Støtteordninga går til musikk, teater, idrett, friluftsliv, og generell organisasjonsverksemd. Ved fordeling av midlane prioriterer vi lag som driv aktivitet for born, ungdom og unge vaksne, tiltak som bidrar til integrering, og aktivitet som er lagt til rette for personar med spesielle behov. Aktivitetsnivå, satsingsområder og talet på medlemmer blir lagt vekt på ved fordeling.

Etnedal Kulturråd og Etnedal Idrettsråd vurderer søknadane og legg fram forslag til fordeling. Formannskapet fordeler midla.

Søknadsfrist: 1. april.

Søknaden sender du inn elektronisk – du finn søknadsskjema på etnedal.kommune.no

Kriterier for tildeling av kulturmidler

1. Kriteriene for tildeling av kulturmidler gjelder for tilskuddsordningene Drifts- og aktivitetsstøtte, Enkelttiltak samt Ungdoms- og idrettsadministrasjon.

2. Både privatpersoner og lag/organisasjoner som driver med frivillig kulturarbeid i Etnedal kommune kan bli tildelt kulturmidler.

3. Tilskudd kan gis til enkeltarrangement eller til generell aktivitet. Tiltaket må komme fellesskapet til gode.

4. Det gis ikke tilskudd til kommersielle tiltak.

5. Grendehus som blir brukt til allmenne formål kan få støtte. Kulturmidler tildeles kun til aktivitet, ikke til rehabilitering av bygg.

6. Nasjonale og regionale lag vil vanligvis ikke få tildelt kulturmidler. Midler kan likevel bli tildelt dersom tilsvarende aktivitet ikke tilbys i Etnedal eller den av andre vesentlige årsaker ansees å være positiv for innbyggerne i kommunen.

7. Ved fordeling vil aktivitetsnivå, satsingsområder og medlemstall bli tillagt vekt.

8. Tiltak som er i samsvar med mål i kommunens styringskort og planer prioriteres.

9. Aktivitet som har barn, ungdom og/eller unge voksne som målgruppe vil bli prioritert. Det samme gjelder for tiltak som er tilrettelagt for personer med spesielle behov og for integrering av folk med annen kulturell bakgrunn.

10. Søknad om drifts- og aktivitetssøtte og midler til ungdoms- og idrettsadministrasjon fylles ut elektronisk via kommunens hjemmeside, innen 1. april hvert år. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandla. Der det er relevant skal årsmelding og regnskap ligge ved søknaden. Søknad om enkelttiltak kan sendes kulturkontoret hele året, og budsjett skal legges ved.

11. Drifts- og aktivitetssøtte til kultur- og idrettsformål utgjør 4/5 av tjenesteområdet Kulturmidler. Vedtak om fordeling av slikt tilskudd blir foretatt av formannskapet etter søknadsfristens utløp. Om lag 1/5 av midlene innenfor tjenesteområdet holdes tilbake, og fordeles av kulturkontoret resten av året. Her inngår støtte til enkelttiltak, midler til ungdoms- og idrettsadministrasjon, Folkemusikk i notid og framtid, samt kultur- og idrettspris.

12. Så lenge kommunen i vesentlig grad står for finansiering av dirigent til kor og korps, skal 65 % av drifts- og aktivitetsstøtten fordeles til idrettsaktiviteter. Etnedal idrettsråd legger fram forslag til fordeling av kulturmidler øremerket idrettsformål, mens Etnedal kulturråd legger fram forslag til fordeling av midler til øvrig kultur. Forslagene skal vektlegges ved endelig tildeling i formannskapet.

Les meir og søk elektronisk på etnedal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ungdoms- og idrettsadministrasjon

Støtte til ungdoms- og idrettsadministrasjon blir delt ut som kompensasjon til personar som har kostnadar i samband med frivillig arbeid for born og unge. Slike utgifter kan vera telefon, reise, administrasjon og liknande. Idrettsrådet og kulturrådet fordeler summen, og laga og organisasjonane bestemmer sjølve kven som skal ha økonomisk kompensasjon for utgifter.

Søknadsfrist

1. april. Søknaden sender du inn elektronisk – du finn søknadsskjema på etnedal.kommune.no

Kriterier for tildeling av kulturmidler

1. Kriteriene for tildeling av kulturmidler gjelder for tilskuddsordningene Drifts- og aktivitetsstøtte, Enkelttiltak samt Ungdoms- og idrettsadministrasjon.

2. Både privatpersoner og lag/organisasjoner som driver med frivillig kulturarbeid i Etnedal kommune kan bli tildelt kulturmidler.

3. Tilskudd kan gis til enkeltarrangement eller til generell aktivitet. Tiltaket må komme fellesskapet til gode.

4. Det gis ikke tilskudd til kommersielle tiltak.

5. Grendehus som blir brukt til allmenne formål kan få støtte. Kulturmidler tildeles kun til aktivitet, ikke til rehabilitering av bygg.

6. Nasjonale og regionale lag vil vanligvis ikke få tildelt kulturmidler. Midler kan likevel bli tildelt dersom tilsvarende aktivitet ikke tilbys i Etnedal eller den av andre vesentlige årsaker ansees å være positiv for innbyggerne i kommunen.

7. Ved fordeling vil aktivitetsnivå, satsingsområder og medlemstall bli tillagt vekt.

8. Tiltak som er i samsvar med mål i kommunens styringskort og planer prioriteres.

9. Aktivitet som har barn, ungdom og/eller unge voksne som målgruppe vil bli prioritert. Det samme gjelder for tiltak som er tilrettelagt for personer med spesielle behov og for integrering av folk med annen kulturell bakgrunn.

10. Søknad om drifts- og aktivitetssøtte og midler til ungdoms- og idrettsadministrasjon fylles ut elektronisk via kommunens hjemmeside, innen 1. april hvert år. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandla. Der det er relevant skal årsmelding og regnskap ligge ved søknaden. Søknad om enkelttiltak kan sendes kulturkontoret hele året, og budsjett skal legges ved.

11. Drifts- og aktivitetssøtte til kultur- og idrettsformål utgjør 4/5 av tjenesteområdet Kulturmidler. Vedtak om fordeling av slikt tilskudd blir foretatt av formannskapet etter søknadsfristens utløp. Om lag 1/5 av midlene innenfor tjenesteområdet holdes tilbake, og fordeles av kulturkontoret resten av året. Her inngår støtte til enkelttiltak, midler til ungdoms- og idrettsadministrasjon, Folkemusikk i notid og framtid, samt kultur- og idrettspris.

12. Så lenge kommunen i vesentlig grad står for finansiering av dirigent til kor og korps, skal 65 % av drifts- og aktivitetsstøtten fordeles til idrettsaktiviteter. Etnedal idrettsråd legger fram forslag til fordeling av kulturmidler øremerket idrettsformål, mens Etnedal kulturråd legger fram forslag til fordeling av midler til øvrig kultur. Forslagene skal vektlegges ved endelig tildeling i formannskapet.

 

Les mer og søk elektronisk på etnedal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Midlar til tiltak for born og unge.

Ungdomsrådet i Etnedal har kr. 50.000,- til eigen disposisjon. Klasser, lag og personar kan søkje midlar til aktivitetar eller utstyr som kjem ungdom i kommunen til gode.

Søknad sendast til kulturkontoret i Etnedal.

Det kan søkjast heile året.

Les meir på etnedal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Valdres Sparebankgruppes utdanningsstipend

De lokale sparebankene i Valdres: Etnedal, Vang og Vestre Slidre deler årlig ut et stipend på kr 15.000 hver til ungdom under utdanning.

Etnedal Sparebank og Vestre Slidre Sparebank deler også ut et tilsvarende stipend i hhv. Nordre Land og Nord-Aurdal. Søkeren må ha bosted innenfor Etnedal / Nordre Land, Vang, Vestre Slidre / Nord-Aurdal og ha sitt kundeforhold i en av de tre sparebankene. Søkeren må ta utdanning utover 3-årig videregående skole.

Ta kontakt med din aktuelle bank for mer informasjon og søknad.

Privatpersoner
Om Etnedal kommunes støtteordninger

Etnedal kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Etnedal kommune.